FAKTA: Anbefalinger til regionsrådet i Syddanmark

Efter et syv timer langt møde i forretningsudvalget i Region Syddanmark er der kommet en række anbefalinger.

47 avisabonnementer, 750.000 kroner til coaching og et dyrt kursusophold i Schweiz og en række medarbejdere, der har følt sig presset til at udføre opgaver, som var irrelevante for regionen.

 En advokatundersøgelse fra Kromann Reumert har afsløret en lang række kritisable sager i Region Syddanmark, da Carl Holst (V) sad som formand.

 Derfor besluttede regionens forretningsudvalg at mødes om undersøgelsens resultater, og det er efter et syv timers langt møde kommet med følgende anbefalinger til regionsrådet:

 * At det indskærpes over for såvel administration som regionsrådet, at administrationen kun kan påtage sig regionale opgaver. Og at der udarbejdes tydelige retningslinjer for, hvorledes gråzoner håndteres. Både i forhold til vurdering af disse og i forhold til den enkelte leders og medarbejders pligter og ansvar

 * At der indføres tydelige procedurer for anvendelse af eksterne leverandører, herunder i særlig grad i relation til opgaver der snævert relaterer sig til regionsrådets arbejde. Procedurerne skal beskrive politisk forankring, gennemsigtighed, opfølgning og herunder eventuel anvendelse af dispositionsgrænser

 * At de eksisterende procedurer for internt ledelsestilsyn gennemgås, og at det vurderes, om der set i lyset af de beskrevne sager og den færdige Kromann Reumert rapport er brug for opstramning.

 * At større tværgående initiativer drøftes mere formelt i forretningsudvalget og regionsrådet inden et endeligt forslag til en projektplan fremlægges til godkendelse. Fremtidige initiativer skal desuden i højere grad forankres i de relevante fagudvalg, ligesom der skal sikres relevant politisk afslutning.

 * Så snart de igangsatte undersøgelser (Kromann Reumert/Statsforvaltningen) er afsluttet, vurderes om der skal igangsættes yderligere undersøgelser i forhold til direktionens embedsførelse