PERSONPROFIL

Carsten Bach

Liberal Alliance

Folketingskandidat i Fyns Storkreds

Født 9. december 1975 i Holstebro Gift 2 børn Bor i Skanderborg Kommune

I

Mærkesager

  • Miljø og klima
  • Bureaukrati
  • Ældreområdet
  • Skole og uddannelse
  • Skattepolitik

Med kandidatens egne ord

Mere frihed til familierne.
Liberal Alliance arbejder for et samfund med udsyn til fremtiden og plads til det personlige valg. Velfærdssamfundet sikres bedst på sigt med en ansvarlig reformpolitik, der understøtter økonomisk vækst. Det kræver dels de bedste rammevilkår for at drive virksomhed i Danmark og dels et lavere skattetryk. Sådan giver vi de bedste muligheder for alle nu og fremover.
I øvrigt mener jeg:
De første 7.000 kr. skal være skattefri hver måned.
Arveafgiften skal afskaffes helt.
Studerende skal kunne tjene ubegrænset udover SU.
Mere fri og vild natur på statens arealer.
Bedre service og mindre bureaukrati i det offentlige.
Realistisk grøn politik for fremtiden.

Stem på Carsten Bach for mere frihed i hverdagen.
Din repræsentant på Christiansborg.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance har ikke aktuelle planer om at ændre på dagpengeperiode eller genoptjeningsperiode.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlændinge arbejder i samme grad på overenskomster som danskerne. Vi er afhængige af udenlandsk arbejdskraft og den manglende reformiver i det nuværende Folketing, hvor et flertal af partierne er imod arbejdsmarkedsreformer, så har vi i stadigt højere grad brug for udenlandsk arbejdskraft. Problemet er ikke den udlænding, som kommer til Danmark og arbejder til 120 kr. i timen. Problemet er de høje danske overførselsindkomster - ikke arbejdsomme udlændinge.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance ønsker en stærk privat sektor og en mindre og mere effektiv offentlig sektor. Det er derfor rigtig godt, at den private sektor i disse år vokser hurtigere end den offentlige, og den private andel af økonomien fylder derfor mere og mere af den samlede økonomi. Vi skal sørge for at slanke og effektivisere det offentlige system, så det lægger beslag på færre ressourcer, og vi skal afbureaukratisere i den offentlige sektor, så der frigøres ressourcer til at fokusere på kerneservice.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance mener, at vi skal have meget mere frit valg og pengene skal følge borgeren. Man skal selv kunne bestemme hvilket godkendt sygehus – privat såvel som offentligt – i Danmark eller i EU, man vil vælge. Konkurrencen vil skabe et mere effektivt offentligt system med kortere ventetider, færre patienter på gangene og bedre service. Ved at lade pengene følge borgeren bliver det ikke kun dem, som har råd, der kan vælge frit. Det vil betyde mere lige adgang til sundhedsvæsenet.

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I sammenhæng med gennemførelse af skattelettelser vil Liberal Alliance på sigt som i Sverige indføre en mindre brugerbetaling med et loft ved de praktiserende læger. Det skal øge borgernes ansvarsbevidsthed og målrette ressourcerne hos de praktiserende læger langt bedre mod dem der reelt har et behov. Skattefinansiering skal selvfølgelig stadig være det bærende princip i sundhedsvæsnet.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Faglighed står over pris, og det er væsentligt at få størst mulig effekt for bedst mulig pris. I Danmark foretager Medicinrådet faglige vurderinger af nye produkter og måler effekten af nye produkter i forhold til effekten af eksisterende produkter. På den baggrund vurderer Medicinrådet, om et produkt skal gøres til standard baseret på effekt. Det er en rigtig god model, der sikrer, at eksperter på området træffer beslutninger om produkter ud fra faglige vurderinger.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er et meget åbent samfund, hvor enhver, der kan forsørge sig selv og overholde landets love skal være velkommen. Men Danmark hverken kan eller skal være socialkontor for resten af verden. Derfor skal såvel indvandring som familiesammenføring være betinget af egenfinansiering i de første fem år. I de år vil der f.eks. ikke være mulighed for at modtage sociale ydelser.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er områder af udlændingepolitikken, hvor der er grund til at stramme op. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er en meget stor økonomisk belastning for det danske samfund. Det er afgørende at få nedbragt denne omkostning, og det sker bl.a. gennem selvforsørgelse. Det kræver et fokus på at få nedbrudt et normmæssigt parallelsamfund. Omvendt er der områder af den danske udlændingepolitik, der kan ændres, så det bliver lettere for virksomheder at ansætte den arbejdskraft de har brug for.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Opholder man sig i Danmark, skal man naturligvis overholde landets love og regler. Kan man ikke det, er man ikke velkommen. Vi skal derfor se på mulighederne for, om det inden for internationale konventioner kan være lettere at sende kriminelle udlændinge ud af landet.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance er optagede at øge den samlede velstand i Danmark. Det vil muligvis øge uligheden i indkomster, men alle vil få en højere levestandard. Liberal Alliance finder det derfor ikke meningsfuldt at stræbe efter at skabe lighed, så længe levestandarden stiger. Hvis flere af verdens rigeste mennesker flyttede til Danmark ville uligheden stige, men ingen danskere ville blive dårligere stillet af den grund, tværtimod.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal altid kunne betale sig at arbejde. I 2018 skønnes det, at 217.000 personer har svagt incitament til at arbejde. Når så mange danskere har lav tilskyndelse til at arbejde, fordi man får for lidt ud af det i forhold til at være på offentlig forsørgelse, så er der grund til at gøre det betydeligt mere attraktivt at arbejde. Liberal Alliance ønsker, at ingen i arbejde skal betale skat af de første 7.000 kr., der tjenes hver måned, og at der skal være maksimalt 40 pct. skat på arbejde.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet er tænkt som en tilskyndelse til at komme i arbejde og for at gøre forskellen på arbejde og offentlig forsørgelse større. Alt for mange mennesker har hidtil haft for lidt ud af at gå på arbejde, og det er ikke i orden – det skal altid kunne betale sig at arbejde. Selv med det nye kontanthjælpsloft ligger den danske kontanthjælp i top internationalt, og Liberal Alliance vil derfor skærpe reglerne yderligere ved at reducere kontanthjælpsloftet.

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det faglige niveau i folkeskolen halter gevaldigt. Vi bliver nødt til at sikre et skarpt fokus på fagligheden og her spiller tests og karakterer en væsentlig rolle. Test og karakterer er en måde at hjælpe både lærere, forældre og elever med at fortælle hvor eleverne står, så man har noget at sammenligne med, og så man har noget at stræbe efter.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance har altid været imod folkeskolereformen og heldagsskolen. De lange skoledage ikke er ensbetydende med et højere fagligt niveau. Vi skal sørge for høj kvalitet i skolen og de danske skolebørn skal have kortere dage, så børn også har frihed til et liv uden for skolen.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er nødt til at være realistiske og sige, at alle børn skal kunne være i skolen, men det er ikke alle børn, der nødvendigvis kan sidde sammen ude i klasselokalet. Inklusionen i skolen er gået for vidt, og man bliver nødt til at finde en bedre balance end i dag, så der er særlige tilbud til dem, der har særlige behov og også skærme nogle af den, der er særlig voldsomme. Særligt af hensyn til børn med særlige udfordringer, men også af hensyn til den almindelige undervisning.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I de kommende år bliver der mange flere ældre, og der kan være behov for at omprioritere ressourcerne. I Liberal Alliance er vi opmærksomme på det stigende antal borgere, der trækker på det offentlige forbrug. Vi har derfor i vores økonomiske plan, foruden et stærkt fokus på at effektivisere den offentlige sektor, afsat midler til at følge det demografiske træk, så der faktisk er afsat ressourcer til, at de mange flere ældre får en god service i bl.a. ældreplejen.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bliver i de kommende år mange flere ældre, og vil man sikre et højt niveau i ældreplejen, er det nødvendigt bl.a. at gennemføre arbejdsmarkedsreformer, der sikrer vækst og velstand i det danske samfund. Som en del af de mulige arbejdsmarkedsreformer kan man eksempelvis forhøje pensionsalderen og afskaffe efterlønnen. I Liberal Alliances økonomiske plan lægger vi op til at afsætte midler til at vi kan følge det demografiske træk, der følger af bl.a. flere ældre i de kommende år.

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance er tilhængere af, at private i højere grad kan levere ydelser på ældreområdet, så vi sikrer maksimal mangfoldighed og så bredt et udbud som muligt til gavn for brugerne.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance mener, at vi kan fremme en ansvarliggørelse af kommunerne bl.a. ved at ændre udligningsordningen til en mere retfærdig udligningsordning. Retfærdig udligning indebærer mindre omfordeling og større gennemsigtighed.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Omkring en halv million danskere betaler nu topskat. Det er altså ikke blot en skat for de personer, der har skyhøje lønninger. Topskatten er i realiteten blot er en særskat på flid og hårdt arbejde. Topskatten gør det mindre attraktivt at tage en længere uddannelse, en ekstra tørn på jobbet eller søge et vellønnet job i Danmark. Topskatten koster med andre ord dansk velstand. Liberal Alliance vil afskaffe topskatten, for uden topskatten vil Danmark være et mere velstående land.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det statslige overformynderi har kronede dage. Danskernes frihed til at foretage de dispositioner, der vurderes rigtige i deres liv, er i den grad under pres. Liberal Alliance mener ikke, at en differentieret moms på sunde fødevarer er vejen frem, for borgerne er fint i stand til selv at træffe valg på egne veje. Samtidig betaler danskerne allerede mere end rigeligt i skatter og afgifter og tanker om højere afgifter er ikke noget vi støtter.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark har et af verdens højeste offentlige forbrug, og Liberal Alliance mener ikke det skal være højere. I stedet, at man bør fokusere på at sænke skatter og afgifter for borgere og virksomheder for at styrke økonomien. Liberal Alliance ønsker en stærk privat sektor og en mindre og mere effektiv offentlig sektor. Vi skal sørge for at slanke og effektivisere det offentlige system, så det lægger beslag på færre ressourcer.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det samlede skattetryk i Danmark skal ned. Danmark har et skattetryk på ca. 46 pct. af BNP. Det er blandt de absolut højeste skattetryk i verden. Det høje danske skattetryk skader Danmarks og danske virksomheders konkurrenceevne. Det er svært at konkurrere med virksomheder i andre lande, når danske virksomheder skal betale høje afgifter og danske lønmodtagere skal betale høje skatter.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Danmark er lønniveau ikke politisk bestemt, men derimod aftalt mellem arbejdsmarkedets parter. Man kan konstatere, at det danske lønniveau er højt ift. niveauet i mange af de lande virksomhederne konkurrerer med i en global økonomi. Det danske lønniveau er ikke i sig selv til skade for dansk økonomi. Det danske skattetryk er derimod en stor hindring for dansk konkurrenceevne.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance mener, at ansvaret for børn og unges alkoholforbrug påhviler forældrene og ikke staten, og derfor har Liberal Alliance ikke planer om at ændre aldersgrænserne for køb af alkohol.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Staten skal give mest mulig frihed og opkræve færrest muligt penge fra familierne. Danskerne betaler allerede mere end rigeligt i skatter og afgifter og Liberal Alliance vil derfor nedsætte skatten for alle. Liberal Alliance ser det som en meget væsentlig opgave for staten at yde ordentlig hjælp til socialt udsatte børnefamilier. Det er en opgave, der skal prioriteres højt, men ikke en opgave, der nødvendigvis betyder mere omfordeling.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ikke gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end i dag. Til gengæld skal danskerne have markante skattelettelser, så der gives mere frihed til at leve det liv, man ønsker. Vi har siden folketingsvalget i 2015 lettet skatter og afgifter for over 20 mia. kr., men det danske skattetryk er stadig for højt. Det besværliggør danskernes liv, og det indsnævrer børnefamiliernes økonomiske handlerum.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den samlede danske udviklingsbistand bør følge FN’s anbefalinger, som i øjeblikket er på 0,7 pct. af BNI. Det er det niveau udviklingsbistanden er på i dag.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance mener, at Danmarks reaktion på Ruslands truende adfærd og de militære aktioner i bl.a. Ukraine må være fastholdelse og etablering af stærke sikkerhedsalliancer samt konkrete sanktioner og skarp afstandtagen.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I lyset af et stigende trusselsniveau i Europa, hvor udenlandske stater blander sig i demokratiske valg, hvor udenlandske stater planlægger og udfører attentater på europæisk jord og hvor Rusland har en stadigt mere aggressiv fremfærd, er der behov for, at vi i Danmark indstiller os på denne nye sikkerhedssituation, og derfor har vi forstærket os med forsvarsforliget, der over de kommende år opgraderer det danske forsvar.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er besluttet at indføre et nyt ungdomskriminalitetsnævn, der har særlige kompetencer ift. en helhedsorienteret og målrettet kriminalitetsforebyggende indsats for den unge i alderen 10-17 år, som på den ene eller anden måde står med foden på vej ind i en kriminel løbebane, med det mål for øje at løfte den unge ud af kriminalitet og tilbage ind i fællesskabet Med nævnet og ungekriminalforsorgen sikres det, at børn ikke risikerer at sidde i fængsel sammen med voksne, hærdede kriminelle.

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er kun rimeligt, at kriminelle handlinger fører til straf – det følger af det personlige ansvar, man har som borger. Denne straf må ud over selve strafelementet også gerne have et resocialiserende sigte.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance mener, at straffen for vold, voldtægt, trusler og overgreb på børn bør hæves.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance mener, at man helt bør afskaffe registreringsafgiften for alle biler, så danskerne kan få mere sikre biler med bedre komfort. Der er i øjeblikket meget lavere afgift på elbiler end på benzin- og dieselbiler. Regeringen har foreslået at afgiften på elbiler også i de kommende år skal være på et meget lavt niveau, så salget af elbiler kan sparkes i gang.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danske virksomheder betaler allerede i dag alt for meget i skatter og afgifter. Afgifterne skal derfor ikke sættes op. De skal sættes ned.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en vigtig politisk opgave, at liberalisere affaldsområdet mere, da kommunale monopoler i dag forhindre reel konkurrence og dermed en ændring af håndteringen af vores affald til fordel for mere genbrug.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vigtigt, at vi i Europa står sammen om grundlæggende vestlige værdier. Liberal Alliance vil arbejde for et smalt og stærkt EU. De overordnede indsatsområder vil derfor være det indre marked med fordele for den enkelte og for europæisk økonomi, sikkerhedspolitiske problemstillinger og sikring af borgernes valgfrihed. EU skal med andre ord arbejde for fred, frihed og frihandel. Liberal Alliance vil arbejde for øget national selvbestemmelse ift. tildeling af sociale ydelser

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Liberal Alliance mener, at man bør fokusere på at hjælpe migranter og flygtninge i deres nærområder. Omkostningerne til asylbehandlinger i Danmark er store, og kan man hjælpe langt flere, hvis man vælger at hjælpe flygtningene i deres nærområde.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis Danmark indfører permanent grænsekontrol, vil det i praksis betyde, at vi må forlade Schengensamarbejdet og den nordiske pasunion, hvilket vil have særdeles negative konsekvenser for Danmark. Derfor bør den nuværende midlertidige grænsekontrol ikke gøres permanent.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle egnede opgaver skal udliciteres, privatiseres eller sendes i udbud, da det er bedste redskab til at sikre gode ydelser til den rigtige pris. Ud over besparelser, så kan samfundet også få gavn af udlicitering, fordi virksomhederne, der leverer den efterspurgte ydelse, forbedrer sig og udvikler sig i takt med, at der opstår konkurrence om at udbyde det bedste produkt til den bedste pris til det offentlige.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danskerne betaler nogle af verdens højeste skatter, og burde med rette forvente, at pengene bruges så effektivt som overhovedet muligt i den offentlige sektor. Den offentlige sektor har imidlertid med tiden vokset sig større, end den burde være, og at den undertiden er ganske ineffektiv. Det handler bl.a. om smartere arbejdsgange og at reducere unødig administration og bureaukrati. Dermed ville man kunne opnå langt mere effektiv brug af danskernes skattekroner.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Produktivitetskommissionen, der blev nedsat af den tidligere socialdemokratiske regering konkluderede, i deres analyse af den offentlige sektor, hvor de undersøgte folkeskoleområdet, daginstitutionsområdet og ældreområdet, at potentialet for produktivitetsgevinster i den offentlige sektor er på 10 pct. alene ved at udbrede bedste praksis. På langt sigt er potentialet endnu højere, da der også er mulighed for løbende innovation og forbedringer – selv i de enheder, der i dag er de mest effektive.

43 Der bør afsættes statslige midler til etablering af etape to af letbanen i Odense

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Da langt størstedelen af persontransporten i Danmark foregår på de danske veje, er det både nødvendigt og naturligt at placere hovedparten af statens infrastrukturinvesteringer her.

44 Der bør ikke etableres en kattegatforbindelse mellem Jylland og Sjælland da det vil få negative konsekvenser for væksten på Fyn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En brugerbetalt fast forbindelse over Kattegat kan være stærkt medvirkende til at håndtere kapacitetspresset på de danske vej. Uden en sådan kapacitetsudvidelse, vil der på sigt komme så mange biler på de fynske motorveje, at kødannelse i endnu højere grad end i dag bliver en virkelighed for bilisterne. En fast Kattegatforbindelse vil mindske trængslen på de fynske motorveje og på den måde skabe bedre fremkommelighed og spare tid for de øvrige bilister.

45 Politiet bør omprioritere mandskabet på Fyn, så det bliver muligt at genetablere de døgnbemandede politistationer i kystbyerne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiet skal selv prioritere ressourcerne til der, hvor det giver bedst mening. Vi skal undgå politisk detailstyring. Regeringen har dog taget initiativ til at styrke politiets tilstedeværelse i landdistrikterne, hvilket vil øge den nære tryghed.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Liberal Alliance

2015 - 2019

Folketingsmedlem Østjyllands Storkreds, Liberal Alliance
Dyrevelfærdsordfører Folketinget, Liberal Alliance
Energiordfører Folketinget, Liberal Alliance
Færøerneordfører Folketinget, Liberal Alliance
Fødevareordfører Folketinget, Liberal Alliance
Fiskeriordfører Folketinget, Liberal Alliance
Forsvarsordfører Folketinget, Liberal Alliance
Forsyningsordfører Folketinget, Liberal Alliance
Grønlandsordfører Folketinget, Liberal Alliance
Klimaordfører Folketinget, Liberal Alliance
Landbrugsordfører Folketinget, Liberal Alliance
Miljøordfører Folketinget, Liberal Alliance
Udviklingsordfører Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Forsvarsudvalget Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Færøudvalget Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Grønlandsudvalget Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Miljø- og Fødevareudvalget Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Udenrigsudvalget Folketinget, Liberal Alliance
Stedfortræder i Nordisk Råd Folketinget, Liberal Alliance
Stedfortræder i NATO's Parlamentariske Forsamling Folketinget, Liberal Alliance

Tillidsposter

2010 - 2015

Bestyrelsesmedlem Gyvelhøjskolen i Galten

2013 - 2015

Næstformand i bestyrelsen Gyvelhøjskolen i Galten

Uddannelse

1998 - 2003

Cand.Scient. Anvendt kvartærgeologi, Aarhus Universitet

1995 - 1996

Reserveofficer Flyvevåbnets Sergent- og Reserveofficersskole (FLSR)

1991 - 1995

Student Matematisk, Holstebro Gymnasium og HF

1981 - 1991

Folkeskole Nørrelandsskolen, Holstebro

Erhvervserfaring

2010 - 2015

Fagchef og afdelingsleder Dansk Miljørådgivning A/S

2009 - 2010

Senior projektleder og markedschef NIRAS A/S

2008 - 2009

Projektleder Dansk Miljørådgivning A/S

2007 - 2008

Informationsofficer FN, UNOMIG, Georgien

2003 - 2006

Projektleder Dansk Miljørådgivning A/S

1996 - 1997

Løjtnant, delingsfører og instruktør Flådestation Frederikshavn og Søværnets Sergentskole
I

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Liberal Alliance

2015 - 2019

Folketingsmedlem Østjyllands Storkreds, Liberal Alliance
Dyrevelfærdsordfører Folketinget, Liberal Alliance
Energiordfører Folketinget, Liberal Alliance
Færøerneordfører Folketinget, Liberal Alliance
Fødevareordfører Folketinget, Liberal Alliance
Fiskeriordfører Folketinget, Liberal Alliance
Forsvarsordfører Folketinget, Liberal Alliance
Forsyningsordfører Folketinget, Liberal Alliance
Grønlandsordfører Folketinget, Liberal Alliance
Klimaordfører Folketinget, Liberal Alliance
Landbrugsordfører Folketinget, Liberal Alliance
Miljøordfører Folketinget, Liberal Alliance
Udviklingsordfører Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Forsvarsudvalget Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Færøudvalget Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Grønlandsudvalget Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Miljø- og Fødevareudvalget Folketinget, Liberal Alliance
Medlem af Udenrigsudvalget Folketinget, Liberal Alliance
Stedfortræder i Nordisk Råd Folketinget, Liberal Alliance
Stedfortræder i NATO's Parlamentariske Forsamling Folketinget, Liberal Alliance

Tillidsposter

2010 - 2015

Bestyrelsesmedlem Gyvelhøjskolen i Galten

2013 - 2015

Næstformand i bestyrelsen Gyvelhøjskolen i Galten

Uddannelse

1998 - 2003

Cand.Scient. Anvendt kvartærgeologi, Aarhus Universitet

1995 - 1996

Reserveofficer Flyvevåbnets Sergent- og Reserveofficersskole (FLSR)

1991 - 1995

Student Matematisk, Holstebro Gymnasium og HF

1981 - 1991

Folkeskole Nørrelandsskolen, Holstebro

Erhvervserfaring

2010 - 2015

Fagchef og afdelingsleder Dansk Miljørådgivning A/S

2009 - 2010

Senior projektleder og markedschef NIRAS A/S

2008 - 2009

Projektleder Dansk Miljørådgivning A/S

2007 - 2008

Informationsofficer FN, UNOMIG, Georgien

2003 - 2006

Projektleder Dansk Miljørådgivning A/S

1996 - 1997

Løjtnant, delingsfører og instruktør Flådestation Frederikshavn og Søværnets Sergentskole

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik