I det fynske folks tjeneste

Asylkaos: Borgmester truede ledere til at skjule problemer

Langelands borgmester Bjarne Nielsen, Venstre, truede ledere på kommunens asylcentre til at skjule problemer. Der afslører nye dokumenter, som Radio24syv har fået adgang til.

Lan­geland Kom­munes asylvirksomhed Asylcenter Holmegaard var i august 2016 så tæt på sam­men­brud, at ti ledende med­ar­bej­dere i et fæl­les brev til borg­meste­ren gjorde det klart, at de inden 72 timer ville ori­en­tere den ansvar­lige myn­dig­hed, Udlæn­din­ge­sty­rel­sen, om de kao­ti­ske for­hold.

Men Lan­gelands borg­me­ster, Bjarne Niel­sen, Venstre, valgte i ste­det at true lederne til til tavshed.

Det for­tæl­ler to ledere i dag til Radio24syv. Deres beskrives  bak­kes op af hidtil ukendte doku­men­ter som Radio24syv har fået adgang til, og som TV2/FYN også er i besiddelse af.

- Der er en reel risiko for, at områ­det er på vej udover en afgrund.

Asyl­chef Ulrik Pihl

Ons­dag den 9. august 2016 sendte alle che­fer i Lan­gelands asyl­sy­stem er brev til kom­mu­nens borg­me­ster. Af brevet  frem­går det, at i alt 10 che­fer ”i enig­hed fralæg­ger sig ansva­ret” for drif­ten af samt­lige asyl­cen­tre, og de beder om, at kom­mu­nen og che­ferne ”inden ugens adgang” kan hen­vende sig til Udlæn­din­ge­sty­rel­sen.

For­hol­dene var så kao­ti­ske, at asyl­chef Ulrik Pihl på et møde med borg­meste­ren sagde, at ”der er en reel risiko for, at områ­det er på vej udover en afgrund.”

Truede lederne til tavshed

Senere samme dag modtog de ti che­fer et skriftligt svar fra borg­me­ster Bjarne Niel­sen, Venstre, og asyl­di­rek­tø­r Sisi Eibye. I brevet fastslog de, at det ”ikke på nuvæ­rende tids­punkt” er ”jeres opgave at ind­drage Udlæn­din­ge­sty­rel­sen”.

”Borg­meste­ren pålæg­ger os, at vi ikke skal kon­takte Udlæn­din­ge­sty­rel­sen. Han kunne ikke love for kon­se­kven­serne, hvis vi valgte at kon­takte dem, sagde han direkte til os,” for­tæl­ler en af møde­del­ta­gerne, der taler på betin­gelse af ano­ny­mi­tet.

”På et tids­punkt bli­ver Bjarne Niel­sen (borg­meste­ren, red.) sim­pelt­hen gal, og da én leder siger, at det rig­tige vil være at drage Udlæn­din­ge­sty­rel­sen ind i det her for at få løst pro­ble­merne, så hen­ven­der Bjarne Niel­sen sig direkte til ved­kom­mende og siger, at det vil få kon­se­kven­ser for os, hvis vi gør det. Det opfat­ter vi som en direkte trus­sel,” for­tæl­ler en anden af de ledere, der deltog i mødet.

”Borg­meste­ren sagde til os, at vi ved at kon­takte Udlæn­din­ge­sty­rel­sen ville øde­lægge hele asy­l­om­rå­det, og det var bedre at for­søge at holde det internt. Han sagde, at vi for alt i ver­den ikke skulle under­rette Udlæn­din­ge­sty­rel­sen om, at vi havde pro­ble­mer,” for­tæl­ler samme leder til radio24syv.

Borgmester: Det var et angreb på politikerne

Lan­gelands borg­me­ster Bjarne Niel­sen, Venstre,  mener ikke, at han direkte har truet lederne på mødet den 10. august.

- Det, jeg sagde, var, at hvis I (ledel­sen, red.) går til Udlæn­din­ge­sty­rel­sen, så ned­læg­ger I selv jeres arbejds­plad­ser, det skal I bare være klar over, siger Bjarne Niel­sen til Radio24syv.

De ledere, som Radio24syv har talt med, sagde under mødet, at det ene­ste rig­tige var at kon­takte Udlæn­din­ge­sty­rel­sen. Både for at vise til­lid til sam­ar­bej­det og for at få hjælp fra sty­rel­sen.

Men sådan opfat­ter Lan­gelands borg­me­ster ikke menin­gen med mødet.

- Det var et angreb fra asyl­le­del­sen på poli­ti­kerne fra Lan­geland, siger Bjarne Niel­sen, Venstre, til Radio24syv.