Vandsalamander kan spænde ben for nyt motorsportsanlæg

Fundet af flere særligt beskyttede arter kan true Odense Kommunes planer om at opføre et motorsportscenter til motocross og gokart i Kærby Mose.

Søndag er sidste frist for indsendelse af høringssvar til den VVM-redegørelse, som er blevet udarbejdet i forbindelse med Odense Kommunes planer om at lade et motorsportscenter opføre i Kærby Mose. Allerede nu er der dog dukket flere alvorlige benspænd op. 

 

Biologer har nemlig gjort flere interessante fund på netop det område, hvor motorsportscentret skal ligge. Det fremgår af en såkaldt biotopbeskrivelse, som Borgergruppen mod et motorsportscenter i Kærby Mose, har fået biologer til at udarbejde.

Stor vandsalamander og fredet orkide

Biologerne har i foråret gennemgået området, og her stødte de på yngel af arten Stor Vandsalamander, som dels er fredet, men også beskyttet ifølge EF-habitatdirektivet og Bern-konventionen.

Det betyder ifølge Naturstyrelsens hjemmeside blandt andet følgende:

-Den må ikke fanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje, og at dens levesteder ikke må beskadiges eller ødelægges. Desuden skal der laves særlige bevaringsområder for den i alle landene i EU.

Samtidig har biologerne i det skovområde, som ligger, hvor motorsportscentret ønskes bygget, fundet den fredede orkide ved navn Skov-Hullæbe.

-Jeg håber, at de her nye oplysninger bliver taget meget alvorligt i Odense Kommune og i sidste ende får politikerne til at indse, at hele projektet bør skrinlægges. Man har i forbindelse med VVM-udarbejdelsen ikke gjort arbejdet ordentligt, og nu tyder alt på, at det vil have store økonomiske og miljømæssige omkostninger at etablere et motorsportscenter i Kærby Mose, siger Kristian Viekilde, som er med i borgergruppen.

SE INDSLAG FRA 20. april 2016

VVM-redegørelse: Projektet påvirker ikke beskyttede dyrs levesteder

Selvom der også i forbindelse med udarbejdelsen af VVM-rapporten, som lige nu er i høring, er blevet lavet undersøgelser af dyr- og planteliv i Kærby Mose, har man altså ikke fundet hverken vandsalamander eller den fredede plante.

Dog fremgår det af rapporten, at man – selv, hvis særlig beskyttede arter skulle vise sig at være i eksempelvis det fredede vandhul, som banerne bygges omkring – ikke vil være nogen negativ påvirkning af dyrenes overlevelsesmuligheder.

-Projektet påvirker ikke vandhullet, der afgrænses med hegn i anlægsfasen. I driftsfasen vurderes vandhullet ikke at blive påvirket. Projektet vurderes derfor ikke at påvirke potentielle yngleområder af spidssnudet frø eller stor vandsalamander, hedder det i VVM-redegørelsen.

 

 

Når høringsfasen slutter på søndag skal embedsfolkene i gang med at vurdere de indkomne svar – herunder oplysningerne om fund af vandsalamander og fredede orkideer.

Dernæst følger en vurdering af, om det er realistisk at arbejde videre med projektet samt om, hvilke afværgeforanstaltninger, det eventuelt kan blive nødvendigt at arbejde videre med.

Nabokommune har nedlagt veto

Endelig kommer Odense Kommune også i den kommende tid til at forholde sig til det høringssvar, som Kerteminde Kommune indsendte allerede tidligere på sommeren. Her gjorde nabokommunen det klart, at man ikke er interesseret i at få et motorsportscenter klods op og ned ad kommunegrænsen.

Kerteminde Kommunes veto kan betyde, at sagen i sidste ende skal afgøres i Erhvervs- og Vækstministeriet.