PERSONPROFIL

Anne Skau Styrishave

Radikale Venstre

Folketingskandidat i Fyns Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Odense
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 2. marts 1997 Single Bor i Odense Kommune

B

Anne Skau Styrishave (R) er byrådskandidat for Radikale Venstre i Odense Kommune ved det kommende valg i 2017, hvor hun også er opstillet for partiet i Region Syddanmark. Hun er suppleant til partiets hovedbestyrelse og tidligere næstformand for Radikal Ungdom i Odense.

Anne Skau Styrishave blev student fra Odense Katedralskole i sommeren 2016, og hun arbejder nu som klummeskribent for Fyens Stifttidende. Hun har tidligere bl.a. arbejdet som kampagnemedarbejder for Radikale Venstre. Privat er Anne Skau Styrishave bosat i Odense.

Mærkesager

  • EU
  • Hospitaler og sundhed
  • Socialpolitik
  • Skole og uddannelse
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Jeg tror på, at vi godt kan. Jeg mener ikke, at det er rigtigt, når vi taler om Danmark som et lille land, der skal beskyttes og pakkes ind og skærmes mod omverdenen. Danmark er et af verdens bedste, rigeste lande, vi er nået langt, og selvfølgelig kan vi nå endnu længere.
Selvfølgelig kan vi godt kæmpe for klimaet, den grønne omstilling og naturen. Vi kan kæmpe for det lokalt, nationalt og globalt, og vi kan kan kæmpe for det sammen: hver og en af os, staten, kommunerne, private virksomheder og frivillige ildsjæle.
Selvfølgelig kan vi investere penge i uddannelse, så de danske børn og unge kommer til at være blandt de bedst uddannede generationer i verdenshistorien. Det kræver, at vi geninvesterer de mange penge, som er blevet taget fra uddannelserne og forskningen, og lægger mere til.
Selvfølgelig kan vi, et af verdens bedste lande, godt sikre, at ingen skal leve i fattigdom. Derfor skal vi afskaffe kontanthjælpsloftet og aktivt bekæmpe den børnefattigdom, som lige nu er stigende.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mig er det vigtigt, at vi sikrer flere penge til opkvalificering og understøttelse af, at ledige kommer i arbejde.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er meget vigtigt, at vi sikrer, at alle, der tager et arbejde i Danmark, arbejder under fair og gode vilkår. Derfor skal vi også sørge for, at Arbejdstilsynet har ressourcer nok til at kontrollere, at reglerne overholdes, uanset om man kommer fra DK eller EU. Vi har nemlig brug for udenlandsk arbejdskraft, vi mangler det lige nu både i den private og den offentlige sektor.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have en offentlig sektor, der uanset størrelse er med til at sikre, at alle danskerne har mulighederne for at skabe sit eget liv. Derfor skal vi stoppe 2%-kravene, sikre bedre uddannelse og fjernet presset på kommunerne og regionerne og social- og sundshedspolitikken. I Danmark tager det én generation at bryde den sociale arv, i Canada tager det 6. Det er pga den kæmpe opgave vores offentlige sektor løfter! Også i samarbejde med den private sektor!

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange private aktører kan være et rigtigt fint supplement til at tage hånd om nogle opgaver i det offentlige sundhedsvæsen, men vi skal ikke øge den private konkurrence på sundhedsområdet. Især fordi jeg mener, at en af de største udfordringer for fremtidens sundhedssystem er ulighed i sundhed, og øget konkurrence fra private er ikke svaret på, hvordan vi løser mange af de komplekse sundhedsudfordringer, som en lang række udsatte borgere har.

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør være et loft for, hvor meget det enkelte menneske kan betale i brugerbetaling i sundhedsvæsnet. Det er i mine øjne en kæmpe problem, at mange udsatte borgere ikke har adgang til tandlæge grundet brugerbetalingen. Samtidig er det også et stort problem, at mange, der har brug for en psykolog, ikke har råd til at betale for psykologhjælp - alt for mange lider af mental mistrivsel og psykisk sygdom, og det skal vi tage hånd om. Psykisk sygdom skal ligestilles med somatisk sygdom.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er både og! Det kommer an på situationen og sygdommen, det kommer an på medicinen og diagnosen, og det er langt hen ad vejen også en vurdering fra patient til patient. Man skal stole på lægernes vurderinger. Men! Det er meget vigtit, at man politisk tør gå ind og prioritere. Det er et politisk ansvar, som ikke bare kan gives videre, fordi det er mere belejligt.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danskere er selvfølgelig velkomne i deres eget land, og det betyder også, at man som dansker skal have muligheden for at møde kærligheden i udlandet og flytte sammen med vedkommende i sit hjemland. Kærlighed kender ingen grænser, og derfor skal man som dansker heller ikke straffes for at møde kærligheden i et andet land. Derudover er det vigtigt for mig at sige: Hjemsendelser af fantastiske, velintegrerede børn skal stoppes!

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når man som dansker ikke kan få lov til at bo i sit hjemland med sin ægtefælle, fordi man har mødt kærligheden i et andet land, og når velintegrerede børn med deres tætteste familie bosiddende i Danmark bliver udvist, så er der noget helt helt galt med den måde vi behandler andre mennesker på. Og når vi, et af de bedste og rigeste lande i verden, ikke vil tage vores ansvar for nogle af de mest udsatte mennesker på hele planeten, kvoteflygtninge, så er der noget helt helt galt.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udviser man folk i flæng sender vi blot problemet videre i stedet for at løse det. Vi skal hjælpe og tage ansvar for mennesker med sociale problemer. Det er langt bedre, at hjælpe folk ud af kriminalitet - vi har masser af værktøjer, som vi ved virker. Det er allerede let at udvise folk i dag, og Danmark skal ikke være på kant med de internationale konventioner. Vi skal tværtimod være bannerfører for dem.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er simpelthen ikke i orden, at vi i et land, der er så rigt som Danmark, har mennesker på fattigdomsydelser. Integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet skal afskaffes, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at børn ikke vokser op i fattigdom. Lige nu viser tallene, at op mod over 60.000 danske børn lige nu vokser op i fattigdom. Det er ikke i orden.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange ydelser er i dag så lave, at mange mennesker reelt lever i fattigdom. Folk kommer ikke tættere på at få et arbejde, når vi før dem fattigere, men det har en lang række negative konsekvenser for bla. deres børn, som risikerer at få dårligere muligheder for at tage en uddannelse og senere komme i job. Derfor skal vi ikke straffe folk på kontanthjælp, men hjælpe dem til at få et job ved at styrke indsatsen med fokus på den enkelte og opkvalificeringen.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet har betydet, at vi har øget uligheden og at antallet af børn, der vokser op i fattigdom i Danmark er stigende. Det er ikke i orden. Vi er et af verdens bedste og rigeste lande, men alligevel har vi taget et politisk valg om at flere mennesker, herunder børn, skal leve i fattigdom. Det skal vi gøre op med, og vi skal gøre grundlæggende op med den stigende ulighed i Danmark.

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en usund præstationskultur i vores uddannelsessystem, som i meget høj grad skyldes det intensive brug af tests og karakterer. Det skal vi lave om! Vi skal have mere fokus på evaluering og den enkelte elevs læringsforløb, og vi skal udskifte præstationskulturen med en læringskultur.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mig er det vigtigt, at vi sætter fokus på, at skoledagen skal være lærerrig, spændende, med tid til fordybelse og med mulighed for kreativ og aktiv læring. Derfor skal vi styrke 2-lærerordningerne, så lærere og pædagoger i højere grad kan tilrettelægge denne undervisning på skolen og børnenes præmisser og med større fleksibilitet.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pengene til at få inklusionen til at fungere er ikke fulgt med, og derfor er det mit indtryk, at det mange steder har været meget svært at få til at fungere. Hvis man skal lave inklusion, skal der følge øremærkede penge med til netop dette. Derudover er det vildt vigtigt at huske, at børn selvfølgelig er forskellige, og for nogle børn er inklusionen svær, mens det for andre er bedre at gå nogle timer eller hele tiden i deres oprindelige klasse frem for at gå på en specialskole.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal styrk det lokale, nære demokrati og derfor skal vi heller ikke fra statens side bestemme, om der skal være mere eller mindre brugerbetaling på ældreområdet. I nogle kommuner kan det give rigtig god mening at mindske brugerbetalingen, mens det modsatte kan være tilfældet i en anden kommune. Dog er det vigtigt, at vi altid har for øje, at især de mest udsatte ældre har et minimum af ydelser, som sikrer en værdig alderdom.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan godt bede dem, der er raske og kan arbejde lidt længere om at gøre det. Men er man nedslidt, fysisk eller psykisk, skal man have langt bedre muligheder for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Hvis man fem år før sin pension ikke længere kan varetage sit job pga. tabt arbejdsevne, skal man kunne få seniorførtidspension uden yderligere arbejdsprøvning.

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre, at alle mennesker har en værdig alderdom, og forebygge sygdomme og nedslidthed som definerende for nogle menneskers alderdom. Men vi har de sidste 4 år set, at store dele af vores velfærd er blevet beskåret: der brandbeskæres på uddannelse og forskning, vi har stoppet mange grønne tiltag, indført et kontanthjælpsloft og vi har i mine øjne alt for høje normeringer i daginstitutionerne. Og i mine øjne er det vigtigere først og fremmest at investere i vores børn og unges fremtid.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunerne løser en kæmpe opgaver i den nære velfærd, og derfor skal vi sørge for, at de har gode rammer for at lave god velfærd uanset hvor i landet man befinder sig. Den nuværende udligningsordning er for skæv, og derfor skal den forbedres.

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er som udgangspunkt tilhænger af afgifter på de ting vi vil have mindre af (eksempelvis cigaretter og usund mad), og en evt differentieret moms på sunde fødevarer, men udfordringen lige nu er, at det er teknisk vanskeligt at lave den slags differentieret moms.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal fjerne topskatten. Men vi skal samtidig hæve skatten på bolig således, så vi beskatter mursten frem for arbejde. Noget af det mest ulighedsskabende i Danmark var boligskattestoppet, som primært har gavnet boligejere og de rigeste danskere, og derfor skal det fjernes.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Investeringer i det offentlige kan gavne økonomien, men det kommer an på, hvilke investeringer, der er tale om. Staten bør investere målrettet i at fremme det grønne iværksætteri i Danmark, og fremme Danmark som en grøn, innovativ start-up nation.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det nuværende niveau er fint. Men det er vigtigt, at skatter og afgifter for private virksomheder fremmer iværksætteri og udviklingen af bæredygtige løsninger, og derfor har vi først og fremmest brug for en omlægning af skatter og afgifter, så vi ikke beskatter det, der er grønt og bæredygtigt, men i stedet det, som er sort og ubæredygtigt.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, det er ikke det danske lønniveau, som er problemet. Problemet for mange danske virksomheder er, at der ikke er nok kvalificeret arbejdskraft, og det skal vi gøre noget ved. Derfor skal vi have mere fokus på opkvalificering og efteruddannelse i beskæftigelsessystemet, og vi skal lave bedre vilkår for, at danske virksomheder kan hente udenlandsk arbejdskraft.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at vi forebygger og forsøger at sikre børn og unges sundhed. Men jeg tror på, at vi skal gå oplysningens vej og ikke forbuddets vej.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal først og fremmest støtte de børnefamilier, som har mindst.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for et større fokus på uligheden og den voksende fattigdom og sociale udsathed i Danmark. Vi skal ikke give mere støtte til alle børnefamilier, men til dem, der lige nu er allermest udsatte, og hvor mange børn vokser op i fattigdom pga. kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen. Jeg ønsker, at vi understøtter de svageste i samfundet. Derfor mener jeg også, at vi skal give mere til de børnefamilier, som har mindst lige nu.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at vi med udviklingsbistanden er med til at understøtte en bæredygtig og stabil udvikling i Afrika. Jeg mener, at vi skal sikre, at de mennesker, der lige nu flygter fra fattigdom, ikke er nødt til at flygte, men har mulighederne for at skabe et værdigt og frit liv i hjemlandet. Og når der er så mange, der snakker om, at vi skal hjælpe mere i nærområderne, så er det også nødvendigt at pengene følger med!

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at man altid forsøger at gå diplomatiets vej. Vi skal samtidig styrke det europæiske samarbejde og en fælles europæisk politik over for Rusland. Jeg tror på, at vi skal gøre alt for at forbedre forholdet til Rusland, men sådan som Rusland har opført sig de sidste år, må vi også være kontante og slå ned, når de forsøger at påvirke europæiske valg eller ligefrem forsøger at tilegne sig land fra østeuropæiske lande.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forbeholdet udelukker os fra vigtige beslutningsprocesser. Samtidig forhindrer det os i at samarbejde med andre EU-lande om udvikling og genopbygning i urosprægede lande. Vi skal udover at afskaffe forbeholdet også sørge for, at EU har en ambitiøs udviklingspolitik for at skabe stabilitet og mindske den globale ulighed.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke sætte børn i fængsel. Vi skal i stedet sørge for, at så få børn som muligt får en så svær start på livet, at de ender i kriminalitet. Vi kender til mange måder at forebygge på, vi ved at f.eks. virker at sætte ind i barnets første 1000 dage. Vi skal langt hellere investere i sundhedsplejersker, pædagoger og en bedre skolegang, sådan at alle børn får en fair chance i livet.

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal lægge vægt på det, der virker: At få kriminelle ud af deres løbebane gennem resocialisering, uddannelse og job. Men vi skal samtidig også lægge vægt på forebyggelsen i de helt tidligere år og sikre, at unge ikke bliver tiltrukket af kriminelle miljøer i en tidlig alder.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sætte fokus på det, vi ved virker: resocialisering, uddannelse og muligheden for at vej ud af kriminalitet. Det kræver også en meget tidlig indsats, så vi allerede fra børn er helt små gør alt hvad vi kan for at give dem de bedste muligheder for ikke at ende i kriminalitet.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør fjerne afgiften på elbiler, opsætte flere ladestandere og investere langt flere penge i bedre batterier, som gør det muligt at køre længere på én optankning, når man ejer en elbil. Det er virklig virklig vigtigt at vi tager så mange initiativer som muligt for at det bliver let for det enkelte menneske at tage det grønne valg!

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sørge for, at det kan betale sig for de danske virksomheder at omstille til en grønnere og mere bæredygtig produktion. Derfor skal vi beskatte rigtigt og vi skal sætte afgifterne op på det, der skader klimaet, og ned på det, der er med til at skabe den grønne omstilling.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ansvaret for den grønne omstilling er først og fremmest et politisk ansvar, og vi skal som politikere sikrer, at det er så let som muligt for den enkelte at genbruge og tage grønne initiativer. Vi skal lave store investeringer i udvikling og understøttelse af cirkulær økonomi og genbrugsinitiativer. Dette kræver også mere forskning og viden om, hvordan vi bedst udnytter materialer og forlænger deres holdbarhed, så vi ikke konstant skal smide ud og producere nyt.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi skal bekæmpe klimaforandringerne, selskaber i skattely og global ulighed er et af de bedste steder at gøre det EU. Globale problemer kræver globale løsninger. EU er med til at sikre danske interesser over for eksempelvis Kina, og hvis vi virkelig vil løse klimaforandringerne er det centralt, at vi får skabt en grøn, europæisk energiunion og CO2-kvoter på europæisk plan. CO2 og klimaforandringerne er ligeglade med grænser, og det må vi også være, hvis vi skal løse problemerne.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at det er grundlæggende forkert bare at sende folk til opbevaring i lejre i de såkaldte "nærområder". Mennesker skal ikke opbevares, mennesker har ret til at leve et liv i værdighed, også selvom de er flygtninge. Den nuværende situation er uholdbar. Derfor skal vi 1) lave en fair fordeling af flygtninge i EU, 2) hæve udviklingsbistanden og sikre, at folk ikke føler sig tvunget til at flygte i første omgang, og 3) så skal Danmark igen hjælpe og tage FN kvoteflygtninge.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grænsekontrollen er en ekstremt ineffektiv måde at bruge politiets ressourcer på. Det mener Politiet også selv. I 2018 brugte politiet ca. 400.000 timer på grænsekontrollen. I mellemtiden rykker politiet ikke ud til indbrud og den forebyggende indsats i udsatte boligområder er skåret ind til benet. Grænsekontrollen har stoppet nul flygtninge, og konfiskeret nul skydevåben. Vi skal i stedet sætte massivt ind hos de dele af politiet, som forebygger ungdom- og bandekriminalitet.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vigtige for mig er ikke, om opgaverne løses af private eller ej, det vigtige for mig er, at opgaverne bliver løst godt og med den enkelte borger i centrum. Jeg har den holdning, at man kan udlicitere, hvor det giver mening, men det er forsimplet bare at sige, at udlicitering nødvendigvis fører til mere service for pengene.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have langt mere tillid til vores offentligt ansatte og mindre kontrol. Jeg stoler grundlæggende på, at vores offentligt ansatte gør alt hvad de kan. Men når mange er underlagt urimelige 2%-krav og kontrol forstår jeg godt, hvis man ikke altid føler, at der er tid og rum til at give borgerne den bedst mulige service. Derfor skal vi afskaffe 2%-kravene.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal vise langt større tillid til den enkelte medarbejder i det offentlige. Som en del af det mener jeg også, at beslutningerne i højere grad kan tages af de mennesker, som har med den enkelte borger at gøre. Derfor tror jeg også, at vi i en eller anden grad vil kunne undvære en del af den administration, der i dag tager sig af bureaukrati, kontrol og procedurer.

43 Der bør afsættes statslige midler til etablering af etape to af letbanen i Odense

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal støtte udviklingen af den bæredygtige, offentlige transport over alt på Fyn. Det er vigtigt, fordi det styrker sammenhængskraften. Jeg ønsker også, at letbanen ikke bare skal gå til Seden i den nordlige del af Odense, men på sigt også hele vejen ud til Kerteminde, fordi det ikke kun er Odense, men hele øen, som skal bindes langt bedre sammen med den offentlige transport.

44 Der bør ikke etableres en kattegatforbindelse mellem Jylland og Sjælland da det vil få negative konsekvenser for væksten på Fyn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kattegatforbindelsen er dyr, og den kommer til at gå gennem nogle unikke naturområder, som kan tage skade af byggeriet. De mange milliarder en Kattegatforbindelse koster, ville jeg hellere investere i uddannelse og grønne initiativer eller en bedre offentligt transport, som gør det hurtigere at komme fra København til Odense og Aarhus. Dertil synes jeg, at en bro fra Fyn til Als ville være en god ide, da den både ville sikre vækst på Fyn og i grænseområdet ved Sønderjylland og Nordtyskland.

45 Politiet bør omprioritere mandskabet på Fyn, så det bliver muligt at genetablere de døgnbemandede politistationer i kystbyerne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja vi skal flytte politiet fra en grænsekontrol, der ikke virker til de lokalområder, hvor de faktisk skaber tryghed. Derudover skal vi tilføre politiets forebyggende enheder flere penge og ressourcer.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 999 Radikale Venstre in total 5215

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Sundhed

Med kandidatens egne ord

Tænk globalt – tag ansvar lokalt
Jeg har klar en vision for Odense. Vi skal bruge FN's 17 verdensmål til finde på lokale løsninger på globale udfordringer. Verdensmålene handler bl.a. om, hvordan vi stopper fattigdom; hvordan vi skaber sundhed, et bedre miljø og uddannelser af højkvalitet; samt hvordan vi bremser den globale opvarmning. Det fantastiske ved disse mål er, at de kan føres ud i livet her i Odense Kommune. Og det skal vi gøre!

Indtil Trump går af...
… gør vi det selv. Den grønne omstilling er vores tids største udfordring. Men vi kan faktisk tage et ansvar i Odense ved at skabe en grøn og bæredygtig by. Vi skal fx plante flere træer og udnytte regnvand langt bedre, end vi gør i dag. Samtidig skal vi sikre, at borgere og interesseorganisationer bliver inddraget i de lokale løsninger på klima- og miljøproblemerne.

Ingen bæredygtighed uden sundhed
Der er alt for lidt fokus på mental sundhed. Såvel hos unge, som må droppe ud af deres uddannelse, som hos voksne, der må stoppe med at arbejde. Vi skal gøre meget mere for at sikre, at alle trives. Derfor skal vi også sørge for bedre hjælp til de veteraner, vi selv har sendt ud i verden. FN's tredje verdensmål hedder 'Sundhed og trivsel'. Det kan vi godt leve op til i Odense. Hellere i dag end i morgen.

Borgerdrevet byudvikling
Det er vigtigt, at borgerne i Odense har ejerskab over byudviklingen. Derfor skal vi give odenseanerne muligheden for at forme lokalområderne med egne idéer. Vi skal derfor slå kommunens udviklingsprojekter op, så borgerne kan byde ind. Byen er vores, og sammen kan vi gøre Odense til den mest bæredygtige by.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Odense Kommune skal beslutte at udvide letbanen med en etape to.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vigtigt at vi har så grønne transportmuligheder som muligt. Det er også en måde at mindske biltrafik i byen. Alt i alt sundt for både klima og miljø, men også mental og fysisk sundhed hos borgerne, fordi det, med færre biler, mindsker larm og luftforurening.

2 Private firmaer bør i højere grad kunne byde ind på at varetage opgaver for Odense Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal udlicitere, hvis det giver mening, men det er ikke et mål i sig selv.

3 De sidste to år har et byrådsflertal i Odense vedtaget en skattestigning på 0,8 procentpoint, så borgerne skal betale 25,3 procent i kommuneskat næste år. Denne skattestigning skal rulles tilbage.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er første gang i mange mange år, at vi faktisk har mulighed for at investere i børn og unge, og det er virkelig vigtigt! Dog er jeg ikke af princip for at skatten skal være høj.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være så let og fleksibelt som muligt at tænke grønt. Det skal vi som kommune sørge for. Derfor skal det også være lettere at køre sammen i bil, og skal vi oprette blafferopsamlingsteder, så man kan blaffe på arbejde. Det er en stor succes i andre byer, og det mindsker antallet af biler på vejene. Derudover skal vi få så mange som muligt til at hoppe på cyklen eller bruge kollektiv trafik.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vigtigt at vi prioriterer genbrug og cirkulær økonomi. Vi skal genbruge så mange ressourcer som muligt.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have mange forskellige kulturtilbud. Blandt andet skal vi sørge for, at unge har en masse forskellige kulturtilbud, og at vi dyrker en masse forskellige undergrunds- og subkulturer. Vi skal have mange små festivaller og arrangementer, som også appellerer til specifikke grupper.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er især vigtigt, at vi prioriterer udsatte børn og unge, og hjælper dem til at få den bedste start på livet, og de bedste muligheder fremadrettet.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være det nødvendige antal voksne. Hvis mange elever i klassen har problemer eller udfordringer, kan det være "en stor klasse", mens det i en anden klasse kan være et helt fint antal elever, fordi der er få udfordrede elever. Det er derfor meget vigtigere at kigge på antallet af voksne.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have et system, som er lavet til de mennesker som er i det. Det har vi ikke i dag. Den måde vi taler om arbejdsløse på er ikke i orden. Men vi bliver nødt til at tro på, at alle gerne vil have et job og skabe et liv. Og derfor skal vi blive langt bedre til at hjælpe folk i arbejde.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er ikke af princip for en høj skat. Men som det er lige nu, er det vigtigt, at vi prioriterer daginstitutioner, folkeskolen og den grønne omstilling.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal understøtte alle lokalsamfund.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hjælpe udsatte unge med at finde nogle gode fællesskaber, så de ikke søger mod bander og kriminalitet. Den forebyggende sociale indsats er den vigtigste indsats for at forhindre, at unge bliver kriminelle.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal gøre det så let og fleksibelt som muligt for folk at tænke grønt. Derfor skal det også være så let som muligt at cykle rundt i Odense. Derudover skal vi oprette blafferopsamlingsteder, så det bliver lettere at køre sammen, og så man kan blaffe på arbejde. Det er en stor succes i andre byer, og det mindsker antallet af biler på vejene.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal tænke naturen ind i bybilledet, og gøre det til en integreret del af vores bygning og måde at indrette byen på.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kulturelle begivenheder er med til at gøre Odense til en lækker by.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Virkelig vigtigt at vi på sigt binder Vollsmose bedre sammen med resten af byen, så det ikke ligger afsides, men er forbundet med centrum. På den måde kan man integrere bydelen langt langt bedre, og samtidig lave nogle virkelig fede kvarterer på Østerbro.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Integrationen sker bedst i lokalsamfundet, og det skal vi som kommune understøtte.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Psykiatrien er et uhyggeligt underprioriteret område, og vi har virkelig brug for at hæve indsatsen både fra statens side, i regioner og i kommunen.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være pædagoger nok til, at pædagogerne kan hjælpe og styrke især udsatte børn på nogle områder, som deres forældre ikke altid kan. Det er eksempelvis rigtigt vigtigt, at pædagogerne har tid til at tale og synge med børnene.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal skabe vækst med udgangspunkt i bæredygtighed. Vi kan skabe grøn vækst, og der er et enormt uforløst potentiale i den grønne omstilling. Regeringen har svigtet at tage ansvar for den grønne dagsorden, så derfor skal vi gøre det i Odense. Det skal ske i samarbejde med iværksættere, virksomheder, private og frivillige lokale initiativer.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 497 Radikale Venstre in total 23926

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Sundhed

Med kandidatens egne ord

Tænk globalt – tag ansvar lokalt
Jeg har klar en vision for Odense. Vi skal bruge FN's 17 verdensmål til finde på lokale løsninger på globale udfordringer. Verdensmålene handler bl.a. om, hvordan vi stopper fattigdom; hvordan vi skaber sundhed, et bedre miljø og uddannelser af højkvalitet; samt hvordan vi bremser den globale opvarmning. Det fantastiske ved disse mål er, at de kan føres ud i livet her i Odense Kommune. Og det skal vi gøre!

Indtil Trump går af...
… gør vi det selv. Den grønne omstilling er vores tids største udfordring. Men vi kan faktisk tage et ansvar i Odense ved at skabe en grøn og bæredygtig by. Vi skal fx plante flere træer og udnytte regnvand langt bedre, end vi gør i dag. Samtidig skal vi sikre, at borgere og interesseorganisationer bliver inddraget i de lokale løsninger på klima- og miljøproblemerne.

Ingen bæredygtighed uden sundhed
Der er alt for lidt fokus på mental sundhed. Såvel hos unge, som må droppe ud af deres uddannelse, som hos voksne, der må stoppe med at arbejde. Vi skal gøre meget mere for at sikre, at alle trives. Derfor skal vi også sørge for bedre hjælp til de veteraner, vi selv har sendt ud i verden. FN's tredje verdensmål hedder 'Sundhed og trivsel'. Det kan vi godt leve op til i Odense. Hellere i dag end i morgen.

Borgerdrevet byudvikling
Det er vigtigt, at borgerne i Odense har ejerskab over byudviklingen. Derfor skal vi give odenseanerne muligheden for at forme lokalområderne med egne idéer. Vi skal derfor slå kommunens udviklingsprojekter op, så borgerne kan byde ind. Byen er vores, og sammen kan vi gøre Odense til den mest bæredygtige by.

Kandidaten på de sociale medier

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Radikale Venstre

2018 - 2021

1. suppleant til Odense Byråd Radikale Venstre

Tillidsposter

2016 - nu

Hovedbestyrelsen Radikale Venstre

Uddannelse

2013 - 2016

Student STX, Odense Katedralskole

Erhvervserfaring

2018 - nu

Lærervikar Abildsgårdskolen

2015 - nu

Klummeskribent Fyens Stiftstidende

2012 - 2015

Piccoline Orifarm A/S
B

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Radikale Venstre

2018 - 2021

1. suppleant til Odense Byråd Radikale Venstre

Tillidsposter

2016 - nu

Hovedbestyrelsen Radikale Venstre

Uddannelse

2013 - 2016

Student STX, Odense Katedralskole

Erhvervserfaring

2018 - nu

Lærervikar Abildsgårdskolen

2015 - nu

Klummeskribent Fyens Stiftstidende

2012 - 2015

Piccoline Orifarm A/S

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik