PERSONPROFIL

Jan Johansen

Socialdemokratiet

Valgt i Fyns Storkreds

Født 12. december 1955 i Svendborg Gift Bor i Kerteminde Kommune

A

Mærkesager

  • Hospitaler og sundhed
  • Miljø og klima
  • Ældreområdet
  • Skole og uddannelse
  • Beskæftigelse

Med kandidatens egne ord

Jeg er en utraditionel politikker, der lige om lidt har været 50 år på arbejdsmarkedet, jeg har en stor livserfaring og har hele mit politiske liv arbejdet for bedre vilkår for på arbejdsmarkedet
eks. vis: Ingen højere pensionsalder, mere fleksibelt arbejdsmarked, hvor der også skal være plads til dem der ikke kan yde 100 %.
Jeg vil arbejde for at vi får reform, for dem der er slidt op før pensionsalderen, for at de kan få en værdig senioralder.
Jeg vil også arbejde for at voksen og efteruddannelsen vil blive styrket, på et arbejdsmarked der er i konstant forandring.
Jeg ønsker en ældre politik, hvor behandler vores med respekt og værdighed. Jeg ser for mange tegn på at man i nogle kommuner, laver besparelser som er fuldstændig uværdige.
Derudover vil jeg gøre en kæmpe indsats for at der bliver opstillet flere kandidater til folketinget ude fra arbejdspladserne, så vi får en større afspejling af samfundet repræsenteret.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det fremtidige behov vedr. velfærd ændre sig, skal dette område tages med i betragtning for at skaffe nye job.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Medicin bliver dyrere og dyrere og vi kan heldigvis helbrede mere og mere, men vi kommer til i fremtiden at vurdere hvordan vi bruger pengene.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette er et meget svært område, da nogle sager er helt urimelige. Men der skal være regler, der skal være styr på familiesammenføringerne.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette område skal fuldstændig revurderes, det skal gøres på en ny måde, således forældre ikke fastholdes på offentlig ydelse.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør stille krav til dem der overførselsindkomster, men der skal også tages hensyn til de udfordringer der ligger hos den enkelte. Men det skal kunne betale sig at arbejde.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være inklusion, men vi skal passe på ikke at få elever ind, med for tunge behov, det sker som det er i dag, da det er billigere for kommunerne at bibeholde disse elever i folkeskolen, frem for at sende dem på specialskoler.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette er der rigtig mange meninger omkring, vi bliver nødt til løbende at vurdere området.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De unge mennesker bliver presset alt for hårdt i dag, der skal være mere plads til eftertænksomhed.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For os politikkere er det hele tiden et spørgsmål om at placere ressourcerne der hvor behovet et størst.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bliver for svært at administrere det bliver meget bureaukratisk, hvem skal vurdere hvad der er sundt og ikke sundt?

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark har grundlæggende det rigtige skatte niveau.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nødvendigt hvis vi vil bevare vore velfærdssamfund.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette er et områder der skal vurderes løbende.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velfungerende børnefamilier kan også have brug for økonomisk støtte eks. vis studerende.

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan være en fare ved at tingene bliver gjort ulovlige, de unge vil så bare gøre det i det skjulte, men jeg synes også at det kan hjælpe på folkesundheden at hæve alderen.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det fungerer som det er i dag, vi vil gerne have at de indsatte bliver sluset tilbage i samfundet igen.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Niveauet er som det skal være.

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så lang tid EU ikke har styr på de ydre grænser, bliver vi nødt til at bevare grænsekontrollen.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke kommuner arbejder nok sammen og høster ikke erfaring nok med hinanden, der er alt for stor forskel fra kommune til kommune.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er mange eksempler på at de private går konkurs og kan ikke få det til at køre rundt, så er der kun kommunerne til at tage sig af det!.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal ske en opbremsning af det administrative personale, der er for mange områder der bliver tunge, der er for mange kontrolinstanser der kontrollere hinanden. Der er for få varme hænder.

43 Der bør ikke etableres en kattegatforbindelse mellem Jylland og Sjælland da det vil få negative konsekvenser for væksten på Fyn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ingen kender udviklingen i verden i fremtiden, udviklingen vil gå så stærk at vi ikke kan forudse de behov der kommer i fremtiden for trafik.

44 Der bør afsættes statslige midler til etablering af etape to af letbanen i Odense

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Politiet bør omprioritere mandskabet på Fyn, så det bliver muligt at genetablere de døgnbemandede politistationer i kystbyerne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der hvor der er behov, for behovet kan flytte sig.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Socialdemokratiet

2011 - nu

Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Socialdemokratiet

2006 - 2011

Kommunalbestyrelsesmedlem Kerteminde Kommune, Socialdemokratiet

2001 - 2006

Viceborgmester Munkebo Kommune, Socialdemokratiet

1997 - 2006

Byrådsmedlem Munkebo Kommune, Socialdemokratiet
Næstformand for Forsvarsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Voksen- og efteruddannelsesordfører Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Beskæftigelsesudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Grønlandsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Kulturudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Undervisningsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2002 - 2010

Bestyrelsesmedlem Kerteminde Produktionshøjskole

1996 - 2007

Bestyrelsesmedlem Ungdomsskolen i Munkebo Kommune

Erhvervserfaring

2005 - 2011

Næstformand 3F Østfyn

2001 - 2005

Formand SiD Munkebo

1974 - 2001

Specialarbejder Lindøvæftet

1973 - 1974

Specialarbejder Bullerup Møbelfabrik

1970 - 1972

Sømand
A

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Socialdemokratiet

2011 - nu

Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Socialdemokratiet

2006 - 2011

Kommunalbestyrelsesmedlem Kerteminde Kommune, Socialdemokratiet

2001 - 2006

Viceborgmester Munkebo Kommune, Socialdemokratiet

1997 - 2006

Byrådsmedlem Munkebo Kommune, Socialdemokratiet
Næstformand for Forsvarsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Voksen- og efteruddannelsesordfører Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Beskæftigelsesudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Grønlandsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Kulturudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Undervisningsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2002 - 2010

Bestyrelsesmedlem Kerteminde Produktionshøjskole

1996 - 2007

Bestyrelsesmedlem Ungdomsskolen i Munkebo Kommune

Erhvervserfaring

2005 - 2011

Næstformand 3F Østfyn

2001 - 2005

Formand SiD Munkebo

1974 - 2001

Specialarbejder Lindøvæftet

1973 - 1974

Specialarbejder Bullerup Møbelfabrik

1970 - 1972

Sømand

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik