Carsten Stage

-

-


Navn: Carsten StageParti: MinoritetspartietBopæl: Brydes Alle 21, lejl. 10, 2300 København SOpstillingskreds:Tillidsposter:Antal stemmer FV2001:Kontakt: stagec@ofir.dkPersonlig hjemmeside: Kandidatens hjemmeside


 

 

Video

Carsten Stage`s videopræsentation

Derfor skal vælgerne stemme på mig:
Minoritetspartiet (www.minoritetspartiet.dk) udgør et tiltrængt alternativ til de etablerede partier, fordi vi som et humanistisk centrum/venstre-parti ikke er bundet af de gamle skel mellem liberalisme og socialisme, men i stedet forener det bedste fra begge traditioner. For os er frihed til forskellighed og social ansvarlighed ikke modsætninger, men de to størrelser, som må være tilstede for at skabe et velfungerende samfund.

MP er humanistisk parti, der ønsker at sætte menneskets frihed i centrum, uden at overlade dets skæbne til tilfældige markedsmekanismer, som er faren ved liberalismen. Vi arbejder desuden for at sikre lige vilkår for alle, uden at miste blikket og respekten for det enkelte menneskes forskellighed, som er faren ved socialismen. MP er samtidig det eneste EU-skeptiske parti, der ikke tilhører de yderste fløje i dansk politik. I MP kan man derfor udtrykke sin modvilje mod EU som centraliseret supermagt, uden samtidig at støtte nationalistiske eller marxistiske dagsordener.

Tonen i dansk politik er efterhånden løbet så meget af sporet, at det er nødvendigt med et politisk parti, der råber vagt i gevær. Danmark er ved at udvikle sig til et ubehageligt snæversynet land, hvor det er helt normalt at nedgøre andre, fordi de ser anderledes ud eller har en anden religion. Danskerne har efterhånden mistet evnen til at sympatisere med de helt almindelige mennesker fra minoritetsgrupperne, som dagligt bliver hetzet i aviserne og fra Folketingets talerstol.

En stemme på Minoritetspartiet er derfor en stemme på et Danmark, der går i en mere humanistisk retning, og et Danmark, hvor forskellige mennesker kan leve trygt side om side uden at mistænkeliggøre hinanden. Vælgerne skal stemme på liste M, fordi vi som det eneste parti insisterer på, at forskelligheden er en force og at det multikulturelle samfund er en positiv ressource. Overordnet kan vi derfor være med til at skabe et bredere perspektiv i dansk politik og give minoriteter som tvangsaktiverede, sindslidende, flygtninge og indvandrere samt andre umyndiggjorte borgere et konstruktivt talerør. Minoritetspartiet er dog partiet for alle, der støtter en mere humanistisk eller "menneskevenlig" udvikling af det danske samfund.

Hvad er dine fynske mærkesager?
Personligt mener jeg, at Minoritetspartiet kan bidrage med forslag til bedre og mere gensidige integrationsideer i hele landet, og herunder eksempelvis boligområdet Vollsmose i Odense. Desuden ser jeg gerne, at Fyn går forrest i bestræbelsen på at give ikke-kristne samfundsborgere en ligeværdig mulighed for at dyrke deres religion uden at skulle "gemmes væk" i kælderlokaler og fabriksbygninger. På den baggrund kunne Fyn eksempelvis tilbyde de muslimske medborgere muligheden for at opføre en smuk moske, akkurat som man har gjort det i eksempelvis Stockholm og Oslo. Dette ville hjælpe med at normalisere det muslimske mindretals status i det danske samfund.

Hvordan får vi skabt flere arbejdspladser på Fyn?
I Minoritetspartiet mener vi, at en af vejene til bedre beskæftigelse er et mere fleksibelt arbejdsmarked, hvor det bl.a. skal være muligt at indføre en højere grad af arbejdsdeling. Mange mennesker vil gerne have mere fritid og andre vil gerne have et job. Derfor bør det bl.a. gøres muligt at arbejde uden, at det nødvendigvis skal være på fuld tid. Et mere rummeligt arbejdsmarked vil med andre ord kunne skabe bedre beskæftigelse generelt og dermed flere arbejdspladser også på Fyn.

Hvordan bliver integrationen af indvandrere/flygtninge bedre på Fyn?
Det bedste fundament for integrationen er at sikre, at alle borgere er lige for loven og at alle behandles respektfuldt. På den måde vil de etniske minoriteter kunne integrere sig som hele mennesker. Dette kræver bl.a. en holdningsændring fra majoritetens side. Danskerne er efter årelange skræmmekampagne blevet vant til at se minoriteter som et samfundsproblem, ja måske endda som en trussel mod "de danske værdier" eller demokratiet. Dette vrangbillede er man nødt til at komme til livs før integrationen kan forbedres. Politikerne bør derfor ikke altid tale om minoriteterne som et problem i sig selv, eller som "fremmede", der skal laves om til "gammeldanskere". Integrationen skal ikke være ensidig, men tværtimod gensidig.

Alle danske borgere skal naturligvis overholde lovgivningen, og ingen skal have lov til at krænke de basale menneskerettigheder. Men loven skal omvendt heller ikke være skræddersyet til at forhindre visse grupper i at leve deres liv, gifte sig frit, dyrke deres religion osv. De krav, man stiller til indvandrerne, skal man med andre ord også stille til alle andre borgere. Integration handler dybest set om gensidig respekt og om at forsøge at sætte sig i andre menneskers sted. Denne indlevelsesevne kniber det desværre med i dag. Det vil Minoritetspartiet gerne være med til at ændre på.

Er der plads til flere svinefarme på Fyn eller skal antallet reduceres?
For miljøets og de små landsbysamfunds skyld bør svinefarmene ikke vokse sig for store eller blive for mange. Store farme er ikke nødvendigvis en gevinst, hvis de ligger hele småsamfund øde pga. lugtgener, miljøproblemer og lign. I det hele taget bør miljøhensyn altid gå forud for ønsker om effektiviseringer og stordriftsfordele.

Hvilke konsekvenser får kommunalreformen for Fyn?
Al andet lige er den forestående og forhastede kommunalreform en forringelse af muligheden for at skabe et velfungerende nærdemokrati i lokalsamfundene. Hvis den enkelte kommune er tilfreds med sin størrelse, er der kun rent økonomiske grunde til at ændre på det kommunale landkort. Dette er naturligvis også et relevant argument, men ikke nødvendigvis det vigtigste. Måske er det på sin plads at spørge, om de ekstra penge mindre kommuner koster ikke er givet godt ud? Nærdemokratiet er naturligvis langt vigtigere end centraliseringer og "synergi-effekter".