PERSONPROFIL

Bo Libergren

Venstre

Folketingskandidat i Fyns Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Odense
Valgt ved Regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 29. april 1969 i Odense Amts og By's sygehus 2 børn Bor i Odense Kommune

V

Bo Libergren (V) har siden 2013 været medlem af Odense Byråd, hvor han er medlem af Børn- og Ungeudvalget. Udover at være byrådsmedlem er han regionsrådsmedlem i Region Syddanmark. I den forbindelse er han formand for udvalget for Regional Udvikling samt medlem af Forretningsudvalget. Han har tidligere været amtsrådsmedlem i Fyns Amt i perioden fra 1993-2006. Bo Libergren er fra Syddansk Universitet uddannet i historie og samfundsfag.

Til dagligt arbejder han som selvstændig økonomikonsulent. Privat har han to børn.

Mærkesager

  • Retspolitik
  • Økonomi
  • Ældreområdet
  • Flygtninge og indvandrere
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

Vigtige prioriteter for mig er:

* Mere fokus på at skabe velstand - mindre på at fordele den

* Skik følge, eller land fly.

* Mere Fyn i Folketinget

Vi skal have et friere og rigere Danmark. Fokus skal være på at skabe vækst og velstand, og at få flere ind i det arbejdende fællesskab.

Alt for meget politik i dagens Danmark handler om at fordele skatteborgernes penge. Hvad vi har brug for, er at skabe mere velstand - at gøre samfundskagen større.

Det skal altid kunne betale sig at arbejde.

Udlændinge, der kommer til Danmark skal tilpasse sig det danske samfund - ikke omvendt.

Fyn har brug for lokale folketingsrepræsentanter, der bor og har deres liv på Fyn.

Jeg er født, opvokset og bosat på Fyn.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udfordringen i de kommende år bliver nærmere at udfylde de stillinger, der er i den offentlige sektor end at udvise antallet.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence er sundt. Men konkurrencevilkårene skal være fair - både for danske virksomheder og lønmodtagere.

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ethvert tilvalg er også et fravalg. Medicinudgifterne på sygehusene har nået et niveau, hvor det går ud over personalet. Derfor er det nødvendigt nøje at overveje, om nye, dyre medicinpræparater, der giver en meget begrænset effekt, skal tages i brug. Den væsentligste effekt af at kunne sige nej er, at regionerne står meget stærkere i forhandlingen med leverandørerne, og dermed opnår bedre priser.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence er sundt. At borgerne har rettigheder, og kan tage pengene med til det private, hvis det offentlige ikke leverer, har stærkt medvirket til at få ventetider og ventelister ned.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har verdens næsthøjeste skattetryk i Danmark. Det SKAL kunne betale for et ordentligt sundhedsvæsen - uden yderligere brugerbetaling.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for en stram udlændingepolitik, en fast og fair udlændingepolitik. Danmark skal være åbent for dem, der kan og vil Danmark og vores værdier. Og hermetisk lukket for dem, der ikke vil os og vores værdier, og som ikke vil bidrage til samfundet. Der er 36.000.000.000 gode grunde til en stram udlændingepolitik, svarende til hvad ikke-vestlig indvandring koster danskerne - hvert år. Det er mere end en Storebæltsbro om året. Eller 7.200 kr. pr. dansker fra spædbarn til voksen.

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke samle på andre nationers forbrydere. Der bør indføres en automatik, så udlændinge der f.eks. dømmes for personfarlig kriminalitet udvises.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis samfundet, og dermed vi alle, skal blive rigere, er det en fordel for os alle, at der er en gevinst ved at arbejde hårdt, få gode ideer og være innovativ. Initiativ og virkelyst bør præmieres - ikke straffes. Lighedsmageriet i er ved at tage overhånd i Danmark.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet bør bevares, da det er helt centralt for, at det altid skal kunne betale sig at arbejde.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigere, at det altid kan betale sig at arbejde, end at ydelserne er høje. Og det må ikke være sådan, at der er mennesker, der går på arbejde, som kunne have fået mere ud af at lade sig forsørge af andre menneskers penge.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ligesom eksklusionen af børn nok var gået for vidt (og udgifterne til specialsystemet eksploderet), så er vi nok gået for langt i den anden retning. Der skal findes en rimelig balance.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skoledagen bør være afvekslende med leg, læring og fysisk aktivitet. Så bør det ikke være et problem, men tværtimod et gode, at skoledagen er blevet længere.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er sundt at få en tilbagemelding på sit arbejde - også en konkret og kontant tilbagemelding.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En god ældrepleje er, sammen med sundhed og folkeskolen blandt de centrale elementer i velfærdssamfundet. Disse "hjørnesøjler" i velfærden skal prioriteres - også om nødvendigt på bekostning af andre områder.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har verdens næsthøjeste skattetryk i Danmark. Det SKAL kunne betale for en ordentlig ældreomsorg - uden yderligere brugerbetaling.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udligningsordningen bør styrkes, så der sendes flere penge fra Hovedstadsområdet og ud i resten af Danmark. Den særlige hovedstadsudligning bør nedlægges, og i stedet indarbejdes i den almindelige kommunale udligning. Forstærket udligning skal føre til, at kommuneskatten afspejler det valgte SERVICEniveau - og ikke blot, som i dag, om borgerne er rige eller fattige.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi betaler rigeligt i skat i Danmark. Enhver skattelettelse er velkommen. Skattelettelser "i bunden" skal prioriteres, bl.a. for at det altid skal kunne betale sig at arbejde.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmarks velstand afhænger af virksomhedernes konkurrenceevne. Vi skal passe og pleje vores erhvervsliv - ikke brandskatte det.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det går godt i Danmark. Øgede offentlige investeringer risikerer blot at føre til overophedning af økonomien.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det generelle lønniveau i Danmark afspejler danskernes kvalifikationer og virksomhedernes konkurrenceevne. Blandt de lavest lønnede er udfordringen i høj grad samspillet mellem skat, lønniveau og sociale ydelser. Opgaven må være at gøre det attraktivt for alle at bidrage til samfundet - også for de, der ikke har kvalifikationerne til en høj løn.

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rugbrød og mælk koster det samme for velfungerende familier som alle andre. Danskerne får for få børn, faktisk bør der gøres en indsats for at netop velfungerende, danske familier får FLERE børn.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ville være ønskeligt med et godt forhold til Rusland. Men Rusland har besat dele af Georgien, Moldova og Ukraine, annekteret Krim, truer vores allierede og opruster massivt langs NATO's grænser. Vi er nødt til at besvare aggression med fasthed - og den nødvendige oprustning. Danmarks evne til at udkæmpe en konventionel krig i Østersøområdet bør styrkes, og forsvarsbudgettet bringes op på de aftale 2% af bruttonationalproduktet.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulandsbistanden bør målrettes til at bremse den uhæmmede befolkningstilvækst i Mellemøsten og Afrika. Derudover skal vi selvfølgelig yde bistand ved naturkatastrofer. Frihandel er langt bedre end den "klassiske" ulandsbistand, som vi nu har leveret i mere end 50 år. Til hvilken nytte?

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Verden er i forandring; med Ruslands aggressivitet og Trumps uberegnelighed er det vigtigt at styrke Europas evne til at forsvare sig selv. Forsvaret bør styrkes, og budgettet bringes op på 2% af bruttonationalproduktet, som vi selv har forpligtet os til.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal selvfølgelig gøre en indsats for at resocialisere og reintegrerekriminelle danskere i samfundet. Men der er også et vigtigt perspektiv, der hedder "retsfølelse". Ofrene skal vide, at samfundet er på deres side - og gerningsmændene straffes. Desuden er op imod halvdelen af de indsatte i danske fængsler af udenlandsk herkomst. De bør først og fremmest sendes hjem efter fuldendt afsoning.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Samfundet skal være på ofrenes side - og straffe skal være følelige for gerningsmændene.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

"If you can do the crime, you can do the time". Det må ikke være sådan, at f.eks. bander kan spekulere i den kriminelle lavalder, og lade mindreårige begå grove forbrydelser. Unge under 15, der begår kriminalitet, bør vurderes, så de, der kan forstå alvoren i de forbrydelser, de har gjort, kan straffes.

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke have yderligere skat på at skabe arbejdspladser i Danmark.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Diesel- og benzinafgifter er mest en afgift på udkantsdanmark, der overføres som subsidier til den kollektive trafik i Købehavn og omegn.

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Menneskesmuglernes "forretningsmodel" og tragedierne med drukninger i Middelhavet skal stoppes. Hvis det ikke kan betale sig at komme ulovligt ind i Europa. fordi man altid bliver sendt til en lejr uden for Europa, vil strømmen over Middelhavet stoppe helt af sig selv.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er trist, det er nødvendigt med grænsekontrol. Men så længe der ikke er styr på EU's ydre grænser er det nødvendigt med grænsekontrol. Asylansøgere, der kommer fra sikre lande som f.eks. Tyskland bør afvises på grænsen.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er områder, hvor der er for meget EU, og der er området med for lidt EU. I stedet for at diskutere for eller imod EU, skal vi diskutere hvilket EU, vi vil have. F.eks. mener jeg ikke EU skal blande sig i sociale spørgsmål som arbejdsløshedsdagpenge, børnepenge, SU m.v. Til gengæld har vi brug for EU til at bekæmpe unfair skatteaftaler og få transnationale virksomheder til at betale en fair skat i Europa.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Langt de fleste offentligt ansatte arbejder - ligesom langt de fleste privatansatte - samvittighedsfuldt og ihærdigt for at løse deres opgaver, og levere den bedst mulige service til borgerne. F.eks. har sundhedsvæsenet gennem de seneste 15 år hvert år leveret mere end 2% mere aktivitet for de samme penge. Men der kan bestemt findes eksempler på sløseri, bureaukrati, dårlig organisering og ineffektivitet. De områder, hvor det er tilfældet, skal vi finde og effektivisere.

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence er sundt. Men valgfrihed, og dermed konkurrence på kvalitet, er vigtigere end priskonkurrence, når det gælder velfærdsopgaver. Derfor er det vigtigt med valgfrihed i hjemmeplejen, skolen, børnehaven osv.

43 Der bør ikke etableres en kattegatforbindelse mellem Jylland og Sjælland da det vil få negative konsekvenser for væksten på Fyn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En Kattegat-forbindelse vil både direkte og indirekte skade Fyn, og bør derfor stoppes. For det første vil en meget stor dal af statens infrastrukturinvesteringer gå til landanlæggene, selv om selve broen er brugerfinansieret. For det andet vil en brugerfinansieret Kattegatbro betyde, at afgiften på Storebælt ikke vil kunne sættes ned eller afskaffes, selv når Storebæltsbroen er betalt. Begge dele vil være dårligt for vækst og beskæftigelse på Fyn.

44 Der bør afsættes statslige midler til etablering af etape to af letbanen i Odense

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er mange opgaver, der er vigtigere end mere letbane i Odense. F.eks. det tredje spor på motorvejen syd om Odense og støjbeskyttelse både ved Nyborg og Odense. Så længe letbane etape II er en samfundsmæssig underskudsforretning bør den ikke gennemføres.

45 Politiet bør omprioritere mandskabet på Fyn, så det bliver muligt at genetablere de døgnbemandede politistationer i kystbyerne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt for borgernes tryghed at vide, at politiet er tæt på, når man har brug for dem

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 392 Venstre in total 21447
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 349 Venstre in total 24992

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

NEJ TIL HØJERE SKATTER. Det er muligt at (om)prioritere i kommunens 12, 4 mia store budget i stedet for at gå i borgernes lommer.

HELE SKOLER I HELE LOKALSAMFUND. En velfungerende, lokal skole er afgørende for, at vores lokalområder er attraktive. Derfor skal de lokale skoler og overbygninger bevares.

JA TIL DANSKE VÆRDIER. Det må være dem, der kommer til Danmark, der tilpasser sig det danske samfund. Ikke omvendt!

FLERE I ARBEJDE - FÆRRE PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE. Dets skal ALTID kunne betale sig at arbejde. Kommunen skal bruge både "pisk og gulerod" for at få flest muligt i arbejde. Ikke mindst i forhold til flygtninge- og indvandrere, hvor vi skal af med berøringsangsten - og i stedet stille klare krav.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Odense Kommune skal beslutte at udvide letbanen med en etape to.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Private firmaer bør i højere grad kunne byde ind på at varetage opgaver for Odense Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 De sidste to år har et byrådsflertal i Odense vedtaget en skattestigning på 0,8 procentpoint, så borgerne skal betale 25,3 procent i kommuneskat næste år. Denne skattestigning skal rulles tilbage.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 4659 Venstre in total 214646

Mærkesager

  • Sundhedsområdet generelt
  • Regional udvikling

Med kandidatens egne ord

NEJ TIL HØJERE SKATTER. Det er muligt at (om)prioritere i kommunens 12, 4 mia store budget i stedet for at gå i borgernes lommer.

HELE SKOLER I HELE LOKALSAMFUND. En velfungerende, lokal skole er afgørende for, at vores lokalområder er attraktive. Derfor skal de lokale skoler og overbygninger bevares.

JA TIL DANSKE VÆRDIER. Det må være dem, der kommer til Danmark, der tilpasser sig det danske samfund. Ikke omvendt!

FLERE I ARBEJDE - FÆRRE PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE. Dets skal ALTID kunne betale sig at arbejde. Kommunen skal bruge både "pisk og gulerod" for at få flest muligt i arbejde. Ikke mindst i forhold til flygtninge- og indvandrere, hvor vi skal af med berøringsangsten - og i stedet stille klare krav.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for ro omkring ambulancekørslen. Derfor bør den nuværende arbejdsdeling, hvor Ambulance Syd forestår størsteparten af kørslen, medens Trekantområdet er udliciteret til Response opretholdes. Problemet på ambulanceområdet har historisk ikke været for meget - men for lidt - konkurrence.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Danmark betaler vi rigeligt i skat - der er ikke brug for ny brugerbetaling, men for at (om)prioritere i den offentlige sektor.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er sket ikke lovligt for en region at indføre brugerbetaling - og i øvrigt betaler vi rigeligt i skat i Danmark.

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er i den nys indgåede overenskomst mellem de praktiserende læger og regionerne gjort rigtig meget for at gøre det attraktivt at være praktiserende læge - også i udkantsområderne.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kvalitet afhænger ikke af offentligt/privat men af at der er et sundt fokus på kvalitet og læringskultur på de enkelte afdelinger og sygehuse.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fokus må og skal være den bedste behandling - ikke mursten. Men flere af de mindre sygehuse anvendes i dag på fornuftig vis som sammedags-sygehus (Nyborg, Tønder), Rygcenter (Middelfart) eller sundhedscenter. Det er en fornuftig udnyttelse af de midler, samfundet har brugt på at bygge sygehusene, at de anvendes til andre, gode formål.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Konkurrence er sundt. Hvor der er flere konkurrerende virksomheder, der kan løse opgaverne, bør de konkurrenceudsættes.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere midler til jordforurening vil skulle tages fra kollektiv trafik eller erhvervsfremme. Det ønsker jeg ikke.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke have centraliseret hverken mere magt eller flere arbejdspladser i København - og kommunerne er for små til at løse regionernes opgaver.

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er blevet arbejdet med at gøre psykiatrien ligeværdig med somatikken (fysiske sygdomme) - men der er stadig et stykke vej at gå.

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Aktivitetskravet har været rigtig fornuftigt til at bekæmpe ventelister siden 2002. Men det har haft sin tid - og er derfor blevet skrottet.

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal først og fremmest bruge personalets kræfter og pengene på de syge. Screeningsundersøgelser skal gennemføres hvis de giver mening - dvs. redder menneskeliv eller livskvalitet.

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politikere kan - og skal - ikke bestemme, hvor væksten skal ske. Vi skal hver især arbejde for at gøre vores by, kommune og lokalsamfund attraktivt. Nogen typer af vækst foregår bedst i de store byer - andre tæt på vandet, eller i en erhvervsklynge omkring en mellemstor by Det er borgerne og virksomhederne, der "stemmer med fødderne" og bestemmer, hvor væksten skal foregå.

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er nødvendigt at udvinde råstoffer for at kunne bygge huse, sygehuse, veje osv. Så tilladelserne er nødt til at følge med behovene, hvis det ikke skal blive urimeligt dyrt at bygge. Selvfølgelig skal der i de konkrete tilladelser tages hensyn til naboer - og ikke mindst til at undgå, at råstofudvinding spærrer mulighederne for at bevare eller udvide eksisterende virksomheder.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kollektive trafik skal netop være - kollektiv. Ud over at få uddannelsessøgende frem til ungdomsuddannelser m.v. må formålet være at flytte flest muligt pendlere over i busserne - både af hensyn til passagerer, miljø, og økonomi.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Venstre

2013 - 2017

Byrådsmedlem Odense Kommune, Venstre

2005 - nu

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Venstre

1993 - 2005

Amtsrådsmedlem Fyns Amtsråd, Venstre

Uddannelse

Bachelor Samfundsfag og historie, Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

Økonomikonsulent Selvstændig
V

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Venstre

2013 - 2017

Byrådsmedlem Odense Kommune, Venstre

2005 - nu

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Venstre

1993 - 2005

Amtsrådsmedlem Fyns Amtsråd, Venstre

Uddannelse

Bachelor Samfundsfag og historie, Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

Økonomikonsulent Selvstændig

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Seneste politik

Seneste politik