Råd til kulturminister klar: Tre måder at redde slotsprojekt på

Redegørelse til Joy Mogensen nu afleveret af Slots- og Kulturstyrelsen.

Kulturminister Joy Mogensen modtog i dag den længe ventede redegørelse om Nyborg Slot, der er kuldsejlet efter, at Miljø- og Fødevareklagenævnet gav et afslag på at opføre en udstillingsbygning på det fredede slotsområde.

Afslaget er givet efter museumsloven, men Joy Mogensen mener, at projektet til 351 millioner kroner skal tilbage på sporet.

I sin redegørelse foreslår Slots- og Kulturstyrelsen tre modeller til at genoptage projektet:

En ny anlægslov, der vedtages af Folketinget, en revision af museumsloven og et nyt projekt, der enten nedskaleres eller deles op, så eksempelvis den omstridte udstillingsbygning bygges et andet sted end på det fredede slotsområde.

I det sidste tilfælde kunne en mellemløsning være at bygge på det område, hvor de to tidligere garningsbygninger, har været placeret - men som blev ryddet med jorden i forbindelse med slotsprojektet, fremgår det af redegørelsen.

Se redegørelsen her:

Ny anlægslov

- I det første tilfælde skal Folketinget konkret tage politisk beslutning om, at projektet skal gennemføres, selvom det ikke kunne godkendes af Miljø og Fødevareklagenævnet efter museumslovens bestemmelser om fortidsmindefredning, hedder det i redegørelsen.

 Sagen vedrørende Nyborg Slot adskiller sig formentligt fra andre sager vedrørende valget af anlægslove, idet man typisk vurderer behovet for en anlægslov inden den pågældende sag går i gennem det almindelige administrative klagesystem.

Redegørelsen henviser til Statens Naturhistoriske Museum, der blev vedtaget med en anlægslov.

Ændring af museumsloven

En ændring af museumsloven, så den lægger større vægt på formidling end detaljeret bevarelse af alle fortidsminder, er også en mulighed.

Det vil give Miljø- og Fødevareklagenævnet en mindre boldbane at træffe afgørelser ud fra, men er også risikabel.

 - En således ændret lovgivning vil  indebære en øget risiko for, at besøgende i større grad mister muligheden for en autentisk oplevelse af fortidsminderne i deres uforstyrrede og autentiske form, således at den besøgende med udgangspunkt i mere beskedne formidlingsgreb og egen fantasi selv kan skabe fortælling og oplevelse. En anden risiko kan være, at massive og måske irreversible formidlingsgreb kan være præget af aktuelle strømninger/tendenser. Store formidlingstiltag, der er interessante på anlægstidspunktet, kan vise sig at være utidssvarende i forhold til eftertidens fortolkning af fortidsmindet, hedder det i redegørelsen.

Nyt projekt

Endelig kan slotsprojektet omformuleres/nedskaleres:

Et minimumsprojekt skal indeholde to hovedelementer af funktioner - et teknikrum på ca. 40 kvadratmeter for at styre forsyningen til Kongefløjen. Fløjen vil skulle godkendes brandmæssigt i forhold til publikum, og der vil der skulle etableres flugtveje fra bygningen med en trappe til 2. og 3. stokværk og etableres elevator.

 - Et helt basalt niveau vil herudover indeholde faciliteter til billetsalg, toiletter, garderobe, depotrum, personalerum. En lidt større, men stadig basal model kunne indeholde en mindre museumsbutik og/eller en mindre cafe med tilhørende køkken. Et sådant niveau kan sammenlignes med situationen før 2017 hvor to mindre bygninger, som museet anvendte til disse formål, blev nedrevet. Det samlede areal for disse to bygninger udgjorde 460 kvadratmeter, hedder det i redegørelsen.

For det andet kunne man forestille sig ”en udvidet model”, der vil indebære et areal afsat til fast historisk formidling og skiftende særudstillinger samt en forøget museumsbutik og en forøget cafe/restaurant.

- Såvel de faciliteter som er nævnt under den basale model som en ny museumsbygning vil principielt kunne etableres et andet sted i Nyborg end på det fortidsmindefredede slotsanlæg og vil i så tilfælde ikke være begrænset af museumslovens regler. Ønsker man ”en udvidet model”, hvor der derimod placeres nye bygninger på det fredede område, vil et sådant projekt som nævnt skulle godkendes af såvel fredningsmyndighederne i Slots- og Kulturstyrelsen og, såfremt en godkendelse fra styrelsen igen måtte blive påklaget, tillige af Miljø- og Fødevareklagenævnet, hedder det.