PERSONPROFIL

Charlotte Vincent Petersen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Assens

Født 26. december 1964 i Odense I et forhold 5 børn

A

Charlotte Vincent Petersen (S) er byrådsmedlem i Assens Kommune, hvor hun er valgt for Socialdemokratiet. Hun er medlem af Uddannelse-, Børn- og Familieudvalget samt næstformand for Økonomiudvalget. Hun er desuden kommunalt medlem af flere kommunale bestyrelser og nævn bl.a. bestyrelsesmedlem for Grundejerforeningen Sukkerfabrikken.

Charlotte Vincent Petersen har været medlem af Socialdemokratiet i 30 år, og siden 2014 har hun været byrådsmedlem for partiet i Assens Kommune.

I sit civile liv har Charlotte Vincent Petersen siden 1989 arbejdet i forskellige poster i fagbevægelsen. I dag er hun valgt som formand for en 3F-afdeling i Odense.

Privat er hun bosat i Tommerup med sin kæreste Lars. Hun er mor til to børn og bonusmor til tre.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1170 Socialdemokratiet in total 6168
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 267 Socialdemokratiet in total 7776

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Som Borgmester vil jeg......

ASSENS ER EN GOD KOMMUNE MED MANGE MULIGHEDER.

I kommunalpolitik skal der også tænkes stort – tænkes samlet, og formes politik, der rækker ud over en enkelt valgperiode. Det handler om politisk mod, også mod til at tage de nødvendige beslutninger.

Hvis I peger på mig som Jeres borgmester, vil jeg arbejde for at styrke det politiske lederskab og samhørigheden i kommunen.

Vi skal gøre os attraktive som kommune og sikre en robust økonomi, og gøre os fri af særtilskud (fattighjælp) fra regeringen. Bl.a. fordi de årlige engangsbeløb ikke giver mulighed for at planlægge fornuftigt og langsigtet. Samtidig skal vi arbejde på at bevæge os væk fra bundplaceringen i beskatningsgrundlaget.

Vi skal have en langsigtet strategi, der eksempelvis handler om: forebyggelse på børneområdet, en styrket sundhedsprofil, fokus på lokal arbejdskraft og at hæve uddannelsesniveauet.

Vi er nødt til at modernisere vores offentlige sektor og tænke i nye løsninger, som passer til de udfordringer, vi står overfor. Medarbejderne er en del af løsningen. De har en unik viden – de har kloge hænder og hoveder, der kan bidrage til at løfte opgavens kvalitet og minimere meningsløse kontrol- og dokumentationsopgaver.

Det lange seje træk skal sikre, at vi også i fremtiden har råd til den nære velfærd – eksempelvis en anstændig pleje af vores borger der ikke længere kan klare hverdagen uden hjælp.

Politik er holdarbejde, og jeg vil stille mig i spidsen for at samle hele byrådet, og inddrage borgernes kompetencer og engagement mest muligt.

Der er store muligheder i Assens Kommune – det er mit udgangspunkt.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Assens Kommune skal ikke lukke skoler i de kommende fire år, selvom der bliver færre elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker at vores Folkeskole får ro til sit arbejde i næste valgperiode. Hvis en skole får udfordringer med grænsen på de 100 elever eller hvis skolen er udfordret på økonomien, skal vi på alle tænkelige måder arbejde sammen om at finde løsninger på hvordan en lukning kan undgås. Det tror jeg er i alles interesse. En 100 % garanti vil for mig betyde at vi skal tage forbehold for nye regler, nye reformer eller hvis familierne vælger en skole fra – alt andet vil være en useriøs politisk tilgang.

2 Assens Kommune skal bruge skattekroner til at medfinansiere et søbad på havnen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et søbad er et spændende projekt. I disse år har vi en presset økonomi og derfor står projektet ikke øverst på ønskesedlen.

3 Der skal etableres flere boliger på havnen i Assens, også selvom det er på bekostning af erhverv.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Assens havn bliver pr. 1. januar 2018 en kommunal havn. Det giver nogle nye muligheder. Jeg ser ikke for mig at dette er store boligblokke, som det er set i andre havne. Jeg er forsat tilhænger af at Assens Havn er en erhvervshavn. Men ser også et potentiale for udvikling af maritime og turistmæssige erhverv og aktiviteter. Jeg ser gerne, at vi som kommune i samarbejde med virksomheder, Udvikling Assens og borger sammen finder nye udviklingspotentialer for området.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores kollektive trafik er blevet gradvist dårligere og dårligere. Det betyder at flere og flere investere i egen bil, eller bil nr. 2. Det er skidt for dem der ikke har den mulighed – typisk vores unge og ældre borgere. Derfor bør vi investere i bedre kollektiv trafik og samtidig have for øje at en god kollektiv trafik betyder noget for hvor folk bosætter sig.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er stolt over at Assens kommune sorterer så meget som vi gør – og kan vi udvikle dette mere, er det et område vi vil prioriterer.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror ikke at der skal bruges mange flere penge, men vi skal sikre at de er rigtigt fordelt, i forhold til hvor aktiviteterne er. På den lange bane kunne det være fint hvis det kunne blive billigere for foreningerne, at leje sig ind på baner og i haller mv. sådan at de frivillige, alene skulle bruge kræfter på at lave oplevelser for børn og unge. Vi skal have så mange børn gjort aktive som muligt. Godt for den enkeltes sundhedsprofil og mindske udgifter til hospitalsophold senere i livet.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes at kunst og kultur er vigtigt. Både i forhold til borgerne, bosætning og turisme. Men jeg tror at den økonomi vi i dag bruger, ikke vil stige i de kommende år.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et dårligt formuleret spørgsmål. Der skal ikke gives en blankocheck, men der er givet målrettede projekter som vi som parti kan gå ind for. Vi er glade for indsatsen ”hel familie” hvor den udsatte familie får én fælles udredning - én samlet plan for hele familien - oplever én fælles indgang til kommunen og har ét kontaktpunkt via familiens tilknyttede familiementor. Det er vejen frem – ikke mindst for børnene.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er ikke lykkedes med at få vores flygtninge og deres familier, bosat rundt i hele vores kommune. Det skal vi arbejde for sker i næste byrådsperiode. Det vil give en bedre integration og jeg er overbevist om at vores lokalsamfund vil være gode til at få dem inkludere i vores fælleskab. Det betyder forhåbentligt at de ønsker at bliver boende når deres ”integrationsforløb” er udløbet. Og der bliver brug for dem. Som borger, naboer og en god arbejdskraft.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Serviceniveauet er en politisk beslutning. Bliver serviceniveauet ikke overholdt, har vi et ledelsesmæssigt problem og det skal ikke løses ved at gøre hverdagen utryg for medarbejderne ift. udlicitering. De mange konkurser, vi ser i ældreplejen, skaber utryghed fro borgerne. Vi bør stille større krav til de private leverandører. De skal dokumentere kvalitet og en robust økonomi samt bære et ansvar, hvis det går galt.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi mangler generelt penge på sundhedsområdet. Rehabilitering og genoptræning er vigtige områder, der kan sikre at borgeren kan blive så selvhjulpen som muligt. Det handler om livskvalitet for den enkelte, og er en forebyggende indsats

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal generelt prioritere flere penge til folkeskolen. Folkeskolen er unik og den skal vi passe på. Der skal være ressourcer til også at kunne gøre en ekstra indsats for sårbare børn og børn med læse-/stavevanskeligheder. Om det er færre børn pr klasse, tolærerordninger eller noget helt tredje har jeg tillid til at man kan organisere på den enkelte skole. Hvis økonomien tillader det.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror ikke at der er nogen på overførelsesindkomst, der synes det er let. De borger der har udsigt til at kunne blive hængende i dagpengesystemet skal der tages ekstra hånd om. Med udgangspunkt i den enkeltes styrker skal der laves en plan. Er der brug for at tilegne sig nye kompetencer for at komme i job, skal muligheden være der.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores kommuneskat er i den øvre ende. Men vi er presset på økonomien, så tiden er ikke til skattelettelser. Vi kan savne et Danmark i balance. Selv om vi betaler meget i skat har vi ikke et tilsvarende højt serviceniveau. Omvendt kan vi se kommuner der betaler meget mindre i skat og har et højre serviceniveau. Det er ikke et Danmark i balance og det bør der nationalt tages hånd omkring.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil gerne være med til at fremme lokale initiativer i vores ydreområder. Landsbyers udvikling/bosætning kommer ikke af sig selv. Det er indsatser fra lokale ildsjæle – gode lokale kræfter der fremmer tilflytningen. Vi skal som kommune understøtte og ser gerne at vores fundraiser bliver stille til rådighed for lokal- rådene/områderne. Men vigtigst - det er menneskerne i byen, der skal skabe byen.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal forebygge alt det vi overhovedet kan. Vi har netop vedtaget Børnepakken – en sag vi har kæmpet meget for. Børnepakken understøtter familier med behov for særlige indsatser, herunder tosprogede, i Assens by som pt. har en særlig udfordring sammenlignet med resten af kommunen. Med gode indsatser der hvor behovet er størst, får det en positiv indvirkning på hele mennesket – og derved også i forhold til kriminalitet.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt skal vi prioriterer, at få flere cykelstier. Vi har rigtig mange vejstrækninger der på grund af meget biltrafik ikke egner sig til cykelister. Vi skal prioriterer og sikrer skolevejen for elever. Det vil gavne bosætningen.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal værne og passe på vores natur. Det er en skrøbelig balance at begynde at udlægge erhverv midt i naturskønne områder. De borger der er flyttet ud ”på landet” er flyttet hertil, ofte på grund af stilheden og naturen. Vi er også privilegeret, at vi har så meget jord at vi godt kan henvise virksomheder til gode erhvervsarealer. Vi bør gøre mere for at få vores erhvervsarealer ved motorvejen, gjort salgsklare.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes at kunst og kultur er vigtigt. Både i forhold til borgerne, bosætning og turisme. Men jeg tror at den økonomi vi i dag bruger, ikke vil stige i de kommende år. Jeg synes i øvrigt at vi har fine spillesteder og fine/kendte navne der optræder i vores kommune.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal forebygge alt det vi overhovedet kan. Vi har netop vedtaget Børnepakken – en sag vi har kæmpet meget for. Børnepakken understøtter familier med behov for særlige indsatser, herunder tosprogede, i Assens by som pt. har en særlig udfordring sammenlignet med resten af kommunen.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har prioriteret området. Vi skal arbejde for at få vores flygtninge og deres familier, bosat rundt i hele vores kommune. Det vil give en bedre integration og jeg er overbevist om at vores lokalsamfund vil være gode til at få dem inkludere i vores fælleskab. Det betyder forhåbentligt at de ønsker at bliver boende når deres ”integrationsforløb” er udløbet. Og der bliver brug for dem. Som borger, naboer og en god arbejdskraft.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I et velfærds Danmark som vi kender, og som vi bidrager til via skatten, skal alle der ikke længere kan klare hverdagen, tilbydes den samme hjælp, uanset ens pengepung.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi mangler generelt penge på sundhedsområdet. Alt for mange har ”ondt i livet”. Det er en kedelig tendens og det er smertefuldt for den enkelte. I lighed med andre, der ikke længere kan klare hverdagen uden hjælp, skal fællesskabet træde til. Det skal naturligvis være med henblik på at få den enkelte i bedring, således at hverdagen kan håndteres. De bedste kan med den rigtige hjælp, komme videre i job eller uddannelse. Det er målet.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velfærd er også at vi kan aflevere børnene med god samvittighed. Vi har øje for, at de første år i børns liv er de vigtigste, og at en tidlig pædagogisk indsats gør en forskel for alle børn. Det handler om børns udvikling og trivsel. Derfor skal vi arbejde for at få bedre normeringer i vores institutioner. Der skal være tid til, at personalet kan skabe det pædagogiske arbejde, der bygger på omsorg og tryghed. Det skal bane vejen for børns udvikling, sundhed, læring og samfundsmæssig dannelse

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private virksomheder er lig med arbejdspladser og det er vigtigt. Gode arbejdspladser til en ordentlig løn, er lig med skatteindtægter til vores kommune. Sådan er vores velfærdssystem tiltænkt, at være bærerdygtigt. Vi gør i dag allerede meget, og store dele af vores indsatser er i samarbejde med Udvikling Assens. Vi har lige besluttet en Erhvervs- og vækst strategi og afsat 1,5mio til dette. Nu skal disse midler prioriteres i forhold til strategien.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2014 - nu

Byrådsmedlem Assens Kommune, Socialdemokratiet

2014 - 2017

Næstformand, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Assens Kommune, Socialdemokratiet

2014 - nu

Næstformand, Økonomiudvalget Assens Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem, Børn-, Familie- og Uddannelsesudvalg Assens Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Socialdemokraterne, afdeling Tommerup
Bestyrelsesmedlem Grundejerforeningen Sukkerfabrikken

Uddannelse

Fyns studenterkursus

Erhvervserfaring

Formand 3F Odense
A

Politiske hverv

2014 - nu

Byrådsmedlem Assens Kommune, Socialdemokratiet

2014 - 2017

Næstformand, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Assens Kommune, Socialdemokratiet

2014 - nu

Næstformand, Økonomiudvalget Assens Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem, Børn-, Familie- og Uddannelsesudvalg Assens Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Socialdemokraterne, afdeling Tommerup
Bestyrelsesmedlem Grundejerforeningen Sukkerfabrikken

Uddannelse

Fyns studenterkursus

Erhvervserfaring

Formand 3F Odense

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik