I det fynske folks tjeneste

Udlændingestyrelsen styrker tilsynet med asylcentrene

Med flere tilsyn, skarpere prioritering og nye metoder vil Udlændingestyrelsen gå mere systematisk til værks og samtidig gå tættere på kvaliteten af de ydelser, der bliver leveret på asylcentrene.

Udlændingestyrelsen fyrede kort før jul sidste år Langeland som operatører på asylområdet i 2017. Foto: Ken Petersen

Udlændingestyrelsen vil fremover udføre flere tilsyn med opholdscentrene. Styrelsen vil samtidig intensivere sit tilsyn med særlige centertyper som modtagecentre, omsorgscentre og udrejsecentre.

Det skriver Udlændingestyrelsen i en pressemeddelelse.

Planlægningen af styrelsens tilsyn vil tage afsæt i dels en vurdering af, hvor der erfaringsmæssigt er størst behov for tilsyn, dels hensynet til at sikre, at der løbende bliver ført tilsyn med alle operatører og alle centre.

Risiko og væsentlighed er de centrale elementer. Endelig indebærer den styrkede indsats, at Udlændingestyrelsen i forbindelse med tilsynene metodisk vil grave et spadestik dybere end hidtil for at efterprøve kvaliteten af ydelser, der leveres på centrene.

Konkret betyder det, at Udlændingestyrelsen fremover vil føre minimum ét tilsynsbesøg pr. operatør på opholdscentrene årligt. Herudover vil hvert særcenter som minimum få udført et tilsynsbesøg én gang årligt.

De planlagte tilsynsbesøg vil blive suppleret med yderligere besøgstilsyn, hvis styrelsen konkret skønner, at der er behov for det. Desuden vil operatørerne løbende - som del af det samlede tilsyn - blive bedt om at fremsende oplysninger og dokumentation for, at de har overholdt deres kontraktlige forpligtelser.

Som noget nyt vil Udlændingestyrelsen i forbindelse med tilsynsbesøgene interviewe både ledelse, beboere og medarbejdere ude på centrene. Derved håber styrelsen at få et bedre indtryk af leveringen og kvaliteten af ydelserne på centrene.

- Med den nye tilgang vil vi komme mere rundt på tilsynsbesøg på de enkelte asylcentre, og samtidig vil vi kunne bruge ressourcerne dér, hvor behovet er størst. Den nye metode, hvor vi taler med både ledelse, menige medarbejdere og beboere vil give os et mere kvalificeret indblik i driften af centrene og fx beboertilfredsheden. Det vil være til gavn for både operatører og beboere, siger vicedirektør i Udlændingestyrelsen Lene Linnea Vejrum i pressemeddelsen.

Fakta

Udlændingestyrelsen har ansvaret for at finde et midlertidigt opholdssted til asylansøgere i Danmark, mens deres sag er under behandling.

Udlændingestyrelsen indgår årligt kontrakter med en række operatører om at drive asylcentre.
Aktuelt samarbejder Udlændingestyrelsen med seks operatører: Tønder, Jammerbugt, Thisted og Vesthimmerland kommuner samt Kriminalforsorgen og Røde Kors. 

Kontrakterne fastlægger, hvilke ydelser den enkelte operatør skal levere og inden for hvilken økonomisk ramme. Ydelserne omfatter bl.a.: Undervisning og aktivering, kost og/eller kontante ydelser, sundhedsbehandling og sociale foranstaltninger. 

Udlændingestyrelsen fører tilsyn med operatørernes varetagelse af opgaven på forskellige områder, men tilsynet er blot et af de redskaber, som Udlændingestyrelsen anvender i dialogen med operatørerne om den daglige drift af centrene. Herudover har styrelsen jævnlige operatørmøder og løbende møder, hvor operatørerne og styrelsen er i dialog om konkrete forhold. 

Det nye tilsynskoncept omfatter alle centertyper med særligt fokus på udrejsecentre og omsorgscentre. Centre for uledsagede mindreårige er undtaget af dette tilsyn, da det forventes, at der fremover skal føres tilsyn af socialtilsynet, jf. lovforslag om et nyt socialt tilsyn (L204 om ændring af udlændingeloven, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og lov om socialtilsyn).

Der er i øjeblikket indkvarteret 7.640 personer på i alt 40 centre.

Kilde: Udlændingestyrelsen