I det fynske folks tjeneste

Kenneth Muhs

-

-


Navn: Kenneth MuhsParti: VenstreBopæl: Mejerivænget 26, 5853 ØrbækOpstillingskreds: NyborgTillidsposter:Antal stemmer FV2001:Kontakt: kenneth@muhs.dkPersonlig hjemmeside: http://www.muhs.dk/


 

Video

Kenneth Muhs`s videopræsentation

Derfor skal vælgerne stemme på mig:
Når jeg opfordrer vælgerne til, at stemme på mig er det fordi, jeg mener, at kunne tilføre politikken på Christiansborg en aktiv og engageret Fynsk stemme. Fyn trænger til folkevalgte, der kan stå sammen på tværs af politiske partier når udviklingen af Fyn skal på den politiske dagsorden. Vi har erfarne fynske folkevalgte, men der er behov for fornyelse. Jeg mener, at kunne være den fornyelse som kan være med til, at etablere et stærkt Fynsk samarbejde når det drejer sig om udviklingen af Fyn.  Ligeledes mener jeg, at når man er folkevalgt i en region, så har man et ansvar overfor den region man er valgt i. Jeg er Fynbo og er klar til at sætte Fyn på den politiske dagsorden.

Herudover er jeg en garant for følgende nationale politiske fokusområder:
- DANMARK SKAL VÆRE ET FØRENDE IVÆRKSÆTTERSAMFUND
- DANMARK SKAL HAVE VERDENS BEDSTE UDDANNELSESSYTEM
- DANMARK SKAL VÆRE FØRENDE NÅR DET GÆLDER FORSKNING
- DANMARK SKAL UDBYGGE SIN POSITION INTERNATIONALT GENNEM AKTIV GLOBAL SIKKERHEDSPOLITIK
- DANMARK SKAL VÆRE ET SAMFUND DER BYGGER FRIHED, FRISIND OG     FÆLLESSKAB
- VI SKAL HAVE EN FAMILIEPOLITIK DER BYGGER PÅ LIBERALE VÆRDIER MED UDGANGSPUNKT I RETTEN TIL FORSKELLIGHED
- FASTHOLDELSE AF EN STRAM MEN FAIR UDLÆNDINGEPOLITIK

Hvad er dine fynske mærkesager?
NEDSÆTTELSE AF TAKSTERNE PÅ STOREBÆLT. MÅLET PÅ SIGT ER EN
FULDSTÆNDIG AFSKAFFELSE
3 SPORET MOTORVEJ FRA ODENSE VEST TIL NY LILLEBÆLTSBRO
ØGEDE OFFENTLIGE/PRIVATE INVESTERINGER I FORSKNING
ØGET FOKUS PÅ KULTUREN PÅ FYN
ÆNDRE DEN FYNSKE MENTALITET. VI SKAL TURDE SATSE MERE PÅ FYN
GØRE FYN TIL ET NATURLIGT UDDANNELSESCENTRUM I DANMARK
FATSHOLDELSE OG UDBYGNING AF FORSKNINEGN PÅ FYN

Hvordan får vi skabt flere arbejdspladser på Fyn?

Tilskyndelse af flere til igangsætning af egen virksomhed.
Ved at skabe iværksætterområder hvor virksomheder kan udvikle sig samt skabe synergieffekt med mulighed for nye arbejdspladser.
Skabe innovative miljøer hvor vidensudveksling kan ske hurtigt.
Bedre forståelse og samspil mellem offentlige og private virksomheder.
Ved at gøre den offentlige sagsbehandling hurtigere.
Ved at øge den offentlige udlicitering.
Ved at afsætte flere private midler til forskning og uddannelse.  Der afsættes på Fyn i forhold til det øvrige Danmark færre midler. 
Ved at bringe mere viden ind i virksomhederne.
Ved at gøre det lettere, at omsætte forskningsresultater til produktion og arbejdspladser.
Ved at turde satse højere. Den fynske mentalitet skal ændres. sammenligner vi mentaliteten med stangen i et højdespring så gør vi ofte det på Fyn, at vi placerer stangen lidt lavere end vi i virkeligheden godt ved vi kan springe. Lad os i forhold til specielt uddannelse og forskning sætte "stangen" højere.
Ved at sørge for efteruddannelse af arbejdsstyrken. Vi skal arbejde for, at arbejdsmarkedets parter i samarbejde med det politiske niveau bidrager til, at vi kan gøre efteruddannelse til en naturlig del af et ansættelsesforhold.
Ved at sænke skatten. Fyn placerer sig (vægtet gennemsnit af kommunale- og amtskommunale skattesatser) dårligere end landsgennemsnittet.

Hvordan bliver integrationen af indvandrere/flygtninge bedre på Fyn?
HVIS VI får langt flere unge invandrere og flygtninge ind i uddannelsessystemet. I dag er der dels en større gruppe som ikke for uddannelse ud over grundskolen. Herudover er der en alt for stor del der falder fra ungdoms og de kortere videregående uddannelser.
Får virksomhederne til i højere grad, at ansætte flere med anden etnisk baggrund.
Fastholder "24 års reglen". En af grundende til dårlig integration er uuddannede mødre, der har fået tidlig familiesammenføring samt født børn i en tidlig alder.
Gør op med den middelalderlige og kvindelige undertrykkende forkyndelse som nogle af de åndelige ledere er talsmænd for.  Det kan ikke tillades, at eksempelvis kvinder nægtes at modtage uddannelse på grund af lovreligiøse krav.
Giver flygtninge en intensiv danskundervisning fra første dag. En væsentlig nøgle til integration findes via sproget. Vi skal sørge for, at alle stilles overfor et krav om, at lære sproget. Såfremt man ikke lever op til det krav skal det have konsekvenser.

Er der plads til flere svinefarme på Fyn eller skal antallet reduceres?
Ikke besvaret endnu

Hvilke konsekvenser får kommunalreformen for Fyn?
Jeg tror på, at kommunalreformen med større kommuner til følge vil være med til, at sætte en ny kommunalpolitisk dagsorden. Politikerne bliver i højere grad nødt til, at forholde sig til fremtiden gennem politiske visioner. Dette vil være med til at ændre fokus positivt. "Detailpolitik hvor den enkelte kommunalpolitiker eksempelvis kan nøjes med, at forholde sig til taghældning på en enkelt byggeansøgning erstattes i højere grad med et krav om, at udvikle lokalplaner."
Der vil opstå en større vilje til at involvere sig i brugerbestyrelser, landsbyråd samt det lokale liv generelt. Nærdemokrati bygger på mere en kort afstand til lokalpolitikerne. Det handler om, at være del af et fællesskab hvor hver enkelt borger deltager og tager ansvar for egen dagligdag.
De større kommuner vil på sigt kunne medføre øget ansvar og kompetence til brugerbestyrelser, landsbyråd, foreningsbestyrelser m.m.
Bedre mulighed for samspil mellem det offentlige og det kommunale som følge af færre enheder. Dette til gavn for erhvervslivet med mulighed for flere arbejdspladser.
Større samhørighed når det gælder enighed omkring den Fynske udvikling. På Fyn er Odense lokomotivet. Der har i mange år været en for ringe accept fra de fynske kommuner omkring Odense som lokomotiv. Denne udvikling er nu vendt. Der hersker en bred forståelse omkring Odense som det Fynske lokomotiv. Nu er det store problem så, at få Odense til at trække. Med kommunalreformen vil der opstå et større pres fra de øvrige kommuner til Odense. Der skal skabes mere enighed i Odense.
Bedre Sygehusstruktur. Regionsdannelsen vil medføre ændrede strukturer indenfor sygehusvæsnet. Dette vil betyde ændrede metoder og opgaveløsninger i sundhedssektoren på Fyn og DK. Vi er nået til et punkt hvor penge ikke alene er løsningen. Vi skal indrette vores sundhedssektor anderledes. Væk med det "hvide kitteltyrrani", hvor der er for mange akademiske barrierer mod en effektiv løsning af opgaverne.
En risiko i forbindelse med de større kommuner er, at færre unge vil involvere sig i det kommunalpolitiske, som følge af den tidsmæssige/økonomiske omkostning. Herudover vil det blive sværere, at tilkæmpe sig en bestyrelsesplads. Den enkelte vil i højere grad skulle skabe en valgkamp hvor det ikke længere er nok, at være lokalt kendt! Dette vil måske afskrække nogle fra, at stille op. Der vil ligeledes i højere grad skulle findes økonomiske resurser til valgkamp.
Sognerådspolitikken vil få svære vilkår. Det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem vil være nødt til, i større grad, at fokusere på helheden. Dette vil medføre muligheden for en bedre udvikling af kerneområderne.
Det vil blive "nemmere", at træffe ubehagelige beslutninger på de kommunale kerneområder.