I det fynske folks tjeneste

Nyborg Slot: Årelang sagsbehandling i udskældt klagenævn

Næsten halvandet år tog det at træffe en beslutning om slotsprojektet i Nyborg, men forløbet er præget af utallige udsættelser, nye frister og forsinkelser, viser aktindsigt til TV 2 Fyn.

Sådan drømmer Nyborgs politikere og mange andre stadig om, at Nyborg Slot kommer til at se ud. Klagerne har netop bedt Folketingets kulturudvalg om et foretræde ligesom Nyborgs borgmester Kenneth Muhs og museumsdirektør Erland Porsmose har haft. Foto: Nyborg Slot

Museumsfolk på stribe har blandet sig i debatten om, hvorvidt det er rimeligt, at Nyborgs dyre slotsdrømme kunne blive slukket med en 4-3 afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Formelt er afgørelsen helt efter bogen: Klagenævnet mener, at Slots- og Naturstyrelsen ikke bør eller kan give dispensation til at bygge en stor og moderne udstillingsbygning på et fredet fortidsminde.

For ifølge museumslovens paragraf 29 stk. 1 må man som udgangspunkt ikke bygge på et fredet fortidsminde.

Men flere eksperter har undret sig over afgørelsen og forløbet, der førte frem til den afgørelse.

Læs også Professor om Nyborg Slot: - Afgørelsen er noget vrøvl

Ikke alene var afgørelsen hårfin. Det har også taget næsten halvandet år at træffe afgørelsen fra det tidspunkt, hvor den officielle klagefrist over Slots- og Naturstyrelsens dispensation udløb i juli 2019.

Det viser en aktindsigt, som TV 2 Fyn har fået hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Som det kan ses af nedenstående tidslinje stoppede sagen nemlig ikke i juli 2019.

Efter Miljø og Fødevareklagenævnets besigtigelse den 23. juni 2020 på slotsområdet, meddelte Miljø- og Fødevareklagenævnet, at man var klar med en afgørelse i august 2020.

De traf afgørelsen i Miljø- og Fødevareklagenævnet

Birgitte Egelund Olsen (formand) - professor med ekspertise i blandt andet miljø- og EU-ret.

 

Landsdommerne Norman Cleaver og Henrik Twilhøj.

 

Lægmænd udpeget af Folketinget:

Pelle Andersen-Harild (EL), Jørgen Elikofer (S), Knud N. Mathiesen (DF) og Jens Vibjerg (V).

 

Et flertal bestående af Dansk Folkeparti og Enhedslistens repræsentanter stemte sammen med landsdommer Henrik Twilhøj og formanden imod at give dispensation til Nyborg Slot-projektet.

Se mere

Alligevel blev nævnet ved med at udsætte afgørelsen og forlænge fristerne for, hvornår de fire klageparter - Foreningen Kultur og Arv, Foreningen for Nyborg Forskønnelse, Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring og foreningen Europa Nostra - kunne komme med de sidste indvendinger og klager over slotsprojektet.

I starten var det kun foreningen Kultur og Arv med frontfiguren Frederik Siemssen, der holdt klagenævnet til ilden med aktindsigter, supplerende spørgsmål og indsigelser, men den 2. oktober valgte klagenævnet at åbne for, at alle klagere kunne komme til orde igen.

Altså mere end et år efter, at den officielle klagefrist var udløbet.

Tidslinje i sagen om Nyborg Slot

Dispensation og klagefrist

 

18. juni 2019 – Slots- og Kulturstyrelsen giver dispensation fra museumsloven, så projekt til 351 millioner kroner kan opføres. Der er fire ugers klagefrist til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

 

16.-25. juli 2019 – Foreningen Kultur og Arv, Foreningen for Nyborg Forskønnelse, Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring og foreningen Europa Nostra klager over projektet til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

 

2. august 2019 – Slots og Kulturstyrelsen svarer på klagernes indsigelser.

 

Besigtigelse og forventet afgørelse

23. juni 2020 – Miljø- og Fødevareklagenævnet besigtiger sammen med klagere og Slots- og Kulturstyrelsen Nyborg Slot og det planlagte byggefelt.

 

26. juni 2020 – Foreningen Kultur og Arv sender supplerende spørgsmål til nævnet

 

2. juli 2020 – Miljø- og Fødevareklagenævnet giver foreningen Kultur og Arv frist til 2. august for afgivelse af bemærkninger.

 

2. juli 2020 – Miljø- og Fødevareklagenævnet orienterer om, at forventet afgørelsestidspunkt er ultimo august.

 

Sagen genoptages og frister forlænges

11. august 2020 – Miljø- og Fødevareklagenævnet giver foreningen Kultur og Arv forlænget frist til den 19. august, fordi foreningen har problemer med at sende materiale digitalt.

 

24. august 2020 – Miljø- og Fødevareklagenævnet sender høringsbrev til – Slots- og Kulturstyrelsen med frist på 2 uger til at afgive bemærkninger til foreningen Kultur og Arvs supplerende materiale.

 

10. september 2020 - Foreningen Kultur og Arv modtager Slots- og Kulturstyrelsens høringssvar med frist på 2 uger til at afgive bemærkninger

 

22.september2020 - Foreningen Kultur og Arv anmoder om udsættelse af frist.

 

24. september 2020 – Miljø- og Fødevareklagenævnet giver foreningen Kultur og Arv fristforlængelse til 2. oktober.

 

29. september 2020 – Foreningen Kultur og Arv klager over kort fristforlængelse

 

2. oktober 2020 - Miljø- og Fødevareklagenævnet genåbner sagen for de øvrige klagere og giver frist for svar til 19. oktober

 

23. oktober 2020 – Miljø- og Fødevareklagenævnet forlænger frist til den 26. oktober på grund af foreningernes problemer med at aflevere digitalt.

 

29. oktober 2020 – Miljø- og Fødevareklagenævnet rykker foreningen Kultur og Arv for fremsendelse af materiale, der ikke er fremsendt i fuldt omfang.

 

Sagen afgøres

23. november 2020 – Miljø- og Fødevareklagenævnet udsender orientering om, at sagen behandles på nævnsmøde i december.

 

17. december 2020 – Miljø- og Fødevareklagenævnet udsender afgørelse.

 

Se mere

Den 2. august 2020 sendte foreningen Kultur og Arv således hele 41 siders supplerende oplysninger. Egentlig var indsigelsen på 67 sider, men de sidste sider dukkede ikke op.

Indsigelsen gik blandt mange andre forhold på, at Slots- og Kulturstyrelsen selv er utrolig restriktiv, når det gælder byggeri på fortidsminder - både ved Nyborg Slot og i Vordingborg afslog styrelsen i 2010 og 2012, at kommunerne måtte sætte informationsskilte op på de fredede områder, så gæsterne kunne finde frem til seværdighederne.

Læs også Prestigeprojekt: Nu vil slotsklagere også have foretræde i Folketinget

Og i 2020 nægter Slots- og Kulturstyrelsen med henvisning til museumsloven Københavns Kommune at opsætte 18 gadelamper ved kanten af fortovet på den trafikerede vej Grønningen i København for at sikre borgernes i trafikken på et mørkt område.

Men de forhold gælder ikke, når Slots- og Kulturstyrelsen selv er involveret i projekter som Nyborg Slot, mener Kultur og Arv.

Slots- og Kulturstyrelsen har selv henvist til formidlingshensyn og tidligere dispensationer givet i andre særlige tilfælde for at kunne formidle historien på blandt andet Vordingborg Slotsruin og Koldinghus.

Ifølge TV 2 Fyns oplysninger er Slots- og Kulturstyrelsens meget restriktive fortolkning i små sager noget af det, der tales om i forbindelse med en lovændring i forhold til fortidsmindelovgivningen.

Om Miljø- og Fødevareklagenævnet

Flere statslige klagenævn blev i 2017 som led i den tidligere regerings udflytningsplaner flyttet til Viborg - herunder Miljø- og Fødevareklagenvnet.

 

Kun fire fagmedarbejdere flyttede med ud af de cirka 200 medarbejdere, der skulle ansættes i Nævnenes Hus.

 

Mens det kneb med at få medarbejderne med til Viborg, skulle der en flyttevogn til at tage de mange klagesager med.

 

Bunken udgjorde 1.921 sager modtaget før 1. juni 2018 i Miljø- og Føde- vareklagenævnet og Planklagenævnet, herunder en række sager fra det tidligere Natur- og Miljøklagenævn og Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

 

Medio august 2020 var beholdningen nedbragt til 768 sager.

 

Siden har Nævnenes Hus fået tilført yderligere et halvt hundrede millioner kroner under den nuværende regering frem til 2024 på at få sagerne afviklet og sagsbehandlingstiden ned på seks måneder.

Se mere

TV 2 Fyn har forelagt Miljø- og Fødevareklagenævnets formand oplysningerne om den lange sagsbehandling især den sagsbehandling, der fortsatte efter, at nævnet havde været på besigtigelse på Nyborg Slot.

Nævnet har svaret således:

Det følger af forvaltningslovens § 21, stk. 1, at en part i en sag på ethvert tidspunkt af sagens behandling kan forlange, at sagens afgørelse udsættes, indtil parten har afgivet en udtalelse til sagen. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse.

- Miljø- og Fødevareklagenævnet modtog den 18. juni 2020, kort inden nævnets besigtigelse den 23. juni, en anmodning om aktindsigt fra en klager. Anmodningen var ledsaget af en begæring om udsættelse af sagen med henblik på, at klager skulle have mulighed for at gennemgå de udleverede akter. Sagen blev derfor i overensstemmelse med forvaltningslovens § 21, stk. 1, udsat, således at klager inden for en rimelig frist havde mulighed for at komme med bemærkninger.

- Da de nye bemærkninger blev modtaget, gav dette Slots- og Kulturstyrelsen anledning til at komme med nye bemærkninger, som sagens øvrige klagere ligeledes skulle høres i. I denne høringsperiode modtog nævnet yderligere aktindsigtsanmodninger fra flere af klagerne, og nævnet besluttede derfor at lave en samlet udsendelse af sagens oplysninger til parterne for imødegå yderligere udsættelse af sagen.

- Sagen blev færdigbehandlet på det førstkommende nævnsmøde efter at forvaltningslovens regler behørigt var iagttaget. Dette møde fandt sted den 7. december 2020.