I det fynske folks tjeneste

Medie: Chefer i kommunen kendte til sexsag i Tullebølle

Langeland Kommune fyrer direktør efter sag om at ansat på asylcenter har haft sex med asylbørn, men flere andre chefer kendte til sagen, ifølge dokumenter, som Radio24syv har set.

Børnecenter Tullebølle.

Mindst tre cen­trale embeds­mænd i Lan­geland Kom­mune har i fem måne­der været vidende om, at en med­ar­bej­der på Børne­cen­ter Tul­lebølle var mistænkt og poli­ti­an­meldt for at have kræn­ket asyl­drenge seksu­elt.

Det viser dokumenter Radio24syv har fået adgang til.

Kom­mu­nens øko­no­mi­ud­valg beslut­tede man­dag omgå­ende at frit­stille den øver­ste direk­tør for asy­l­om­rå­det, Sisi Eibye, som der­med måtte tage det fulde ansvar i sagen. Borg­me­ster Bjarne Niel­sen (V) fast­hol­der, at han først blev ori­en­te­ret om sagen tors­dag 20. okto­ber.

Læs også Tullebølle: To kvindelige medarbejdere politianmeldt for seksuelle krænkelser

Ledel­sen på Bør­ne­cen­ter Tul­lebølle blev 10. juni 2016 bekendt med, at en ansat havde sex­mis­brugt drenge. En kvin­de­lig vikar havde angi­ve­ligt både dyr­ket oral­sex og fuld­byr­det sam­leje med flere asyl­børn, viste blandt andet bil­le­der og en video i dår­lig kva­li­tet.

Ori­en­te­rin­gen om, at der er begået over­greb, blev givet af en ledende medarbejder 10. juni omkring klok­ken 21 til ledel­sen i asyl­sy­ste­met, her­un­der blandt andre den nu fyrede direk­tør Sisi Eibye.

Jeg har ingen erin­dring om at være ble­vet ori­en­te­ret om sagen før i sid­ste uge

Borgmester Bjarne Niel­sen, Langeland Kommune

Det bety­der i prak­sis, at alle rele­vante che­fer og ledende med­ar­bej­dere i kom­mu­nen, ud over borg­me­ster Bjarne Niel­sen, har kendt til sagen fra Bør­ne­cen­ter Tul­lebølle – uden at fore­tage de lov­plig­tige ind­be­ret­nin­ger.

- Det er jeg selv­føl­ge­lig meget, meget ked af. Vi er nu nødt til at se på, hvor­dan der hele vejen rundt er ble­vet infor­meret i denne sag, siger borg­me­ster Bjarne Niel­sen (V) til Radio24syv.

Læs også Anmeldelse i Tullebøllesagen: Ansat havde oralsex og samleje med asylbørn

Borg­meste­ren under­stre­ger over for Radio24syv også, at hele ledel­sen i kom­mu­nen nu skal gen­nem­gås med en tæt­te­kam, ligesom han fast­hol­der, at han ikke blev ori­en­te­ret om sexsa­gen fra bør­ne­cen­tret før 20. okto­ber 2016.

- Det fast­hol­der jeg. Jeg har ingen erin­dring om at være ble­vet ori­en­te­ret om sagen før i sid­ste uge, siger han.

På trods af, at alle rele­vante ledere i kom­mu­nen har kendt til over­grebs­sa­gen siden juni, mener borg­me­ster Bjarne Niel­sen, at det var rig­tigt at fyre asyl­di­rek­tør Sisi Eibye. Bjarne Niel­sen siger, at det er asyl­di­rek­tø­rens ansvar at ind­be­rette sådanne sager og at ind­til det mod­satte er bevist, må han have til­lid til, at andre che­fer og embeds­mænd har gjort deres arbejde.