Havbunden mellem Fyn og Als er undersøgt

En ny undersøgelse havbunden af Lillebælt mellem Als og Fyn er ny færdig. Undersøgelsen er et led i planerne om en bro over bæltet.

Det er Faaborg-Midtfyn og Sønderborg kommuner samt Region Syddanmark, der her fået foretaget undersøgelsen.

Rambøll har screenet havbundsforholdene i de to mulige linjer, som COWI har skitseret i en tidligere rapport om en fast forbindelse på strækningen.

Undersøgelsen har givet de to kommuner og regionen yderligere viden om vanddybder og bundforhold.

Blødt lag på bunden

De maksimale vanddybder på de to strækninger er henholdsvis 38,1 og 43,3 meter.

De overfladiske geologiske forhold er også blevet undersøgt, og viser bløde sedimentlag, som primært består af uorganiske aflejringer dækker over ret store områder.

Sedimentlaget indeholder flere steder gas, og det har ikke, med denne undersøgelsesmetode, været muligt at fastslå dybden af laget.

Kræver yderligere undersøgelser

Inden der foretages mere detaljerede undersøgelser af havbunden, vil kommunerne og regionen i fællesskab forsøge at få de samfundsøkonomiske effekter yderligere belyst.

- Vi er fuldt bevidste om, at beslutninger om så store infrastruktur-projekter som en bro mellem Als og Fyn kræver et solidt og oplyst grundlag. Vi har med denne havbundsscreening fået yderligere viden, og vi vil bruge vores energi på fortsat at kvalificere det grundlag, der skal til for, at der kan træffes en beslutning om en fast forbindelse mellem Fyn og Als, siger borgmester Christian Thygesen fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Venstre.