PERSONPROFIL

Alex Ahrendtsen

Dansk Folkeparti

Valgt i Fyns Storkreds

Født 14. februar 1967 i Kolding Bor i Odense Kommune

O

Alex Ahrendtsen er folketingsmedlem og medlem af Odense Byråd, hvor han er valgt ind for Dansk Folkeparti. Han er uddannet i Litteratur fra Syddansk Universitet.

Mærkesager

  • EU
  • Retspolitik
  • Skole og uddannelse
  • Hospitaler og sundhed
  • Flygtninge og indvandrere

Med kandidatens egne ord

Jeg står for en meget stram indvandrings- og flygtningepolitik.
Jeg arbejder for at sikre balancen mellem land og by og mellem hovedstad og resten af Danmark.
Jeg kan ikke fordrage islam.
Jeg ønsker at sikre og genetablere grænsen.
Jeg står for en ansvarlig økonomisk politik.
Jeg så gerne, at Danmark blev gældfri.
Jeg arbejder for gode uddannelser til danskere i hele landet.
Det er vigtigt for mig, at der er kulturtilbud og museer også uden for de store byer.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU blander sig i alt for meget. Vi skal agere som et selvstændigt land på dette område.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er fx en god ide at tage gebyr ved brug af tolke. Alt for mange mellemøstlige indvandrere gider ikke lære dansk. Jeg ønsker ikke at betale for tolkningen. Det må de selv gøre.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fagpersoner bør vejlede politikerne, som så tager en beslutning ved hvert præparat. Det er svært at tage en generel beslutning om dette.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danskere bliver straffet, fordi alle andre partier end DF hellere vil tage hensyn til internationale konventioner. Hvis man så stort på dette, kunne vi indrette lovene, så danskere ikke kom i vanskeligheder. Vi har dog en udfordring med de muslimer, der er danske statsborgere. De henter helst deres ægtefæller i hjemlandene, og det skal de selvfølgelig ikke kunne.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundloven står over konventionerne. Overtræder man straffeloven, skal man sendes ud.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Loftet virker. Folk kommer faktisk i arbejde.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er allerede et af verdens mest lige samfund.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er især indvandrere og flygtninge fra Mellemøsten, der ikke gider arbejde.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nogle kommuner har brugt inklusionen som en spareøvelse. Derfor har vi haft de meget uheldige sager i pressen. Det er en god ide at få flere børn ind i normalklassen. Sammenlignet med andre lande har vi udskilt for mange børn fra fællesskabet.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nuværende aftale er god, fordi den regulerer pensionsalderen i takt med, at levealderen stiger.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der er råd til det, så for min skyld gerne. Danmark er dog stadig meget konkurrencedygtigt, så der er ikke noget, der tyder på, det er nødvendigt endnu.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er medlem af NATO. Det er langt den bedste beskyttelse.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal samarbejde med Rusland, men vi skal samtidig ikke finde os i, når deres jagere fx bevidst krænker vort luftrum.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil skade danske virksomheders konkurrenceevne.

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Elbiler udleder meget CO2 ved fremstillingen, så de er ikke så miljørigtige, som mange tror. Til gengæld vil flere elbiler gøre os mindre afhængige af de dybt usympatiske arabiske olielande.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er især bekymret for de enorme mængder plastik, som andre lande som Kina og Indien udleder i vore have.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Politiet bør omprioritere mandskabet på Fyn, så det bliver muligt at genetablere de døgnbemandede politistationer i kystbyerne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Der bør ikke etableres en kattegatforbindelse mellem Jylland og Sjælland da det vil få negative konsekvenser for væksten på Fyn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg anerkender, at en Kattegat-forbindelse vil føre til mindre trafik over Fyn, men trængselsproblemerne på den fynske motorvej er så grelle, at det skal løses først. Hvis der engang skal laves en Kattegat-forbindelse, foretrækker jeg en tunnel af hensyn til naturen.

45 Der bør afsættes statslige midler til etablering af etape to af letbanen i Odense

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2015 - nu

Medlem af Færøudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti

2015 - nu

Medlem af Kirkeudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Kulturordfører Folketinget, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Folkeskoleordfører Folketinget, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Medlem af Kulturudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Medlem af Uddannelses- og Forskningsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Medlem af Undervisningsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Medlem af Børn- og Ungeudvalget Odense Kommune, Dansk Folkeparti

2006 - 2017

Byrådsmedlem Odense Kommune, Dansk Folkeparti
Medlem af Udvalget vedrørende Det Etiske Råd Folketinget, Dansk Folkeparti

Uddannelse

1989 - 1996

Cand.mag Dansk, litteratur, religion og oldgræsk, Odense Universitet

Erhvervserfaring

2007 - 2014

Forlægger Trykkefrihedsselskabets Bibliotek, Odense

2003 - 2017

Forlægger Lysias
O

Politiske hverv

2015 - nu

Medlem af Færøudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti

2015 - nu

Medlem af Kirkeudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Kulturordfører Folketinget, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Folkeskoleordfører Folketinget, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Medlem af Kulturudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Medlem af Uddannelses- og Forskningsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Medlem af Undervisningsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Medlem af Børn- og Ungeudvalget Odense Kommune, Dansk Folkeparti

2006 - 2017

Byrådsmedlem Odense Kommune, Dansk Folkeparti
Medlem af Udvalget vedrørende Det Etiske Råd Folketinget, Dansk Folkeparti

Uddannelse

1989 - 1996

Cand.mag Dansk, litteratur, religion og oldgræsk, Odense Universitet

Erhvervserfaring

2007 - 2014

Forlægger Trykkefrihedsselskabets Bibliotek, Odense

2003 - 2017

Forlægger Lysias

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik