Lotte Bundsgaard

-

-


Navn: Lotte BundsgaardParti: SocialdemokraterneBopæl: Tranehøjen 26, 5220 Odense SVOpstillingskreds: OtterupTillidsposter: Medlem af Folketinget siden 1998. Tidl.  by- og boligminister samt minister for ligestilling. Næstformand for Socialdemokraterne.Antal stemmer FV2001: 18.860Kontakt: slobu@ft.dkPersonlig hjemmeside: www.lotte.dk


 

Video

Lotte Bundsgaard?s videopræsentation

Derfor skal vælgerne stemme på mig:
Fordi, jeg siger, hvad jeg mener, og fordi vælgerne kan være sikre på, at de med mig får et folketings-medlem, som tager beslutninger med både hjertet og hjernen.

Hvad er dine fynske mærkesager?
Mine mærkesager gælder selvfølgelig for Fyn, men også resten af landet:

· Der skal gøres langt mere for at sikre arbejde til såvel dem, der mangler et job, som dem, der bliver arbejdsløse, når arbejdspladser udflyttes til andre lande. Det oplever vi jo i høj grad på Fyn i disse år. 

· Bedre forhold for såvel de stærke børn som de svage børn og deres familier.

· Mennesker skal kunne regne med en tryg og udfordrende alderdom.

· Investeringer i uddannelse og forskning, fordi det er dét, vi skal leve af i fremtiden. Her vil jeg specifikt arbejde for, at der kommer flere forskningsmidler til Fyn.

Hvordan får vi skabt flere arbejdspladser på Fyn?
Vi skal have flere penge til forskning til Fyn. Det vil give vores universitet og virksomheder bedre muligheder for at samarbejde om at skabe arbejdspladser.

· Vi skal have genindført varslingspuljen. Det var den pulje, der gav penge til områder, når de blev hårdt ramt af arbejdsløshed.

· Vi skal satse flere penge på uddannelse - f.eks. skal vi uddanne flere voksenlærlinge.

· Derudover skal vi generelt skabe flere arbejdspladser via øgede investeringer i skoler, byforny-else og boliger. Dette vil vi socialdemokrater blandt andet gøre gennem en ambitiøs beskæfti-gelsesplan, der sikrer job her og nu, samt en skattereform, som sikrer, at det bedre kan betale sig at arbejde.

Hvordan bliver integrationen af indvandrere/flygtninge bedre på Fyn?
Først vil jeg sige, at Danmark i dag er et multietnisk samfund, og at det på mange måder en berigelse. Indvandrerpolitikken skal bygge på frisind, tolerance og respekt for det anderledes, men også mod til at stille krav til alle parter.


· Der skal satses på uddannelse af både børn, unge og voksne indvandrere, fordi uddannelse er vejen til gode danskkundskaber og til en plads på arbejdsmarkedet. Begge dele er fuldstændig afgørende, hvis vores nye medborgere skal fungere som en del af det danske samfund.

· Der skal dæmmes op for ghettodannelsen, fordi den medvirker til at isolere visse grupper fra sam-fundet og gøre bestemte boligområder hårdt belastet. Vi skal bruge flere penge på kvarterløft og byfornyelse, og kommunerne skal have bedre værktøjer til at blande nyankomne eller akut bolig-søgende udlændinge, folk på varige offentlige ydelser og andre svagt stillede med ressourcestærke beboere. Det vil give områderne en mere mangfoldig sammensætning og en bedre kontakt med omverdenen.

Er der plads til flere svinefarme på Fyn eller skal antallet reduceres?
Som nabo til svinefarme lider man ofte under lugt- og støjgener i hverdagen, og samtidig er der tung trafik i nærområdet på grund af transporter til og fra svinefarmene. Naturen og drikkevandet lider også i høj grad under generne fra den danske landbrugsproduktion - og herunder ikke mindst fra de mange svinefarme. Det kan vi ikke leve med. Derfor skal der ikke være flere svinefarme på Fyn.

Hvilke konsekvenser får kommunalreformen for Fyn?
Eftersom de enkelte forhandlinger kommunerne i mellem endnu ikke er afsluttet, så kan man ikke præ-cist svare på, hvilke konsekvenser kommunalreformen får for Fyn.

Generelt er min kritik af strukturreformen:

· At regeringen ikke har afklaret, hvem der skal betale for reformen - bliver det de ældre, syge-husene eller børnene?

· At miljøet risikerer at blive en af de store tabere, fordi en stor del af tilsynet placeres i kommu-nerne.

· At de svageste børns situation ikke er afklaret - hvem får ansvaret for at sikre f.eks. de handi-cappede børn en godt og tryg opvækst?
  
Når det er sagt, så har vi en kommunalreform nu, som vi ikke kan komme udenom, og derfor skal vi prøve at få det bedste ud af den. Jeg er sikker på, at alle fynboer, borgere, offentligt ansatte og politike-re, vil sørge for at få regionen og de nye kommuner til at fungere.