PERSONPROFIL

Camilla Hersom

Radikale Venstre

Folketingskandidat i Fyns Storkreds

Født 11. juli 1971 Gift 3 børn Bor i Gentofte Kommune

B

Mærkesager

  • Udenrigs- og forsvarspolitik
  • Retspolitik
  • EU
  • Miljø og klima
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

Mit grundsynspunkt er, at alle mennesker har ret til at være herrer i deres eget liv og jeg tror på, at samfund kan indrettes, så det bliver muligt. Det kræver en stærk og moderne velfærdsstat og at vi er opmærksomme på den retning udviklingen tager. Jeg er optaget af forebyggelse, både når det gælder vores fysiske og mentale trivsel. Vi har behov for en diskussion om, hvordan vi indretter vores samfund, så vi alle kan trives i det. Det er helt nødvendigt, at vi får standset den dramatiske stigning i antallet af unge, der mistrives og er psykisk sårbare.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har behov for udenlandsk arbejdskraft, men det skal være på ordentlige løn- og arbejdsvilkår.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er behov for flere pædagoger i vores daginstitutioner og mere personale i sundhedssektoren.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tværtimod kan konkurrence fører til at man prioriterer de forkerte ting. Men man kan med fordel lave en vis arbejdsdeling mellem de offentlige og det private. Mange standardbehandlinger, der kan planlægges på forhånd, kan med fordel varetages af private aktører.

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et af de fineste træk ved velfærdsstaten er at adgang til uddannelse og sundhedsydelser ikke afhænger af ens pengepung, men finansieres af os alle over skatten.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der foregår allerede en vurdering af effekt i Medicinrådet. Derudover er der et stort potentiale i at inddrage patienterne i forhold til behandling. Meget af den dyre medicin er livsforlængende kræftmedicin. Det er medicin med store bevirkninger og det er langt fra alle patienter, der ønsker den.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig skal danske statsborgere kunne bo i DK med deres ægtefælle. Jeg er dog tilhænger af, at man skal kunne forsøge sin ægtefælle, hvis vedkommende ikke kan forsørge sig selv.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlændingepolitikken har udviklet sig til et misfoster, der skiller familier, lader børn vokse op i fattigdom og splitter befolkningen.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes det er problematisk at det er så svært at udvise udlændinge, der begår grov kriminalitet. Men jeg mener ikke mindre forseelser bør medføre udvisning.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fattigdomsydelserne er en skændsel for DK, der betyder at tusindvis af børn vokser op i fattigdom.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udviklingen går den forkerte vej.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ingen, der lever fedt på offentlig forsørgelse.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener der er for mange børn, der ikke får den støtte de har behov for i den almindelige folkeskole. De bør have et tilbud, der matcher deres behov.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have en folkeskole med meget mere fokus på læring, nysgerrighed og trivsel. Jeg tror ikke der kommer noget som helst godt ud af det rigide testregime som folkeskolen er underlagt idag. Man kan godt have høje faglige krav til undervisningens indhold og vurdere om børnene får tilstrækkeligt meget ud af undervisningen, uden at små bitte børn skal trækkes igennem test efter test.

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det afgørende for mig er hvordan skoledagen er tilrettelagt. Jeg har tre børn i folkeskolen og er godt tilfreds.

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pensionalderen bør følge med levealderen og det faktum at vi heldigvis bliver sundere.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er selvfølgelig nødvendigt at ressourcerne rækker til at der kommer mange flere ældre i de kommende år.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er tilhænger af at bruge afgifter til at fremme det sunde valg.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener der vil være en samfundsmæssig gevinst ved at sænke grænsen for hvornår man betaler topskat. Men det er ikke det samme som at afskaffe den.

21 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ordningen trænger til at blive set efter i sømmene.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et komplekst spørgsmål, men jeg er overbevist om at et samfund med forskning og uddannelse i verdensklasse, et godt sundhedsvæsen, et socialvæsen, der kan støtte, når mennesker har behov, rent vand og ren luft, bevarelse af naturen, grøn energi, store kulturoplevelser og god infrastruktur bidrager til vækst. Det kræver alt sammen offentlige investeringer.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker der sker en større harmonisering i EU. Ellers er det blot alles kamp mod alle.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en vigtigt del af den danske velfærdsstat, at det kan lade sig gøre at leve godt for den løn, man får i et fuldtidsjob. At lønniveauet er forholdsvist højt, gør at vi hele tiden må insistere på efteruddannelse og dygtiggørelse.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danske unge har verdensrekord i druk og meget tyder på at den bedste måde at ændre det på er at gøre alkohol vanskeligere at få fat på.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det er børnecheken, der henvises til, er det vigtigt at huske, at den erstatter et tidligere skattefradrag. Til gengæld skal vi afskaffe fattigdomsydelserne i form af integrationsydelse og kontanthjælpsloft, da det rammer børnefamilier hårdt.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er et skrigende behov for at ændre på fattigdomsydelserne, der bevirker at mange tusinde børn vokser op i fattigdom.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tværtimod. Vi har behov for massiv investering i den 3 verden, hvis den stigende ulighed ikke skal medføre katastrofer på sigt.

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle vores forbehold er til skade for Danmark og det bliver værre og værre som tiden går.

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal styrke vores engagement i de internationale fora, vi indgår i: EU, NATO, FN.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tværtimod bør vi gøre op med regeringens seneste tiltag, der reelt straffer børn ned til 12 år.

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nuværende regering gør sig skyldig i at føre n politik, der entydigt fokuserer på straf selvom al forskning og viden peger på hvor vigtig resocialisering er, hvis mennesker ikke skal blive mere kriminelle af at sidde i fængsel. De nyeste tiltag overfor unge, der reelt sænker den kriminelle lavalder er en skamplet på Danmark, der bør ændres, så snart det overhovedet er muligt.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan ikke gå hurtigt nok med omstilling til el-biler. Jeg mener alle tilgængelige midler må tages i brug.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men lad os tænke os om, så vi får det gjort på en måde, hvor vi fremmer den adfærd vi ønsker uden at kvæle virksomhederne.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genbrug og cirkulær økonomi er helt nødvendigt, hvis vi skal klare klimaomstillingen.

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grænsekontrollen er dyr og overflødig.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er efter min mening at stikke folk blår i øjnene, når man bilder dem ind at nordafrikanske lande vil huse europæiske flygtninge. Det er helt urealistisk.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den bedste måde at sikre vi selv kan påvirke vores lands udvikling i en globaliseret verden er ved at deltage fuldt og helt i det europæiske samarbejde.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror ikke man får mere for pengene, men private leverandører kan udemærket supplere det offentlige på en række område.r

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en skrøne at det offentlige er ineffektivt. Man skal selvfølgelig altid bestræbe sig på at gøre tingene smartere, men som udgangspunkt har vi en veldreven offentlig sektor.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det var så nemt, tror jeg det allerede var sket. Vi har både behov for varme hænder og kolde hoveder.

43 Politiet bør omprioritere mandskabet på Fyn, så det bliver muligt at genetablere de døgnbemandede politistationer i kystbyerne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette må afgøres konkret efter det gældende trussels- og kriminalitetsmønster.

44 Der bør afsættes statslige midler til etablering af etape to af letbanen i Odense

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så store anlæg som en letbane kan ikke finansieres af kommunale midler alene og den vil også være til gavn for en række borgere, der ikke bor i Odense.

45 Der bør ikke etableres en kattegatforbindelse mellem Jylland og Sjælland da det vil få negative konsekvenser for væksten på Fyn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den primære årsag til, at jeg er imod, er at en Kattegatforbindelse vil være så omkostningstung, at der ikke vil være midler til andre nødvendige infrastrukturprojekter. Jeg tror ikke, at forbindelsen vil være et problem for væksten på Fyn.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Radikale Venstre

2011 - 2015

Folketingsmedlem Radikale Venstre

Uddannelse

2015 - 2016

Bestyrelsesuddannelsen CBS Executive, Copenhagen Business School

1992 - 1999

Cand.scient.pol Statskundskab, Københavns Universitet

1996 - 1997

Master of Philosophy European Studies, Cambridge University

Erhvervserfaring

2017 - nu

Bestyrelsesleder KVINFO

2016 - nu

Formand Danske Patienter

2006 - 2011

Formand Forbrugerrådet TÆNK

2000 - 2006

Embedsmand Finansministeriet
B

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Radikale Venstre

2011 - 2015

Folketingsmedlem Radikale Venstre

Uddannelse

2015 - 2016

Bestyrelsesuddannelsen CBS Executive, Copenhagen Business School

1992 - 1999

Cand.scient.pol Statskundskab, Københavns Universitet

1996 - 1997

Master of Philosophy European Studies, Cambridge University

Erhvervserfaring

2017 - nu

Bestyrelsesleder KVINFO

2016 - nu

Formand Danske Patienter

2006 - 2011

Formand Forbrugerrådet TÆNK

2000 - 2006

Embedsmand Finansministeriet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik