I det fynske folks tjeneste

Ombudsmanden går ind i sag om Langelands asylbørn

Udlæn­din­ge­sty­rel­sen skal gøre rede for, om de har fået nok oplysninger fra Langeland Kommune.

På det nu lukkede Børnecenter Tullebølle blev det i sommer afsløret, at flere drenge var blevet misbrugt seksuelt.

Ombuds­man­dens bør­ne­kon­tor har netop rejst en sag efter Radio24syvs afdæk­ning af, at Lan­geland ikke har givet Udlændingestyrelsen et retvisende billede af for­hol­dene i kom­mu­nens asylcentre. Det skriver Radio24syv.

- Der var nogle kri­ti­ske for­hold, som skulle være und­ta­get. Så det har vi bedt Udlæn­din­ge­sty­rel­sen om at komme med bemærk­nin­ger til – om de er ble­vet for­holdt oplys­nin­ger, og om de har fore­ta­get sig noget, hvis de ikke har mod­ta­get den fulde rap­port, for­tæl­ler che­fen for Ombuds­man­dens Bør­ne­kon­tor Sus­anne Veiga til Radio24syv.

Det er altså Udlæn­din­ge­sty­rel­sen og ikke Lan­geland Kom­mune, der nu bli­ver under­søgt af Ombuds­man­den.

- I det her til­fælde har vi valgt at rejse en sag i for­hold til Udlæn­din­ge­sty­rel­sen, fordi det er dem, der har til­syns­plig­ten med de ope­ra­tø­rer, der er på asy­l­om­rå­det, for­tæl­ler Sus­anne Veiga til Radio24syv.

Udlæn­din­ge­sty­rel­sen har ikke vil­let udtale sig til Radio24syv i sagen. Tid­li­gere har kom­mu­ni­ka­tions­chef Nils Bak oplyst, at de udelukkende skal føre til­syn med drif­ten.

- Til­syn med børns vil­kår, bør­ne­fag­lig­he­den med videre, er for eksem­pel ikke sty­rel­sens men kom­mu­nens område, skrev han i en mail til Radio24syv for 14 dage siden.

Det sene­ste halve år er pro­ble­merne på Lan­gelands asyl­cen­tre væl­tet frem. Blandt andet på det nu luk­kede Bør­ne­cen­ter Tul­lebølle blev det i som­mer afslø­ret, at to kvin­der ifølge poli­tiets sig­telse har mis­brugt mindst syv drenge seksu­elt.

Langeland Kommune fik i efter­å­ret 2015 kon­su­lent­fir­maet Rams­dal til at under­søge arbejds­for­hol­dene på en række af kom­mu­nens insti­tu­tio­ner for asylan­sø­gere. Den undersøgelse viste på flere institutioner kri­tik af ledelse for udu­e­lig­hed, fra­vær og nepo­tisme. Dette førte imidlertid ikke til, at nogen af lederne blev fyret, og rapporten blev efterfølgende hem­me­lig­holdt af Lan­geland Kom­mune.

Ombuds­man­dens under­sø­gelse dre­jer sig fore­lø­big kun om den hem­me­lig­holdte rap­port. Lan­geland Kom­mune er ble­vet fra­ta­get ret­ten til at drive bør­ne­a­syl­cen­tre, men de dri­ver sta­dig flere voksen- og fami­lie­cen­tre.