I det fynske folks tjeneste

Odense Kommune har fejl og mangler i deres sagsbehandlinger

Odense Kommune får skarp kritik, efter der er kommet bemærkninger om alvorlige fejl og mangler i sagsbehandlinger på beskæftigelsesområdet.

00:29

SF's rådmand Brian Dybro mener, at der skal ryddes op i sagen, så der kan skabes retssikkerhed for borgene. Video: Morten Albek

Der er konstateret betydelige fejl og mangler i kommunens håndtering af sociale udgifter i en grad og i et omfang, så det ikke er foreneligt med god, offentlig forvaltningsskik.

Det handler blandt andet om fejl i sager om fleksjob, ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Tilmed er der problemer tilbage fra 2016 på blandt andet sygedagpenge-området, som ikke er blevet bedre, og som derfor stadig står på listen over ting, der skal bringes i orden.

Læs også Tilskud til fodboldskole i Vollsmose fortsætter

Det er revisorfirmaet Ernst & Young, der har konstateret fejlene i forbindelse med godkendelse af regnskabsåret 2017, og som onsdag blev forelagt på et byrådsmøde.

- Det er en meget alvorlig sag, som går to år tilbage. Nu er den landet på mit bord, og nu skal der ryddes op. Det er  forvaltningens  ansvar at få styr og orden på det her, siger SF's rådmand Brian Dybro.

Og fejlene har fået Enhedslisten helt op i det røde felt.

- Jeg vil ikke læse sådan en revisionspåtegning en gang til. Den skal være blank næste gang, siger Brian Skov Nielsen, byrådsmedlem, Enhedslisten.

Du kan se hele Brian Skov Nielsens svar her:

00:37

Brian Skov Nielsen er ked af, at lovgivningen ikke bliver overholdt. Video: Morten Albek

Luk video

 

Tre ud af syv gengangere

I alt er der syv bemærkninger fra revisionen. Ud af dem er tre af bemærkningerne videreført fra 2016.

- Jeg skal ikke kloge mig på historien, for jeg var ikke en del af udvalget på det tidspunkt. Jeg kan bare se, at man ikke har fået det løst tidligere. Hvilket gør, at vi får de her bemærkninger igen. Det går ikke. Det skal der ryddes op i, siger rådmanden fra SF Brian Dybro.

De syv bemærkninger

Jobafklaringsforløb: Manglende rettidighed mellem sygedagpengeophør og møde i det rehabiliterende team, hvor kommunen ikke har kunnet overholde fristen på fire uger, samt manglende rettidighed i samtaler.

Ressourceforløb: Manglende rettidighed i samtaler samt manglende periodeangivelse i forbindelse med iværksættelse af ressourceforløbet.

Fleksjob: Manglende beskrivelse af udviklingsmuligheder, jf. § 70, stk. 2, i forbindelse med bevilling af minifleksjob, samt manglende fremsendelse af bevillingsskrivelser. 

Ydelsesområdet: Revisionsbemærkningen vedrører ydelsesområdet og er en samlet bemærkning vedrørende flere forskellige og generelle fejl og mangler. Ydelsesområdet var i revisionsberetningen for 2016 et opmærksomhedspunkt (afsnit 5.2).

(Fra 2016) Kontant- og uddannelshjælp: Manglende rettidighed i samtaler og tilbud, samt manglende stillingtagen til læse/skrive/regnetest.


(Fra 2016) Sygedagpenge: Revisionsbemærkningen vedrører sygedagpengeområdet og kan henføres til manglende rettidighed i forbindelse med 1. samtale.

Revisors opfølgning på området har vist, "...at der fortsat er generelle fejl og mangler på området sygedagpenge, og området administreres således fortsat ikke efter gældende regler og retningslinjer. Overordnet set kan fejlene henføres til manglende rettidighed i samtaler, manglende antal af personlige samtaler, fejlagtig anvendelse af forlængelsesbestemmelserne samt løbende stillingtagen til kontakt til arbejdsgiver.”

(Fra 2016) Forsikredes ledighed: Revisionsbemærkningen vedrører forsikrede ledige og kan henføres til manglende rettidighed i forbindelse med 1. samtale. 

Revisors opfølgning på området har vist, ”...at der fortsat er generelle fejl og mangler på området forsikrede ledige, og området administreres således fortsat ikke efter gældende regler og retningslinjer. Overordnet set kan fejlene henføres til manglende rettidighed i samtaler. I 2017 ses den manglende rettidighed i revisors gennemgang ikke at være fokuseret på 1. samtale, men på efterfølgende samtaler.”

Kilde: Odense Kommune

Løsning på kritikken

Forvaltningen har iværksat et omfattende projekt med handleplaner på alle de områder, hvorpå revisionen har givet anledning til bemærkninger. Handleplanerne følges tæt, og der justeres løbende med faglige initiativer, kvalitetssikring og skærpet tilsyn.

Læs også Borgmestre: Der er ikke behov for en whistleblower-ordning

- Et enigt Beskæftigelses og Socialudvalg har tillidt til den handleplan, der er blevet frmelagt, og vil følge handlingsplanen tæt. Og når vi går ud af 2018, skal vi have en marakant anderledes revisionsrapport, siger fådmanden.

De ansatte skal ifølge Brian Dybro, have de fornødne vilkår, der skal til for at hjælpe borgerne, og derfor er der taget initiativ. 

- Der er blevet ansat flere medarbejdere således, at man kan holde de samtaler, der er nødvendige. Dermed kan man gøre den handleplan, der er blevet lavet, til virkelighed. Og det skal ske for de lediges skyld, de syges skyld og for Odenses skyld. Der er ingen tvivl om, det det er alvorligt, og det skal der rettes op på, siger han.

Aktiviteter og handlinger

  • Forvaltningen udfærdiger løbende en samlet rapport med en oplistning af de resultater, ledelsestilsynet har vist, og på tidspunktet for afgivelse af denne beretning har det skærpede tilsyn været gennemført i 3 måneder - fra februar til april 2018.
     
  • På nogle områder har forvaltningen allerede iværksat initiativer, hvis positive effekt afspejles i tilsynet og dermed også i den gennemførte sagsbehandling. Det drejer sig bl.a. om kontakten til arbejdsgiver samt personlige samtaler og korrekt anvendelse af forlængelsesbestemmelserne på sygedagpengeområdet i den løbende drift. På ressourceforløb er der nu en periodeangivelse i forbindelse med iværksættelse. Den store udfordring er fortsat rettidighed i såvel samtaler som tilbud.
     
  • Det fremgår af den løbende ledelsesinformation, at antallet af lovpligtige samtaler på tværs af alle målgrupper generelt har været stigende fra september 2017 til april 2018.
     
  • Efter aftale med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen udarbejdet en tidsplan fordelt på hoved- og underopgaver med angivelse af, hvornår forvaltningen forventer at være i mål med udfordringerne og opgaverne. Der henvises til bilag 4. Tids- og Leveranceplanen er tilrettet på baggrund af ministeriets tilbagemelding herpå den 25/5 2018. Tilretningen vedrører klarhed omkring ressourcer i forhold til indfrielse af målet. 
Kilde: Odense Kommune