PERSONPROFIL

Erik Christensen

Socialdemokratiet

Folketingskandidat i Fyns Storkreds

Født 25. februar 1958 i Nyborg Gift Bor i Nyborg Kommune

A

Mærkesager

  • Skattepolitik
  • Flygtninge og indvandrere
  • Skole og uddannelse
  • Ældreområdet
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

Den altovervejende prioritering for mig er at sikre og bevare vores velfærdsmodel, hvor der er lige adgang til uddannelse, sundhedsvæsenet og ældreplejen. Det skal ikke være den enkeltes pengepungs størrelse der skal afgøre hvilke uddannelses-, sundheds- ældretilbud man har.
Herudover er det af afgørende betydning, at vi får gjort op med grådighedskulturen, der har betydet hvidvaskskandale og skattelykonstellationer. Vores velfærdssamfund bygger på vi alle bidrager og at danskerne kan have tillid til vores skattesystem.
Vi skal have gjort op med den stigende ulighed i vores samfund.
Derfor er det også afgørende, at vi sikrer en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.
Det er vigtigt at bevare sammenhængskraften i vores land. Derfor er det tiden, at hele centraliseringsbølgen nu stopper og vi skaber lige muligheder i alle dele af vores land.
Lokalt er det vigtigt for mig at få etableret det 3. spor på motorvejen syd om Odense.
Samtidigt skal udvidelsen af Vestfynsbanen gennemføres.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Der bør afsættes statslige midler til etablering af etape to af letbanen i Odense

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Der bør ikke etableres en kattegatforbindelse mellem Jylland og Sjælland da det vil få negative konsekvenser for væksten på Fyn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Politiet bør omprioritere mandskabet på Fyn, så det bliver muligt at genetablere de døgnbemandede politistationer i kystbyerne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Socialdemokratiet

2016 - nu

Formand for Europaudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

2016 - nu

Medlem af Finansudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

2015 - nu

Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Socialdemokratiet

2015 - nu

Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

2015 - nu

Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

2015 - nu

Medlem af Transport- og Bygningsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

2010 - 2014

Borgmester Nyborg Kommune, Socialdemokratiet

2006 - 2015

Byrådsmedlem Nyborg Kommune, Socialdemokratiet

1998 - 2007

Borgmester Ullerslev Kommune, Socialdemokratiet

1994 - 2007

Byrådsmedlem Ullerslev Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

1990 - 1994

Formand Ullerslev Boldklub

Uddannelse

1980 - 1984

Lærer Odense Lærerseminarium

1975 - 1978

Student Nyborg Gymnasium

Erhvervserfaring

2009 - 2010

Lærer Vibeskolen, Ullerslev

2008 - 2009

Skoleleder Baggensesskolen, Korsør

1990 - 1998

Ungdomsvejleder Bakkegårdsskolen, Langeskov

1984 - 1998

Lærer Bakkegårdsskolen, Langeskov
A

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Socialdemokratiet

2016 - nu

Formand for Europaudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

2016 - nu

Medlem af Finansudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

2015 - nu

Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Socialdemokratiet

2015 - nu

Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

2015 - nu

Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

2015 - nu

Medlem af Transport- og Bygningsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

2010 - 2014

Borgmester Nyborg Kommune, Socialdemokratiet

2006 - 2015

Byrådsmedlem Nyborg Kommune, Socialdemokratiet

1998 - 2007

Borgmester Ullerslev Kommune, Socialdemokratiet

1994 - 2007

Byrådsmedlem Ullerslev Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

1990 - 1994

Formand Ullerslev Boldklub

Uddannelse

1980 - 1984

Lærer Odense Lærerseminarium

1975 - 1978

Student Nyborg Gymnasium

Erhvervserfaring

2009 - 2010

Lærer Vibeskolen, Ullerslev

2008 - 2009

Skoleleder Baggensesskolen, Korsør

1990 - 1998

Ungdomsvejleder Bakkegårdsskolen, Langeskov

1984 - 1998

Lærer Bakkegårdsskolen, Langeskov

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Seneste politik

Seneste politik