PERSONPROFIL

Jens Henrik W. Thulesen Dahl

Dansk Folkeparti

Valgt i Fyns Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Assens

Født 20. juli 1961 i Brædstrup Gift Bor i Assens Kommune

O

Jens Henrik Winther Thulesen Dahl (DF) er byrådsmedlem, fhv. 1. viceborgmester i Assens Kommune. Han er medlem af Uddannelse-, Børn- og Familieudvalget og Økonomiudvalget. Han har været byrådsmedlem siden 2009.

Siden folketingsvalget i 2011 har han været medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, som han er valgt for i Assenskredsen. Jens Henrik W. Thulesen Dahl er uddannet civilingeniør, og han har tidligere arbejdet som konsulent.

Jens Henrik W. Thulesen Dahl er uddannet civilingeniør fra Aalborg Universitet, og han har tidligere arbejdet som selvstændig konsulent. Privat har han tre sønner, og er gift med Helle.

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • Skole og uddannelse
  • Beskæftigelse
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

Jeg arbejder målrettet med at sikre en sammenhæng mellem de beslutninger, som vi træffer på Christiansborg og de udfordringer vi har på Fyn.

Når jeg kan se, at unge med handicap har svært ved at tage en uddannelse. Så kæmper jeg konkret for at skabe bedre muligheder for unge med handicap i uddannelse, så de får den ekstra tid og de rigtige hjælpemidler eller handicaptillæg til SU.

Når jeg oplever, at vore ældre borgere har svært ved at finde rundt i det offentlige, så kæmper jeg på Christiansborg for, at der skal være en indgang, hvor man kan få den hjælp, man har brug for.

Når jeg ved, at vi har et stort potentiale i nye teknologier som droner og robotter, hvor vi på Fyn er blandt de bedste i verden. Så arbejder jeg på Christiansborg for at sikre gode rammer for udvikling og forskning. Jeg arbejder bl.a. for at der bliver mulighed for, at man kan flyve med droner udenfor synsvidde – så politiet kan sende en drone ud og lede efter forsvundne personer.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Der bør afsættes statslige midler til etablering af etape to af letbanen i Odense

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fremtiden tilhører selvkørende busser - evt på busbaner. Det vil gøre systemerne meget mere fleksible.

44 Der bør ikke etableres en kattegatforbindelse mellem Jylland og Sjælland da det vil få negative konsekvenser for væksten på Fyn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Politiet bør omprioritere mandskabet på Fyn, så det bliver muligt at genetablere de døgnbemandede politistationer i kystbyerne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er i dag for lange udrykningstider. Det betyder, at blandt andet indbrudstyvene kalkulerer med, at kunne nå at begå røveri og nå væk.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1390 Dansk Folkeparti in total 2987
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1343 Dansk Folkeparti in total 3285

Mærkesager

  • Ældre
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Jeg ønsker Kvalitet i alle hjørner. Assens Kommune skal være landets mest veldrevne kommune.
Politikker, visioner og planer skal følges. Der skal være konkrete realistiske handleplaner - hvis vi siger vi vil noget, skal vi også have en konkret plan for at komme derhen. Når vi f.eks siger "i Assens lykkes alle børn"! Hvordan sikrer vi så, at det også sker når det er svært? Vi skal sikre den sammenhængende vedvarende ubrudte indsats specielt for de som har det svært - den faste hånd i ryggen - det faste tag i nakken - indtil de lykkes.
Og hvor har vi pladsen til den støjende og støvende virksomhed? Hvilke krav vil vi helt præcist stille, hvis man ønsker at bygge i kvarterer, hvor vi ønsker at bevare miljøet? Det holder ikke at vi gang på gang stopper eller ændrer ting politisk fordi vi alligevel ikke helt mener de politikker vi har. Vores politikker og retningslinjer skal rettes til så det passer til den politiske virkelighed.

Respekt for mennesker er afgørende. Assens Kommune skal altid levere en koordineret og sammenhængende indsats, så ingen - hverken borgere eller virksomheder - oplever sig som en paragraf eller et nummer, men som centrum for en indsats for at hjælpe med at borgeres og virksomheders drømme bliver til virkelighed..
Kommunen eksisterer for borgernes og virksomhedernes skyld. Kommunens opgaver er sammen med borgerne eller virksomhederne at gøre hvad vi kan for at udfolde og opfylde ønsker og behov i respekt for hinanden og omgivelserne.
Kommunen skal ikke opfattes som værende en bureaukratisk og kontrollerende instans, men skal derimod være rådgivende, vejledende og hjælpende i forhold til at hjælpe borgeren og virksomheden med at finde ud af at leve sit liv.

Assens Kommune som et godt sted at leve og arbejde.
I Assens Kommune skal det være trygt og godt at leve for alle aldersgrupper. Vi skal sikre gode og fleksible tilbud for små og store. Vi skal have grundskoler og ungdomsuddannelser, som i et konstruktivt samarbejde sikrer at alle børn og u...

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Assens Kommune skal ikke lukke skoler i de kommende fire år, selvom der bliver færre elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er i aftalen om skolestruktur mellem DF, S og EL indbygget, at vi skal gøre en særlig indsats, hvis små skoler er i fare for at komme under 100 elever - netop for at vi ikke skal ende i en situation, hvor vi skal tale lukninger. Dermed skal vi sikre, at der ikke lukkes skoler de næste fire år.

2 Assens Kommune skal bruge skattekroner til at medfinansiere et søbad på havnen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er i budgettet for 2018 afsat midler til et søbad. Vi har ikke mulighed for at afsætte så meget, som "søbadet" kunne ønske - men vi skal bidrage med det vi kan.

3 Der skal etableres flere boliger på havnen i Assens, også selvom det er på bekostning af erhverv.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er helt afgørende, at vi får gennembearbejdet en plan for hele havneområdet, som kan rumme både fritid, erhverv og turisme elementer. Vi skal sikre, at vi ikke får etableret boliger, som f.eks kommer i karambolage med værftet. Derfor skal evt boliger på havnen pladseres med omhu.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ene må ikke udelukke det andet. Det er vigtigt, at vi har en offentlige kollektiv trafik med teletaxaer, pendlertaxaer, busser og tog, som giver alle en mulighed for at komme omkring. Samtidig skal vi sikre, at vores vejnet er forsvarligt at køre på også i privatbil.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at vi har et udmærket system for affaldssortering i dag. Vi skal gøre det så nemt som muligt at sortere for borgerne, dermed får vi også mest muligt sorteret.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ville gerne kunne sige ja - men med den udfordrede økonomi, som vi har er det ikke realistisk, at gøre det. Vi skal arbejde målrettet på at få mest muligt ud af de ressourcer, som vi har.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ville gerne kunne sige ja - men med den udfordrede økonomi, som vi har er det ikke realistisk, at gøre det. Vi skal arbejde målrettet på at få mest muligt ud af de ressourcer, som vi har.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal arbejde hårdt på at der er sammenhæng i indsatserne. At der kan indsættes tidligt, så vi så vidt muligt arbejder forebyggende. For at kunne det skal vi sikre, at der er de nødvendige ressourcer.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som udgangspunkt er flygtninge en økonomisk belastning for kommunen. For de flygtninge, som skal blive her, skal vi naturligvis tilstræbe at få dem ud på arbejdsmarkedet, så de kan være selvforsørgende.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Erfaringerne med private aktører i ældreplejen taler ikke for at gøre mere af det. Vi skal satse på at blive bedre i morgen end i dag i vores kommunale ældrepleje. Vi skal - som det også er aftalt i budget 2018 - igangsætte en proces for politikerne sammen med medarbejderne om at øge kvaliteten. Sammen kan vi løfte kvaliteten og sikrer kvalitet i alle hjørner.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et af de områder, hvor en øget udgift bør give en besparelse relativ hurtigt ved at sikre en god og hurtig genoptræning, f.eks så man hurtigere kan komme tilbage på arbejdsmarkedet eller man minimere risikoen for genindlæggelser.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge penge på at udvikle vores skoler, så de kan levere den bedste uddannelse til alle vore børn. Det kan indebære flere lærerressourcer til klasserne frem for mindre klasser, således at den enkelte elevs behov bedre imødekommes.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et jobcenter, som arbejder målrettet for at finde jobs til arbejdsløse. Men vi skal hver dag arbejde på at blive bedre - og det kan blive bedre. Vi skal på den ene side skubbe dem hurtigt ud, som er klar til det - og vi skal hjælpe og understøtte dem, som ikke er det, så de får de bedste muligheder for at blive klar til arbejdsmarkedet.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en presset kommunal økonomi i Assens Kommune, som ikke giver rum til at overveje skattenedsættelser.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre, at vi ser hele kommunen under et. Alle områder er vigtige og vi skal understøtte udvikling og fremdrift alle steder. Forudsætningen for at det kan lykkes er det lokale engagement, som vi skal bygge på.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ville gerne kunne sige ja - men med den udfordrede økonomi, som vi har er det ikke realistisk, at gøre det. Vi skal arbejde målrettet på at få mest muligt ud af de ressourcer, som vi har.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge penge systematisk på at etablere et cykelstinet samtidig med at vi også vedligeholder vores øvrige vejnet.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har plads til både at sikre naturområderne og plads til erhvervsejendomme. Det der er væsentligt er, at vi har udstykninger til alle de typer erhverv, som vi gerne vil have til kommune. Og at det er tydeligt og klart for de erhvervsdrivende.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal i højere grad udvikle og understøtte de lokale tiltag og initiativer. Og vi skal udvikle det eksisterende kulturliv fremfor at tiltrække nyt udefra.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ville gerne kunne sige ja - men med den udfordrede økonomi, som vi har er det ikke realistisk, at gøre det. Vi skal arbejde målrettet på at få mest muligt ud af de ressourcer, som vi har.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Heldigvis får vi pt ganske få nye flygtninge. Vi har en ganske velfungerende indsats overfor flygtninge i dag. Men vi skal blive bedre til at håndtere de få problematiske flygtninge - men det skal gøres indenfor de ressourcer, som vi afsætter i dag.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke have mere brugerbetaling ind i ældreplejen.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal arbejde hårdt på at der er sammenhæng i indsatserne. At der kan indsættes tidligt, så vi så vidt muligt arbejder forebyggende.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ville gerne kunne sige ja - men med den udfordrede økonomi, som vi har er det ikke realistisk, at gøre det. Vi skal arbejde målrettet på at få mest muligt ud af de ressourcer, som vi har.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror ikke på, at vi skal betale os fra, at få private virksomheder hertil. Det afgørende for virksomhederne er, at den kommunale service fungerer smidigt og helhedsorienteret. Det skal vi stræbe efter at gøre bedre i morgen end i dag - og så italesætte det. Det tror jeg er den bedste måde at tiltrække nye virksomheder på.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som udgangspunkt mener vi, at vi skal holde skatterne i ro

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Dansk Folkeparti

2010 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Assens Kommune, Dansk Folkeparti

2014 - 2017

1. viceborgmester Assens Kommune, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Formand for Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Assens Kommune, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Folketingsmedlem Assens Kredsen, Dansk Folkeparti

2009 - nu

Byrådsmedlem Assens Kommune, Dansk Folkeparti

Tillidsposter

2014 - 2017

Bevillingsnævnet

2014 - 2017

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Assens Kommune

Uddannelse

2006 - 2009

Diplomuddannelse i ledelse VIA University College

1996 - 1996

Voksenpædagogisk grundkursus

1980 - 1985

Civilingeniør Indeklima og energiøkonomi, Aalborg Universitet

1977 - 1980

Student Nysproglig, Rosborg Gymnasium

1980 - 1985

Civilingeniør Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

2008 - 2011

Arbejdsmiljøkonsulent HR-afdelingen, Borgmesterens afdeling, Aarhus Kommune

2001 - 2011

Undervisning i indeklima og støj Ergo- og Fysioterapiskolen, Aarhus

1994 - 2007

Arbejdsmiljøkonsulent Udviklingshuset, Århus Kommune

2000 - 2006

Souschef Aarhus Kommunes BST

1999 - 2000

Konstitueret leder Aarhus Kommunes BST

1989 - 1994

Projektingeniør og VKO konsulent Carl Bro A/S

1986 - 1991

Ekstern undervisningsassistent Institut for Bygningsteknik, Aalborg Universitet

1985 - 1989

Fagingeniør i vvs-afdelingen Rådgivende ingeniørfirma Nellemann, Aalborg
O

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Dansk Folkeparti

2010 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Assens Kommune, Dansk Folkeparti

2014 - 2017

1. viceborgmester Assens Kommune, Dansk Folkeparti

2017 - nu

Formand for Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Assens Kommune, Dansk Folkeparti

2011 - nu

Folketingsmedlem Assens Kredsen, Dansk Folkeparti

2009 - nu

Byrådsmedlem Assens Kommune, Dansk Folkeparti

Tillidsposter

2014 - 2017

Bevillingsnævnet

2014 - 2017

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Assens Kommune

Uddannelse

2006 - 2009

Diplomuddannelse i ledelse VIA University College

1996 - 1996

Voksenpædagogisk grundkursus

1980 - 1985

Civilingeniør Indeklima og energiøkonomi, Aalborg Universitet

1977 - 1980

Student Nysproglig, Rosborg Gymnasium

1980 - 1985

Civilingeniør Aalborg Universitet

Erhvervserfaring

2008 - 2011

Arbejdsmiljøkonsulent HR-afdelingen, Borgmesterens afdeling, Aarhus Kommune

2001 - 2011

Undervisning i indeklima og støj Ergo- og Fysioterapiskolen, Aarhus

1994 - 2007

Arbejdsmiljøkonsulent Udviklingshuset, Århus Kommune

2000 - 2006

Souschef Aarhus Kommunes BST

1999 - 2000

Konstitueret leder Aarhus Kommunes BST

1989 - 1994

Projektingeniør og VKO konsulent Carl Bro A/S

1986 - 1991

Ekstern undervisningsassistent Institut for Bygningsteknik, Aalborg Universitet

1985 - 1989

Fagingeniør i vvs-afdelingen Rådgivende ingeniørfirma Nellemann, Aalborg

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik