Bedre forhold for nordfynske strandtudser

I Nordfyns Kommune bliver der i øjeblikket gravet vandhuller. Det sker for at sikre overlevelse for den truede paddeart, strandtudsen.

Vandhullerne graves i Vestre Enge, og samtidig gøres engene mere våde ved at sikre, at vandet holdes længere tid på engene.

Det er ikke bare strandtudserne, der får gavn af de våde enge og hullerne - også en række eng- og vadefugle har brug for sådanne områder for at overleve.

Strandtudsen er en truet paddeart, der findes i en mindre bestand ved Hårslev/Ore. Den nuværende bestand mangler egnede levesteder, og vandhullerne giver bestanden mulighed for at sprede sig, skriver Nordfyns Kommune.

Vandhullerne etableres med støtte fra EUs landdistriktsprogram - og projektet støtter også etablering af vandhuller i Odense og Fåborg-Midtfyn kommuner.