PERSONPROFIL

Jane Heitmann

Venstre

Valgt i Fyns Storkreds

Født 5. november 1968 i København 3 børn

V

Mærkesager

  • Ældreområdet
  • Miljø og klima
  • Økonomi
  • Flygtninge og indvandrere
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

Det går godt i Danmark - heldigvis. Men den danske velfærd kommer under pres hvis vi ikke formår, at skabe vækst og udvikling. I 2030 vil vi have 230.000 flere ældre og et stort antal mennesker med kroniske sygdomme som f.eks. KOL og diabetes. Jeg arbejder - som sundheds-og ældreordfører - benhårdt for, at sikre kernevelfærden. Så vi også i fremtiden kan få behandling af høj kvalitet på de danske sygehuse og vores ældre kan opleve en hverdag med en værdig ældrepleje. Jeg har et skarpt fokus på borger - og patientrettigheder. Mennesker er forskellige og der skal være noget, at vælge imellem - uanset om vi taler skole, daginstitution eller plejehjem. Det gode liv er det liv, hvor vi f.eks. hver især kan vælge den skole som passer til os som familie eller det plejehjem, hvor vi helst vil leve og bo de sidste år.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Først og fremmest skal vi have skabt jobs i den private sektor. Men det er samtidig helt afgørende, at der er tilstrækkeligt med varme hænder i den offentlig sektor, så vores børn og unge kan modtage god undervisning, småbørn blive passet forsvarligt, vores ældre modtage en værdig ældrepleje og dygtige læger og sygeplejersker kan tage hånd om vores helbred når det svigter. Jeg er over stolt de massive velfærdsinvesteringer og prioriteringer, som Venstre har og har haft del i gennem årene

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt kort: Mere fri bevægelighed; "ja-tak". Fokus på danske løn og arbejdsvilkår; "ja-tak". Social dumping; "nej-tak".

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ser ingen grund til at ændre reglerne. For den seneste brede politiske aftale gør det mere attraktivt at tage arbejde og samtidig er genoptjeningsmulighederne gjort mere fleksible.

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge danskernes penge klogt -også i sundhedsvæsenet. Vi er Danmark hurtige til at tage ny medicin i brug og sådan skal det også være i fremtiden. Hvis medicinen er godkendt i det Europæiske lægemiddelagentur, så skal vi tage den til os. Det danske Medicinråd er en seriøs spiller i fht. at byde ind med anbefalinger om hvilken medicin der gavner og har effekt. Men det skal være sådan, at det er den behandlende læge der afgør hvorvidt en given patient kan profitere af en given medicintype.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med behandlingsgarantien kan man vælge ventetiden i det offentlige fra og vælge behandling på et privathospital. Det er et stærkt signal og vigtigt for den enkelte, at det ikke er pengepungens størrelse der taler - men en lovfæstnet ret til hurtig behandling.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre vil IKKE indføre mere brugerbetaling i sundhedsvæsenet. Alle skal have lige adgang til sundhed. Jeg er utrolig glad for, at vi har styrket patientrettighederne så der er f.eks. 30 dages behandlingsgaranti, så kan man tage på privathospital - uden at skulle have penge op af lommen - hvis ventelisten er lang.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Er man udlænding og har man begået kriminalitet i Danmark, så skal man udvises. Vi skal have et Danmark for dem som kan og vil - kriminelle skal forlade landet!

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er et af verdens mest lige samfund. Det er jeg stolt over. Her er lige adgang til f.eks. skole, uddannelse og sundhed. Vi skal værne om lige rettigheder i et land, hvor det ikke handler om hvor du kommer fra, men hvad du kommer med.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal kunne betale sig, at tage et arbejde og her bidrager kontanthjælpsloftet. Siden vi indførte kontanthjælpsloftet er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet markant. Det er godt for både den enkelte og samfundet, at flere bidrager til vores fælles velfærd.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en vigtig balance, på den ene side at sikre et rimeligt forsørgelsesgrundlag hvis man mister sit job og på den anden side sikre, at det netop kan betale sig at tage et arbejde. Jeg er tilfreds med både kontanthjælpsloft og integrationsydelse - begge dele er balanceret.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal styrke de børn, som har særlige udfordringer - men ikke nødvendigvis i folkeskoleregi. Den tidligere Socialdemokratisk-ledede regering havde et ønske om at 96% af børnene skulle i folkeskolen. Det var helt forkert - for alt for mange børn, der virkelig havde brug for hjælp blev presset ind i folkeskolen. Jeg er glad for, at vi har "taget skeen" i den anden hånd.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er utrolig glad for, at et enigt Folketing har forkortet skoledagene for de mindste børn. Overordnet set er jeg glad for folkeskolereformen, særligt fordi bevægelse og fysisk aktivitet fylder mere i hverdagen.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal være meget opmærksomme på den test- og præstationskultur, som et ensidigt fokus på karakterer og test bidrager til. Test og karakterer kan være et vigtigt bidrag til at give både lærer, elever og forældre en pejling på standpunkt og fagligt niveau - men vi må ikke glemme, at se det enkelte barn. Hvis karakterer i højere grad føles af dialog omkring styrker og udfordringer, så tror jeg på, at vi f.eks. kan sænke stressniveauet og hæve trivslen hos mange skolebørn. Det er der brug for.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores ældre har fortjent en god alderdom og en værdig ældrepleje. Det har været en vigtig prioritet for os i Venstre, at løfte ældreområdet og sikre penge til flere varme hænder. Det glæder mig, at vi med "Værdighedsmilliarden" har givet kommunerne mulighed for at ansætte flere varme hænder, til at passe og pleje vores ældre. I Venstre vil vi helle bruge ressourcer på vores ældre og sikre dem en værdig alderdom, fremfor f.eks. overførselsindkomster.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores ældre skal tilbyde en værdig ældrepleje - uden at have penge op af lommen. Det manglede bare, efter et langt liv på arbejdsmarkedet! Jeg har som ældreordfører kæmpet for mere frit valg for vores ældre. At man f.eks. selv kan vælge om hjælpen skal være offentlig eller privat det er også værdighed - for det handler om retten til at bestemme selv, hele livet.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Venstre løber ikke fra den brede politiske aftale pensionsaftale som vi har indgået og vi har ingen planer om at hæve pensionsalderen, udover hvad der allerede er aftalt. Men jeg håber, at flere ældre har lyst til at blive lidt længere på arbejdsmarkedet, hvis helbredet er til det. Nu har vi givet en økonomisk "gulerod" og med den håber jeg, at flere overveje, at udskyde pensionistlivet lidt.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er skævheder i udligningen som den er i dag og jeg forstår godt f.eks. de fynske borgmestre når de udtrykker frustration. Det er skuffende, at det ikke har været muligt at indgå aftale med Socialdemokraterne.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At lette topskatten kan give god mening, men det giver også god mening, at det kan betale sig at tage et arbejde. Derfor har jeg fokus på skattelettelser i bunden, så vi styrker job-incitamenterne. Jeg ønsker at styrke kernevelfærden og det kan vi gøre ved at flytte flere fra passiv forsørgelse og ind i det arbejdende fællesskab.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Set fra min stol giver det meget mere mening, at styrke oplysningen og skabe stærke personlige incitamenter til at tage sunde valg. Nøglehulsmærket er et godt eksempel på, at man gør det nemt at tage et sundt valg. Da man lagde afgift på sukker og fedt, var det ikke en ubetinget succes - så lad os gå andre veje.

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være billigere at være dansker og vi er godt på vej. Siden valget i 2015 er skatter og afgifter sænket med over 20 mia. Jeg har først og fremmest fokus på vores fælles velfærd - og velstand er forudsætningen for velfærd. Derfor giver det mening , at have blik for hvordan vi sikrer, at vores virksomheder kan skabe vækst og danske arbejdspladser. At sænke skatter og afgifter er en vigtig "skrue", at skrue på.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er arbejdsmarkedets parter der aftaler løn og jeg bakker op om den danske model. Jeg glæder mig over, at det går godt i Danmark og økonomien er positiv. Vi har mange kloge hoveder og dygtige hænder i Danmark og får de ekstra i lønposen når det går os godt - så er det glædeligt.

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en særligt pligt til at hjælpe socialt udsatte familier, så børnene får den bedste start på livet. Det gør vi ikke ved hverken at sænke eller øge den nuværende børnecheck. Mit fokus er klart på at der tages initiativer, som har en positiv effekt og rent faktisk hjælper og styrker udsatte familier.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er optaget af at vores unge ikke begynder at drikke alkohol i en meget tidlig alder. Vi ved, at debutalderen har stor betydning for unges senere forbrug af alkohol. Debutalderen været faldend de seneste år og det er glædeligt. Derfor bakker jeg op om de nuværende grænser. MEN, det er helt afgørende at detailhandlen bliver bedre til at efterspørge ID. Vi skærpet håndhævelsen af salg af alkohol til unge. Det er den rigtige vej at gå.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal i det hele taget være billigere at være dansker!Børnefamilier er "travle folk" derfor glæder jeg mig over, at vi med Bolig-Job-ordningen har sikret billigere hjælp børnepasning og rengøring. Jeg er mor til tre børn og ved hvor presset familielivet kan blive når man skal have alle "ender til at nå sammen" omkring rengøring, pasning, madlavning osv.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ruslands ageren overfor f.eks. Ukraine er helt uacceptabel. Ruslands ageren er trussel mod sikkerhed og stabilitet i Europa, som vi skal tage meget alvorligt.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark lever op til FN's målsætning om at give 0,7 pct. af BNI i udviklingsbistand. Det er et fornuftigt niveau. I dag bruger vi et historisk højt beløb til humanitære indsatser i nærområderne - og det er den rigtige vej at gå. For i nærområderne rækker pengene meget længere.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg så gerne, at Danmark kunne deltage i fredsbevarende operationer på linje med andre EU-lande. Det kan ikke i dag pga. forsvarsforbeholdet - og det ærgrer mig, at vi ikke kan bidrage til fred og stabilitet i det regi, også.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg bliver umådelig trist, når jeg hører om unge der i en tidlig alder er slået ind på en kriminel løbebane. Vi må og skal styrke det forebyggende arbejde - men samtidig holde fast i, at har du begået kriminalitet, så har det konsekvenser.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede hævet straffen - nu skal domstolene bruge mulighederne.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med et ungdomskriminalitetsnævn for de 10-17årige har vi fokus på den forebyggende indsats - vi skal hjælpe dem ud af den kriminelle løbebane og hellere i dag end i morgen.

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er det lille grønne land - og vi er helt i front. Hæver vi afgifterne risikerer vi, at sætte det grønne over styr. Vi skal ikke risikere, at dansk produktion flytter til udlandet hvor der måske er lavere miljø- og klimastandarder end i Danmark.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja- lad os genbruge alt det vi kan over hele linjen. Husholdningsapparater, plast og pap på genbrugspladsen, bekæmpe madspild og gammelt tøj i genbrugsbeholderne - for nu blot at nævne et par eksempler. Men også virksomhederne må tage medansvar og øge genanvendelsen af materialer.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

1 million klimavenlige biler i 2030 i Danmark er et ambitiøst mål. Skal vi nå det er det afgørende, at vi er meget afgiftsbevidste - ligesom i dag hvor man ikke betaler afgift på klimavenlige biler under 400.000

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker at begrænse asyltilstrømningen - og lejere i Nordafrika kan være et vigtigt instrument - men det skal være i EU-regi.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I stedet for at gøre den nuværende grænsekontrol permanent, giver det mere mening at styrke Europas ydre grænser. MEN sål ænge der er alvorlig terrortrussel mod Danmark, så er det vigtigt at opretholde grænsekontrollen - ingen tvivl om det.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er glad for EU for EU har gjort os rigere og stærkere. Vi har brug for et stærkt og samarbejdende EU - men det er "tudetosset" når EU f.eks. bestemmer, barselsregler for danske mænd.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have fokus på den borgernære velfærd og ikke suge kraft og energi ud af den offentlige sektor med rigide regler og registreringskrav. For mig er det en vigtig opgave, at vi "lægger os i selen" for at få luget ud i overflødige regler. Mere tid til kerneopgaven for vores offentlige ansatte er et klart mål og ønske.

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have skarpt fokus på varme hænder, kerne - og borgernær velfærd - ikke på rigide regler. Væk med unødvendigt bureaukrati. Noget dokumentation giver mening - lad os nøjes med det :-)

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mig er det ikke afgørende om man vælger en privat eller offentlig leverandør/aktør. Det afgørende er hvad man får for pengene. Konkurrence er sundt, og kan sikre til at vi får mest mulig velfærd for pengene.

43 Der bør ikke etableres en kattegatforbindelse mellem Jylland og Sjælland da det vil få negative konsekvenser for væksten på Fyn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for god infrastruktur i hele Danmark. Vi er sårbare på Fyn hvis f.eks. Storebælt lukker i længere tid - det har vi oplevet flere gange. Mit fokus er klart på udvidelse af E20 og en ny bro mellem Fyn -Als.

44 Der bør afsættes statslige midler til etablering af etape to af letbanen i Odense

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker først og fremmest at prioritere midler til asfalt. Det betyder, at vi først skal have gjort E20 færdig med tre spor over Fyn. Er der økonomi til det vil det være fint, at prioritere både letbane og jernbane.

45 Politiet bør omprioritere mandskabet på Fyn, så det bliver muligt at genetablere de døgnbemandede politistationer i kystbyerne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er helt afgørende, at politiet har frihed til at prioritere mandsskabsressourcer derhen hvor behovet er størst. Fysisk tilstedeværelse og synlighed, særligt i turistsæsonen, i kystbyerne skaber tryghed. Men der er mange måder, at være synlige på.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Venstre

2015 - nu

Sundhedsordfører Folketinget, Venstre

2015 - nu

Ældreordfører Folketinget, Venstre

2011 - nu

Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Venstre

2011 - nu

Psykiatriordfører Folketinget, Venstre

2009 - 2013

Medlem af Økonomiudvalget Faaborg-Midtfyn Kommune, Venstre

2007 - 2017

Medlem af Sundhedsudvalget Faaborg-Midtfyn Kommune, Venstre

2007 - 2009

Medlem af Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Faaborg-Midtfyn Kommune, Venstre

2006 - 2017

Kommunalbestyrelsesmedlem Faaborg-Midtfyn Kommune, Venstre
Næstformand for Udvalget vedrørende Det Etiske Råd Folketinget, Venstre
Medlem af Børne- og Undervisningsudvalget Folketinget, Venstre
Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Folketinget, Venstre
Medlem af Kirkeudvalget, Social- og Indenrigsudvalget Folketinget, Venstre
Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget Folketinget, Venstre
Medlem af Transport- og Bygningsudvalget Folketinget, Venstre

Tillidsposter

2009 - 2012

Bestyrelsesmedlem FFV Erhverv

2009 - 2012

Bestyrelsesmedlem Faaborg-Midtfyn Turistforening

2007 - nu

Bestyrelsesmedlem Faaborg Forsyningsvirksomheder

2007 - 2012

Formand FFV Fjernvarme

2007 - 2012

Bestyrelsesmedlem FFV Vand

Uddannelse

1997 - 2004

Cand.mag Dansk, Syddansk Universitet, Odense

Erhvervserfaring

1988 - 1991

Klinikassistent Lyngby
V

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Venstre

2015 - nu

Sundhedsordfører Folketinget, Venstre

2015 - nu

Ældreordfører Folketinget, Venstre

2011 - nu

Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Venstre

2011 - nu

Psykiatriordfører Folketinget, Venstre

2009 - 2013

Medlem af Økonomiudvalget Faaborg-Midtfyn Kommune, Venstre

2007 - 2017

Medlem af Sundhedsudvalget Faaborg-Midtfyn Kommune, Venstre

2007 - 2009

Medlem af Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Faaborg-Midtfyn Kommune, Venstre

2006 - 2017

Kommunalbestyrelsesmedlem Faaborg-Midtfyn Kommune, Venstre
Næstformand for Udvalget vedrørende Det Etiske Råd Folketinget, Venstre
Medlem af Børne- og Undervisningsudvalget Folketinget, Venstre
Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Folketinget, Venstre
Medlem af Kirkeudvalget, Social- og Indenrigsudvalget Folketinget, Venstre
Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget Folketinget, Venstre
Medlem af Transport- og Bygningsudvalget Folketinget, Venstre

Tillidsposter

2009 - 2012

Bestyrelsesmedlem FFV Erhverv

2009 - 2012

Bestyrelsesmedlem Faaborg-Midtfyn Turistforening

2007 - nu

Bestyrelsesmedlem Faaborg Forsyningsvirksomheder

2007 - 2012

Formand FFV Fjernvarme

2007 - 2012

Bestyrelsesmedlem FFV Vand

Uddannelse

1997 - 2004

Cand.mag Dansk, Syddansk Universitet, Odense

Erhvervserfaring

1988 - 1991

Klinikassistent Lyngby

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik