I det fynske folks tjeneste

Færgeplan for Ærø godkendes i januar

Ærøs borgmester fremlagde i eftermiddag planen for den fremtidige færgebetjening af øen.

Den lille stille jolle-havn i Skovballe på Tåsinge skal efter planen forvandles til færgehavn for Ærø.

På et pressemøde tirsdag eftermidag oplyste borgmester Jørgen Otto Jørgensen, at kommunalbestyrelsen i enighed har udarbejdet planen for den fremtidige færgestruktur,

Planen vil blive fremlagt til godkendelse i kommunalbestyrelsen 16. januar 2008.

Begrundelsen for planen er, at Ærø har gennem årtier befundet sig i en negativ spiral, kendetegnet ved faldende befolknings-tal, tab af arbejdspladser og en lav indkomstudvikling. 

Kommunalbestyrelsen finder det derfor nødvendigt, at der meget snart gøres noget for at ved den barriere, som færgerne udgør.

Overfartstiden og taksterne skal ned, og færgernes størrelse og sejlplaner skal indrettes, så det fremtidige transportbehov kan dækkes.

Først kommer mellemløsningen

I mellemløsningen indsættes en hurtiggående færge på ruten Marstal - Rudkøbing, for hurtigt at dække det påtrængende behov, der er, for en effektiv pendlingsforbindelse, der kan styrke Ærøs muligheder for bosætning og erhvervsud-vikling.

Den hurtiggående færge reducerer overfartstiden til ca. 40 min.

Samtidig hermed styrkes forbindelsen mellem Ærø og Als ved, at den eksisterende færge på ruten Søby - Mommark udfases og erstattes af færgen "Søby", der indsættes på ruten Søby - Fynshav.

De eksisterende tvillingefærger udnyttes i mellemløsningen ved, at den ene indsættes på ruten Søby - Faaborg, mens den anden opretholdes på ruten Ærøskøbing - Svendborg, eventuelt i en forlænget udgave.

Den fremtidige løsning

I den fremtidige løsning indsættes tvillingefærgerne i pendulfart på ruten Ærøskøbing - Skovballe med en overfartstid på max. 40 min., og der etableres modtagefaciliteter i Skovballe og vejanlæg, der sikrer effektiv forbindelse mellem Skovballe og motorvejen Svendborg-Odense.

Så snart det er økonomisk muligt, erstattes tvillingefærgerne af hurtigere færger, der reducerer overfartstiden til max. 30 min.

Der indsættes en færge på ruten Søby - Fynshav med en kapacitet og en fart, der matcher det kraftigt forøgede transportbehov, som forventes at opstå, når motorvejen mellem Sønderborg og Aabenraa er etableret, særligt i forhold til overførsler af gods.

Færgernes takster reduceres, så udgiften ved transport med færgerne kommer til at svare til udgiften ved transport på en tilsvarende landevejsstrækning.

Staten skal påtages sig medansvar

I følge borgmester Jørgen Otto Jørgensen er det en afgørende forudsætning for realiseringen af kommunens ønsker, at staten påtager sig et betydeligt medansvar for såvel mellemløsningen som den fremtidige løsning.

Kommunen vil derfor, så snart færgeoplægget er godkendt af kommunalbestyrelsen, indlede en dialog med berørte ministre om den videre proces.