Kommune kritiserer vindmøllerapport for at være mangelfuld

Assens Kommune kritiserer rapport om vindmøller ud for Helnæs for at være mangelfuld.

Sønderborg Forsyning ønsker at opføre en vindmøllepark, Lillebælt Syd, mellem Helnæs og Als.

Enten kommer der 40 møller med en højde på 165 meter, eller også bliver der opsat 20 møller med en højde på 192,5 meter. Møllerne, der kommer tættest på land, står blot fire kilometer fra kysten.

Den 7. december 2018 modtog Energistyrelsen så et udkast til miljøkonsekvensrapport fra Sønderborg Forsyningsservise A/S.

Nu har administrationen i Assens Kommune lavet deres høringssvar, der kritiserer rapporten på en lang række punkter. Høringssvaret blev forelagt og godkendt i kommunens Miljø Teknik og Plan mandag.

Af dagsordenen fremgår det, at administrationen vurderer, at udkastet til miljøkonsekvensvurderingen lider af usikkerhed og mangler.

- Det gælder metode for støjberegningerne, beregning af lavfrekvente støj, støjens betydning for stilleområdet Helnæs, visualiseringers kvalitet, opstillingsmønsterets landskabelige påvirkning, undervandsstøjs påvirkning på marsvin, konsekvensen for fugle og endeligt datagrundlag samt konsekvenserne ift. Natura 2000. Disse elementer indgår således i det tekniske høringssvar.

Henviser til andre havvindmøller

Miljøkonsekvensvurderingen henviser blandt andet til studier, som viser, at turistindustrien ikke er blevet påvirket negativt af havvindmølleparker. De vindmølleparker, som rapporten henviser til, ligger ved Horns Rev og Nysted.

Assens Kommune er kritisk over for Miljøkonsekvensvurderingens konklusion: "Det vil sandsynligvis ikke have betydning for hverken turisme eller ejendomspriser, og påvirkningen er vurderet som lille.

Kommunen henviser til, at de tre nævnte vindmøllerparker ligger mellem 10 og 30 kilometer fra land.

Lillebælt Syd planlægges med en afstand på blot fire kilometer fra Helnæs.

Assens Kommune undrer sig over, at der i beregningerne i rapporten ikke er medtaget en støjudbredelse beregnet efter de ændringer til vindmøllebekendtgørelsen, der netop er sendt i høring. 

Og kommunen undrer sig også over, at der ikke bliver vurderet på, hvordan undervandsstøj fra møllerne eventuelt kan påvirke bestanden af marsvin.

I høringssvaret skriver Assens Kommune blandt andet også: