PERSONPROFIL

Gert Dyrn

Partiet Klaus Riskær Pedersen

Folketingskandidat i Fyns Storkreds

Bor i Faaborg-Midtfyn Kommune

E

Mærkesager

  • Flygtninge og indvandrere
  • Miljø og klima
  • Retspolitik
  • Udenrigs- og forsvarspolitik
  • Bureaukrati

Med kandidatens egne ord

Jeg stiller op for KRP, fordi det udgør en platform, hvor almindelige mennesker kan komme til orde i den politiske debat og få adgang til den politiske beslutningsproces. Man bør stemme på mig, hvis man ønsker at nedbryde systemtænkningen til fordel for selvbestemmelse på lavest mulige niveau. Det vigtigst drivmiddel i den offentlige sektor er arbejdsglæden og følelsen af at gøre en forskel. Det vil jeg gerne genskabe ved at fjerne regulering og lade de enkelte institutioner løse opgaverne i samarbejde mellem medarbejdere og brugere.
Klima og miljø skal have højeste prioritet og indtænkes i samtlige beslutninger. Jeg vil arbejde for en Klimafond, som mod omstilling til bæredygtigt landbrug skal sanere landbrugets umådeholdne store gæld. Dette vil også lette generationsskifter, så yngre landmænd kan komme til fadet. Jeg vil styrke de miljøteknologiske områder, hvor Danmark er førende - f.eks. biobrændsel - og udvikle disse til eksportindustrier.

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dagpengene udgør en hovedhjørnesten i det danske arbejdsmarked. At fifle mere med den, vil i realiteten undergrave dagpengene som reel sikring. Man kan spørge, om dagpengesatsen bør sættes op, da beløbet ikke udgør en reel sikring ved ledighed. En ordning kunne bygge på medfinansiering fra arbejdsgiverside. Den idé vil jeg gerne udvikle mere.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Arbejde i Danmark bør foregår på danske overenskomstvilkår.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke et mål i sig selv at udvide jobs i den offentlige sektor. Sektoren skal have de normeringer, der skal til for at løse de offentlige opgaver. Alle andre opgaver bør løses af private aktører. Her skal samarbejder mellem det offentlige og private medvirke til udvikle og styrke det private erhvervsliv - f.eks. gennem forskningsfællesskaber, hvor licenser og patenter kan udnyttes af de private deltagere.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Samarbejder mellem private og offentlige aktører kan medføre bedre løsninger, men det beror på en konkret vurdering af de opgaver, som skal løses. Jeg er ikke afvisende over for at udvide sådanne samarbejder i sundhedsvæsenet.

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lægebesøg men ikke andet bør koste max 100 kr.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regeringens forslag til en sundhedsreform indeholder muligheden for, at medicinindkøb centraliseres, hvilket forbedrer Danmarks forhandlingsposition i forhold til medicinalproducenterne. Dette kan forhåbentlig give bedre priser.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal fokuseres på integration af dem, som er her nu. De skal tilbydes uddannelse og have adgang til arbejde. Generelt skal det gøres nemmere at starte egen virksomhed. De skal tilbydes genhusning i tomme huse, som de med hjælp fra en mentor selv kan renovere. Personer, som ikke kan hjemsendes, skal tilbydes dansk statsborgerskab. Børn af anerkendte flygtninge skal have dansk statsborgerskab.

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan knap nok være lettere end i dag. Domstolene har strammet kursen gevaldigt og udviser nu også i stort omfang personer, som er født og opvokset i Danmark uden tilknytning til andre lande. Jeg synes, det er problematisk bare at dumpe folk, som i al væsentligt er rundet af Danmark, i andre lande, som overhovedet intet har med dem at gøre.

10 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Loftet bør hæves, så børnefamilier ikke ender i fattigdom.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er for mange, som er visiteret som uarbejdsdygtige - primært fordi samfundet ikke råder over ufaglærte arbejdspladser. Samtidig løses mange forefaldende opgaver i kommunal såkaldt "aktivering". Det hænger ikke sammen. Dem, som kan aktiveres, skal også have muligheden for et "rigtigt" arbejde. Det skal derfor sikres, at erhvervslivet og det offentlige etablere reelle arbejdspladser og ikke holder "aktiverede" som slaver.

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En vis grad af økonomisk ulighed er nødvendig for social motivation og social mobilitet. Jeg har intet imod rige folk, men rigdom eller andre ressourcer forpligter. Der er mange mennesker, som lever i relativ fattigdom, og dem skal der fokuseres på. Jeg vil arbejde for en omfordeling af skattebyrden mellem lønmodtagere og erhvervsliv, så erhvervslivet spytter mere i kassen. Dette giver råderum til at fokuserer på de allermest udsatte grupper i samfundet.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ved jeg ikke nok om. Inklusion skal nødig indebære, at almindelige børn tilsidesættes i undervisningen.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skolerne skal i vidt omfang selvstændigt tilrettelægge undervisningen. Tests skal primært tjene et indlæringsformål og ikke anvendes som et kontrol parameter. En årlig eksamen burde være tilstrækkelig.

