PERSONPROFIL

Erling Bonnesen

Venstre

Valgt i Fyns Storkreds

Født 28. marts 1955 Bor i Faaborg-Midtfyn Kommune

V

Mærkesager

  • Ældreområdet
  • Økonomi
  • Miljø og klima
  • Flygtninge og indvandrere
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

Jeg er Fynbo med stort F. Jeg er født, opvokset og bosiddende på Fyn. I mit politiske arbejde har jeg fokus på Fyn og Fyn skal endnu mere på vækstsporet. Der skal investeres meget mere i den fynske udvikling. Fyn skal være et attraktivt sted for bosætning og til at drive erhverv og skabe arbejdspladser ligesom vi skal passe godt på den skønne fynske natur. Stem personligt på mig fordi:

1. Tredje fynske motorvejsspor skal færdiggøres snarest og taksten på Storebælt skal sænkes.
2. Arbejdspladser og erhverv både i byerne og i landdistrikterne.
3.Stram udlændinge- og indvandrerpolitik med konsekvens.
4. Gode sundhedstilbud, ældrepleje og pension til nedslidte
5. Værne om natur, miljø og liv i landdistrikterne
6. Det rene danske drikkevand er unikt og det passer vi på
7. Vi skal have mere skov i Danmark

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har med en bred politisk aftale skabt ro om dagpengesystemet. Det er en aftale, som gør det mere attraktivt at tage et arbejde, og som samtidig sikrer mere fleksibel genoptjening af dagpengeretten. Vi ønsker ro om dagpengesystemet, og vi ønsker derfor ikke at ændre i reglerne.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre er tilhængere af den frie bevægelighed i EU. Men vi mener samtidig, at arbejde i Danmark selvfølgelig skal ske under danske løn- og arbejdsvilkår. Derfor arbejder vi også løbende for at bekæmpe social dumping og sikre lige konkurrencevilkår.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for flere varme hænder og færre administrative stillinger i den offentlige sektor

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre har genindført behandlingsgarantien på 30 dage. Det betyder, at patienterne helt gratis kan vælge ventetiden på det offentlige sygehus fra. Det afgørende er nemlig ikke, om det er en offentligt eller et privat hospital, der udfører behandlingen. Det afgørende er, at behandlingen er i topkvalitet og uden unødig ventetid, og at alle har lige adgang til hurtig behandling uanset størrelsen på deres pengepung, så det ikke kun er de velstillede, der har mulighed for behandling på et privathosp

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For Venstre er den frie og lige adgang til sundhedsvæsnet en hjertesag. Vi vil IKKE indføre mere brugerbetaling i sundhedsvæsnet.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har løftet sundhedsvæsenet og regionernes budgetter markant siden valget i 2015. Så der bl.a. er flere til de nyeste behandlingsformer. Det vil vi også sikre i fremtiden. Men det er klart, at der skal være en dokumenteret effekt af den konkrete behandling, før vi anvender mange skattepenge – som ellers kan bruges andre steder – på den. Sådan er det i dag, og det princip støtter Venstre.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge den sunde fornuft. For det er vigtigt, at der er en balance mellem stramme regler for familiesammenføring af hensyn til integrationen på den ene side, og at vi ikke rammer utilsigtet med en for stram udlændingepolitik på den anden side. Derfor har vi strammet reglerne for ægtefællesammenføring, så det samtidig er muligt for danske statsborgere, der under et ophold i udlandet forelsker sig, at tage deres ægtefælle med hjem, hvis de ønsker at vende tilbage til Danmark.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi modtager det laveste antal asylansøgere i årevis. Det skal vi blive ved med, og derfor er jeg klar til at stramme udlændingepolitikken, hvis det skulle blive nødvendigt

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kriminelle udlændinge skal naturligvis ikke være i Danmark. Vi skal derfor gøre alt, hvad vi kan for at udvise dem. Det betyder også, at vi skal gå til grænserne af de internationale konventioner.

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal løbende se på, om der er den rette balance, så vi på den ene side sikrer, at man har et rimeligt forsørgelsesgrundlag, når man i en periode står uden arbejde. Og mens man på den anden side har et klart incitament til at arbejde. Vi har allerede indført et kontanthjælpsloft og en integrationsydelse, det gør, at det nu bedre kan betale sig at arbejde. Det skal vi bevare. Og vi skal fortsat turde se på, om de offentlige ydelser er på et niveau, der sikrer, at det kan betale sig at arbejde.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Set i et internationalt perspektiv er Danmark et af de mest lige samfund i verden. Her handler det ikke om, hvad du kommer fra. Men hvad du kommer med. Der er lige adgang til uddannelse, sundhed, en værdig ældrepleje og et stærkt social sikkerhedsnet, og det skal vi værne om.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi gik i 2015 til valg på at indføre et kontanthjælpsloft. Det har vi leveret på. Sammen med skattelettelser til folk i arbejde sikrer kontanthjælpsloftet, at det bedre kan betale sig at arbejde. Siden vi indførte kontanthjælpsloftet, er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet markant. Og i dag er rekordmange i arbejde. Vi risikerer at sætte det over styr, hvis vi afskaffer kontanthjælpsloftet.

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De nationale tests og karakterer er med til at fortælle læreren, hvis den enkelte elev har behov for ekstra hjælp. Det er vigtigt at måle og følge det faglige niveau i en klasse og hos den enkelte elev. Men vi skal samtidig sikre, at vi ikke får udviklet en usund præstationskultur, hvor folkeskolens elever bliver stressede. Derfor skal brugen af tests heller ikke tage overhånd. Vi skal finde den rette balance.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ser løbende på, om Folkeskolereformen virker efter hensigten. Vi skal sikre den rette balance og samtidig sikre, at fagligheden i folkeskolen fortsat er i top. Senest har et enigt Folketing forkortet skoledagene for de mindste børn. Det betyder helt konkret, at alle folkeskoleelever fra børnehaveklassen til og med 3. klasse får 90 timer færre om året. Efter skoletid skal der være plads til at gå til sport eller passe et fritidsjob.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Da vi overtog ansvaret i 2015, var inklusionen gået for vidt. For mange elever, der virkeligt havde brug for særlig hjælp og opmærksomhed, blev presset ind i folkeskolen. Det er hverken godt for den enkelte eller for resten af eleverne. Derfor har vi bl.a. droppet den tidligere regerings målsætning om, at 96 pct. af børnene skal ind i folkeskolen.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre prioriterer ældreområdet højt. Vi vil sikre, at alle ældre kan nyde en værdig alderdom med tryghed, varme og mennesker omkring én. Det er derfor, at vi siden valget i 2015 bl.a. har afsat penge til en værdighedsmilliard, som sikrer flere varme hænder. Vi vil også fremadrettet prioritere ældreplejen. Og det kan betyde, at vi skal bruge færre ressourcer andre steder – fx på papirnusseri og overførselsindkomster.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have en god ældrepleje for alle, hvor der ikke bliver gjort forskel uanset pengepung. Derimod ønsker vi mere frit valg, således at den ældre kan få det tilbud som passer bedst

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I Venstre står vi ved vores aftaler, og vi har ingen planer om at hæve folkepensionsalderen yderligere udover den brede politiske pensionsaftale, der allerede er indgået. Vi ser dog gerne, at flere ældre frivilligt vælger at blive et par år ekstra på arbejdsmarkedet, hvis helbredet tillader det, og hvis lysten er der. Derfor har vi givet de ældre en større økonomisk gulerod, hvis de vælger at arbejde et par år ekstra, og det benytter flere sig heldigvis af, så den udvikling vil vi gerne fortsætt

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ingen skatter der er for lave og derfor vil jeg gerne have topskatten sænket, hvis der kan findes finansiering til det.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er behov for en ny og mere retfærdig udligningsordning der sender flere penge til de fynske kommuner. Det er der tydeligvis behov for.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Differentieret moms gør priserne uigennemskuelige for forbrugeren. Vi har tidligere forsøgt os med særlige afgifter på sukker, fedt og andre usunde fødevarer, men det var svært at gennemføre i praksis. Vejen frem er i stedet mere oplysning, og at den enkelte forbruger skal have bedre muligheder for at købe fødevarer på et oplyst grundlag, når det handler om sundhed, miljø eller klima

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil fortsat investere i velfærden i de kommende år, som vi har gjort siden folketingsvalget i 2015. Men vi synes også, at det er vigtigt, at vi skaber vækst, velstand og arbejdspladser. For det er i sidste ende sådan, at vi sikrer en god velfærd.

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Løn aftales mellem arbejdsmarkedets parter i Danmark, og derfor vil jeg ikke blande mig i, hvad danske lønmodtagere skal have i løn. Men jeg kan sige, at vi har rigtig mange dygtige hænder og hoveder i Danmark, der fortjener en god løn. Det gælder både i den offentlige sektor og i den private sektor. Når det går godt i dansk økonomi, som det gør for tiden, er der også råd til, at danskerne kan få en god løn.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Siden valget i 2015 har vi sænket skatter og afgifter med over 20 mia. kr. Det har vi gjort for at gøre det billigere at være dansker, samtidig med at vores virksomheder kan skabe vækst og danske arbejdspladser. For det er vores velstand, der er forudsætning for vores velfærd. Vi vil gerne sænke skatter og afgifter yderligere. Men vores hovedprioritet lige nu er at investere i vores fælles velfærd – fx i vores sundhedsvæsen.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De nuværende aldersgrænser er fornuftige, men der skal gøres en større indsats for at de bliver håndhævet

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ingen planer om at sænke eller øge børnechecken, da det nuværende niveau er fornuftigt. Socialt udsatte børnefamilier skal have den hjælp, der skal til for at sikre, at deres børn får den bedste start på livet. Vi skal blive bedre til at lave sociale indsatser og tiltag, der rent faktisk har en effekt. Så socialt udsatte børnefamilier får den hjælp, de har behov for.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre arbejder hele tiden på at gøre det billigere at være dansker – også for børnefamilierne. Derfor har vi allerede bl.a. indført BoligJob-ordningen, som er en økonomisk håndsrækning til eksempelvis børnefamilierne, som billigere kan få hjælp til rengøring og børnepasning. Vi ser gerne, at det bliver endnu billigere at være dansker – og endnu billigere og lettere at være børnefamilie.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er blandt de meget få lande som lever op til FN's anbefalinger om at yde 0,7 procent af BNI i udviklingsbistand. Det skal vi blive ved med,

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Jeg mener, at truslen fra et stadig mere aggressivt Rusland er både reel og tiltagende. Ruslands handlinger i Ukraine var uacceptable. Vi vil ikke acceptere, når russiske påvirkningskampagner sætter demokrati og samfundsinstitutioner ud af kraft. Rusland har bl.a. stået bag et modbydeligt giftgasangreb i Storbritannien. Det viser, at de udgør en reel trussel mod sikkerhed og stabilitet i Europa.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal afskaffes, da det skader Danmarks muligheder for at være med til at skabe stabilitet og fred. Vi kan ikke regne med at USA vil blive ved med at beskytte os helt automatisk, og derfor må vi selv tage ansvar og samarbejde yderligere på forsvarsområdet.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ønsker ikke at sænke den kriminelle lavalder. Men vi skal sætte ind over for den hårde kerne af unge kriminelle. Derfor har vi etableret et ungdomskriminalitetsnævn, der skal træffe afgørelser i sager om unge i alderen 10-17 år. Fokus skal være på den forebyggende indsats, og vi skal sikre, at myndighederne har de bedste redskaber til at hjælpe unge mennesker, som tidligt er kommet ind i en kriminel løbebane.

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle, der begår kriminalitet, skal retsforfølges hurtigt og effektivt. Straffene for alvorlig kriminalitet skal være hårde. Det handler nemlig også om offerets retfærdighedsfølelse. Samtidig skal vi styrke det forebyggende arbejde, så eksempelvis unge mennesker ikke kommer ind i en kriminel løbebane.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kriminalitet, der involverer vold, skal straffes hårdt. Vi har allerede hævet straffen, men vi ønsker også, at domstolene i endnu højere grad udnytter sine muligheder til at straffe vold hårdt. Samtidig skal voldsdømte, som har begået alvorlig skade på andre, ikke kunne nøjes med samfundstjeneste. De skal i fængsel, så de forstår, at deres forbrydelse har konsekvenser.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil arbejde for, at vi i fremtiden genbruger langt mere, end vi gør i dag. Det gælder både i husholdningen og for virksomhederne. I husholdningerne skal vi bl.a. nedbringe madspild, og for virksomhederne vil vi bl.a. arbejde for at øge genanvendelsen af materialer. Eksempelvis har vi fremlagt en ambitiøs plasthandlingsplan, der skal gøre noget ved problemerne med plast som havner i naturen og i havene

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For at få flere danskere til at købe elbiler, skal vi gøre det mere attraktivt at vælge klimavenlige biler. Vi vil derfor bl.a. fortsat sikre, at man ikke skal betale afgift på klimavenlige biler, der koster under 400.000 kr. i de kommende år. Vi har et mål om, at der skal være en mio. klimavenlige biler i Danmark i 2030.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er helt i front på den grønne omstilling, og det skal vi fortsat være. Men hvis vi sætter afgifterne uhensigtsmæssigt op i Danmark, risikerer vi, at dansk produktion flytter til andre lande med lavere miljø- og klimastandarder end Danmark. Det er hverken klimaet eller kloden tjent ved.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark har gode muligheder for at påvirke EU-samarbejdet i den retning, vi ønsker. Og det gør vi også. Danmark er både historisk, politisk og økonomisk forbundet til vores europæiske naboer. Og vores EU-medlemskab gør Danmark rigere og stærkere. Men det er klart, at vi skal sige fra, hvis samarbejdet på nogle områder bevæger sig i en retning, som vi synes er forket. Det gælder fx spørgsmålet om, hvorvidt EU skal bestemme barselsreglerne. Det er Venstre lodret imod.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lejre i Nordafrika kan være et vigtigt instrument til at begrænse asyltilstrømningen. Det er dog urealistisk at forvente, at Danmark helt selv kan oprette en lejr i Nordafrika uden noget samarbejde med andre lande. Venstre arbejder i stedet målrettet for en EU-løsning, der kan stoppe strømmen af flygtninge og migranter over Middelhavet. Og vi samarbejder også med Østrig om muligheden for at etablere et udrejsecenter for afviste asylansøgere, der ikke har ret til at være i Danmark, i et land uden

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I de tider vi lever i er det vigtigt med grænsekontrol for at undgå grænseoverskridende kriminalitet, terror, samt for at forhindre at illegale udlændinge kommer ind over grænsen

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er stadig mange områder, hvor den offentlige sektor kan og skal gøres mindre bureaukratisk. Registrering og unødig dokumentation fylder stadig meget i den offentlige sektor. Derfor vil Venstre luge ud i overflødige regler og registreringskrav, så medarbejderne får mere tid til deres kerneopgaver. Medarbejderne i den offentlige sektor skal bruge deres tid på borgernær velfærd - ikke på rigide regler og registrering.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det afgørende er ikke, om det er en offentlig eller privat aktør, der står for udførelsen af en opgave. Det afgørende er, at den service, der kommer ud af det, er i topkvalitet. Skatteydernes penge skal bruges bedst muligt. Ved at skabe konkurrence om velfærdsopgaverne sikrer vi bedst mulig velfærd for pengene.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Registrering og unødig dokumentation fylder alt for meget i den offentlige sektor. Ved at fjerne unødvendig bøvl og bureaukrati kan vi frigive ekstra varme hænder til pleje og omsorg. Fokus skal være på de varme hænder og den borgernære velfærd - ikke på rigide regler og registrering.

43 Der bør afsættes statslige midler til etablering af etape to af letbanen i Odense

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Arbejdet med bygningen af letbanen er i fuld gang. Det gælder derfor om at få gjort arbejdet helt færdigt.

44 Politiet bør omprioritere mandskabet på Fyn, så det bliver muligt at genetablere de døgnbemandede politistationer i kystbyerne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at politiet hurtigt kommer frem, når der bliver alarmeret eller foretaget anmeldelser, samtidig med at politiets ressourcer bruges optimalt sammen med ny teknologi.

45 Der bør ikke etableres en kattegatforbindelse mellem Jylland og Sjælland da det vil få negative konsekvenser for væksten på Fyn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Klart nej til Kattegatforbindelse mellem Jylland og Sjælland. Det vil skade væksten og udviklingen på Fyn.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Fyns Amtskreds, Venstre

2015 - nu

Gruppesekretær for folketingsgruppe Folketinget, Venstre

2015 - nu

Tingsekretær Folketinget, Venstre

2007 - nu

Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Venstre

2004 - 2007

Folketingsmedlem Fyns Amtskreds, Venstre

1994 - 2006

Borgmester Broby Kommune, Venstre
Miljøordfører Folketinget, Venstre
Fødevareordfører Folketinget, Venstre
Landbrugsordfører Folketinget, Venstre
Dyrevelfærdsordfører Folketinget, Venstre
Medlem af Europaudvalget Folketinget, Venstre
Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Folketinget, Venstre
Medlem af Kirkeudvalget Folketinget, Venstre
Medlem af Miljø- og Fødevareudvalget Folketinget, Venstre
Medlem af Udvalget for Småøer Folketinget, Venstre
Medlem af Udvalget for Landdistrikter og Øer Folketinget, Venstre
Medlem af Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget, Venstre
Stedfortræder i Nordisk Råd Folketinget, Venstre

Tillidsposter

2002 - 2004

Bestyrelsesmedlem Kommunernes Landsforening

Uddannelse

1980 - 1989

Økonomikonsulent og revisoruddannelse

1978 - 1979

Militærtjeneste Den Kongelige Livgarde

1974 - 1978

Tekniker af økonomilinjen

Erhvervserfaring

1990 - 1998

Revisor
V

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Fyns Amtskreds, Venstre

2015 - nu

Gruppesekretær for folketingsgruppe Folketinget, Venstre

2015 - nu

Tingsekretær Folketinget, Venstre

2007 - nu

Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Venstre

2004 - 2007

Folketingsmedlem Fyns Amtskreds, Venstre

1994 - 2006

Borgmester Broby Kommune, Venstre
Miljøordfører Folketinget, Venstre
Fødevareordfører Folketinget, Venstre
Landbrugsordfører Folketinget, Venstre
Dyrevelfærdsordfører Folketinget, Venstre
Medlem af Europaudvalget Folketinget, Venstre
Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Folketinget, Venstre
Medlem af Kirkeudvalget Folketinget, Venstre
Medlem af Miljø- og Fødevareudvalget Folketinget, Venstre
Medlem af Udvalget for Småøer Folketinget, Venstre
Medlem af Udvalget for Landdistrikter og Øer Folketinget, Venstre
Medlem af Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget, Venstre
Stedfortræder i Nordisk Råd Folketinget, Venstre

Tillidsposter

2002 - 2004

Bestyrelsesmedlem Kommunernes Landsforening

Uddannelse

1980 - 1989

Økonomikonsulent og revisoruddannelse

1978 - 1979

Militærtjeneste Den Kongelige Livgarde

1974 - 1978

Tekniker af økonomilinjen

Erhvervserfaring

1990 - 1998

Revisor

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik