Naboer imod kæmpe solvarmeanlæg ved Ringe

Flere naboer har gjort indsigelser mod nyt stort solvarmeanlæg uden for Ringe. Men flertal i kommunalbestyrelsen har godkendt lokalplanen alligevel.

Ringe Fjernvarmeselskab ønsker at anlægge Fyns største solvarmeanlæg på en godt otte hektar stor mark uden for Ringe.

quote Da værdiforringelsen som nævnt vil være en direkte konsekvens af lokalplanens gennemførsel, mener jeg at kommunen bør holde mig økonomisk skadesfri.

 Katja Skov, nabo.

Anlægget vil koste 47 millioner kroner at etablere. Og på årsbasis vil det spare klimaet for tæt på 3.000 tons CO2.

Men det er ikke alle, der synes, det nye anlæg er en god idé. Flere naboer har gjort indsigelser.

- Gennemføres planen, vil den få uoverskuelige konsekvenser for mig, idet placeringen af en 30 meter høj akkumuleringstank vil være voldsomt synligt fra alle primære opholdsrum i mit hus, skriver en af naboerne til det planlagte anlæg, Katja Skov i sit høringsvar.

Hus ser sig nødsaget til at fraflytte sit hus, hvis lokalplanen gennemføres. Men frygter, at solvarmeanlægget vil forringe hendes hus' værdi.

- Da værdiforringelsen som nævnt vil være en direkte konsekvens af lokalplanens gennemførsel, mener jeg, at kommunen bør holde mig økonomisk skadesfri. Enten ved at inddække tabet, så jeg ikke mister en stor sum ved et kommende salg, eller ved at ekspropriere ejendommen, skriver Katja Skov derfor.

Faaborg-Midtfyn Kommune ser dog ingen grund til at kompensere hende.

- Planlægning sker med baggrund i en samfundsmæssig helhedsvurdering og giver ikke grundlag for økonomisk kompensation, begrunder kommunen sit afslag.

- Natur tager ikke skade

Heller ikke Birgit Knudsen fra Sødingevej er tilfreds. 

Ud over at hun frygter, at anlægget vil skade hendes ejendoms herlighedsværdi, frygter hun også, at naturen vil lide skade.

- Hele området er omkranset af sårbar natur. Midt i området er der en fredet sø. Arealet er omkranset af fredede diger, moselodder og fredskov. Mod syd er der et fredet dige med gamle pile, flotte egetræer tjørne med videre. Desuden er der et vandløb langs diget og en gammel vej, der stadig benyttes, skriver hun blandt andet i sit høringssvar.

Faaborg-Midtfyn kommunes notat til svaret lyder:

- Kommunalbestyrelsen er opmærksomme på områdets kvaliteter og vurderer på konsekvenserne. Ud fra det finder vi, at anlægget ikke vil ødelægge naturindholdet i området. De beskyttede naturtyper, der ligger inden for lokalplanområdet, er sikret som hidtil.

Ud over enkelte justeringer i forhold til afskærmning ved hjælp af læhegn for bedre at skjule solvarmeanlægget og ny minimumsafstand fra vejskel, blev lokalplanen stemt igennem uden ændringer i indstillingen på seneste møde 11. juni i kommunalbestyrelsen.

Kun Søren Clemmensen fra Det Konservative Folkeparti stemmer imod.

Anlægsarbejdet går i gang efter sommerferien, og solvarmeparken forventes at går i drift i foråret 2019.