PERSONPROFIL

Kristian Guldfeldt

Det Konservative Folkeparti

Folketingskandidat i Fyns Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Odense

Født 2. april 1991 i Stige Single Bor i Odense Kommune

C

Kristian Guldfeldt (K) har siden 2014 været byrådsmedlem i Odense Kommune. Han er genvalgt i 2017. I den igangværende periode er han Næstformand for By- og kulturudvalget og medlem af Ældre- og Handicapudvalget.

Derudover er han politisk ordfører for Det Konservative Folkeparti i Odense. Kristian Guldfeldt har en bachelor i jura samt en bachelor i erhvervsøkonomi begge fra Syddansk Universitet, hvor han nu læser cand.merc. Privat er Kristian Guldfeldt bosiddende i Odense.

Mærkesager

  • Skole og uddannelse
  • Hospitaler og sundhed
  • Skattepolitik
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Mine tre mærkesager

1. Et bedre klima og miljø
Hvis vi skal gøre noget ved klimaudfordringerne, så skal det ske nu. Jeg er bekymret ikke bare for min egen generation, men specielt også de generationer, der kommer efter os, hvis vi ikke gør det bedre for klimaet og miljøet. Derfor skal der fart på de grønne tiltag i Folketinget.

2. Et bedre og mere nært sundhedsvæsen
Vi skal styrke vores sundhedsvæsen i Danmark. Det er ikke i orden, at der kan være forskel på behandlingen alt efter, hvor man bor i landet. Og det er heller ikke i orden, hvis man som patient skal vente for længe på at at komme til lægen. Og så skal vi have et mere nært sundhedsvæsen, specielt for de borgere, der bruger sundhedsvæsenet ofte. Det kunne fx være ældre og kronikere.

3. Lavere skat
Vi skal også samlet set have en lavere skat i Danmark. Den højeste marginalskat er 56,6% og derefter skal moms og afgifter. Det er kort sagt urimelig og alt for højt. Derfor skal skatten ned både i top og bund.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke, at vi skal ændre på genoptjeningsperioden for dagpenge.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udenlandske virksomheder og udenlandsk arbejdskraft skal leve op til både dansk, men også EU lovgivning. Jeg er dog klart modstander af, hvis Danmark skal lave protektionistisk særlovgivning, med det formål at holde udenlandsk arbejdskraft ude af Danmark. Det mener jeg samlet set vil skade dansk økonomi.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke, at den offentlige sektor skal vokse på bekostning af den private sektor.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Om patienten bliver behandlet på et privat eller et offentligt sygehus er mig ligemeget. Det afgørende er, at patient får den rigtige behandling til tiden.

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er bekymret for brugerbetaling i sundhedssektoren, da jeg er bange for, at det vil ramme socialt skævt, og fx holde folk med lave indkomster fra at gå til lægen. Jeg ser dog positivt på, at man som borger skal betale et gebyr, hvis man udebliver fra behandling/konsultation med lægen, og dermed optager pladsen fra andre.

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et svært spørgsmål, og mit svar må bero på, hvad konsekvensen er for andre patienter i sundhedssystemet. For hvis den "dyre i forhold til den dokumenterede effekt" betyder, at vi fjerner ressourser fra patienter, som vi med sikkerhed ved, at vi kunne hjælpe, så skal vi koncentrerer hjælpen om den patienter, som vi med sikkerhed kan hjælpe.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at de aktuelle regler for familiesammenføring en gode. Vi skal fx stille krav om, at de ægtefæller som hentes til landet kan forsørge sig selv.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have en fair, men også retfærdig udlændingen politik i Danmark. Derfor skal vi have nuancerne tilbage. Vi skal fx kunne skelne imellem ønsket om at tiltrække udenlandsk arbejdskraft og ønsket om at begrænse ikke-vestlig indvandring. Kravet må være at udlændinge skal lære dansk og forsørge sig selv.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Meget enig. Hvis man som indvandre/flygtning ikke kan følge landets love, så mener jeg det er på sin plads at udvise.

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det afgørende må være, at der kommer flere i beskæftigelse og færre på offentlig forsørgelse. Det er det afgørende for mig.

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Siden sidste folketingsvalget er antallet af folk på offentlig overførsel forsørgelse faldet med næsten 50.000 personer. Det er godt, og det viser, at regeringen har været godt til at skabe arbejdspladser. Men vi skal videre. Det må være et mål, at vi får endnu flere i beskæftigelse.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpsloftet har virket. Og tager vi fx udgangspunkt i en enlig mor med to børn, ligger ydelsen på 18.100 kr. Det mener jeg ikke, at man kan mene er uretfærdigt. Siden sidste folketingsvalg er der næsten 50.000 færre på offentligforsørgelse og knap 20.000 færre i kontanthjælpssystemet, som blot understreger at reformerne virker.

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være en balance imellem karakterer og test i folkeskolende. Og balancen skal måles på, at det skal være til gavn for elever og forældre. Eleverne fordi, at de skal have mulighed for at forbedre sig, og kende deres udgangspunkt, og forældrene fordi, at de skal have mulighed for at kunne sammenligne de lokale folkeskoler.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Meget enig. Der er for ganske nylig blevet lavet en justering af folkeskolereformen, hvor skoledagen for de yngste elever i folkeskolen blev forkortet. Jeg mener dog, at vi også skal kigge på skoledagens længde for de ældste elever også. Det er ikke nødvendigvis længden af skoledagen, som gør at eleverne bliver dygtigere, men længden af skoledagen kan derimod tappe energien og motivationen fra eleverne, hvis den er for lang.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Inklusion må og skal ikke være en spare øvelse i landets kommuner. Inklusion skal altid foregå på barnets præmisser både i forhold til læring, men også det sociale.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er grundlæggende imod brugerbetaling, da jeg er bekymret for at det kan have en social slagside og ramme økonomisk sårbare ældre.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er ikke enig i præmissen. Vi har rig mulighed for at koncentrerer velfærden og den økonomiske støtte på de udsatte og dem med behov, i stedet for, som i dag, at velfærden smørret ligeligt ud uagtet indkomst.

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være en balance, men vi har en udfordring på ældreområdet i Danmark. Vi ved, at der bliver flere og flere ældre, og det er en udfordring. Jeg mener derfor, at der er et behov for at se på flere penge til området. Men vi skal også turde at udfordre vanetænkningen, for at se om vi ikke kan gøre det anderledes og bedre i morgen end vi gjorde i går. Specielt fordi at selvom antallet af ældre stiger, så er forskellen på den pleje og behandling der er nødvendig også mere og mere alsidig.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være en balance i udligningsordningen. Det er vigtigt, at de rigeste kommuner hjælper de kommuner, som står med de socialt største byrder. Jeg mener, at balancen i øjeblikket ligger nogenlunde rigtigt.

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at moms'en i forvejen er høj i Danmark. Vi har en marginal skat i DK på 56,6% og så mangler vi at lægge momsen oveni. Jeg mener derfor ikke, at vi skal hæve momsen, men derimod sætte den ned for sunde fødevarer.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må være et langsigtet mål, at vi får fjernet topskatten. Men indtil, at der er politisk flertal for at fjerne topskatten, så vil det være en god starte, at starte med at hæve topskattegrænsen til 800.000 kr. På den måde vil 300.000 færre skulle betale topskat, og hovedparten af den 300.000 vil være ufaglært og faglært arbejdskraft.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke, at den offentlige sektor skal værre større på bekostning af den private sektor. Der er derimod behov for, at vi fokuserer fx økonomisk støtte til socialt udsatte familier i stedet for velfungerende familier.

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi ønsker et erhvervsliv, som er konkurrencedygtig, så skal der kigges på skatter og afgifter. Det skal ikke være besværlig at være virksomhed i Danmark, men derimod let, da virksomhederne bidrager med arbejdspladser og vækst til Danmark. Men det betyder selvfølgelig ikke, at virksomhederne ikke skal bidrage til vores velfærdssamfund.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg skal som folketingspolitiker ikke lovgive om lønniveauet i Danmark. Det er en opgave for arbejdsmarkedets parter.

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke, at vi skal ændre aldersgrænsen for køb af vin og øl, da jeg ikke ser et aktuelt problem på området.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt enig. Staten skal ikke lege curlingforældre for familier, som godt kan klare sig selv. Derimod skal hjælpen koncenteres om de familier og individer, som har et reelt behov. Og går vi den vej politisk, hvilket jeg håber, så mener jeg også at vi skal kigge på skattesystemet. Helt generelt skal folk, som godt kan klare sig selv have lov til at klare sig selv, uden at staten flår dem i skat. Hjælpen og ydelserne skal derimod koncenteres om de, som har et behov.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke, at vi skal give mere økonomisk støtte til velfungerende børnefamilier i dag. Derimod ville jeg gerne se på, hvordan vi bedre hjælper socialtudsatte familier.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke, at vi skal sænke ulandsbistanden. Vi har en forpligtelse til at hjælpe tredjeverdenslande. Jeg mener derimod at vi skal i den anden retning og begynde at hæve udviklingsbistanden igen. I første omgang må målet være at komme tilbage til 0,8% af BNI.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kan ikke se, hvordan Danmark skulle agere anderledes overfor den måde vi ser Rusland agerer på. Når vi positivt ved, at Rusland fx tester den danske luftrumsgrænser og simulere angreb på Bornholm, så har jeg meget svært ved at se, at vi skal være mere kompromissøgende overfor Rusland.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at tiden er kommet til, at Danmark tiltræder det militæret samarbejde i EU. Det mener jeg fordi, at vi nu står i en situation, hvor der mere end før også er brug for et stærkt militærtsamarbejde i EU. Jeg mener dog forsat at NATO er vores vigtigste samarbejdspartner.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kriminelle lavalder skal ikke sænkes.

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at vi straffer de forbrydelser, der bliver begået. Vi skal have en hård, men også retfærdig retspolitik. Derfor mener jeg ikke, at vi skal til at afkorte længden på straffene i Danmark.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Straffen for kriminalitet skal være hård og konsekvent. Og specielt i sager, hvor vi taler personfarlig kriminalitet, så er det samfundets opgave at stå på ofrets side og ikke gerningsmanden.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det ille give rigtig god mening, hvis der bredt blev kigget på afgiftsystemet for biler i Danmark. Det dels for at sikre, at vi får et afgiftssystem som sikre grønnere biler, men også at afgifterne skal være lavere.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det skal ske med en balance for virksomhederne, for vi må ikke skrue afgifterne op på et niveau, hvor vi kvæler virksomhederne. Derimod skal vi i den grad også værne om miljøet og klimaet i Danmark.

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Meget enig. Vi har alle en fælles opgave for at gøre det bedre for vores miljø og klima. Og det er så afgørende vigtigt, at vi får alle folk med. På den måde kan vi virkelig lave en klimaindsat der batter.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke, at Danmark har afgivet for meget suværenitet til EU. Vi kender selvfølgelig alle trælse sager, hvor EU-regler virker dumme og trælse, men helt overordnet er EU positivt for Danmark. Særligt når det fx kommer til krav på miljø og klima området er det godt, at vi har EU til at sikre en fælles høj standard.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal styrke hjælpen i nærområderne både igennem EU og FN, og helt grundlæggende ville det være positivt, hvis der kan laves et nyt asylsystem, hvor det er muligt at behandle asylansøgninger i nærområder, så vi undgår flygtningenstrømme på tværs af EU.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grænsekontrollen skal være midlertidig, og den bør fjernes igen, når der er ro på det danske grænseområde. Målet må ikke være, at vi har 28 EU lande, som hver har deres grænsekontrol. Derimod skal der være en stærk grænsekontrol ved EU's ydre grænser.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan det gøre, men resultatet kan også være det modsatte, hvis udliciteringen ikke er gjort ordentligt. Helt grundlæggende er det vigtigt ikke, om det er en offentlig eller privat, der løser velfærdsopgaver. Men derimod at velfærdsopgaven bliver løser godt, hurtigt og rigtigt for borgerne.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ingen tvivl. Et godt eksempel er fx Skat, hvor vi i løbet af de seneste år har set skrækkelige eksempler på, at der er behov for at vi får rettet op på styringen og ledelsen af den offentlige sektor i Danmark.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener helt generelt, at den offentlige sektor er for stor. Og et oplagt område at forsætte er unødvendigt bureaukrati, dels for offentlige ansatte, virksomheder men også kommunerne.

43 Der bør afsættes statslige midler til etablering af etape to af letbanen i Odense

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener først, at vi skal se, hvordan det kommer til at gå med etape 1 af letbanen, førend der skal tages stilling til om letbanen i Odense skal udvides.

44 Der bør ikke etableres en kattegatforbindelse mellem Jylland og Sjælland da det vil få negative konsekvenser for væksten på Fyn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke, at der er grundlag for Kattegatforbindelsen, da jeg dels er bekymret for konsekvenserne for Fyn i forhold til vækst og beskæftigelse. Derudover jeg er tillige bekymret for de konsekvenser, som etableringen af forbindelsen kan have på miljøet. Og endelig må er der hele spørgsmålet om finansieringen, hvor jeg kan være bekymret for, at det er passagererne på Storebæltforbindelsen, som kommer til at betale gildet.

45 Politiet bør omprioritere mandskabet på Fyn, så det bliver muligt at genetablere de døgnbemandede politistationer i kystbyerne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er generelt brug for flere betjente i hele landet. Det gælder ikke kun i de mindre byer men også i store byer, som Odense.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 847 Det Konservative Folkeparti in total 9630
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 809 Det Konservative Folkeparti in total 11439

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Skat

Med kandidatens egne ord

Odense skal være attraktiv - ikke bare i bymidten, men også for studerende og de, der har valgt at bosætte sig i forstæderne. Det er de to områder, som jeg helt særligt vil fokusere på.

Når det handler om de studerede, så er det vigtigt, at vi får bygget flere ungdomsboliger. Vi ikke kan ikke på den ene side tiltrække studerende til Odense, og ikke kunne tilbyde dem et sted at bo. På samme måde skal vi have fokus på, at der også skal skabe relevante studiejobs for de studerende, for hvordan skulle de ellers få råd til at bo i byen? Når de studerende er færdig med at læse, skal vi ikke tvinge dem til at flytte fra byen, fordi det ikke er muligt at få et job i byen. Derfor skal vi have fokus på, at skabe flere dimittend job i Odense.

Odense er mere end bare centrum. Og derfor skal vi passe på byens forstæder. Derfor vil jeg kæmpe for, at bevare de lokale skoler og ikke mindst genåbne de lokale klubber. Det er afgørende, at det er attraktivt at bo i forstæderne, og vi ikke tvinger folk væk fra forstæderne ved at lukke den lokale skole og andre tilbud i nærområdet.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Odense Kommune skal beslutte at udvide letbanen med en etape to.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal afvente og se, hvordan resultatet bliver efter etape 1. Hvis det er en succes, så bør vi udvide. Hvis det ikke er en succes, så bør vi ikke udvide.

2 Private firmaer bør i højere grad kunne byde ind på at varetage opgaver for Odense Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det offentlige og private går hånd i hånd, og der er intet nyt i, at private byder ind, eller allerede som nu er en stor del af Odense Kommune. Vi skal derfor gøre plads til de private, når de er i stand til at løse opgaven bedre end Odense Kommune.

3 De sidste to år har et byrådsflertal i Odense vedtaget en skattestigning på 0,8 procentpoint, så borgerne skal betale 25,3 procent i kommuneskat næste år. Denne skattestigning skal rulles tilbage.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skattestigningen har ikke været nødvendig. Vi har i den Konservative Byrådsgruppe i de seneste to år fremlagt et alternativ til skattestigningen. I dette års alternativ finder vi fx 140 mio. kr. på Odense Kommunes udgifter til administration. Med andre ord, så kan det godt lade sig gøre, at finde penge til velfærd, uden at vi hæver skatten i Odense Kommune.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er behov for at begge dele prioriteres. Men når det er sagt, så er der næppe noget tvivl om, at der i de seneste mange år har har været afsat mange penge til investeringer i kollektiv trafik. Jeg mener derfor, at det er på tide, at vi i højere graf tænker på fremkommeligheden for bilisterne i byen.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ser på nuværende tidspunkt ingen grund til, at vi skal affaldssortere mere end vi gør i dag. Men når det er sagt, skal det også siges, at hvis det på et tidspunkt viser sig, at der er behov for, at vi affaldssortere mere på grund af hensyn til miljøet, så er jeg åben for at kigge på nye tiltag.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der med spørgsmålet menes midler til byens foreninger, såsom fodboldklubber, håndboldklubber osv. så er det helt sikkert et område, som jeg gerne vil være med til at prioritere.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, jeg mener ikke, at tiden eller behovet er der for at afsætte flere penge til kunst og kultur. Jeg mener i stedet, at der bør fokuseres på kernevelfærd. Odense Kommune har været med til at sætte rigtig mange gode tilgang i gang. Fx TINDERBOX, Karrusel og HCA Festivals. Dem skal vi holde fast i.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt enig. Det vigtigste for mig er, at vi først og fremmest tager hånd om samfundets svageste. Og her er de socialt udsatte en særlig gruppe, som vi bør tage ekstra god hånd om.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Odense Kommune har for nuværende ingen udfordringer med flygtninge. Samtidig mener jeg, at vi har et ansvar for at tage os af verdens mest sårbare grupper. Men vi skal samtidig huske hensynet til vores eget samfund og land, som altid skal komme i første række.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Siden at de private aktører har fået mulighed for at byde ind på ældreplejen i Odense, kan vi se, at det har tvunget Odense Kommune til at være nytænkende. Samtidig giver det også en lang række borgere mulighed for at finde et tilbud, som passer helt specifikt til dem. Jeg synes derfor at privateaktører i hjemmeplejen er en god ting.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er forkert at tro, at penge på genoptræning betyder, at Odense Kommune må spare på andre sundhedsområder. Odense har igen og igen vist, at det kan lade sig gøre at investere i genoptræning til gavn for både borgere og kommunekassen.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Når vi ser på skolerne i Odense, så er størrelsen på klasserne ikke et problem. Derimod er der behov for, at vi kigger på kvaliteten af under undervisningen. Her tænker jeg fx på, at vi kan gøre det langt bedre, når det kommer til vikardækningen, når klassen lærer bliver syg.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mister man sit arbejde, så mister man sit arbejde. Det er der desværre ikke meget, som Odense Kommune kan gøre noget ved. Vi kan dog gøre noget ved den måde, hvor vi hjælper de arbejdsløse tilbage i job på. Jeg er overbevist om, at kommunen kan gøre mere. Både for dem, som er topmotiveret for at komme i job igen, men også for dem, der har brug for et ekstra puf for at komme tilbage til arbejdsmarkedet igen.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommuneskatten bør sættes ned igen. Men det skal ske i et tempo, hvor der er styr på og balance i Odense Kommunens økonomi.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Odense er meget mere end centrum. Derfor skal vi også husker forstæderne. For mig handler det blandet om, at vi IKKE skal lukke skoler og vi skal have GENÅBNET de lokale klubber. Men også sikre skoleveje er vigtigt for mig, når vi kigger på børneområdet i forstaden. Men det skal også være lettere at komme til og fra forstæderne. Derfor vil jeg også gerne kigge på, om vi ikke kan gøre det lettere og hurtigere at komme med bussen.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror, at midler der i dag er afsat er tilstrækkelige. Til gengæld mener jeg, at det er på tide, at der kommer en mere hårdhændet håndtering af banderne i Odense. Her tænker jeg specielt at politiet har en særlig opgave. I forhold til forebyggende arbejde i Odense, så så jeg gerne, at vi prioriterede mentorordningen i Vollsmose, og ikke mindst fik genåbnet de lokale klubber, så vi giver de unge et reelt alternativ til at rende på gaden.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hele trafikområdet i Odense halter. Det er massivt brug for, at der bliver afsat midler både til cykelstier, veje og kollektivtrafik.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være en konkret vurdering fra sag til sag. Vi må ikke ødelægge vores natur, men vi må heller ikke ødelægge vores erhvervsliv. De to skal gå hånd i hånd, og kunne eksistere sammen.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke, at det er der Odense Kommune bør ligge sit fokus. Odense Kommune skal koncentere sig om, at levere en god velfærd til borgerne såsom skoler, ældrepleje og daginstitutioner.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke, at svaret her er midler. Hvis vi fx ser på Vollsmose, så er der de seneste ti år postet op imod 1 mia. kr. i området. Det er vanvittigt mange penge, og problemer er kun blevet værre. Jeg mener derfor tiden er inde til, at vi gør noget for at ændre beboersammensætningen i Vollsmose. Det er på tide, at vi river ghettoen ned, og giver Vollsmose en ny chance.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Odense Kommune kan ikke integrerer. Det vil altid være et spørgsmål om at to mennesker møder hinanden, lærer af hinanden og ikke mindst acceptere hinandens forskelligheder. Når det er sagt, så skal vi som samfund forvente, at flygtninge eller indvandrer som minimum acceptere vores love og regler og vores grundlæggende spilleregler i et demokrati.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et universielt velfærdssystem, og det skal vi være glade for. Og der er næppe nogen tvivl om, at de "velhavende" ældre allerede har smidt kæmpe summer både i kommunekassen og statskassen.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sindslidende er en særlig gruppe, som vi skal være gode til at tage hånd om. I min første periode i byrådet, har vi gennemført gratis psykologhjælp til unge under 25 år. Det er jeg glad for og stolt af. Men det nytter heller ikke noget, at vi blot tilfører området flere midler, hvis det går udover andre udsatte grupper i Odense. Jeg synes derfor i stedet, at vi bør se på, om vi kan finde flere penge til hele området. Fx kunne pengene findes på Odense Kommunens administrationsområde.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være tid og tilstrækkeligt med hænder i daginstitutionerne i Odense. Og her spiller antallet af pædagoger en helt afgørende rolle. Men jeg tror også, at hvis mængden af bureaukrati blev mindre, så kunne det frigøre nogle flere pædagoger i daginstitutionerne.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Odense Kommune skal gøre alt, hvad vi kan for at gøre os attraktive for at tiltrække nye virksomheder til byen. Men som udgangspunkt koster det ikke penge for kommunen. Det handler i stedet om politisklederskab, og ikke mindst en kommune, som behandler erhvervslivet ens, og ikke mindst tilbyder en hurtig og effekt sagsbehandling.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle skattelettelser, er gode skattelettelser. Men jeg vil hellere prioritere en lettelse i personskatten end en lettelse i grundskylden.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Næstformand for By- og kulturudvalget Odense Kommune, Det Konservative Folkeparti

2014 - nu

Byrådsmedlem Odense Kommune, Det Konservative Folkeparti

2014 - nu

Politisk ordfører Det Konservative Folkeparti i Odense

2014 - 2017

Medlem af Ældre- og Handicapudvalget Odense Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

2011 - 2015

Bachelor Jura, Syddansk Universitet

2015 - 2018

Bachelor Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

2014 - 2015

Stud.jur Ret & Råd

2011 - 2013

Projektassistent SustainAgri
C

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Det Konservative Folkeparti

2018 - nu

Næstformand for By- og kulturudvalget Odense Kommune, Det Konservative Folkeparti

2014 - nu

Byrådsmedlem Odense Kommune, Det Konservative Folkeparti

2014 - nu

Politisk ordfører Det Konservative Folkeparti i Odense

2014 - 2017

Medlem af Ældre- og Handicapudvalget Odense Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

2011 - 2015

Bachelor Jura, Syddansk Universitet

2015 - 2018

Bachelor Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet

Erhvervserfaring

2014 - 2015

Stud.jur Ret & Råd

2011 - 2013

Projektassistent SustainAgri

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik