PERSONPROFIL

Carl Valentin

Socialistisk Folkeparti

Valgt i Københavns Storkreds

Bor i Københavns Kommune

F

Mærkesager

  • Socialpolitik
  • Hospitaler og sundhed
  • Skattepolitik
  • Skole og uddannelse
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

1) Jeg kæmper for en 'Ro På'-reform, der gør op med karrakterræs og stress i uddannessystemet, afskaffer uddannelsesloftet og indfører gratis psykologhjælp til alle med behov. Reformen skal samtidig sikre minimumsnormeringer, så der aldrig er flere end seks børn per voksen i børnehaverne og tre i vuggestuerne.

Vi har brug for mere ro på - og det haster!

2) Klimakrisen skal tages alvorligt. Jeg vil indføre en bindende klimalov. Jeg vil gøre op med brug-og-smid-væk-kulturen ved bl.a. at fjerne moms på reparationer. Jeg kæmper for flere bilfri gader og bedre forhold for cyklister. Jeg vil indføre en CO2-afgift på fly og landbrug. Jeg vil sikre bedre og billigere kollektiv transport. Og jeg vil indføre et tilbud om plantebaseret mad i alle offentlige køkkener.

3) Jeg knokler for mere lighed. De rigeste skal til lommerne, multinationale skattesnydere skal betale deres fair andel, og kontanthjælpsloftet og fattigdomsydelserne skal afskaffes, så ingen vokser op i fattigdom.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brugerbetaling på sundhed skaber ulighed og utryghed, og ingen syge skal nægtes hjælp pga. størrelsen på deres tegnebog. Derfor kæmper jeg ikke bare imod stigende brugerbetaling, jeg kæmper også imod den brugerbetaling, der allerede er. Tilskuddet til receptpligtig medicin skal øges, og brugerbetaling på tandlægebehandling og psykologhjælp skal afskaffes. Det er dybt uretfærdigt, at brækker man benet, så får man hjælp, men knækker psyken eller tanden, skal man selv betale. Det vil jeg lave om!

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at arbejdet med inklusion i folkeskolen ikke bliver en spareøvelse, og at der fortsat er de nødvendige specialtilbud i kommunerne. Mange børn med særlige behov bliver presset ud i almindelige klasser, hvor de ikke kan få den hjælp, som de har brug for for at udvikle sig fagligt og socialt.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Præmissen for spørgsmålet holder ikke, for det er ikke nødvendigt at skære i velfærden, bare fordi man vil styrke ældreplejen. Jeg vil fx hellere beskatte de rige noget mere. Jeg går til valg på et nedskæringsstop i ældreplejen, så der altid kommer nye midler til, når der bliver flere ældre. Derudover skal vi droppe privatiseringen, sikre mere støtte til demente og pårørende, og vi skal sikre gode muligheder for, at ældre kan fortsætte med et aktivt arbejds- og fritidsliv, hvis de kan og vil.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Egentlig handler det for mig ikke så meget om at styrke økonomien, men om at skabe bedre velfærd. Eksempel går jeg til valg på, at der indføres gratis psykologhjælp til alle med behov - og at tandlægebehandling for fremtiden kører over skatten.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som et af verdens rigeste lande har vi et ansvar for at hjælpe, hvor vi kan.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Klimakrisen er en realitet, og der er brug for, at vi omstiller vores transport hurtigst muligt. Jeg vil styrke den offentlig transport og give bedre forhold for cyklister, og dem, der er afhængige af en bil for at få hverdagen til at fungere, skal have mulighed for at anskaffe sig en elbil, der er til at betale. Diesel og benzin er fortidens brændstof!

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Virksomhederne skal bidrage til den grønne omstilling, og kan det betale sig at forurene, vil alt for mange blive ved med at gøre det. Gang på gang har vi set, at markedet ikke løser problemerne selv. Derfor skal der lovgivning til.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Simpelthen så enig. Jeg går bl.a. til valg på at forlænge reklamationsretten fra 2 til 4 år, så vi tinger virksomhederne til at lave produkter, der holder. Særligt ift. elektronik oplever vi en alt for kort levetid på produkterne - det er ikke i orden. Derudover vil jeg fjerne momsen på reparationer, så det bedre kan betale sig at reparere i stedet for altid at købe nyt.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU bestemmer for meget på nogle områder og for lidt på nogle andre. Jeg synes, EU skal være mere aktive i kampen mod klimakrise og skattely, men blande sig mindre i de problemer, der ikke er grænseoverskidende.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes, det er afgørende, at vi for fremtiden giver mulighed for asylbehandling i nærområderne, så vi undgår, at flygtninge tvinges ud på de farlige ruter over f.eks. Middelhavet. FN-lejre i Nordafrika kan være med til at sikre, at asylansøgere ikke længere må sætte liv og lemmer på spil på vejen mod Europa. Endvidere mener jeg, at kvaliteten af disse lejre skal styrkes, så vi byder de udsatte flygtninge nogle ordentlige forhold.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det offentlige fungerer generelt ret godt i Danmark, men på nogle områder, er det altså også blevet for bureaukratisk. Styringsformen New Public Management, hvor man opstiller regler og mål, som offentligt ansatte skal agere efter og til slut dokumentere resultaterne af, har været til stor skade for den offentlige sektor og mindsket de offentlige ansattes tid til det, der virkelig betyder noget.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Mjølnerparken, Bispeparken og Tingbjerg for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark har ført en fejlslagen boligpolitik, hvor alle almindelige mennesker er blevet placeret ét sted i byen, og alle med penge på lommen et andet. Derfor bor vi mere og mere opdelt efter indkomst og uddannelse. Det er bydende nødvendigt, at vi mødes på tværs af kulturelle og økonomiske skel, og hvis det skal lykkedes, skal vi omgøre årtiers asocial boligpolitik. Derfor kan det være nødvendigt, at enkelte bliver flyttet – men det skal være absolut sidste udvej.

44 Staten bør bidrage mere til udviklingen af kollektiv trafik i Storkøbenhavn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Der skal fortsat udflyttes statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til provinsen, så væksten i Danmark fordeles bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Københavns Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2017 - 2017

Folketingsmedlem (stedfortræder) Fyns Storkreds, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2015 - 2017

Bestyrelsesmedlem Oxfam IBIS

2014 - 2017

Bestyrelsesmedlem Kritiske Aktionærer

2013 - 2015

Landsformand SF Ungdom

2018 - nu

Landsledelsesmedlem Socialistisk Folkeparti - SF

Uddannelse

2015 - 2018

Samfundsfag og retorik, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Klummeskribent Altinget.dk

2016 - nu

Kommunikations- og eventmedarbejder Studenterrådet ved Københavns Universitet

2015 - 2016

Studentermedhjælper HK Hovedstaden

2012 - 2013

Organisationskonsulent SF Ungdom
F

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Københavns Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2017 - 2017

Folketingsmedlem (stedfortræder) Fyns Storkreds, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2015 - 2017

Bestyrelsesmedlem Oxfam IBIS

2014 - 2017

Bestyrelsesmedlem Kritiske Aktionærer

2013 - 2015

Landsformand SF Ungdom

2018 - nu

Landsledelsesmedlem Socialistisk Folkeparti - SF

Uddannelse

2015 - 2018

Samfundsfag og retorik, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Klummeskribent Altinget.dk

2016 - nu

Kommunikations- og eventmedarbejder Studenterrådet ved Københavns Universitet

2015 - 2016

Studentermedhjælper HK Hovedstaden

2012 - 2013

Organisationskonsulent SF Ungdom

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik