I det fynske folks tjeneste

forureningsag

-

-

 

II.2. Orientering om omfattende olie/benzin-forurening på Lyøvej 2 i Nyborg Kommune Oliebranchens Miljøpulje (OM) har undersøgt en omfattende olie- og benzinforurening fra et detailsalg på Lyøvej 2 i Nyborg Kommune. Forureningen er rent produktmæssigt den mest omfattende fra et detailsalg i Danmark. Det vurderes, at der samlet er spildt ca. 49.000 kg olie/benzin.Lokaliteten ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og inden for indvindingsoplandet til Sofienberg Vandværk. OM vurderer, at forureningen ikke udgør nogen større risiko over for vandværket, men at forureningen på sigt kan udgøre en risiko for grundvandsressourcen. Afværgeomkostningerne kan samlet beløbe sig til 5-8 mio. kr.Miljø- og Arealafdelingen er i færd med at gennemføre geologisk kortlægning og grundvandsmodellering af området. Kortlægning og modellering forventes afsluttet i slutningen af 2004, og forslag til indsatsplan for områdets vandindvinding forventes at foreligge i slutningen af 2005.Da de geologiske informationer i det samlede indvindingsopland er afgørende for risikovurderingen, og da der er tale om meget store afværgeomkostninger, er der grund til at afvente resultatet af den geologiske kortlægning, før der træffes endelig beslutning om omfanget af en oprensning.Amtets krav til omfang af afværgeforanstaltninger vil blive forelagt Trafik- og Miljøudvalget, når grundvandssituationen er beskrevet, og de forskellige afværgeteknikkers anvendelighed er undersøgt. Dette forventes at blive i slutningen af 2004.Følgende bilag vedlægges: