Fyns Amt afviser rapport om vandmiljøet

Embedsmændene i Fyns Amt mener ikke at vandmiljøplanen har virket efter hensigten. I modsætning til en evaluering fra bl.a. Danmarks Miljøundersøgelser, så viser amtets beregninger, at planens mål langt fra er indfriet.

Indgreb mod svineproduktionen nødvendig

Embedsmændene i Fyns Amt mener ikke at vandmiljøplanen har virket efter hensigten. I modsætning til en evaluering fra Danmarks Miljøundersøgelser og Danmarks JordbrugsForskning, så viser amtets beregninger, at planens mål langt fra er indfriet.

I rapporten fra DMU og DJF hedder det, at landbruget stort set har reduceret udledningen af kvælstof i takt med de opstillede mål. Rapporten konkludere, at landbruget har forbedret sin husholdning med kvælstof betydeligt.

I vandmiljøplanen fra 1987 hedder det, at kvælstof- og fosforudledningen skal reduceres med 50% og 80%. I 1995 var målene ikke nået, så derfor blev der i vandmiljøplan II strammet op på virkemidlerne.

Nu konkluderer DMU og DJF, at målene er tæt på at blive nået. De to miljøinstitutioner har beregnet udfra markens rodzone, og kommer frem til at udledningen er reduceret med 50 procent.

Men disse konklusioner stiller Natur- og Vandmiljøforvaltningen sig uforstående over for. I et notat fra forvaltningen, bliver der stillet spørgsmålstegn ved de metoder DMU og DJF har anvendt. Amtets måler nemlig direkte i havet og vandløbene, og her ser resultaterne ikke særlig opløftende ud. Amtets beregninger viser, at udledningen af kvælstof kun er reduceret med 10-15 procent.

Blandt andet er flere fynske søer, så forurenet af kvælstof, at de kræver restaurering. Amtets målinger viser, at kvælstofreduktionerne kun er opnået i 2 ud af 35 søer på Fyn.

Notatet, der er underskrevet af direktør Sten Nørskov Laursen og vicedirektør Jørgen Dan Petersen, konkluderer at vandmiljøplanen ikke kan nå sine mål uden at der bliver grebet ind over husdyrproduktionen i landbruget. De to embedsmænd mener, at der bør udarbejdes en Vandmiljøplan III med indgreb over for "intensiv husdyrbrug". Samtidig efterlyser forvaltningen, at amtet får nogle redskaber til at redde vandmiljøet lokalt.