PERSONPROFIL

Line Mørk

Socialistisk Folkeparti

Folketingskandidat i Fyns Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Odense

Født 17. juni 1971 2 børn Bor i Odense Kommune

F

Line Mørk (SF) var i 2017 kandidat for Socialistisk Folkeparti ved kommunalvalget i Odense kommune. Hun blev ikke valgt ind.
Line Mørk var medlem af Odense Byråd 2014 - 2017, hvor hun sad i Børne- og Ungeudvalget.
Hun er folketingskandidat for Socialistisk Folkeparti.

Hun er uddannet folkeskolelærer og pædagog. De sidste 11 år har hun arbejdet som folkeskolelærer på H. C. Andersen Skolen i Odense. Hun er bosiddende i Odense og har to børn.

Mærkesager

  • Skole og uddannelse
  • Beskæftigelse
  • Flygtninge og indvandrere
  • Børn og ungeområdet
  • Socialpolitik

Med kandidatens egne ord

Jeg er først uddannet pædagog og siden hen lærer og arbejder nu på mit 13. år som folkeskolelærer i Vollsmose. Jeg er meget glad for mit arbejde, men savner i den grad flere politikere på Christiansborg, der ved, hvordan det er at undervisningsdifferentiere, med for lidt forberedelsestid, stå alene med 20 børnehavebørn pga besparelser og alle de andre eksempler, som jeg og mange andre offentligt ansatte har oplevet. Jeg har et langt levet liv bag mig, på godt og ondt, men heldigvis mest godt, men det meste gode er sket med støtte fra vores velfærdssamfund. Lige nu oplever jeg at netop dét velfærdssamfund begynder at smuldre. En af de største udfordringer er at vi er ved at blive et klassedelt samfund! I Vi bor, går i skole og arbejder i højere og højere grad, sammen med folk der ligner os selv. Det udfordrer tilliden mellem os og dermed vores sammenhængskraft. Det SKAL vi gøre bedre og derfor stiller jeg op!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Besparelserne er gået for vidt! - Børnene fortjener chancen, men der SKAL være pædagoger og lærere nok.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pensionsalderen bør være differentieret, så de med de hårdeste - og mest krævende job går tidligere og dem med lange uddannelser og mindre fysisk og mentalt krævende job, går fra senere.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke generelt, kun til de mest udsatte familier.

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det kan betale sig...Det vigtigste for mig er at de udsatte får, men der skal være nok at vinde til at det kan betale sig, administrativt, hvis ordningen skal ændres.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er afgjort ting der kan gøres bedre, men efterhånden er der sparet så meget (så mange) at det er svært at løse de kerneopgaver der er, kvalificeret.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Politiet bør omprioritere mandskabet på Fyn, så det bliver muligt at genetablere de døgnbemandede politistationer i kystbyerne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Der bør ikke etableres en kattegatforbindelse mellem Jylland og Sjælland da det vil få negative konsekvenser for væksten på Fyn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der skal etableres en kattegatforbindelse bør den overvejende være rettet mod den kollektive trafik, så det bliver hurtigere og lettere end biltrafik.

45 Der bør afsættes statslige midler til etablering af etape to af letbanen i Odense

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 631 Socialistisk Folkeparti in total 5599
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 702 Socialistisk Folkeparti in total 6605

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Mine mærkesager:
Tryg inklusion 
Alle børn og unge har ret til at være en del af et fællesskab, hvor de udvikler sig. Vi skal give alle børn en chance for at nå så langt som muligt, og vi skal gøre det ordentligt. Det kræver flere uddannede voksne og at vi bliver bedre til at dele det der virker i vores dagtilbud og skoler.

Et godt børneliv
Vi skal rydde op i udviklingsprojekter og dokumentationskrav der ikke giver mening for medarbejdere og forældre. Vi har veluddannede medarbejdere og ledelser der sammen med institutionsbestyrelserne skal kunne gøre det der virker i deres lokale dagtilbud og folkeskoler. Det giver bedre trivsel og faglighed og mere tid til vores børn.

Fællesskaber for alle
Vi skal gøre mere for at støtte frivilligt, socialt arbejde og foreningslivet i vores by.
Fordi det er dér, hvor alle kan finde nye fællesskaber og netværk.
Jo flere stærke fællesskaber vi har des bedre plads er der til alle!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Odense Kommune skal beslutte at udvide letbanen med en etape to.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har ikke taget endelig stilling, men letbanen er en markant mere stabil transportform end andre og kan transportere markant flere mennesker, så jeg er overvejende positiv.

2 Private firmaer bør i højere grad kunne byde ind på at varetage opgaver for Odense Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Grundlæggende mener jeg ikke at der bør kunne laves overskud på offentlige ydelser, betalt af skatteydernes penge.

3 De sidste to år har et byrådsflertal i Odense vedtaget en skattestigning på 0,8 procentpoint, så borgerne skal betale 25,3 procent i kommuneskat næste år. Denne skattestigning skal rulles tilbage.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for pengene på til dagtilbud, folkeskoler, udsatte børn og de ældre og handicappede og jeg tror ikke på at der kan findes SÅ mange penge på at vores medarbejdere løber hurtigere eller på at løse opgaverne bedre.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil gerne have en fremtidssikret løsning ift trafikken i Odense og så tror jeg på at vi skal have en bedre kollektiv trafik. Der er ikke plads til flere biler på vejene og selvom jeg hører folk tale om selvkørende biler, så fylder de jo også på vejene...

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er stor forskel på, hvor meget der affaldssorteres, alene i Odense, men der er mere at hente!

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idrætsområdet er fællesskabsskabende, så jeg mener kun der bør sættes flere penge af til den brede del.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener der gives de penge der bør gives, allerede nu.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mere gulerod end pisk vil motivere mange til at se flere muligheder og blive mere bevidste om egne kvaliteter.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der vil altid være opgaver som det offentlige SKAL løse - også hvis de private aktører går konkurs og derfor er det vanskeligt sammenligning.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den rehabiliterende tilgang fungerer godt i Odense og jeg tænker ikke der er mange penge at hente andre steder.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener reelt de arbejdsløse skal alt for meget der på ingen måde hjælper dem tættere på et job.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores lokalområder er vigtige på så mange parametre, at vi skal blive bedre til at støtte op.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det giver mening, både for de unge og for dem der måtte blive ramt af bander og kriminalitet.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er alleredde i gang, men det vigtigste for mig er at de socialt udsatte boligområder bliver integreret i resten af byen - og dét vil jeg gerne kaste flere penge efter. Men det vil ikke være det mest udgiftstunge, da det overvejende er beboerne der skal arbejde på en sådan dagsorden.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er ikke sikker på at der skal ret mange flere penge til, men vi skal kigge på, hvordan vi kan gøre det bedre end vi gør i dag.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det skal kunne betale sig at lave en sådan ordning. Hvis det ender med at koste det samme at sende den rigtige regning ud, som der nu gives i hjælp, så vil jeg foretrække at vi giver hjælpen.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spøjst formuleret spørgsmål, men jeg mener vi skaber flere meget udfordrede mennesker, hvis vi ikke prioriterer området!

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2013 - 2017

Byrådsmedlem Odense Kommune, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2017 - nu

Kredsstyrelsesmedlem Danmarks Lærerforening

Uddannelse

2003 - 2006

Professionsbachelor Lærer, Odense Seminarium

1998 - 2001

Professionsbachelor Pædagog, Fyns Pædagogseminarium

Erhvervserfaring

2006 - nu

Folkeskolelærer H.C. Andersen Skolen
F

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2013 - 2017

Byrådsmedlem Odense Kommune, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2017 - nu

Kredsstyrelsesmedlem Danmarks Lærerforening

Uddannelse

2003 - 2006

Professionsbachelor Lærer, Odense Seminarium

1998 - 2001

Professionsbachelor Pædagog, Fyns Pædagogseminarium

Erhvervserfaring

2006 - nu

Folkeskolelærer H.C. Andersen Skolen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik