PERSONPROFIL

Inga Birgitte Blom Thomas

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Ærø

Født 14. november 1966 Gift 8 børn

A

Inga Blom Thomas (S) er 1. viceborgmester i Ærø Kommune, hvor hun er valgt for Socialdemokratiet. Hun er medlem af Kultur-- og socialudvalget.

Inga Blom Thomas har været kommunalbestyrelsesmedlem for Socialdemokratiet i Ærø Kommune siden valget i 2013, som var første gang, hun lod sig opstille, og hun har tidligere været formand for Børn- og Ungeudvalget. I sit politiske liv har hun bl.a. arbejdet for bedre uddannelsesmuligheder på Ærø, flere muligheder for unge og mere borgerinddragelse. Udvikling af sundhedstilbud for at skabe sammenhæng og nærhed med borgeren i centrum er ligeledes meget vigtigt.

Inga Blom Thomas er uddannet etnolog fra Københavns Universitet, og i sit arbejdsliv har hun bl.a. i mange år været beskæftiget som museumsformidler og koordinator på Orlogsmuseet og Arbejdermuseet i København. I dag er hun fuldtidsmor til otte på en landejendom i Bregninge på Ærø, hvor hun bor med sin mand Jan.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 214 Socialdemokratiet in total 973
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 38 Socialdemokratiet in total 1066

Mærkesager

  • Sundhed
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

1: Stærk selvstændig kommune. Jeg kæmper for et samlet Ærø. Sammen skal vi fremme Ærøs udviklingsmuligheder. Vi skal drage nytte af, at vi kender hinanden og kan samarbejde på tværs, så vi i højere grad høster de mange smådriftsfordele en lille kommune har.
2: Kæmper for vores sygehus, så vi sikrer tryghed og nærhed i vores sundhed . Vi skal udvikle vores sundhedsvæsen, så telekonsultation, telehospice, lokal kemobehandling, speciallægefunktioner bliver en naturlig del af de ærøske behandlingstilbud i et tværfagligt samarbejde.
3: Børnene og de unge er øens fremtid, og de skal sikres de bedste dannelses- og uddannelsesvilkår. Arbejder for at bæredygtighed bliver et gennemgående tema i alle kommunens børneinstitutioner og i folkeskolen under Friluftsrådet grønne flagordning.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ærø Kommune skal få flere turister ved at lave flere stier og naturområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere stier og naturområder vil styrke turismen og de erhverv der knytter sig hertil. Samtidig vil flere stier og naturområder gøre Ærø til en endnu bedre ø at bo på eller flytte til.

2 Ærø Kommune skal indføre økologisk og lokalt produceret mad i kommunens institutioner, selvom det er dyrere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er fælles om at tage ansvar for vores brug af naturen og vores forbrug af naturens ressourcer. Derfor skal vi fremme økologi og bæredygtighed både i produktion, hos forbrugeren og i det offentlige, så vi sikrer, at fremtidens generationer overtager et sundt samfund med bl.a. rent drikkevand.

3 Udlændinge skal som forsøg have mulighed for at købe sommerhuse på Ærø.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gratis busser på Ærø er et godt eksempel på et fornuftigt initiativ, der har fremmet den sociale sammenhæng og mobilitet på øen, øget turismen og handlen på tværs af øen og flyttet flere passagerer fra privat biler over i den kollektive bus.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgere på Ærø udfører allerede i dag en omfattende affaldssortering. Men kommunalt kan vi styrke affaldssorteringen.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idræts- og foreningslivet er vigtigt for et sammenhængende samfund med et stærkt fællesskab. Vi arbejder bl.a. for, at børn og unge på Ærø får et større kendskab til foreningslivet ved, at de i en afgrænset periode skal kunne afprøve forskellige aktiviteter gratis i samarbejde med foreningerne.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et mangfoldigt og rigt kultur- og foreningsliv er grundlæggende en forudsætning for et stærkt demokratisk og sammenhængende samfund. Kultur- og foreningsliv er med til at binde os sammen i meningsfulde fællesskaber.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre større usikkerhed for serviceniveauet i det offentlige tilbud. Den kommunale ældre pleje, skal altid være gearet til at levere omsorg fra dag et til alle de borgere der har brug for det - også når private aktører svigter.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genoptræning er vigtig i forhold til igen at kunne klare mest muligt selv, hvilket vil øge livskvaliteten. På Ærø skal vi arbejde for i højere grad at udnytte den smukke ærøske natur i genoptrænings- og forebyggelsesarbejdet ved bl.a. at etablere udendøres trænings-faciliteter.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

max antal elever i en klasse er idag 24, hvilket er et passende antal. Klasser kan også blive for små i forhold til en klassedynamik.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På Ærø som lille kommune kan vi i højere grad høste smådriftsfordele, så alle i praksis kan komme med.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal som samfund altid tage os af dem der ikke kan selv. Vi skal sørger for at danne og uddanne fremtidens generationer til ansvarfulde og dygtige mennesker, og vi skal passe godt og ordentligt på vores ældre. Velfærd kommer forud for skattelettelser.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal være gode til at støtte op om lokalråd og lokale initiativer båret frem af aktive medborgere.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tidlig indsats også i forhold til misbrugsproblemer er vigtig.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cykelstier vil fremme turisme, sundhed og trafiksikkerhed, derfor er det et område der skal prioriteres.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bevaring af naturområder og udstykning af erhvervsejendomme skal ske med omtanke og behøver på en ø som Ærø ikke at udelukke hinanden.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et meget rigt kultur- og foreningsliv på Ærø. Det skal understøttes bedst muligt også ved at få større kulturelle begivenheder til kommunen, der kan være med til at skabe endnu mere interesse for kultur og foreningslivet.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er ikke tilhænger af brugerbetaling på kommunal-velfærd.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et særligt ansvar, når det gælder mennesker med psykisk sygdom og handicap. Uanset om sygdomme ramme på krop eller sjæl, så er målet at skabe det bedst mulige hverdagliv. Derfor arbejder vi for gode væresteder, der understøtter meningsfulde fællesskaber og aktiviteter med hjælp fra velkvalificerede medarbejdere. Inddragelse af familie, netværk og frivillige for at styrke det bedst mulige hverdags-liv for den enkelte borger og for familien.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er kvaliteten i daginstitutioner der skal prioriteres, og her er antallet af gode pædagoger en af forudsætningerne for at vores daginstitutioner kan levere en god kvalitet.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi prioriterer at få lave en ny erhvervspolitik på Ærø. Politisk skal vi være klar til at gribe de nye digitale og teknologiske muligheder der er, for at fremme og tiltrække private virksomheder. Udvidelsen af Søby Havn har meget høj prioritet, fordi det er en forudsætning for at fastholde og skabe nye arbejdspladser indenfor den maritime sektor. Netop på det maritime område har vi på Ærø stærke traditioner og kompetencer, som vi kan bygge videre på og udvikle.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

1. viceborgmester Ærø Kommune, Socialdemokratiet

2013 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Ærø Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Formand, Børn og Ungeudvalget Ærø Kommune, Socialdemokratiet

2013 - nu

Medlem, Kultur- og socialudvalget Ærø Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Kandidat Etnolog, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

1989 - 2011

Museumsformidler og koordinator Orlogsmuseet og Arbejdermuseet
A

Politiske hverv

2018 - nu

1. viceborgmester Ærø Kommune, Socialdemokratiet

2013 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Ærø Kommune, Socialdemokratiet

2013 - 2017

Formand, Børn og Ungeudvalget Ærø Kommune, Socialdemokratiet

2013 - nu

Medlem, Kultur- og socialudvalget Ærø Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Kandidat Etnolog, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

1989 - 2011

Museumsformidler og koordinator Orlogsmuseet og Arbejdermuseet

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Seneste politik

Seneste politik