PERSONPROFIL

Julie Skovsby

Socialdemokratiet

Valgt i Fyns Storkreds

Født 15. november 1978 i Odense Gift 2 børn Bor i Odense Kommune

A

Mærkesager

  • Miljø og klima
  • Børn og ungeområdet
  • Skole og uddannelse
  • Ældreområdet
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

Jeg genopstiller til det kommende valg, fordi jeg mener at Danmark har brug for en ny retning. En anden politik hvor vi prioritere og skaber tryghed om velfærden, det kræver at vi sikre kvaliteten i kernevelfærden - i en tid, hvor der heldigvis kommer flere ældre og flere børn. Derfor skal vi stoppe regeringens sparekurs og arbejde for en værdig ældrepleje, ordentlig børnepasning og uddannelse af unge og ufaglærte.

En ny retning betyder også, det er nu, at Danmark skal tage de næste ambitiøse skridt i retning af et bæredygtigt samfund, så vi igen kan blive en blive en grøn stormagt.

Når det gælder de seneste års centraliseringsbølge kan vi ikke rulle hele udviklingen tilbage. Men vi kan ligeledes vælge, om vi vil skifte retning? Jeg arbejder for at vi får et land i balance og får nærheden tilbage, så borgere stilles mere lige uanset, hvor i landet man bor.

Endelig arbejder jeg for større retfærdighed, så vi får udlignet nogle af de allerstørste skævheder i vores samfund.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bliver nødt til at have klare og stramme regler for familiesammenføring, hvis vi skal kunne følge med. Antallet af nytilkomne er afgørende for vores evne til at sikre en vellykket integration. Ligesom unges ret til selv at vælge deres ægtefælle skal understøttes lovgivningsmæssigt.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har svaret hverken/eller, fordi jeg mener, der er behov for at den danske udlændingepolitik bliver mere retfærdig og realistisk.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alt for mange børn og unge mistrives i dag. En usund præstationskultur i uddannelsessystemet er en del af forklaringen, derfor skal vi politisk forsøge at ændre kulturen, så stærke fællesskaber og plads til forskellighed bliver en del af alle børn og unges hverdag.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folketinget har netop indgået en aftalen, som justerer skoledagens længde for de mindste børn. For mig er det vigtigt at skoledagen er god for alle børn, og at vores børn har bevægelse, en varieret skoledag, hjælp til lektier, kender deres hjemmeopgaver og har mere praktisk undervisning i skolen.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal tilføje flere penge til den samlede velfærd i Danmark, så en styrkelse af ældreområdet ikke betyder forringelser for vores børn og unge, de socialt udsatte eller i sygehusvæsenet. Det er min klare oplevelse at der er behov for en styrkelse af ældreplejen i Danmark.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge flere penge på velfærd, og da pengene ikke kan bruges to gange skal topskatten ikke sænkes, sådan som regeringen flere gange har forsøgt. Får vi i fremtiden råd til skattelettelser skal de gives til dem, der tjener mindst og ikke i toppen.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke min oplevelse, når jeg ser på de kommunale budgetter og den kommunale økonomi på Fyn. En ny kommunal udligning er en pligtopgave for en ny regering. Ligesom det er vigtigt at tilføre ordningen flere midler, så vi rent faktisk løfter den kommunale velfærd. At gennemfører en ny strukturreform og dermed nye økonomiske forudsætninger for kommunerne vil set med mine øjne skabe usikkerhed og medfører yderligere omkostninger for de kommuner som i dag er udfordret på deres økonomi.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skatteniveauet i Danmark skal ikke ændres, derimod bør vi sætte ind med målrettede initiativer for erhvervslivet og støtte danske arbejdspladser via forskning, kompetence-løft af medarbejder og udvikling af ny og bæredygtig teknologi.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener det er klogt, at der er forskel på spiritus og øl og vin. Og at 16-18 årige kender til forskellen, ligesom vi politisk sender et signal om, at det er ok at de 16-18 årige drikker en øl eller et glas vin. Når det er sagt, skal vi oplyse om alkohols skadelige effekter og forbedre folkesundheden.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark gør ingenting forkert i dag i forhold til Rusland. Vi kan og skal ikke acceptere Ruslands adfærd. Vi bakker fuldt ud op om den linje, som NATO har lagt overfor Rusland, som på den ene side omfatter robust modsvar til Rusland, men som også rummer et ønske om dialog.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Europa har brug for et mere samarbejdende EU, hvor vi har fokus på fred og de udfordringer, som bedst løses i fællesskab. Omvendt bør et land som Danmark ikke forhindres i at udvikling det danske velfærdssamfund og den danske model på arbejdsmarked.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg håber, det kan ske i samarbejde med de andre EU-lande.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Der bør afsættes statslige midler til etablering af etape to af letbanen i Odense

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal styrke den kollektive transport i hele landet, hvilket vil være til fordel for især vores ældre og de unge, også i Odense. For os fynboer får det betydning om en kommende regering vil hurtigere og mere klimavenlige tog og i hvilket tempo? Jeg arbejder for en time mellem Odense-København, Odense-Esbjerg, Odense-Aarhus og Aarhus-Aalborg, en ny dobbeltsporede højhastighedsbane over Vestfyn og en bedre togbetjening af de mindre togstationer på Fyn.

44 Der bør ikke etableres en kattegatforbindelse mellem Jylland og Sjælland da det vil få negative konsekvenser for væksten på Fyn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at alle nye investeringer i veje, broer og jernbaner bør være til fordel for hele landet. I forhold til det konkrete projekt arbejder jeg for en fremtidig rejsetid på 2 timer mellem København og Århus.

45 Politiet bør omprioritere mandskabet på Fyn, så det bliver muligt at genetablere de døgnbemandede politistationer i kystbyerne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil arbejde for at styrke politiets synlighed og lokal tilstedeværelse. Helt konkret foreslår Socialdemokratiet 10 nye nærpolitistationer på Fyn og i Jylland og moderne landbetjente i lokalsamfundene, som jeg mener vil få en forebyggende effekt og vil kunne tage kriminaliteten i opløbet.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2007 - nu

Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Socialdemokratiet

2006 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Socialdemokratiet

2005 - 2007

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Socialdemokratiet
Familieordfører Folketinget, Socialdemokratiet
Næstformand for Sundheds- og Ældreudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Ligestillingsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Uddannelses- og Forskningsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Undervisningsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

Uddannelse

Kandidat Statskunskab, Syddansk Universitet, Odense
Student fra HHX Hillerød Handelsskole
Folkeskole Skanseskolen, Hillerød
A

Politiske hverv

2007 - nu

Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Socialdemokratiet

2006 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Socialdemokratiet

2005 - 2007

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Socialdemokratiet
Familieordfører Folketinget, Socialdemokratiet
Næstformand for Sundheds- og Ældreudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Ligestillingsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Uddannelses- og Forskningsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet
Medlem af Undervisningsudvalget Folketinget, Socialdemokratiet

Uddannelse

Kandidat Statskunskab, Syddansk Universitet, Odense
Student fra HHX Hillerød Handelsskole
Folkeskole Skanseskolen, Hillerød

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik