PERSONPROFIL

Ken Nørregaard

Liberal Alliance

Folketingskandidat i Fyns Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Assens

Født 26. oktober 1982 i Haderslev Gift 3 børn Bor i Assens Kommune

I

Ken Nørregaard var i år 2017 kandidat for Liberal Alliance til kommunalvalget i Assens kommune. Ken Nørregaard blev ikke valgt ind.

Han er uddannet Social- og sundhedsassistent og arbejder på 9. år i Retspsykiatrien Middelfart. Tidligere har han været ansat i Bostedet Duedalen og OUH, hvor han ligeledes arbejdede som social- og sundhedsassistent.

Han har været arbejdsmiljørepræsentant for sine kollegaer de sidste 3 år og er medlem af LMU.

Privat har Ken Nørregaard været gift med Conny gennem 16 år, og sammen har parret 3 børn. Ken Nørregaard er bosat i Vissenbjerg og opvokset i Skallebølle.

Mærkesager

  • Ældreområdet
  • Økonomi
  • Hospitaler og sundhed
  • Socialpolitik
  • Bureaukrati

Med kandidatens egne ord

Som folketingskandidat ønsker jeg, især at have fokus på socialpolitikken. Den medmenneskelige socialpolitik som Liberal Alliance har udfærdiget, har mange utrolige gode initiativer, der omfavner den empatiske omsorg og ser et menneske som et unikt individ, der har brug for unikke løsninger.

Bureaukrati må aldrig være den faktor der gør at mennesker, der reelt har brug for hjælp ikke kan få den.

Politisk motto ”Det er dit liv - Så hjælp mig med at skabe en bedre fremtid for dig”

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er mange steder hvor der er brug for mere personale til de borgernære service, fx ældrepleje, sygehus, psykiatri m.m. Vi skal ikke øge de offentlige udgifter, men derimod omfordele dem så vi får mere borger velfærd og mindre system velfærd.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Løn og arbejde, skal som udgangspunkt ikke reguleres politisk, men af arbejdsmarked partnere.

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dagpengeretten er en stor og vigtig del af den Danske model. Vi skal have et dynamisk system der tager højde for både arbejdsgiver og ansatte. Der kan laves en regulering, så man som standart har 6 mdr. dagpenge ret, og derefter optjener 1 mdr. dagpenge ret hver måned man er i arbejde. Op til max 2 års dagpenge ret.

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhedsvæsnet har begrænsede midler, vi skal bruge disse til at behandle så mange som muligt, på den bedste vis. At forlænge et liv med med få dage eller uger, hvor patienten er i smerter og ubehag med medicin til 0.5 mio. kr. er ikke hensigtsmæssigt for nogen parter. Vi skal naturligvis bruge den medicin der har en dokumenteret effekt og som bremser sygdom. Fx. bør børn med muskelsvind kunne få medicin som Spinraza.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Privat konkurrence med det offentlige er med til at gøre kerneopgaverne mere billigere, bedre og mere effektive. Udlicitering skal altid ske under nøje aftalte spilleregler og med en sikkerhed for at mindske risiko for konkurs m.m.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal have udført de ydelser man er berettet til. Hvis man ønsker en særlig ydelse, man ellers ikke er berettet til, og ønsker at betale ekstra for den, så ser jeg ingen problemer i dette.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mennesker der kommer ulovligt til Danmark skal ikke belønnes med asyl, derfor skal vi give kvoteflygtninge asyl, ikke dørtrins flygtninge. Derudover skal der investeres mere i hjælp til nær områderne. Mennesker der flygter, skal som udgangspunkt blive i et område med deres kultur, religion m.m. De skal forsøge at fortsætte deres alm. dagligdag med skole, arbejde o.s.v. Vi skal ikke udvise børn fra Danmark, når mor eller far har opholdstilladelse i landet.

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man kommer til Danmark og ønsker at være en del af vores samfund, så skal man opføre sig ordenligt. Flygtninge der laver alvorlig kriminalitet eller som gentagne gange laver kriminalitet, er ikke længere velkommen i vores land og skal kunne udvises.

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som udgangspunkt bør de eneste krav der bør stilles være: Familien skal være selvforsørgende og have en passende bolig der understøtter den. Udenlandske ægtefæller og børn skal have en sundhedsforsikring i evt. 5 år. Efter evt. 5 år kan udenlandske ægtefæller og børn søge om Dansk statsborgerskab efter gældende regler.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er i forhold til andre lande relativt meget økonomisk lighed i Danmark. Det skal kunne betale sig at tage en uddannelse og at arbejde.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Høje offentlige ydelser skal undgås, da det fastholder mennesker i ikke at deltage på det danske arbejdsmarked. Derved mindskes integrationen i vores samfund og livskvaliteten for de mennesker, det går ud over.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Offentlige ydelser skal som udgangspunkt altid være lavere end hvad en lønmodtager får, intet andet giver mening. Mennesker har ret og ansvar for deres eget liv. Hvis man vil arbejde meget, og derved have lidt fritid men god løn så gør man det. Hvis man ikke vil arbejde meget, så får man mere fritid og lavere løn. Hvis man kan arbejde, men ikke gør det, så skal man ikke klage over en lav ydelse.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man er nød til at indse at nogle børn med særlige behov, har brug for mindre, roligere og specialiseret undervisningsforhold. Det gavner både de børn med disse behov, men også de andre børn i klasserne der ellers risikerer at få en dårligere undervisning grundet uro.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En længere skoledag har ikke resulteret i en bedre skolegang og højere karaktergennemsnit, tværtimod er det faldet. Børn skal have tid til leg, sport og hvile.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At kende ens karakterniveau, er et vigtigt værktøj til at kunne arbejde videre med at forbedre den kundskab folkeskolen udbyder. Men de mange tests stresser eleverne og tager tid fra den alm. undervisning. Den nationale test er designet til at blive svære og svære indtil man laver nok fejl til at systemet finder ens niveau. Dette kan få børn, til at tro at de ikke er gode nok, da de uanset deres kvalifikationer aldrig får en reel succesoplevelser.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være de ressourcer der er brug for til at kunne udføre de opgaver borgerne er blevet visiteret til. Der skal også fokuseres på at bruge ressourcerne på den mest hensigtsmæssige måde.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En ældre eller handicappet borger skal havde den hjælp de har brug for. Hjælpen bør følge borgeren, så denne selv kan bestemme hvem der udføre hjælpen, hvis de ønsker det. Hjælpen må meget gerne inkludere borgeren, så borgeren hjælper med at støve af sammen med hjemmehjælpen

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mennesker der er 67 år og stadig kan arbejde, bør som udgangspunkt fortsætte med dette. At have et arbejde giver større livskvalitet, bedre økonomi og er mere samfunds gavnende. Ny teknologi, hjælpemidler og mere effektivt arbejdsfordeling vil være med til at den nuværende arbejdsstyrke vil være lang mere effektiv og derved vil niveauet i ældreplejen ikke blive sænket, men istedet hævet.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udligningsordningen skal være fair og enkel, den skal være med til at støtte op om kommuner der har en skævhed i forhold til indtægt/udgift. Men det er vigtigt at udligningsordningen ikke bliver en sovepude for kommunerne.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør have en flad skat, man skal ikke straffes for at yde en ekstra indsats på arbejdsmarked.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ville være bedre at lave en generel nedsættelse af momsen, fremfor en bureaukratisk regeljungle der kan misbruges.

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal altid arbejde for at sænke skatter og afgifter for både borgerne og virksomhederne. Skatter og afgifter skal lægge på niveau med de omkring liggende lande/EU så der er ens konkurrence vilkår for de enkelte virksomheder.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det offentlige skal stå for kerneopgaverne og infrastrukturen i Danmark. Der skal ikke bruges flere penge på det offentlige, derimod skal de forvaltes anderledes. Det er det private marked der skal styrkes, det er der reel vækst kommer fra.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lønniveau i det private afspejler den Danske økonomi, vi danskere er i verdens toppen i forhold til kvalitet og effektivitet.

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velfungerede børnefamilier skal og kan klare sig selv. Staten skal hjælpe dem, der har sociale eller økonomiske problemer på en måde der på sigt vil gøre dem velfungerende.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nuværende alder er passende og skal overholdes af salgsstederne. Unge mennesker og deres forældre skal selv have ansvaret for deres liv.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den bedste økonomiske støtte til børnefamilierne er at sænke skatten på arbejde, biler m.m. Man kunne overveje at fjerne børnefamilieydelsen, for i stedet at give gratis børnepasning dvs. dagpleje/vuggestue, børnehave og SFO. Derved skabes større incitament til at tage på arbejde fremfor at være på offentlig ydelse.

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et lokalforsvar af Danmark er et forældet og ineffektivt redskab. Vi bør gå sammen med resten af EU og lave et mere moderne og effektivt forsvar, så vi kan varetage vores egen sikkerhed i europa.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge udlandsbistanden til at hjælpe flygtninge i nærområderne. På den måde får vi hjulpet så mange mennesker som muligt for det afsatte beløb.

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal skabe en mere dialog søgende linje, men stadig have mulighed for lave sanktioner overfor Rusland.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når man har lavet kriminalitet, så skal man naturligvis have en straf. Men fængselsstraf fjerner kun problemet i et tidsrum. Der skal arbejdes mere med rehabilitering, så risikoen for ny kriminalitet nedsættes. Mange kriminelle ønsker faktisk et ordenligt lovlydigt liv.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nuværende lovgivning og strafferamme er tilstrækkeligt. Det er dommerne der afmåler straffen, ikke politikkerne!

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn under 15 år skal ikke straffes efter voksen lovgivning. Der skal andre foranstaltninger til. Mennesker der bevidst bruger børn under 15 år til at lave kriminalitet for dem skal have en skærpet straf.

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danske virksomheder er i forvejen nogen af verdens bedste i forhold til at mindske forurening. Vi skal i stedet for straf, belønne de virksomheder der forbedre deres virksomhed til at være mindre miljøbelastende i produktionen.

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Batteridrevende biler dækker stadig ikke det kørselsbehov, de fleste danskere har. Diesel og benzin er stadig den mest effektive måde at drive privatbilisme på.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal gøre det så nemt som muligt for borgerne at genbruge. Der skal laves flere informationskampagner, der får dem der stadig ikke er gode til at sortere og genbruge deres affald og ting. Miljøsvineri og henkastning af affald i naturen skal straffes.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal som udgangspunkt selv bestemme over vores egen lovgivning.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hjælpe mennesker i nød. Ved oprettelse af beskyttede lejre i nær områderne, vil der være færre kulturelle og religiøse problemer. I nær områderne vil pengene række længere og give mulighed for at understøtte den lokale befolknings økonomi og udvikling. Lejrene bør drives som små byer. Der skal gives mikro lån, så beboerne kan genoptage deres tidligere erhverv. Sikkerheden i lejrene skal være høj. Så frygt, forfølgelse og anden kriminalitet bliver minimeret.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg foretrækker, at EU´s ydre grænser bliver styrket, så vi kan få det optimale ud af vores indre marked til gavn for alle vores indbyggere. Ved særlige situationer kan grænsekontrollen periodevis genoptages i et begrænset tidsrum.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal tilbage til kernevelfærd frem for systemvelfærd. Der bruges for mange af borgernes skattekroner på bureaukrati og ligegyldige projekter. Vi skal fjerne de mange tåbelige og tidskrævende regler, så de ansatte kan udføre deres opgaver til gavn for borgerne.

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal prioritere vores ressourcer på at lave borger velfærd. Der kan spares på bureaukratiet, til gavn for både borgere og ansatte.

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fakta viser at udlicitering af visse velfærds opgaver er væsentligt billigere for det offentlige. En udlicitering skal naturligvis give mening, servicen skal være mindst ligeså god som den offentlige. Der skal være ufravigelige vilkår om løn, ansvar, sikkerhed samt et stabilt grundlag for at minimere konkurs m.m.

43 Der bør ikke etableres en kattegatforbindelse mellem Jylland og Sjælland da det vil få negative konsekvenser for væksten på Fyn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kattegatforbindelsen er på et så tidligt stadie, at man på nuværende tidspunkt, ikke kan sige det vil få negative konsekvenser for væksten på Fyn, der skal laves mere forarbejde om fordele og ulemper.

44 Der bør afsættes statslige midler til etablering af etape to af letbanen i Odense

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Letbanen i Odense er en fejlinvestering, der påvirker både borgerne og virksomhederne med chikanerende vejarbejde, støj og letsindig brug af skatteborgernes penge.

45 Politiet bør omprioritere mandskabet på Fyn, så det bliver muligt at genetablere de døgnbemandede politistationer i kystbyerne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiet er til for borgerne, derfor skal de være borgernære. Vi skal sikre en kort udryknings tid, ligesom ved brand og ambulancer. Når en utryg borger ringer 112, må svaret aldrig være "Vi har ingen biler i nærheden, vi kan tidligst være der om et par timer".

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 132 Liberal Alliance in total 470

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Jeg har valgt at stille op i lokalpolitik, da jeg har god forståelse for mennesker og hvordan man ved at lytte kan skabe det bedste resultat inden for de rammer der er lagt.

Mine mærkesager:

- Mere fokus på geografiske yderområder i kommunen.

- Skabe større incitament for at arbejde

- Mere ansvar og respekt til de offentligt ansatte

- Skabe størst mulig livskvalitet for de svageste

Det er dit liv - så hjælp mig med at skabe en bedre fremtid for dig.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Assens Kommune skal ikke lukke skoler i de kommende fire år, selvom der bliver færre elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores børn er vores fremtid, de har ret til at få en ordentlig faglært undervisning. Derfor kan der være konkrete tilfælde, hvor en skolelukning er i børnenes faglige interesse. Men i de beregninger der laves, skal der tages højde for de sociale og lokale tab der måtte komme ved skolelukning. Lukning er sidste udvej, og der skal være forsøgt med andre muligheder inden da.

2 Assens Kommune skal bruge skattekroner til at medfinansiere et søbad på havnen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et søbad på havnen er en luksus ting der ikke skal finansieres af skattekroner. Der er både svømmehaller, friluftsbad og strande der kan benyttes istedet. Skattekroner skal bruges på kernevelfærd.

3 Der skal etableres flere boliger på havnen i Assens, også selvom det er på bekostning af erhverv.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal etableres nye boliger, der hvor der er brug for dem. Hvis det sker på bekostning af erhverv hvor skal de nye tilflyttere så arbejde? Jeg ser hellere, at man husker at Assens kommune er andet end Assens by.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udgifterne til egen bil er faldende, derfor må kommunen også tilgodese dette. Dog er det vigtig at huske på at der stadig er nogle borgere der er stærkt afhængige af den kollektive trafik.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunes affaldssortering er allerede optimal.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror det nuværende niveau er passende.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bliver allerede nu,brugt alt for mange skattekroner på kunst og kultur der ikke er bæredygtigt. Hvis en koncert kun kan overleve ved at det offentlige betalter 500 kr. per solgt billet så skulle den aldrig have været afholdt.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg så hellere at man arbejder mere med at få mennesker ud af de sociale problemer de har, og ind i job. Vi kan spare penge og ressourcer og vigtigst af alt give dem en bedre livskvalitet, og få dem til at føle sig som en del af samfundet igen.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at flygtninge bliver spredt og integreret i hele kommunen. Alle mennesker er en ressource uanset hvor de kommer fra.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Privatisering skal ske på vilkår, der beskytter de ældre mod pludselig lukning, fx. konkurs. Hvis privatiseringen giver bedre kvalitet eller billigere drift, så er det en god ide.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bruge flere penge på selve genoptræningen og mindre penge på administrationen.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være nok ressourcer til at børnene har en god, tryg og lærerig dagligdag. Det må være de enkelte skoler og bestyrelser der træffer valget om antal elever, de ved bedst hvad der er godt lige netop på deres skole.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kan ikke tvinge mennesker i arbejde, kun give dem valg. Vi skal motivere mennesker og give dem incitament til at være med til at klare sig selv. Dette giver også et bedre og mere indholdsrigt liv for dem. Alle der kan, bør også.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skattetrykket er for højt. Vi skal gennemgå hele det offentlige, gøre det mindre bureaukratisk og mere effektivt. Der er penge at spare. Skatten skal dog ikke sættes ned før man har en stabil varig besparelse, der ikke går ud over kernevelfærden.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal mere fokus på geografiske yderområder i kommunen. De betaler en stor del af skatten, og skal på samme måde som de store byer mærke at deres hårdt tjente penge også kommer dem til gode.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som udgangspunkt bør det være forældrenes ansvar, der kan dog være enkelte tilfælde hvor kommunen vurdere at at forældrene ikke kan klare dette. Dialog og medarbejdere med brugererfaring er den mest effektive løsning.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal generelt bruges flere penge på trafikområdet, både veje, sikkerhed og cykelstier.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der findes allerede glimrende erhvervsområder i Assens Kommune der dækker de fleste erhvervs behov. Der kan naturligvis være få undtagelser som fx. campingpladser m.m. hvor man må inddrage naturområder. Omvendt kan der også være gamle erhvervsområder der kan omlægges til naturområder.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal koncentrere sig om sine kerneopgaver. Man kan ikke spare på ældreplejen, for istedet at bruge millioner på promovering af kommunen overfor resten af Danmark.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis man kan få flere i job og/eller give dem bedre livskvalitet så er det en win/win situation.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Penge er ikke alt, dialog, tidligt indsats og modkrav er nøgleordene for god integration.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle borgere skal tilbydes den samme basisydelse. Tilkøb af ekstra ydelser kan være en mulighed, men det må ikke gå ud over basisydelsen.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal gøres mere for vores mest udsatte borgere. Mindre bureaukrati og mere ansvar til de offentligt ansatte vil skabe de ressourcer, der vil kunne hjælpe dem der virkeligt har brug for hjælpen.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør prøve at give vores offentlige ansatte mere ansvar og respekt til at udføre deres arbejde, vi skal have mindre bureaukrati og mere tillid. For det giver flere pædagogtimer til børnene, for de samme penge. Der skal være nok ressourcer til at børnene har en god, tryg og lærerig dagligdag. Det bør være den enkelte leder der har viden og kompetence til at vurdere antallet af medarbejder.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal være venlig overfor nye private virksomheder, indgå i dialog og forventningsafstemme overfor hinanden.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En god måde at gøre kommunen mere attraktiv for nye borgere, alt imens det kommer de nuværende borgere tilgode.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Liberal Alliance

2018 - nu

Politisk ordføre Liberal Alliance Assens Liberal Alliance

Tillidsposter

2014 - nu

Arbejdsmiljørepræsentant Afsnit P3 Middelfart psykiatriske afdeling

2016 - nu

Medlem af LMU (Lokal Medarbejder Udvalg) Middelfart psykiatriske afdeling

Uddannelse

Social- og sundhedsassistent Social og sundhedsskolen Odense

Erhvervserfaring

2008 - nu

Social- og sundhedsassistent Psykiatrien Region Syddanmark
I

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Liberal Alliance

2018 - nu

Politisk ordføre Liberal Alliance Assens Liberal Alliance

Tillidsposter

2014 - nu

Arbejdsmiljørepræsentant Afsnit P3 Middelfart psykiatriske afdeling

2016 - nu

Medlem af LMU (Lokal Medarbejder Udvalg) Middelfart psykiatriske afdeling

Uddannelse

Social- og sundhedsassistent Social og sundhedsskolen Odense

Erhvervserfaring

2008 - nu

Social- og sundhedsassistent Psykiatrien Region Syddanmark

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik