I det fynske folks tjeneste

Naturfredningsforening: Pesticider i Odense Kommune skal forbydes

Odenses lokalformand fra Danmarks Naturfredningsforening er chokeret over overvejelserne omkring pesticider.

Fedtsyre er, som det er beskrevet i udvalgssagen, et pesticid, men er ifølge By- og Kulturudvalget det tætteste man kan komme på et naturligt produkt til bekæmpelse af ukrudt, selv om det er optaget på listen over pesticider.

Hos Danmarks Naturfredningsforening mener Odenses lokalformand, Inger Schiell-Madsen, ikke, at Odense Kommune skal bruge pesticider. 

- Det er forfærdeligt, at Odense Kommune overhovedet overvejer at bruge pesticider. Det er er unødvendigt, og der findes mange andre metoder til at bekæmpe ukrudt, som er ligeså effektive, siger Inger Schiell-Madsen.

By- og Kulturudvalget skal på tirsdag drøfte, hvordan de kan gøre noget ved den voksende ukrudtsmængde i Odense. Stort set alle områder af Odense er ifølge forvaltningen fyldt med ukrudt - bortset fra centrum og få andre steder. 

Lige nu bekæmper kommunen ukrudtet med gasbrænding, som er en metode uden brug af pesticider. Odense har ikke brugt pesticider til ukrudtsbekæmpelse siden 1998, hvor kommunerne og amterne indgik en pesticidaftale. Til gengæld udleder gasbrændingen af ukrudtet ifølge udvalgets indstilling en del CO2, men det mener lokalformanden er bedre end pesticider.  

Læs også Ukrudtet vokser odenseanerne over hovedet: Pesticider er vejen frem

Brænding af ukrudt 

Fordele:  
 • Der kan ses en effekt af behandlingen med det samme.
 • Pesticidfri og dermed ingen afstandskrav til vandløb eller risiko for nedsivning.
Ulemper:  
 • Ukrudtet nedbryder belægningernes levetid og medfører en stor merudgift til vedligeholdelse af disse.
 • Metoden betyder store mængder CO2-udledning på grund af mængden af gas, der afbrændes.
 • Gener for borgerne i form af gult, afsvedet græs, da strålevarmen kun i begrænset omfang kan afgrænses.
 • Der er afstandskrav til bygninger af brandmæssige årsager (ved Møntergården eksempelvis fire meter), ligesom forøget risiko for antænding i tørre og varme perioder.
 • Ukrudtsmængden forøges langs vejene i kommunen, da gennemkørslerne baseret på nuværende budget ikke er tilstrækkelige (syv til otte uger mellem hver gennemkørsel).
  Kilde: By-og Kulturforvaltningen

Den grønneste storby
 

Byrådet i Odense forventer i løbet af foråret og sommeren 2018 at vedtage en handleplan for ”Odense – Danmarks grønneste storby”. Visionen om at ville være Danmarks grønneste storby kan vurderes som værende i strid med anvendelse af pesticider på offentlige arealer.

Odense skal være Danmarks grønneste storby og dermed en attraktiv kommune at bo i. Udvalget mener, at en effektiv ukrudtsbekæmpelse på fortove og pladser har en væsentlig betydning for, om færdselsarealerne fungerer godt, og byen opleves som velholdt og attraktiv.

- Det går jo fuldstændig imod Odenses vision om at blive Danmarks grønneste storby. Man kan jo i stedet for bekæmpe problemerne med biologiske midler. Det kan eksempevis være at sætte stærekasser op, fordi stærerne spiser de gåsebiller, der ødelægger græsplænen, fortæller Inger Schiell-Madsen.

Pesticidstrategien 2017-2021 viderefører den oprindelige aftale fra 1998 om afvikling af brug af pesticider på offentlige arealer. Den indebærer, at der – om nødvendigt – kan anvendes pesticider til at bekæmpe invasive arter af ukrudt, eksempelvis bjørneklo, og i begrænset omfang på blandt andet fortove forudsat, at pesticidmængden holdes på et minimum.

- Fedtsyre kan også være skadeligt for vores grundvand. Selvom det ikke er ligeså slemt som mange andre pesticider, er det ikke godt. Igen er det bedre at brænde ukrudtet væk, siger Inger Schiell-Madsen.

Læs også Pesticider skal bekæmpe ukrudt: - Vi skal ikke have gift på vores fortove

Pesticider i græs

Fordele:
 • Vanskeligt ukrudt og skadedyr kan bekæmpes effektivt, hvilket sikrer brugen af arealerne, der generelt er et stort pres på. Samtidig bliver der færre udgifter til retablering af beskadigede anlæg.
 • Kæmpebjørneklo, agerpadderokke, kæmpepileurt og lignende besværlige arter kan bekæmpes målrettet og effektivt.
 • Forbruget af mandskabstimer vil være lavere.
Ulemper:
 • Signalværdien overfor blandt andet landbruget og vandværkerne.
 • En tilladelse til i særlige tilfælde at bruge pesticider kan være usikker, da det kan være svært at vurdere, hvornår et angreb alvorligt nok til at være et særligt tilfælde, men det vil By- og Kulturforvaltningen vurdere sammen med relevante fagfolk.
 • Grundvand og natur kan i et eller andet (ukendt) omfang blive påvirket, hvis der er kort afstand til vandindvindingsboringer eller vandløb.
 • Presset på udvikling af miljøvenlige midler slækkes, så der arbejdes mindre innovativt med ukrudt- og skadedyrsbekæmpelse.
  Kilde: By-og Kulturforvaltningen