Nu sort på hvidt: Kun store butikker på Lynfrosten-grund

Beslutningsforslag i Nyborgs miljøudvalg gør kun plads til store butikker på Lynfrosten-grund. Embedsmænd vurderer at der kan etableres butikker uden at komme i konflikt med forurening.

Nu kommer der skred i etableringen af et nyt butikscenter i Nyborg på den omstridte Lynfrosten-grund, der er stærkt forureningsplaget fra en fortid under Tjærekompagniet.

Efter at Dansk Folkeparti, Venstre og SF i sidste uge besluttede, at man kun vil satse på at få større butikker ind på området, skærer embedsmændene i Nyborgs teknik- og miljøafdeling nu planerne til, så de mindste butikker i centret bliver på 750 kvadratmeter.

Sagen behandles mandag i byens teknik- og miljøudvalg.

Philipsen Gruppen fra Viborg, der ejer bygninger og arealet, havde ønsket tre udvalgsvarebutikker og dagligvarebutikker ned til 500 kvadratmeter.

Det fastholdes imidlertid, at butikker til særlig pladskrævende varegrupper (byggemarkeder, køkkenbutikker, bilbutikker, mv.) fortsat kan etableres med butikstørrelser på ned til 500 kvadratmeter, hedder det i indstillingen til udvalgsmødet.

Det slås fast, at de nye krav sikrer en endnu mere markant forskel mellem bykernen og det nye center, der understreger de to områders forskellige roller i detailhandelsstrukturen.

- Til sammenligning kan nævnes, at kun tre butikslokaler i den historiske bykerne er større end 500 kvadratmeter - de er på henholdsvis 1.500, 600 og 550 kvadratmeter, og at 40 lokaler er på 200 kvadratmeter eller derunder svarende til 70 procent af lokalerne i bykernen.

Der er ikke ændret på planerne om at etablere en ny og stor dagligvarebutik på grunden.

Debatten om den omfattende forurening på grunden tager indstillingen også stilling til.

Det hedder, at "der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der peger hen på, at jordforureningen er af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø."

Men også at "teknik- og miljøafdelingen vurderer, at det med særlige vilkår er muligt af etablere publikumsorienterede funktioner på Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg, såfremt der kan opnås en § 8-tilladelse med accept fra Region Syddanmark."

Det vil sige, at regionen skal give tilladelse til at bygge på grunden eventuelt efter yderligere undersøgelser.

Byrådsflertallet bestående af SF, Dansk Folkeparti og Venstre understreger, at det er op til Philipsen Gruppen at beslutte, hvordan et eventuelt byggeri skal opføres i forhold til miljø- og bæredygtige løsninger, man at man vil forsøge at præge byggeriet i den retning.

Embedsmændene indstiller, at der nu udarbejdes et forslag til et tematillæg til kommuneplanen for 2017 for detailhandelsstrukturen i Nyborg Kommune - og at der sidelønede udarbejdes et forslag til en lokalplan for Lynfrosten-grunden på Storebæltsvej.

Se hele dagsordenspunktet her:

http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=nyborg07&page=document&docId=223105