Nyborg-budget: Kritikken hagler ned i høringssvar

Der skal spares 51 millioner kroner i Nyborg næste år. Skoler, børnehaver, plejepersonale og jobcenter varsler dårligere velfærd, hvis det sker.

OPDATEREDE BILAG MED ALLE HØRINGSSVAR

Der falder i den grad brænde ned over administrationens udspil til de kommende års budgetter i Nyborg - det såkaldte tekniske budget.

Mandag klokken 12 var sidste frist for at aflevere høringssvar til budgetudspillet, der allerede næste år opererer med effektiviseringer og besparelser på 51 millioner kroner stigende til 66 millioner kroner i 2022.

En ommer

I alt er der indsendt 54 høringssvar fra skoler, daginstitutioner, forældrebestyrelser, jobcentre, Seniorrådet og Ældre Sagen i Nyborg og ansatte i pleje- omsorgssektoren.

Men allerede op til weekenden var der afleveret 32 høringssvar.

Og den korte konklusion i de svar er, at budgetudspillet er "en ommer", at det kaldes "skønmaleri", når administrationen påstår, at besparelserne "kun i mindre omfang vil have konsekvenser for serviceniveauet", og så undrer mange sig over, at byrådet i flere år har pralet med en sund økonomi, men samtidig finder det nødvendigt at skære så dybt, at administrationen selv forventer nedlæggelse af cirka 20 stillinger i 2019 stigende til cirka 43 stillinger i 2022.

Et af de steder, hvor budgetudspillet rammer hårdt, er hos Nyborgs jobcenter.

Som ledelsen skriver, har man 70.000 samtaler og brugerkontakter om året.

- Dem vil vi skulle udføre med 17,5 fuldtids-medarbejdere mindre på konto 6 og hele konto 5, der tæller 20 medarbejdere.

Medarbejderne i jobcentret er "meget uforstående" og oplyser bl.a., at centret i forvejen er udfordret af et sygefravær på syv procent og utallige udskiftninger på ledelsesposter og medarbejderniveau.

Selv om ledigheden på 3,4 procent nu er rekordlav i Nyborg, er der stadig 2500 borgere tilbage, som det kræver ekstra ressourcer at få i job, og medarbejderne frygter længere ventetid, dårligere service, større sagsbunker og sagsbehandlingstid og frustrationer både hos borgere og personale.

Lavere succesrate med at få de ledige hurtigt i job vil straffe kommunen på den statslige refusion.

På ældreområdet giver både Seniorrådet og Ældre Sagen udspillet den kolde skulder. Begge steder tvivler man på, at arbejdstiden kan tilrettelægges, og der kan spares på vikarforbruget uden, at det betyder serviceforringelse for de ældre.

Man er også kritisk overfor budgetudspillets forslag om, at elever i plejesektoren fremover skal indgå i normeringerne med 60 procent. Det koster service, arbejdspladser hos de uddannede og presser eleverne.

 

Hold fingrene fra aftale

De ansatte inden for FOA, der repræsenterer 80 procent af de varme hænder i plejesektoren, fraråder i høringssvaret kraftigt, at kommunen opsiger lokalaftalen, der bl.a. indeholder tillæg for arbejde på ubevemme tidspunkter.

I forvejen er det vanskeligt at skaffe vikarer og tiltrække arbejdskraft til sektoren. Det vil ikke blive lettere, når man skærer i de ansattes tillæg, mener man.

Samtlige forældrebestyrelser, personale, tillidsmænd og ledere i Nyborg Kommunes daginstitutioner har sendt et samlet høringssvar.

Heri konkluderer brevskriverne, at alle institutioner er nødt til at fyre pædagoger, hvis udspillet gennemføres. Man beklager også, at kommunen vil spare de fleksjobbere, som er til stor hjælp i dagligdagen, og hvoraf mange har været ansat i årevis.

Hvis budgetforslaget vedtages, skal lederne indgå med 20 procent i personalenormeringen, og det vil igen gå ud over de ansatte, koste service og ramme børnene.

Brevskriverne har fremsendt en række alternative spareforslag bl.a. hjemtagelse af rengøring, stop for nye legepladser, nye køkkener, leder- og aktivitetsdage og konsulent-undersøgelser.

Hos byens skoler og skoleledere er der flere gennemgående temaer.

Hvis hver skole som forslået skal spare en leder, vil det går ud over service og kvalitet. Det samme gør sig tilfældet med de besparelser, der er varslet i den kvalitetspulje, som skolerne fik ekstraordinært.

Det vil skade inklusionen, hedder det samstemmende.

Fællestillidsrepræsentanten på skoleområdet mener, at besparelser på kvalitetspuljen vil koste personale og ramme de svageste elever.

- I forvejen er Folkeskolen presset, og lærerne i Nyborg har det højeste sygefravær på Fyn. Fysisk og psykisk vold er også på det højeste niveau nogensinde, hedder det i høringssvaret.

Både de pårørende og bestyrelsen på Nyborg-værkstedet, der benyttes af brugere med nedsatte fysiske og psykiske funktioner, er stærkt bekymret over besparelser på en halv million i 2019 og 1 million kroner de følgende år.

Det vil forringe brugernes livskvalitet og få store konsekvenser hedder det. 

Personalet på Nyborg Heldagsskole, der skal spare 2,3 millioner kroner, kalder besparelserne et frontalangreb og mener bl.a. det er unfair, at skolen bliver straffet for at have spare penge, der bl.a. skulle bruges til en planlagt flytning af elever. 

Op til weekenden var der indkommet ialt 32 høringssvar, men som nævnt er der siden kommet yderligere 22 svar oveni.

Politiske ændringsforslag til budgetforslaget skal være indsendt senest 28. september, mens 2. behandling i byrådet forventes at finde sted 9. oktober.