Ny undersøgelse af forureningen i Odense Fjord

I løbet af de senste år er næsten al åle- og havgræs forsvundet fra Odense Fjord, hvilket har reduceret fuglelivet i området betydeligt. Nu vil Fyns Amt have kortlagt årsagen til og konsekvenserne af den udbredte forurening i fjorden.

-

I løbet af de senste år er næsten al åle- og havgræs forsvundet fra Odense Fjord, hvilket har reduceret fuglelivet i området betydeligt. Nu vil Fyns Amt have kortlagt årsagen til og konsekvenserne af den udbredte forurening i fjorden.


Flere undersøgelser har allerede påvist, at forureningen i Odense Fjord overskrider grænseværdierne. Det er især stofferne tributyltin(TBT) og polyaromatiske hydrocarboner(PAH), som fjorden er stærkt forurenet med.


Begge stoffer er stærkt skadelige overfor dyre- og plantelivet i fjorden, og stofferne er også mistænkt for at have sundhedsskadelig indvirkning på mennesker.


Udledning fra værft
Fyns Amt har afsat 900.000 kr. til en ny undersøgelse af problemet. Undersøgelsen skal blandt andet kortlægge årsagen til den store forurening og samtidig undersøge skadevirkningerne på havbund, planter, fisk, muslinger og fugle i Odense Fjord.


Skibsfart og Lindøværftet er mistænkt for at være årsag til den store koncentration af TBT, mens udsivninger fra lossepladsen på Stige Ø formentlig er årsag til forureningen med PAH.