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er min holdning, at skoledagens længde og indhold i vidt omfang skal bestemmes af den enkelte skole - naturligvis inden for nationale rammer for, hvad der skal indlæres.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bliver flere ældre, som medfører et øget pres på ældreområdet. Tilføres der ikke flere ressourcer eller tænkes der ikke i andre baner, vil velfærdsydelserne forringes. En mulighed er, at ældre, som kan betale, skal betale mere. En anden at reducere investeringer i vejnettet. En tredje at prioritere hårdere i behandlingstilbuddene. Jeg er ikke afvisende over for nogle af disse muligheder, men stiller mig åben over for idéudvikling.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det afhænger af en række uforudsigelige faktorer, herunder forudsætningen om, at levealderen bliver ved at stige. Hvis forudsætningen holder, bliver spørgsmålet, om dem over 67 til den tid vil være så rørige, at de kan tage vare på sig selv i længere tid og ikke behøver at trække på sundhedsvæsenet i samme omfang som nu. Det er endvidere muligt at private pensionsordninger kan udfylde noget af det økonomiske rum, der skal til.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Visse landkommuner har store udfordringer med tilflytning af sociale klienter. Disse kommuner skal naturligvis understøttes, idet tilflytningen letter presset andre steder i landet. Der skal arbejdes på at udforme en udligning, som også tager højde for individuelle problemer i de enkelte kommuner. Jeg mener til gengæld, at udligningskroner kun skal kunne anvendes til kerneopgaver. Andre opgaver eller ønsker må modtagerne finansiere selv.

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

KRP er ikke et skattelettelsesparti. Vi går til gengæld ind for en total omlægning af skattesystemet fra indkomstbaseret til omsætningsbaseret beskatning suppleret af skat på finansielle ydelser, fast ejendom og et større bidrag fra erhvervslivet, herunder udenlandske selskaber. Skat bør derfor opkræves, hver gang man køber eller sælger noget - som moms idag eller pålægges reelle aktiver. Dette vil medføre en reduktion af skattebyrden på lønmodtagere.

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som led i KRP´s skatteomlægning skal en større andel af skattebyrden overtages af erhvervslivet. Dette skal primært ske gennem omsætningsbeskatning, finansiel beskatning og skat på fast ejendom.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Visse områder er så nedslidte, at de formentlig vil kræve yderligere midler at rette op - f.eks. børneinstitutioner, skoler og hjemmeplejen. VI ønsker generelt at fjerne de fleste administrative krav for at frigøre kreativitet og varme hænder. Hvor dette ikke er nok, må der tilføres bedre normeringer.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil fjerne børnechecken men gøre institutioner, transport og kultur- og foreningsliv gratis for alle børn og unge. Jeg vil også arbejde for fleks- og deltidsordninger som en frivillig rettighed for forældre med småbørn.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil have salget af tobak, stærk spiritus og hash flyttet til særlige butikker.

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulandsbistanden bør i højere grad sammentænkes med andre politikområder - f.eks. flygtningepolitik, hvor hjælpen ydes i nærområderne i form af joint ventures omkring uddannelse og innovation. Man kan også tænke den sammen med udvikling af f.eks. solenergi i Nordafrika ved at stille importgarantier på energi. Der er mange muligheder. Pointen er, at bistanden skal aktiveres og ikke ydes som passiv hjælp.

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nuværende situation risikerer at ende i en ny Kold Krig, hvilket ingen er tjent med. Man bør derfor i højere grad analysere Ruslands behov og finde løsninger på at imødekomme disse, som samtidig opfylder basale folkeretlige pligter. Situationen om Ukraine bør løses gennem folkeafstemninger med efterfølgende yderligere europæisk integration af den del, som ønsker dette.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skønne spildte ressourcer rådner op i spjældet.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn og unge skal ikke straffes - de skal støtte. Børn og unges forbrydelser bunder i rodløshed, ensomhed og manglende selvværd. De skal tilgås ved at styrke de sociale familieindsatser og gennem udvidede mentorordninger - og ikke fængsler. Man bør overveje, om den kriminelle lavalder skal sættes op til 18 år.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Straffe virker kun ved effektiv opfølgning. Skal straffe give mening, skal de straffede anskues som ressourcer, der skal udvikles. Det forudsætter et væsentligt forandret fængselsvæsen. Der skal ofres langt flere ressourcer på uddannelse og personlighedsudviklende aktiviteter for landets fanger.

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Virksomheder belaster relativt mere - derfor skal de også yde mere.

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udfasning af fossile biler sker formentlig hurtigere end forventet ved naturlig udskiftning af bilparken. Der er derfor ikke det store behov for at støtte dette yderligere. Jeg vil hellere bruge pengene på at sikre, at infrastrukturen til nye brændstoftyper er på plads - f.eks. ved at pålægge tankstationer pligt til at opføre ladestandere mm.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er nødvendigt for Europa at optræde samlet på en række områder af grænseoverskridende karakter - fx. klima og miljø, handel, immigration, sikkerhed. Gør Europa ikke det, reduceres vi til en række småstater til fals for Kina, USA og Rusland. Europa skal endvidere fokusere meget mere på at stabilisere økonomien og sikkerheden i Afrika. Det ligger i vores baghave og har afgørende indflydelse på vores egen stabilitet. Her er Europa nødt til at optræde samlet for at kunne løfte opgaven.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dog under den forudsætning, at disse lejre også bruges som spydspidser for udviklingsbistand og udvikling af det lokale erhvervsliv i modtagerområdet. Etableringen af lejre skal ske efter aftale med enkelte lande, som indeholder konkrete og specifikke krav til joint ventures om udvikling af infrastruktur, miljø og erhvervsliv og faglig opgradering af de personer, som befinder sig i lejrene. De skal udnyttes som ankrer omkring stabiliseringsindsatser i modtagerlandene.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er en voksende fornemmelse af, at afstanden til beslutningstagerne er for lang, og at mange beslutninger reelt tages i lukkede kredse mellem embedsmænd, udvalgte politikere og interesseorganisationer. Samtidig virker det som om, at de gyldne intentioner fra Folketinget ikke slår igennem systemet som forudsat. Der er derfor behov for at forkorte beslutningsveje, udlicitere ansvar til dem, som skal løse en given opgave og reducere regulering.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlicitering giver ikke bedre resultater i sig selv. Det afhænger helt af opgavebeskrivelsen og den mængde penge, man vil kaste efter. Udlicitering af høj kvalitet er ikke billigere, hvis det er det, man tror.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er for meget bureaukrati i det offentlige. Omlægning af den offentlige sektor i retning af lokale selvstyrende arbejdsfællesskaber vil skabe bedre opgaveløsning og frigøre varme hænder. Administrationen skal reduceres, men det resulterer ikke nødvendigvis i færre ansatte. Der skal ansættes nogle andre medarbejdere.

43 Politiet bør omprioritere mandskabet på Fyn, så det bliver muligt at genetablere de døgnbemandede politistationer i kystbyerne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiet er en vigtig faktor i nærmiljøet, hvor det il tillæg til almindelig tryghed også kan indgå i det forebyggende sociale arbejde. Dertil kommer, at borgerne skal have let og uhindret adgang til politiet.

44 Der bør ikke etableres en kattegatforbindelse mellem Jylland og Sjælland da det vil få negative konsekvenser for væksten på Fyn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En Kattegat-forbindelse tjener alene det formål at binde Århus og København sammen, hvilket måske kan synes som en god idé. Det er imidlertid væsentligt at bevare Fyn som en del af det centrale Danmark. Kattagat-forbindelsen vil erodere dette grundlag. Derfor støtter jeg en broforbindelse fra Fyn til Als. Det er beregnet, at en sådan forbindelse vil have både positive økonomiske og miljømæssige effekter.

45 Der bør afsættes statslige midler til etablering af etape to af letbanen i Odense

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Letbanen reducerer forhåbentlig behovet for bilkørsel. Derfor skal den udbygges hurtigst muligt. Omfanget af billisme i de større byer udgør en national problemstilling, og derfor skal staten være medfinansierende.

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Partiet Klaus Riskær Pedersen

Uddannelse

Cand. jur. Jura, Århus

2018 - nu

Cand.soc. i international sikkerhed og folkeret Statskundskab, SDU Odense

Erhvervserfaring

2006 - nu

Advokat Erhvervsadvokat, forsvarsadvokat

1998 - 2006

Juridisk rådgiver i offentlig og privat regi Københavns Kommune, SKAT, privat revision
E

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Partiet Klaus Riskær Pedersen

Uddannelse

Cand. jur. Jura, Århus

2018 - nu

Cand.soc. i international sikkerhed og folkeret Statskundskab, SDU Odense

Erhvervserfaring

2006 - nu

Advokat Erhvervsadvokat, forsvarsadvokat

1998 - 2006

Juridisk rådgiver i offentlig og privat regi Københavns Kommune, SKAT, privat revision

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik