Nyborg Slot: Årelang sagsbehandling i udskældt klagenævn

Næsten halvandet år tog det at træffe en beslutning om slotsprojektet i Nyborg, men forløbet er præget af utallige udsættelser, nye frister og forsinkelser, viser aktindsigt til TV 2 Fyn.

Museumsfolk på stribe har blandet sig i debatten om, hvorvidt det er rimeligt, at Nyborgs dyre slotsdrømme kunne blive slukket med en 4-3 afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Formelt er afgørelsen helt efter bogen: Klagenævnet mener, at Slots- og Naturstyrelsen ikke bør eller kan give dispensation til at bygge en stor og moderne udstillingsbygning på et fredet fortidsminde.

For ifølge museumslovens paragraf 29 stk. 1 må man som udgangspunkt ikke bygge på et fredet fortidsminde.

Men flere eksperter har undret sig over afgørelsen og forløbet, der førte frem til den afgørelse.

Ikke alene var afgørelsen hårfin. Det har også taget næsten halvandet år at træffe afgørelsen fra det tidspunkt, hvor den officielle klagefrist over Slots- og Naturstyrelsens dispensation udløb i juli 2019.

Det viser en aktindsigt, som TV 2 Fyn har fået hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Som det kan ses af nedenstående tidslinje stoppede sagen nemlig ikke i juli 2019.

Efter Miljø og Fødevareklagenævnets besigtigelse den 23. juni 2020 på slotsområdet, meddelte Miljø- og Fødevareklagenævnet, at man var klar med en afgørelse i august 2020.

De traf afgørelsen i Miljø- og Fødevareklagenævnet

Alligevel blev nævnet ved med at udsætte afgørelsen og forlænge fristerne for, hvornår de fire klageparter - Foreningen Kultur og Arv, Foreningen for Nyborg Forskønnelse, Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring og foreningen Europa Nostra - kunne komme med de sidste indvendinger og klager over slotsprojektet.

I starten var det kun foreningen Kultur og Arv med frontfiguren Frederik Siemssen, der holdt klagenævnet til ilden med aktindsigter, supplerende spørgsmål og indsigelser, men den 2. oktober valgte klagenævnet at åbne for, at alle klagere kunne komme til orde igen.

Altså mere end et år efter, at den officielle klagefrist var udløbet.

Tidslinje i sagen om Nyborg Slot

Den 2. august 2020 sendte foreningen Kultur og Arv således hele 41 siders supplerende oplysninger. Egentlig var indsigelsen på 67 sider, men de sidste sider dukkede ikke op.

Indsigelsen gik blandt mange andre forhold på, at Slots- og Kulturstyrelsen selv er utrolig restriktiv, når det gælder byggeri på fortidsminder - både ved Nyborg Slot og i Vordingborg afslog styrelsen i 2010 og 2012, at kommunerne måtte sætte informationsskilte op på de fredede områder, så gæsterne kunne finde frem til seværdighederne.

Og i 2020 nægter Slots- og Kulturstyrelsen med henvisning til museumsloven Københavns Kommune at opsætte 18 gadelamper ved kanten af fortovet på den trafikerede vej Grønningen i København for at sikre borgernes i trafikken på et mørkt område.

Men de forhold gælder ikke, når Slots- og Kulturstyrelsen selv er involveret i projekter som Nyborg Slot, mener Kultur og Arv.

Slots- og Kulturstyrelsen har selv henvist til formidlingshensyn og tidligere dispensationer givet i andre særlige tilfælde for at kunne formidle historien på blandt andet Vordingborg Slotsruin og Koldinghus.

Ifølge TV 2 Fyns oplysninger er Slots- og Kulturstyrelsens meget restriktive fortolkning i små sager noget af det, der tales om i forbindelse med en lovændring i forhold til fortidsmindelovgivningen.

Om Miljø- og Fødevareklagenævnet

TV 2 Fyn har forelagt Miljø- og Fødevareklagenævnets formand oplysningerne om den lange sagsbehandling især den sagsbehandling, der fortsatte efter, at nævnet havde været på besigtigelse på Nyborg Slot.

Nævnet har svaret således:

Det følger af forvaltningslovens § 21, stk. 1, at en part i en sag på ethvert tidspunkt af sagens behandling kan forlange, at sagens afgørelse udsættes, indtil parten har afgivet en udtalelse til sagen. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse.

- Miljø- og Fødevareklagenævnet modtog den 18. juni 2020, kort inden nævnets besigtigelse den 23. juni, en anmodning om aktindsigt fra en klager. Anmodningen var ledsaget af en begæring om udsættelse af sagen med henblik på, at klager skulle have mulighed for at gennemgå de udleverede akter. Sagen blev derfor i overensstemmelse med forvaltningslovens § 21, stk. 1, udsat, således at klager inden for en rimelig frist havde mulighed for at komme med bemærkninger.

- Da de nye bemærkninger blev modtaget, gav dette Slots- og Kulturstyrelsen anledning til at komme med nye bemærkninger, som sagens øvrige klagere ligeledes skulle høres i. I denne høringsperiode modtog nævnet yderligere aktindsigtsanmodninger fra flere af klagerne, og nævnet besluttede derfor at lave en samlet udsendelse af sagens oplysninger til parterne for imødegå yderligere udsættelse af sagen.

- Sagen blev færdigbehandlet på det førstkommende nævnsmøde efter at forvaltningslovens regler behørigt var iagttaget. Dette møde fandt sted den 7. december 2020.