PERSONPROFIL

Alexander Grandt

Socialdemokratiet

Folketingskandidat i Fyns Storkreds

Født 9. september 1989 Bor i Odense Kommune

A

Mærkesager

  • Skattepolitik
  • Ældreområdet
  • Børn og ungeområdet
  • Skole og uddannelse
  • Socialpolitik

Med kandidatens egne ord

Lige siden jeg har kunne få øje på uretfærdighed, har jeg haft svært ved at holde min mund. Ældre, der efter et langt liv ikke får den omsorg de fortjener. Børn og unge der svigtes, og aldrig får en god start på livet. Klimakrise og grådighed i samfundets top. Selvom mange danskere har det godt, så er der stadig meget i vores samfund vi skal gøre bedre.

Stigende ulighed, grådighed og konstante nedskæringer på vores velfærd er ved at ødelægge det der har gjort Danmark så stærkt. Det her valg handler om at samle Danmark igen, og sørge for, at fremgang og muligheder kommer alle til gavn. Jeg vil kæmpe for, at Danmark fortsat er et af de bedste lande i verden at leve i. Det kræver, at vi investerer i hinanden, fremfor at udskrive skattelettelser til dem der har mest.

Jeg vil slås for social retfærdighed, lige adgang til velfærd og investering i menneskers muligheder. Og så vil jeg kæmpe for, at Odense og Fyn ikke bliver glemt, når der laves politik på Christiansborg.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at det er i Danmarks interesse, at deltage i EU's militære samarbejde. Særligt i en tid med uro og opbrud i den internationale orden. Vi samarbejder allerede militært i NATO og det vil kun give sikkerhedspolitisk mening at vi også sikre, at Danmark er en del af forsvars- og sikkerhedssamarbejdet i EU.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er ikke imod midlertidig grænsekontrol, men jeg mener det væsentligste er at få gjort EUs ydre grænser sikre, fremfor at gøre den danske grænsekontrol permanent. Permanent grænsekontrol er en dyr foranstaltning der tager vigtige politiressourcer fra andre politiopgaver.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Der bør afsættes statslige midler til etablering af etape to af letbanen i Odense

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Der bør ikke etableres en kattegatforbindelse mellem Jylland og Sjælland da det vil få negative konsekvenser for væksten på Fyn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kattegatforbindelsen vil være en kæmpe vækstdræber på Fyn. Samtidig vil forbindelsen binde storebæltskunderne til urimeligt høje broafgifter også i årene efter 2034, hvor gælden for Storebæltsbroen er tilbage betalt. Det er ikke rimeligt.

45 Politiet bør omprioritere mandskabet på Fyn, så det bliver muligt at genetablere de døgnbemandede politistationer i kystbyerne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2012 - 2014

Næstformand Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

2014 - 2016

Forbundsformand Danmarks Socialdemokratiske Ungdoms

2004 - 2005

Formand Danske Skoleelever

Uddannelse

2016 - 2018

Cand.merc.kom Erhvervsøkonomi og Virksomhedskommunikation, Copenhagen Business School

2010 - 2016

Bachelor Erhvervsøkonomi og Virksomhedskommunikation, Copenhagen Business School

2006 - 2009

Studentereksamen STX, Esbjerg Gymnasium

Erhvervserfaring

2017 - nu

Kommunikationsmedarbejder AKF Koncernen

2009 - 2012

Studentermedhjælper Fælles Faglig Forbund 3F

2011 - 2011

Kampagnemedarbejder Socialdemokraterne
A

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2012 - 2014

Næstformand Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

2014 - 2016

Forbundsformand Danmarks Socialdemokratiske Ungdoms

2004 - 2005

Formand Danske Skoleelever

Uddannelse

2016 - 2018

Cand.merc.kom Erhvervsøkonomi og Virksomhedskommunikation, Copenhagen Business School

2010 - 2016

Bachelor Erhvervsøkonomi og Virksomhedskommunikation, Copenhagen Business School

2006 - 2009

Studentereksamen STX, Esbjerg Gymnasium

Erhvervserfaring

2017 - nu

Kommunikationsmedarbejder AKF Koncernen

2009 - 2012

Studentermedhjælper Fælles Faglig Forbund 3F

2011 - 2011

Kampagnemedarbejder Socialdemokraterne

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik