Ullerslev Kommune - Kandidater

-

-

A: Socialdemokratiet, 13 kandidater:    


1. * Erik Christensen, borgmester, 43 år, genopstiller
2. Carl Aage Leth, politiassistent, 53 år, genopstiller
3. Susser Dyrhave Nielsen, selvstændig, 46 år, genopstiller
4. Tage Kongegaard, specialarbejder, 50 år
5. Ole Poulsen, lærer, 51 år
6. Annette F. Brejnholt, sygehjælper, 46 år
7. Karen Olsen, social- og sundhedshjælper, 58 år
8. John Erik Andersen, murermester, 49 år
9. Bente Skov Christensen, efterlønsmodtager, 60 år
10. Finn Pedersen, byrådsmedlem, 58 år, genopstiller
11. Knud Jørgensen, maskinarbejde, 54 år
12. Jens-Ole La Cour, anlægsgartner, 38 år
13. Ernst Hansen, specialarbejder, 47 år

* I de kommende fire år vil Erik Christensen fortsat arbejde for et bredt samarbejde i kommunalbestyrelsen. Den vigtigste opgave bliver at videreudvikle hele kommunen og dermed fortsætte den positive udvikling, kommunen er inde i, mener han. Af konkrete tiltag vil han arbejde for at få etableret et egentligt idræts- og kulturcenter.


I øvrigt ønsker Socialdemokratiet: En forsvarlig økonomisk politik. Børnepasningsgarantien skal bevares. Flere penge til trafiksikkerhed. Flere aktiviteter for børn og unge. Ullerslev skal være en selvstændig kommune, men samarbejde med andre skal udbygges. Socialdemokratiet vil forhindre, at niveauet for ældreforsorgen bliver forringet og at der bygges ældreboliger i yderområderne. Der skal oprettes flere fritidstilbud til de unge, der ikke dyrker sport. Bedre trafiksikkerhed. Forskønnelse af kommunen. Endvidere vil partiet arbejde for, at priserne på det brugerfinansierede område varme, renovation og spildevand  undgår store stigninger og arbejde for, at der sker en vækst i kommunens befolkningstal, hvilket betyder, at der fortsat skal skaffes arealer til både parcelhuse og tæt-lav bebyggelse. Her tænkes især på udlejningsboliger.


Valgforbund: A+B


 


B: Det Radikale Venstre, 3 kandidater:


1. Marianne Nissen, kontorassistent
2. Jens Solvang, hortonom
3. Rikard Lund, landmand


De radikale har tre mærkesager: Miljøet, ordentlig planlægning i Ullerslev og en opprioritering af Agenda 21-arbejdet.


Valgforbund: A+B


 


C: Det Konservative Folkeparti, 5 kandidater: 


1. * Lars Falkenberg, taxavognmand, genopstiller  
2. Poul Henriksen, revisor    
3. Ole Riis Madsen, konsulent    
4. Grete Hansen, kontorassistent

* Ifølge Lars Falkenberg bliver det vigtigste at fortsætte det gode samarbejde på tværs i kommunalbestyrelsen. De Konservative har deltaget i tre af de seneste budgetforlig og fremhæver, at arbejdet i den forgangne periode har betydet, at økonomien har bedret sig betydeligt. Det skal fortsætte. De Konservative påpeger, at kommunens plejehjem skal bygges om og moderniseres. Et vigtigt arbejde i den kommende periode bliver desuden at sikre trafikken omkring kommunens skoler, så både børn og voksne kan færdes sikkert. Det bliver en mærkesag for Det Konservative Folkeparti at få sat grundskyldspromillen ned. Lars Falkenberg mener, at når kommunen hævder, at det er vigtigt at få folk til at bosætte sig i Ullerslev, så kræver det også, at jordskatten bliver sat ned.


Valgforbund: C+L


 


V: Venstre, sideordnet, 14 kandidater:


1. Svend Mørk, overlærer og erhvervsvejleder, genopstiller
2. Torkild Schrøder, gårdejer, genopstiller
3. Gregers Larsen, faglærer, genopstiller
4. Birgit Danielsen, kliniksekretær   
5. Erik Rosengaard Larsen, fuldmægtig   
6. Erik Feldthaus, ostemester   
7. Jørgen Kildegaard, gårdejer
8. Birthe Johansen, kontorassistent, genopstiller   
9. Bjarne Matthiesen, VVS-installatør   
10. Torben Wind, fritidsinspektør
11. Peter Hviid Jensen, forpagter   
12. Kim Brandbyge, gårdejer   
13. Marie Elisabeth Toft-Andersen, efterlønner
14. Henrik \"Ulvsager\" Nielsen, gårdejer  


* Venstre i Ullerslev vil arbejde for at bevare en stabil økonomi, at sikre bedst mulige arbejdsforhold for det frivillige foreningsarbejde, at udbygge samarbejdet med nabokommunerne, at fastholde en god pasningsgaranti, at nye børnehaver bør være naturbørnehaver, at sikre valgmuligheder ved børnepasning, at sikre gode forhold for ældre medborgere, at åbne muligheden for etablering af seniorbofællesskaber, at sikre valgmuligheder ved hjemmehjælp, at forenkle den offentlige administration, at udlicitere - med fornuft, at gøre Ullerslev til en smuk kommune, at støtte forsamlingshusene, at skabe flere storparceller, at bevare skolestrukturen og at etablere et fritids- og kulturcenter. Skatteprocenten og grundskyldspromillen skal være uændret og der skal mere samarbejde mellem Ullerslev, Munkebo, Kerteminde og Langeskov: F.eks. ansættelse af en fælles jurist, der skal sikre overblik over alle love og forordninger, samt en person, der kan sikre kommunerne EU-tilskud. Venstre i Ullerslev ønsker ikke en kommunesammenlægning.


Valgforbund: V + E (Ellinge-Listen)


 


L:  Tværpolitisk Borgerliste i Ullerslev, sideordnet, 7 kandidater:


1. Per Christiansen, lærer, Langtved, genopstiller
2. Anne Nellemose Pedersen, Lærer, Ullerslev    
3. Erik Rahn, politibetjent, Mullerup  
4 . Lars Erik Nielsen, anlægsgartner, Skellerup    
5. Jørgen Pedersen, lagerchef, Skellerup    
6. Preben Christensen, specialarbejder, Hannesborg    
7. Joan Pedersen, Social- og sundhedsmedhjælper, Skellerup  
8. Bent Felgreen, Voksenlærling, Langtved  


De næste 4 år vil Tværpolitisk Borgerliste arbejde for bedre lokaleforhold for de integrerede, SFO- ordninger i Skellerup og Langtved, udstykninger i Skellerup og Langtved, skolerenovering i Langtved og Ullerslev, en fortsættelse af skolekvalitetsudviklingen, målsætninger og handleplaner på dagpleje, børnehave på SFO-området, styrkelse af indsatsen på børn-og unge området ved ansættelse af opsøgende \"bamse \" til at fange restgrupper (der findes 8-10 utilpassede unge, som også står for meget af balladen i kommunen), trafiksanering ved skolerne skal fuldføres, i samarbejde med Fyns Amt skal der laves rundkørsler i Ullerslev v/Kertemindevej, Lundsager, Svendborgvej og Skellerupvej, der skal påbegyndes mindst et etisk projekt til forskønnelse af kommunen hvert år, kulturområdet skal opprioriteres, forsamlingshuse, ældreaktiviteter  lokaletilskud, der skal nedsættes et visionsråd til at tænke \"store tanker\" om kommunens udvikling, der skal påbegyndes en idefase til et nyt centerområde i Ullerslev, der skal udarbejdes lokalplaner som hjælper til at bevare de få bevaringsværdige huse og miljøer, som kommunen endnu har, miljøarbejdet skal videreudvikles, således at Agenda 21 medtænkes i alle kommunale dispositioner. Der skal være en fortsat økonomisk politik og pasningsgarantien skal opretholdes ligesom samarbejdet med andre kommuner skal intensiveres.


Valgforbund: C+L 


E: Ellinge Borgerliste, Partiliste, 5 kandidater:


1. * Verner Eg, Direktør, Ellinge
2. Lars Andersen, Landmand, Ellinge   
3. Søren Fredslund Hansen, Landmand, Ellinge
4. Flemming Kristensen, Smed, Ellinge    
5. Jette Kristensen, Pensionist, Ellinge


* Den nye liste blev en realitet i august 2001, da en kreds af utilfredse landsby-beboere i Ellinge besluttede at stille op på deres egen Ellings-liste. Listen mener, kommunalbestyrelsen arbejder alt for meget for Ullerslev - ikke underligt, mener Ellinge-Listen, da otte af 13 kommunalbestyrelsesmedlemmer bor i Ullerslev. Ellinge overses konstant, mener Verner Eg, der nævner blot få eksempler: Umuligt at få et klubhus, selv om der er ansøgt om det i mange år. Selv et ønske om at få et gelænder, så gamle mennesker ikke risikerer at falde på trappen til det lokale bibliotek, er gentagne gange blevet afvist af byrådet, selv om udgiften kun er i niveau 1000 kr. (En lokal håndværker har nu af egen lomme bekostet gelænderet). Vejene omkring skolen er farlige i mørke - det er umuligt at se vejkanten - heller ikke det, bliver der gjort noget ved, mener Verner Eg. Ellinge-Listen vil primært arbejde for Ellinge, der ligger i udkanten af kommunen, men også for andre udkantslandsbyer. Målet er at få mindst een repræsentant fra Ellinge valgt ind i kommunalbestyrelsen ved valget. Listen siger, at den også er indstillet på at \"tage ansvaret for borgmester-posten, hvis situationen kræver det\".


Mærkesager: Undgå den kraftige centralisering af Ullerslev, bevare forsamlingshuset, forbedre bibliotekets situation, at have indflydelse på udstykninger i området, at bevare og forbedre forholdene for dagplejen, at sikre forholdene for skolevejene, at forbedre ældres forhold hvad angår pleje- og boligforhold. Verner Eg ønsker ikke, at Ellinge-Listen arbejder sammen med den anden borgerliste, Lokallisten, men med Venstre.

Valgforbund: V+E 


Har vi glemt din link, så send en mail med den


Tilbage til hovedsiden om Ullerslev Kommune