PERSONPROFIL

Jesper Kiel

Enhedslisten

Folketingskandidat i Fyns Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Svendborg

Født 10. januar 1966 i Valby Gift 2 børn Bor i Svendborg Kommune

Ø

Jesper Kiel (EL) er byrådsmedlem i Svendborg Kommune. Han er medlem af Økonomiudvalget og ​Miljø- og Naturudvalget.

Han er folketingskandidat til valget i 2019 i Fyns storkreds.
Han har også været folketingskandidat for partiet i flere omgange, og ved seneste valg blev han valgt som stedfortræder. Fra november 2015 til januar 2016 var Jesper Kiel folketingsmedlem for Enhedslisten som afløser for partikollegaen Rune Lund. Derudover fungerede Jesper Kiel som stedfortrædende folketingsmedlem, for Pernille Skipper, indtil februar 2018.

Jesper Kiel er oprindeligt uddannet maskinarbejder, og siden har han uddannet sig som multimediedesigner. Han arbejder til daglig som kommunal- og regionspolitisk organisationssekretær for Enhedslisten. Han har tidligere bl.a. arbejdet som koordinator for fagforbundet Prosa og som maskinarbejder ved Svendborg Værft. Privat er Jesper Kiel bosat i Svendborg.

Mærkesager

  • Beskæftigelse
  • Flygtninge og indvandrere
  • Børn og ungeområdet
  • Økonomi
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Jeg vil kæmpe benhårdt for at få genoprettet vores velfærd og sikre det efterhånden hullede sociale sikkerhedsnet.

Vi skal have nedbragt uligheden i samfundet, så de store virksomheder og de rigeste bidrager mere til vores fælles velfærd, som er udgangspunktet for et trygt samfund.

Indsatsen for social retfærdighed skal gå side om side indsatsen for klimaet - og det haster. Vi skal have både transporten og landbruget med i klimaomstillingen.

Det bliver afgørende at vi på Fyn får opprioriteret den kollektive trafik. Dels ved at sikre busser på hele Fyn, en opgradering af Svendborgbanen og udbygning med et ekstra spor på Vestfyn. Priserne på den kollektive trafik skal ned med mindst 30%.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I kommunerne er der forsvundet tusindvis af job. Det har ramt velfærd hårdt, der er brug for en genopretning, så der kommer flere til at tage sig børnene, de ældre, de handicappede, socialt udsatte og miljøet i kommunerne.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dagpengesystemet er blevet voldsomt forringet og skabt mere usikre forhold på arbejdsmarkedet. Derfor skal det igen være nemmere at optjene dagpengeret, så arbejdsløshed ikke fører til en voldsom social nedtur.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man må selvfølgelig gerne tage til Danmark for at arbejde, men det skal skal på danske løn- og arbejdsforhold ellers bliver hele vores overenskomst system og velfærdmodel undergravet. Vi skal gøre alt for at virksomhederne bruger udenlands arbejdskraft til at presse lønningerne.

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Medicinalindustrien udvikler hele tiden nye præparater, for at holde priserne og dræner dermed det danske sundhedsvæsen. Derfor er det vigtigt, at medicin har en væsentlig effekt før den tages i brug. Det er vigtigt at styrke den offentlige forskning i medicin og have offentlig produktion af medicin, så vi kan befri sundhedsvæsnet fra medicinalindustriens jagt efter profit.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er helt uenig i præmissen. Vi har i dag mangel på læger og sygeplejesker. Hvis private får flere opgaver, så ansætte de flere læger og sygeplejersker og dermed får det offentlig endnu mere svært ved at skaffe personale. Så det vil få den omvendte effekt.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhed skal være gratis og ikke gøres afhængig af indkomsten! Brugerbetaling vil øge uligheden, som i forvejen er alt for stor, når det kommer til sundhed.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er blevet umenneskelig svært at få asyl, og dem som får asyl sættes i en så svær situation, at det skader integrationen.

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som reglerne er nu, kan mange ikke leve sammen med deres udenlandske ægtefælle i Danmark. Det er helt urimeligt på denne måde at adskille familier. Der skal selvfølgelig ikke åbnes op for at proformaægteskaber kan blive en smutvej uden om de normale regler.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dem der bare kommer til Danmark for at lave kriminalitet skal selvfølgelig bare ud! Men det er urimeligt at folk, som har levet deres liv i Danmark, skal straffes særlig hårdt.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uligheden er stigende, det svækker sammenhængskraften i samfundet og skaber mere usikkerhed for alle. Enhedslisten hav større lighed i samfundet.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet rammer børnene, ingen børn skal vokse op i fattigdom. Derfor skal kontanthjælpsloftet væk.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan sagtens betale sig for folk at tage et arbejde. Kontanthjælpsloft og integrationsydelse har gjort mange fattigere, men kun nogle får er kommet i job. Men modregningsregler for kontanthjælp er urimelige, fordi en ekstraindtægt fra et deltidsjob i stor udstrækning bliver modregnet i kontanthjælpen.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skolereformen med de længere skoledage, var dømt til at slå fejl. De længere skoledage skulle laves for de samme penge. Det har ramt lærernes tid til forberedelse, derfor blev det sparsomt med nye undervisningsformer og de mange fine visioner. For mange børn vil bedre forberedt undervisning eller timer med to voksne være bedre end lange skoledage.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nationale tests og karakterer dominerer for meget i folkeskolen.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal fortsat arbejde med at skabe plads til børn med særlige behov, men alt for ofte er der ikke fulgt ressourcer og efteruddannelse med til at sikre inklusionen. Inklusionen er gået for vidt, fordi det er blevet en spareøvelse. Det er vigtigt at der fortsat er nogle gode specialtilbud.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er de seneste 10 år skåret på både skoler, børnehaver og ældreplejen. Derfor er løsningen ikke at skære mere på fx. børnene for at løfte ældreområdet. Det er den kommunale velfærd, som samlet skal have et løft og økonomien skal fremover følge med udviklingen, hvor der bliver flere ældre.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle uanset økonomi skal kunne få den hjælp, som er nødvendig. Der skal ikke indføres brugerbetaling!

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er klart, at et stigende antal ældre, vil føre til stigende udgifter i ældreplejen. Gennem de seneste 10 år er det sparet på ældreplejen. Ikke på grund af pensionsalderen, men fordi skiftende regeringer har delt ud af skattelettelser og udhulet kommunernes økonomi. Det er politik vedtaget på Christiansborg, som har dikteret denne udvikling og det kan ændres også uden at pensionsalderen skal stige.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhedslisten vil gerne have lavere moms på økologisk og sunde fødevarer. Det vil gøre det nemmere for alle at vælge økologisk, når de køber ind.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er tværtimod behov for at øge udligningen, så man har mulighed for få nogenlunde den samme kommunale service i hele landet.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dem som tjener mest skal også bidrage med en større andel til fællesskabet. De rigeste har i forvejen fået flere skatte- og afgiftslettelser, det skal vi ikke have mere af.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gode daginstitutioner, en folkeskole, som favneR alle, et godt uddannelsessystem, sundhedsvæsen og et stærkt social sikkerhedsnet er fundamentet for, at vi har et stærkt samfund og en stærk 'økonomi. Det fundament er blevet undergravet de seneste år og skal genopbygges!

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Almindelige lønmodtageres lønninger er ikke forhøje, men derimod er direktørernes lønninger og bonusser steget alt for meget. Uligheden i samfundet har været stigende, det skal vi sætte ind for for. De rigeste i samfundet skal bidrage mere til den fælles velfærd og til en grøn omstilling af samfundet.

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De store virksomheder har haft store overskud og delt milliarder ud på aktionærerne. Samtidigt er de blevet begunstiget med afgifts- og skattelettelser. De skal ikke sænkes yderligere. Selskaberne har også stor glæde af veje, gode uddannelser, at de ansatte kan få passet deres børn osv. Derfor skal de naturligvis bidrage til fællesskabet.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhedslisten vil fastholde de nuværende regler, men det skal sikres at reglerne overholdes.

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn i familier, hvor forældrene er uden arbejder, er ramt af lavere ydelser og deraf af øget fattigdom. De familier skal hjælpes mere! Ingen børn skal vokse op i fattigdom. For mange andre børnefamilier er travlhed og en stresset hverdag hovedproblemet, derfor arbejder Enhedslisten for en 30 timers arbejdsuge.

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle børnefamilier skal have ret til velfærdsgoder, som børnecheck, daginstitution osv. Dem som tjener mange penge, skal bidrage over skatten, men når skatte er betalt, så skal alle børnefamilier har samme rettigheder. Men det er klart at de socialt udsatte børnefamilier skal have en ekstra hjælp, men det skal finansieres over skatten ikke ved at tage støtte fra andre børnefamilier.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De borgerlige har allerede skåret i ulandsbistanden, det er en helt forkert udvikling. Ulandsbistanden er afgørende for at undgå krige og flygtningestrømme. Det er vigtigt at Danmark bidrager til at skabe udvikling og nedbringe uligheden på verdensplan.

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er en farlig udvikling, at EU vil udvikle det militære samarbejde. Det trækker i retning at gøre EU til en militær magt og vil uge øge våbenudgifterne. Vi skal istedet styrke FNs mulighederne for at sikre og fred og nedrustning.

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal på ingen måde acceptere Rusland indblanding i demokratiske valg eller deres tvivlsomme forhold til menneskerettigheder. Men omvendt er det en forkert, at sætte gang i et våbenkapløb med Rusland, det vil kun føre til øget risiko for konflikt. Ja politisk pres - nej til oprustning

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn skal ikke i fængsel eller udsættes for straf, der minder om.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man har af flere omgange skærpet straffen for vold. Tanken er at det skal have en forebyggende effekt. Det er det nu ikke meget som tyder på. Derfor er der behov for andre tiltag. F.eks. lever mange i forhold præget af vold, men har svært ved at slippe ud af forholdet. Derfor skal vi have flere pladser på krisecentrene.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kommer ikke af med kriminaliteten ved hovedløst at øge straffen. De færreste bliver bedre mennesker af at komme i fængsel, der skal der satse mere på at få folk ud af kriminalitet gennem gennem uddannelse og arbejde. Men økonomisk kriminalitet skal straffes hårdere. Her er der banditter i habitter, som slipper alt for nemt og de har arbejde, uddannelse og et godt liv. Så her skal resocialisering måske have en noget anden karakter.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er helt afgørende, at vi får skiftet bilparken ud til el-biler, derfor skal afgiften væk i første omgang, samtidigt med at det skal være dyrere at køre i diesel- og benzinbiler. Enhedslisten har fremlagt en klimaplan, som samtidigt sikrer den sociale balance, ved at føre penge tilbage til folk med lav- og mellemindkomster.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dem der forurener mest skal betale mest. Pengene fra grønne afgifter skal bruges til at gennemføre en grøn omstilling af hele samfundet.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark er sakket bagud med hensyn til genbrug. Nu skal vi igang og vi skal gør os mindre afhængige af at brænde affald. Til gengæld skal fjernvarmen fremover kommer fra geotermi eller store varmepumper, men ressourcerne skal genbruges.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når Danmark ikke kan gå foran og forbyde giftige stoffer i legetøj eller helt forbyde social dumping, så har EU fået for meget magt. EUs indre marked forhindrer på mange områder at de enkelte lande kan føre en grøn politik. Men det er klart at der er behov internationalt samarbejde om f.eks. klimaindsatsen. Både i EU og med lande i resten af verden.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have grænsekontrol, som stopper organiseret kriminalitet, men den nuværende bevidstløse grænsekontrol er bare symbolsk og virker ikke. Så vi skal sikre en mere effektiv indsats, som faktisk virker.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er grundlæggende en syg tanke, at man “købe” sig fri for asylansøgere. Det er meget tvivlsomt om man kan finde et land i Nordafrika, som vil huse sådanne lejre. De fleste af landene har store problemer med menneskerettighederne. Der er stor risiko for at lejrene vil bringe flygtninge i en meget usikker situation. Men det ville være bedst, hvis flygtninge kunne søge asyl uden at begive sig ud på en farefuld rejse. Derfor skal Danmark igen begynde at tage kvoteflygtninge.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private firmaer skal udover at levere en ydelse også levere et overskud til ejerne, derfor bliver det i sidste ende dyrere. Private firmaer muligvis levere billigere rengøring, men lønningerne presses ned og det samme sker med kvaliteteten. Men det er klart, at der er opgaver, som kræver specialviden eller specialudstyr. Her kan det jo være nødvendigt, at opgaver udbydes til private.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhedsvæsenet, uddannelsesinstitutioner og andre statslige institutioner har gennem flere år sparet 2% om året. Kommunerne har effektiviseret i årevis. Så på den måde er det en absurd påstand at det offentlige generelt er for ineffektivt. Men samtidigt med de årlige besparelser er der også indført en masse kontrol og registreringer, det kunne vi godt rydde op i!

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når skat har udbetalt milliarder til udbytteskat-svindlere uden at opdage det, så har der været for få ansatte i skat. Omvendt bliver der brugt for meget tid på test, registreringer mm i skoler og daginstitutioner - men den tid skal gives tilbage til børnene - ikke spares. Der er i mange kommuner også alt for få ansatte til at sikre vores miljø og natur. Så der er noget administrativt arbejde, vi kunne spare væk, men der er mindst lige så meget som vi burde opprioritere.

43 Politiet bør omprioritere mandskabet på Fyn, så det bliver muligt at genetablere de døgnbemandede politistationer i kystbyerne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den centralisering af politiet, som der er sket har sikret bedre service fra politiet. Der der behov for at kigge på hvordan politiet igen kommer tættere på lokalsamfundene.

44 Der bør ikke etableres en kattegatforbindelse mellem Jylland og Sjælland da det vil få negative konsekvenser for væksten på Fyn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Først og fremmest er Enhedslisten imod Kattegatforbindelsen fordi den vil ødelægge en række naturperler. Det er en voldsom dyr løsning og vi tror ikke at tog bliver en del af løsningen. Natur- og miljømæssigt kan vi ikke støtte projektet.

45 Der bør afsættes statslige midler til etablering af etape to af letbanen i Odense

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vigtigste at prioritere på Fyn er at få et velfungerende tognet. En opgradering af Svendborgbanen og et ekstra spor på Vestfyn, men selvfølgelig er en fortsat udbygning af letbanen en god ting.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1208 Enhedslisten in total 3818
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1886 Enhedslisten in total 4612

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Solidarisk velfærd
Vi skal sikre, at der er tid til omsorg for vores ældre, at der er pædagoger nok i børnehaven og at der er tid velforberedt undervisning i folkeskolen. Vi skal tage hånd samfundets udsatte, det er både solidarisk og grundlaget for at vi alle lever i et trygt samfund.

Grøn omstilling
Vi skal have en plan, så vi er 100% forsynet med vedvarende energi i 2040. Vi skal i den kommende valgperiode have et system med affaldssortering, så en langt større andel går til genbrug og så skal vi udvikle vores natur med mere vild natur og urørt skov.

Mangfoldig kultur
Vi skal understøtte alle de mange kulturelle initiativer, som vokser op nedefra. Det skal vi ude i lokalområderne og det skal vi på Frederiksøen, hvor kulturen skal skabe liv og aktivitet, samtidigt med at vi bevarer en levendende havn og de kulturhistoriske værdier.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Rådhuset i Svendborg bør flyttes væk fra bymidten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er meningsløst at bruge penge på et nyt rådhus, når vi dårligt har råd til nye vuggestuepladser og faglokaler på skolerne. Jeg synes heller ikke vi skal tømme bymidten for arbejdspladser. En god blanding af arbejdspladser og og boliger er med til at skabe liv og variation i bymidten.

2 Svendborg Kommune skal bruge penge på at gøre flere byggegrunde klar til salg i bydelen Tankefuld.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er allerede brugt for mange penge på Tankefuld i forhold til efterspørgslen. Nu må nye investeringer afvente, at der bliver solgt flere grunde. Jeg tror i stedet at kommunen skal bruge mere energi på at tiltrække bæredygtige bofællesskaber fremfor at satse på individuelle byggegrunde.

3 Svendborg Kommune har været for restriktiv i forhold til at imødekomme investorernes ønsker i forbindelse med byggerier på havnen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen solgte grunden på Jessens Mole for sølle 2 mio. kr., men valgte alligevel, at investoren fik lov at lave byggeriet mere massivt, højt og lukket, end der var lagt op til ved salget. Så kommunen har i høj grad givet efter for investorens ønsker. Det samme skete på Baagøe- og Ribergrunden her valgte byrådet, at investoren kunne få lov at nedrive en del af det bevaringsværdige kulturmiljø. Så kommunen har bestemt ikke været for restriktiv - tværtimod.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have flere til at skifte til kollektiv trafik af hensyn til CO2-udslippet, derfor skal vi prioritere kollektiv trafik frem for biltrafik.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Svendborg Kommune er et uland med hensyn til affaldssortering. I denne periode skal vi igang med at der sorteres i husstandene, så vi sortere meget mere og sender meget mindre til forbrænding.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi vil først og fremmest prioritere breddeidrætten og de lokale muligheder for idræt. Derfor vil vi fx droppe støtten til eliteidrætten og GOG og Rabbits og i stedet satse på bredden. Det er også vigtigt at alle børn får mulighed for at dyrke idræt i fritiden. Derfor har vi foreslået, at alle børn fattige familier kunne få tilskud til idræt i fritiden.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lige nu er der lagt op til massive nedskæringer, de næste to år. Det er kun Enhedslisten, som har stemt imod. Derfor er det nok urealistisk, at der bliver afsat flere penge, selv om det var ønskeligt. Jeg synes at kommunen skal prioritere de mange kulturelle aktiviteter som vokser op fra neden og så droppe sponsorstøtten til eliteidrætten i GOG og Rabbits.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En solidarisk velfærd er vigtig både for de socialt udsatte, men også for at vi alle kan leve i et trygt samfund.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har ingen indflydelse på om der er krig og flygtninge i verden. Derfor er det lidt uvæsentligt om flygtningene er en ressource eller ej. Men faktisk har flygtningene ført til at vi har fået flere børnefamilier og unge til kommunen og det er jo vigtigt, og kan sagtens udnyttes til at være til gavn for kommunen, hvis vi sørger for en god integration.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De private aktører i ældreplejen er med til at presse kommunernes økonomi, fordi kommunen altid skal have et beredskab, når firmaerne går konkurs. Jeg tror at kommunen kan levere den bedste service samlet set ved at have opgaven.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror at det kan være en god idé at investere i god genoptræning. Det kan både sikre livskvalitet og men kan også føre til færre genindlæggelser, så derfor vil det nok kunne betale sig på lang sigt.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Svendborg Kommune har i modsætning til andre kommuner en maksimal klassekvotient på 26, hvor den normalt er 28. Så kommunen har allerede prioriteret at have færre elever i klasse. Det vil vi gerne fastholde.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke spor let at være arbejdsløs, man skal søge job, være i praktik eller i nyttejob. Men kommunens indsats for at hjælpe folk i arbejde kunne være bedre. Vores flygtninge får alt for dårlig hjælp og man bruger i alt for ringe grad revalidering og efteruddannelse som redskaber til at få folk tilbage på arbejdsmarkedet

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunens økonomi er hårdt presset, derfor er det nødvendigt, at skatteindtægterne skal øges lidt. Enhedslisten vil helst sikre det gennem en genindførelse af dækningsafgiften for erhvervsejendomme og lidt højere grundskyld. Men faktisk så vi gerne at vi ændrede på vægtningen, så personskatten blev sat ned til gengæld for at grundskylden blev hævet tilsvarende. Det ville føre til, at de rigeste i kommune ville komme til at betale mere i skat og at lejerne i kommunen kommer til at betale mindre.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at vi har god kommunal service og kommunale skole institutioner i hele kommunen, det må der ikke spares på. Vi vil gerne prøve nye modeller af, hvor vi laver borgerbudgetter, hvor lokalområdet selv kan prioritere i midler, der anvendes i lokalområdet.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er altid bedre at forebygge end at løse problemerne, når de først er opstået. Men vi kan jo ikke lade dem som er kommet i problemer i stikken, så der skal arbejdes langsigtet. Det vigtigt at færrest muligt ender i fattigdom og presses ud af samfundet, sådan som det sker i disse år med regeringens fattigdomsskabende reformer.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vigtigste for Enhedslisten er at skaffe flere bedre forhold for cyklister og fodgængere. Desværre har det seneste budgetforlig valgt at skære drastisk i midlerne til cykelstier og trafiksikkerhed og det var kun Enhedslisten, som stemte imod.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har masser af ledige erhvervsgrunde og ledige lokaler i Fremtidsfabrikken, så der er ikke behov for at bruge flere penge på det. Men der er faktisk behov for at udvide og forbedre vores relativt få områder med vild natur.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er fint tiltrække kulturelle begivenheder, men reelt har kommunen ikke råd. Fx har kommunen lovet at give 25 mio. kr. tilskud til til DGI landsstævne i 2021. De penge har kommunen ikke og derfor skal der skære voldsomt ned på velfærden i 2018 og 2019. Det kan vi ikke bakke op.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er blevet lavet en stor indsats med at renovere lejligheder i flere områder. Nu er der på grund af kontanthjælpsloft og integrationsydelse mangel på som billige boliger, derfor skal de bygges nye boliger. Det er vigtigt at de nye boliger bliver bliver placeret i blandede boligområder,

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bliver brugt en del penge, men desværre skummer private firmaer fløden og leverer en alt for dårlig indsats for at få flygtningene integreret og i arbejde. Men det behøver ikke nødvendigvis koste mere.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at kommunens serviceydelser er til alle borgere på lige fod. Til gengæld skal de rigeste borgere betale mere i skat for at bidrage til den fælles velfærd.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Budgetterne i daginstitutionerne bliver udhulet år efter år. Derfor er der behov for at øge antallet af pædagoger. Desværre har alle andre partier i byrådet valgt at lave masive nedskæringer de næste to år, det vil utvivlsomt ramme daginstitutionerne.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal skabe gode rammer for at starte of drive virksomhed. Kommunens vigtigste indsats skal bestå i at have gode daginstitutioner og skoler, det er afgørende for at virksomhedernes medarbejdere vil bo i kommunen. Det vil være en bedre markedsføring end at afsætte penge til reklame.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Svendborg Kommune har en relativ lav grundskyldspromille. Vi kunne have haft omkring lavere personskat, hvis vi havde samme grundskyld som i Lolland Kommune. Højere grundskyld og lavere personskat kunne føre til at de rigeste (med de dyreste grunde) ville komme til at betale lidt mere skat. I dag går de fri på grund af skatteloftet, de bliver kompenseret i skat til staten pga af kommunens høje personskat. Denne rabat ville de ikke få, hvis vi sænkede personskatten og hævede grundskylden.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

1994 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Enhedslisten

2005 - nu

Byrådsmedlem Svendborg Kommune, Enhedslisten

2014 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Svendborg Kommune, Enhedslisten

2018 - nu

Medlem af Miljø- og Naturudvalget Svendborg Kommune, Enhedslisten

2014 - 2017

Medlem af Miljø-, Klima- og Trafikudvalget Svendborg Kommune, Enhedslisten

2014 - 2017

Medlem af Udviklingsudvalget Svendborg Kommune, Enhedslisten
Stedfortræder i Folketinget Folketinget, Enhedslisten

2017 - 2018

Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Enhedslisten
Socialordfører Folketinget, Enhedslisten

2017 - 2018

Medlem af Ligestillingsudvalget Folketinget, Enhedslisten
Medlem af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Folketinget, Enhedslisten
Medlem af Uddannelses- og Forskningsudvalget Folketinget, Enhedslisten
Medlem af Udvalget til Valgs Prøvelse Folketinget, Enhedslisten

Tillidsposter

2014 - 2018

Bestyrelsesmedlem Kommunernes Landsforening (KL)

Uddannelse

1998 - 2000

Visualizer (Multimediedesigner), Tietgenskolen

1987 - 1990

Maskinarbejder, Svendborg Værft

Erhvervserfaring

2012 - nu

Politisk sekretær Enhedslisten

2004 - 2012

Organisatorisk sekretær PROSA - forbundet af it-professionelle

1990 - 1997

Maskinarbejder Svendborg Værft, Stålassistancen,, Kellogg’s og BNM-Stenstrup
Ø

Politiske hverv

1994 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Enhedslisten

2005 - nu

Byrådsmedlem Svendborg Kommune, Enhedslisten

2014 - nu

Medlem af Økonomiudvalget Svendborg Kommune, Enhedslisten

2018 - nu

Medlem af Miljø- og Naturudvalget Svendborg Kommune, Enhedslisten

2014 - 2017

Medlem af Miljø-, Klima- og Trafikudvalget Svendborg Kommune, Enhedslisten

2014 - 2017

Medlem af Udviklingsudvalget Svendborg Kommune, Enhedslisten
Stedfortræder i Folketinget Folketinget, Enhedslisten

2017 - 2018

Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Enhedslisten
Socialordfører Folketinget, Enhedslisten

2017 - 2018

Medlem af Ligestillingsudvalget Folketinget, Enhedslisten
Medlem af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Folketinget, Enhedslisten
Medlem af Uddannelses- og Forskningsudvalget Folketinget, Enhedslisten
Medlem af Udvalget til Valgs Prøvelse Folketinget, Enhedslisten

Tillidsposter

2014 - 2018

Bestyrelsesmedlem Kommunernes Landsforening (KL)

Uddannelse

1998 - 2000

Visualizer (Multimediedesigner), Tietgenskolen

1987 - 1990

Maskinarbejder, Svendborg Værft

Erhvervserfaring

2012 - nu

Politisk sekretær Enhedslisten

2004 - 2012

Organisatorisk sekretær PROSA - forbundet af it-professionelle

1990 - 1997

Maskinarbejder Svendborg Værft, Stålassistancen,, Kellogg’s og BNM-Stenstrup

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik