PERSONPROFIL

Klaus Kroll

Nye Borgerlige

Folketingskandidat i Fyns Storkreds

Bor i Stevns Kommune

D

Mærkesager

  • Bureaukrati
  • Miljø og klima
  • EU
  • Udenrigs- og forsvarspolitik
  • Flygtninge og indvandrere

Med kandidatens egne ord

Danmark står overfor det vigtigste valg i mange generationer. Udlændingepolitkken skal løses fra bunden, ikke som symbolpolitik og lappeløsninger. Stop for spontanasyl, konsekvent udvisning af kriminelle udlændinge og en forsøgerpligt knyttet til ophold i Danmark er en simpel og realiserbar løsning.
I Nye Borgerlige tror vi på at ansvaret skal i langt højere grad skal flyttes fra Christiansborg og ud til borgerne under overskriften "politikerne skal bestemme mindre, borgerne mere". Decentralisering og afbureaukratisering ligger højt på listen af opgaver der skal fokus på efter valget. Det gælder i en række af den offentlige sektor hvor vi vil genåbne en række mindre sygehuse, have politiet ud til borgerne og gå mod den snigende centralisering hvor alting med vold og magt skal samles i store komplekse centre. Med andre ord, mere faglighed og mindre papirnusseri, der aldrig vil give en borgernær serviceoplevelse.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

NyeBorgerlige mener at alle skal forsikre sig mod arbejdsløshed i en fleksibel ramme, hvor den enkelte kan til og fravælge graden af dækning. Systemet skal finansieres af arbejdsmarkedets parter og ikke via skatten.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I udgangspunktet er det arbejdsmarkedets parter der aftaler løn og ansættelsesvilkår, ikke politikere. Ansvaret for at sikre og kontrollere de vilkår der er aftalt, ligger derimod hos politikerne.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den offentlige sektor skal ikke måles på størrelse, men på den service den leverer. Staten skal levere en række kerneydelser til borgerne, men det aldrig blive et mål i sig selv at lade den offentlige sektor vokse. Der findes to politiske skoler der enten konstant kræver flere penge eller tror effektivisering er den eneste løsning. Nye Borgerlige tror på at der kan leveres en bedre vej, hvor fagligheden sættes øverst og akademiseringen mindskes markant.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgerne skal have en udvidet mulighed for at vælge private løsninger til. Det vil give en sund udvikling på sundhedsområdet men sikre at kerneydelserne findes i det offentlige system. Det offentlige systems store udfordring er bureaukrattiet hvor lægen bruger mere tid på statistik og dokumentation i stedet for at bruge tid på patienterne. Ved at lade fagligheden råde kan vi sætte fokus på patientens vilkår i stedet for at løbe efter skiftende politiske ønsker.

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke behov for brugerbetaling i det danske sundhedsvæsen, da betalingen via skatten i forvejen er mere end rigelig. Derudover betaler danskerne ca. 16% i brugerbetaling til medicin og andre behandlinger, hvorfor behovet for udvidet brugerbetaling ikke er til stede.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forholdet mellem udgift og effekt bliver nødt til at følges ad. Hvis vi konsekvent bruger de helt dyre løsninger, hvor ganske få bruger den samlede ramme vil det begrænse behandlingen af de mange, der er mindre udgiftskrævende. Vurderingen af behandling og og effekt skal lægges hos fagpersoner. Danske patienter skal dog sikres den bedst mulige behandling og en fornuftig økonomisk vækst skal understøtte dette.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rejser en dansk statsborger til udlandet og finder den store kærlighed skal det være muligt at tage ham/hende med til Danmark. Det danske statsborgerskab er desværre blevet uddelt i flæng til afrikanske og mellemøstlige borgere, der i større omfang ikke deler synet på det danske værdifællesskab. Den forfejlede udlændingepolitik har derfor medført at muligheden for at tage en ægtefælle med til Danmark er besværliggjort for alle.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlændingepolitikken skal løses fra bunden og ikke som led i den sædvanlige symbolpolitik. NyeBorgelige ønsker fuldt asylstop, konsekvent udvisning af kriminelle udlændinge og forsøgerpligt for udlændinge, ligesom retten til offentlig forsørgelse skal knyttes til det danske statsborgerskab. Dansk udlændingepolitik er i udpræget grad styret af symbolpolitik og lappeløsninger i stedet for at løse problemet fra bunden.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udvisning skal ske konsekvent og efter første dom. Det krænker retsfølelsen at udlændinge idømmes betingede domme den ene gang efter den anden og dermed fortsætter deres kriminelle løbebane i Danmark. Der skal arbejdes langt hårdere på at få kriminelle udlændinge ud af Danmark

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I et samfund hvor vi indretter vores tilværelser forskelligt vil der altid være en ulighed. En mindre stigning over de sidste år, målt i Ginikvotienten betyder langt mindre end den frihed borgerne bør have til at forme deres liv i den hastighed og form de mener er bedst for deres egen tilværelse. Lighedsdiskussionen er desværre en brækstang for politikerne til at overregulere borgerne og adfærdsregulere efter deres forgodtbefindende. Lighed bør defineres som retten til at bestemme selv.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ydelsernes størrelse er ikke den væsentligste årsag til ledighed, men derimod jobcenterstrukturen der klientliggører raske ledige og fastholder syge i et bureaukrati der er svært at komme ud af. I stedet for et konsekvent fokus på størrelsen af ydelserne skal det gøres mere attraktivt at arbejde.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige vil langt hellere forenkle systemet, således, at syge mennesker kommer væk fra kontanthjælpssystemet, og de raske tilbydes en basisydelse på 6.000 kroner skattefrit uden modkrav i forbindelse med at kontanthjælp og en række andre supplerende ydelser fjernes. Desuden skal alle tegne en forsikring mod arbejdsløshed.

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Test og karakterer er en fin måde at finde elevernes niveau på. Test har desværre udviklet sig til at være et politisk instrument i stedet for et fagligt værktøj, hvis brug reguleres af fagpersonerne på skolerne. NyeBorgerlige ønsker mindre politisk regulering og mere fokus på faglighed og valgfrihed på de enkelte skoler.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skolerne skal have større selvbestemmelse også på tilrettelæggelse af deres valg af indhold og længde på skoledagen. Pengene skal følge eleven, så forældre og elever kan vælge den undervisningsform der passer deres situation bedst.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet rammer ned i et politisk ønske om stadigt mere indflydelse fra central hold, hvor NyeBorgerlige ønsker at fokus ligger på den enkelte elev og vurderingen for den enkelte skal ligge decentralt, på baggrund af en faglig vurdering. De enkelte skoler skal derudover have mulighed for at vurdere deres egen evne til at rumme inklusionselever, da deres forudsætninger er forskellige. Børn er ikke et nummer eller en bogstavkombination, men forskellige individer, med forskellige behov.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Antallet af ældre vil stige i de kommende år og der vil helt naturligt være behov for flere midler til området. Løsningen er ikke omfordeling men reel økonomisk vækst hvor der skabes private arbejdspladser og dermed større råderum til det samlede velfærdsområde.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pensionsalderen behøver ikke nødvendigvis blive hævet mere end aftalt i forliget fra 2006. Pensionsalderen bør følge udviklingen i den gennemsnitlige levealder, men i job med stor nedslidning skal der findes løsninger så der tages hensyn til en væsentlig forskellig helbredsmæssig forskel på belastningen i forskellige jobs.

18 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med det nuværende skattetryk er det ikke rimeligt at lægge yderligere betaling på ydelser leveret til borgerne.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udligningen er uigennemskuelig og et markant problem for en mindre del af de danske kommuner. Systemet skal reformeres og anlægges på en tanke om at lade pengene følge borgerne så serviceniveauet for borgerne sikres bredt geografisk.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skattesystemet skal forenkles og erstattes af en flad skat. Det danske skattetryk er blandt verdens højeste og giver kun i lille grad en gulerod til dem der vil yde en ekstra indsats. Nyeborgerlige ønsker en flad skat på 37%.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skatte- og afgiftstrykket skal generelt sættes ned. Adfærdsregulering via moms og skat er skævvridende og NyeBorgerliges holdning er generelt at politikerne skal bestemme mindre og borgerne mere. En differentiering er blot endnu et bureaukratisk tiltag der giver mere behov kontrol og regulering. Borgerne skal beholde retten til selv at vælge hvilke varer de lægger i indkøbskurven og selv tage ansvar for den sundhedspåvirkning valget har.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den offentlige sektor skal reduceres og den private gøres større. Den offentlige sektor skal måles på kvaliteten og ikke kvantiteten, hvilket alt for ofte blandes sammen. Dansk økonomi har brug for en privat sektor der vokser og skaber arbejdspladser og eksport, hvor den offentlige sektor skal have fokus på kernevelfærden og den borgernære service. Det er en fejlslutning af en udvidelse af den offentlige sektor vil styrke dansk økonomi.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige vil lade virksomhederne beholde flere af deres egne penge og først beskatte dem når de udbetales fra selskaberne i form af udbytter eller løn. Sunde virksomheder med råd til at geninvestere deres overskud er en forudsætning for at udvikle en privat sektor og dermed skabe vækst og velstand.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lønniveauet ikke for højt, det er derimod skatten.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere forbud og statsligt formynderi er ikke vejen frem. Ansvaret for unges forbrug og vaner ligger primært hos forældrene. Det er en glidebane at Staten i udvidet grad blande sig i ansvaret for opdragelsen af børn af unge, hvor forældrene bør være det opdragende element.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

NyeBorgerlige vil sætte familierne fri, så de får en langt større grad af selvbestemmelse og dermed selv kan tilrettelægge deres liv. En væsentlig del af friheden er den økonomiske frihed, ved at lade flere penge blive i familierne og selv lade dem disponere over råderummet.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal væk fra tanken om at tage med den ene hånd og give tilbage med den anden. Børnefamilierne skal i langt højere grad kunne disponere over deres midler og dermed forme det liv de ønsker, i stedet for at blive beskattet hårdt og derefter tilbudt almisser.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulandsbistanden i den eksistere form skal afskaffes og afløses af en frihandel, der sætter landende i stand til at handle og økonomisk udvikle sig. Nødhjælp og katastrofebistand skal bevares og sikre akut hjælp når naturkatastrofer og konflikter nødvendiggør det. Udvikling skal ske i det tempo landende kan følge med og modtagerlandende risikerer at blive afhængige af hjælp udefra i stedet for at skabe en lokal organisk vækst, der hæver levestandarderne.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rusland agerer ikke som en god nabo og Danmark bør have en kritisk tilgang til russisk adfærd. Rusland bør dog søges knyttet tættere til Europa, da det hverken er i russisk eller europæisk interesse at opbygge et nyt jerntæppe. Der skal gøres en langt større indsats for at få afspændt forholdet til Rusland, hvilket kræver en øget diplomatisk indsats samtidig med at vi øger dansk forsvarsevne, så vi får et lige forhandlingsudgangspunkt.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dansk sikkerhedspolitik er forankret i Nato og det skal den blive ved med. I stedet for at opfinde nye militære strukturer skal vi hæve vores forsvarsbudget til de aftalte 2% og dermed opfylde vores allianceforpligtelse. Nye Borgerlige tror på mellemstatslige aftale og ikke overnationale, hvor vi risikerer at pantsætte vores egenbestemmelse. Fælles militære indkøbsaftaler kan fortsat løses mellemstatsligt med de lande der traditionelt har været stærke allierede.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke hensigtsmæssigt at kriminalisere børn under 15. Der skal derimod kigges på et system hvor ungdomsretter tager hensyn til alder i forhold til sanktionen. Derudover bør der kigges på alternative måder at tænke sanktioner ind i rammen af unge der kommer på den forkerte side af loven.

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

NyeBorgerlige ønsker en differentiering, hvor kriminelle udlændinge udvises konsekvent og efter første dom, hvorimod danske statsborgere bør gives mulighed for at blive sluset ud fra kriminalforsorgen i en ramme der kan sikre en ikke-kriminel løbebane. Forudsætningen for en succesfuld tilbagevenden til et ikke kriminelt liv er den indsattes egen accept og evne til at tage ansvar for eget liv og gerninger, støttet af tiltag der kan hjælpe med at finde en ny retning i livet.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Straffen for grov vold og skade på andre mennesker skal udløse en hård og konsekvent straf, hvor ofrenes retsfølelse tilgodeses. Vold, voldtægt og anden personfarlig kriminalitet sætter varige spor på ofrene og skaber bred utryghed. Det skal samfundet ikke acceptere og en klar, konsekvent og hurtig straf, er eneste måde at opretholde borgernes retsfølelse på.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nye Borgerlige ønsker at udfase registreringsafgiften på alle biler og en sænkning på el biler er en start. Registreringsafgiften hæmmer mobiliteten og en fjernelse af afgifterne ville øge arbejdsudbuddet. El biler alene, løser næppe alle problemer og vi ønsker at alle nye teknologier der gør det billigere og bedre at skifte fra fossildrevne køretøjer til mindre klimabelastende kan sikres på markedsvilkår.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grønne afgifter skal afspejle den udgift aktiviteten har for samfundet og ikke bare blive endnu en pengemaskine for staten. Grønne afgifter og afgifter generelt bør være sat efter en målbar objektiv skala og ikke ud fra skiftende politiske vinde.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Genbrug skal drives af en objektiv vurdering af gevinsten ved at genanvende og ikke drives af poltiske drømme. En del af affaldet i Danmark bruges til fjernvarme via affaldsforbrændinger og genbrug skal også tænkes ind i de eksisterende systemer så vi ikke forsøger at løse et problem, men skaber et andet.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU har udviklet sig en forkert retning og griber i alt for høj grad ind i dansk lovgivning. NyeBorgerlige ønsker Danmark ud af EU. De politiske beslutninger skal tættere på danskerne og ikke gradvist tages væk fra vælgerne som det sker i dag.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flygtninge skal hjælpes i deres nærområde og NyeBorgerlige vil gerne se på muligheden for at udvide indsatsen for FN lejre lokalt, men ikke i samlelejre i Nordafrika, hvorfra der skabes håb om asyl eller adgang til Europa. NyeBorgerlige ønsker et fuldt asylstop, hvorved behovet for lejre vil forsvinde. Europa kan ikke huse en stigende Afrikansk migration, særligt ikke med tanke på den eksplosive afrikanske befolkningstilvækst der vil ske i årene frem.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grænsekontrollen skal gøres permanent, både for ud- og indrejse. Vi skal vide hvem der kommer ind og vi skal kunne fange dem der forsøger at komme ud af landet med ting der ikke retmæssigt er deres. Grænsekontrollen skal permanent etableres langs hele grænsen og lægges i rammen af en dedikeret politistyrke.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlicitering giver i nogen sammenhænge mening, men det bør ikke være et idealistisk korstog at udflytte opgaver fra det offentlige til det private. Borgerne skal have løst kerneopgaverne for skattekronerne bedst muligt, uanset om det er i offentligt eller privat regi. Afbureaukratisering og decentralisering vil i højere grad sikre end bedre og mere borgernær velfærd.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det offentlige er skubbet i en forkert retning, hvor bureaukratiet er vokset markant og fagligheden skubbet i baggrunden. Det offentlige kan drives langt mere effektivt, hvis der sættes fokus på at reducere akademiseringen og sætte fagpersoner til at varetage en række af de opgaver de tidligere havde som ansvar. Stop centraliseringen og afløs bureaukratiet med faglighed.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Antallet af hænder der sikrer den daglige service til borgerne er faldet i takt med at antallet af DJØF´er er steget. NyeBorgerlige vil eksempelvis lukke Jobcentrene og frigøre 9000 offentlige ansatte og spare samfundet for 3-4 milliarder i direkte omkostninger om året.

43 Der bør afsættes statslige midler til etablering af etape to af letbanen i Odense

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sporene fra Letbanernes økonomi skræmmer, ligesom følgevirkningerne af anlæggelser har svært uheldige konsekvenser. Der findes en lang række andre infrastrukturprojekter der burde have højere prioritet.

44 Der bør ikke etableres en kattegatforbindelse mellem Jylland og Sjælland da det vil få negative konsekvenser for væksten på Fyn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udbygning af infrastrukturen er centralt i udviklingen af Danmark. Inden der tænkes i nye broer og forbindelser skal den eksisterende gøres tidssvarende, herunder en udbygning af den Fynske motorvej. Samtidig skal betalingen for brug af Storebæltsforbindelsen fjernes, da betalingen hæmmer udviklingen i Danmark. På sigt vil en udvikling af infrastrukturen over Kattegat kunne aflaste de eksisterende forbindelser, men det skal ske i respekt for miljø og natur.

45 Politiet bør omprioritere mandskabet på Fyn, så det bliver muligt at genetablere de døgnbemandede politistationer i kystbyerne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiet skal decentraliseres og blive borgernære igen. Trygheden skal prioriteres ved at politiet sikres rammer der betyder at de kommer når behovet opstår og sager ikke bare ender på et skrivebord, men opklares og dermed giver borgerne en ordentlig retsfølelse. Sikkerheden og trygheden er kernen i vores samfund og der skal ikke eksperimenteres med måltal og centralisering. En lokal forankring af politiet er afgørende for hurtig indsats og nærhed til borgerne.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Landbrugsordfører Nye Borgerlige

2018 - nu

Miljøordfører Nye Borgerlige

2018 - nu

Fiskeriordfører Nye Borgerlige

2017 - nu

Forsvarsordfører Nye Borgerlige
Folketingskandidat Nye Borgerlige

Erhvervserfaring

1994 - nu

reserveofficer Forsvaret
Partner TresBois
D

Politiske hverv

2018 - nu

Landbrugsordfører Nye Borgerlige

2018 - nu

Miljøordfører Nye Borgerlige

2018 - nu

Fiskeriordfører Nye Borgerlige

2017 - nu

Forsvarsordfører Nye Borgerlige
Folketingskandidat Nye Borgerlige

Erhvervserfaring

1994 - nu

reserveofficer Forsvaret
Partner TresBois

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik