Nyborgs budget på plads

Onsdag aften fik politikerne i Nyborg kommunens budget for de kommende år på plads. Skatten holdes i ro, men som de fleste andre steder skal der spares. 

Kommunen skal spare knap 27 millioner kroner i 2009 og omkring 30 millioner de tre følgende år.

Der spares bla. på vejvedligeholdelse, vintertjeneste og bygningsvedligeholdelse.

Lærerenes undervisningstid sættes op og der skæres i budgetterne til Lindholmskolen og Heldagsskolen.

Børn- og ungeommrådet og voksne handicappede spares der også på.

Prisen for ældremad hæves. Natbemandingen sættes ned og der skal ske et fald i sygefraværet blandt plejepersonalet.

Kommunens administration skal sænkes med to procent ved effektiviseringer.

Der spares på indkøb ved øget samarbejde med andre kommuner gennem Fællesindkøb Fyn.

Endelig forhøjes gebyret for behandling af byggesager og der laves tekniske tilretninger af budgetterne for kommunevagt, arbejdsskadesforsikringer og tjenestemandspensioner.

Her bruges der penge

De sparede penge skal gå til en række udvidelser og nye tiltag.

Bla. skal kommunens gadelys renoveres, der skal etableres udledning af spildevand fra virksomheder, bjørnekloen skal bekæmpes og voldterrænet ved Borgerforeningens hus skal vedligeholdes.

Kapaciteten på dagsinstitutionerne udvides, kvaliteten i dagplejen skal udvikles, ligesom der afsættes midler til madordning i børnehaverne og visioner på skoleområdet.

Ekstra midler afsættes desuden til en række aktiviteter:

 • Fusionen mellem museerne i Kerteminde og Nyborg
 • DM Cykelløb i 2011
 • Sommeropera
 • Nyborg Voldspil
 • støtte til foreninger og musiklivet
 • tandplejen
 • indsats på det infektionshygiejniske område
 • mødrerådgivningen
 • udsatte børn og unge (stigende antal anbringelser)
 • ældreområdet/hjælpemidler som følge af stigende udgifter

Anlægsopgaver

Følgende anlægsinvesteringer sættes der midler af til:

 • Byggemodning for at tiltrække nye borgere
 • Muliggøre etablering af madordning i børnehaverne
 • Renovering på Birkhovedskolen og Skovparkskolen
 • Aunslev Plejecenter ombygges
 • Renovering af demenskøkken Vestervold
 • Søfartsskolen ombygges til musiklivet
 • Renovering af idrætsanlæg

Planer om at bygge et multibibliotek stilles i bero. Pengene bruges is stedet til at styrke en række kerneområde med statslig medfinanciering.

Se hele budgetaftalen i Nyborg