PERSONPROFIL

Mai Mercado

Det Konservative Folkeparti

Valgt i Fyns Storkreds

Født 20. august 1980 i Tønder Gift 2 børn

C

Mærkesager

  • Skattepolitik
  • Retspolitik
  • Flygtninge og indvandrere
  • Socialpolitik
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

Lavere skat og et system alle kan forstå

De bredeste skuldre skal altid bære det tungeste læs. Samtidig må vi ikke glemme, hvor vi får pengene til vores velfærdssamfund fra. Skattesystemet skal forenkles.

Jeg arbejder for:
• Lavere skat
• Ingen arveafgift
• Mindre bureaukrati
• Afskaf registreringsafgiften

En god start på livet
De første 1.000 dage er afgørende i et barns liv. Barnets personlighed og muligheder dannes i løbet af de første 3 år.

Jeg arbejder for:
• Mere kvalitet i dagtilbud
• Ro og tryghed omkring fødsler
• En tidlig og kærlig indsats overfor udsatte børn

Sundhed er tryghed
Dine chancer for at overleve et kompliceret sygdomsforløb som fx kræft skal ikke afhænge af, hvor i landet du bor.

Jeg arbejder for:
• En praktiserende læge tæt på, hvor du bor
• Mere omsorg og tid til den enkelte patient
• Bedre og mere ensartet behandling (f.eks. på kræftområdet)
• Bedre omsorg for de ældre

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vigtige er ikke, om der kan skabes flere job i den offentlige sektor. Det vigtige er, at borgerne får den service, som de er berettiget til. På fx sundhedsområdet, skolerne, daginstitutionsområdet og plejeområdet så jeg gerne, at vi fik flere ansatte – både i det private og det offentlige.

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at vi konkurrerer på fair og lige vilkår. Men i nogle lande har man bare en lavere løn, end vi har herhjemme. De lande skal vi også kunne handle med.

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dagpengesystemet er en forsikring, som vi skriver os op til. For at få fuld mulighed for at få dagpenge i op til to år, synes jeg det er fair, at man er nødsaget til at betale til den i i en længere periode end blot et halvt år.

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal tilbyde den bedst mulige behandling til vores patienter. Men vi må være bevidste om, at vi ikke har uanede ressourcer.

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den ydelse patienten får og de arbejdsforhold som medarbejderne tilbydes, er det afgørende for mig. Det er ikke, om det er offentlige eller private, der leverer ydelsen. Men konkurrencen fra de private har fået det offentlige sundhedsvæsen op på mærkerne. Konkurrence er positivt.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har svært ved at se for mig, hvilke ydelser i sundhedsvæsenet, der skal indføres brugerbetaling på. Folk skal kunne gå til lægen uden at betale for det.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have integreret de, der er kommet til Danmark først. Men vi har også behov for flere nuancer i debatten, fx ved rekruttering af højtuddannet udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Folk, der kan og vil bidrage til samfundet, bør vi være åbne overfor.

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja!

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så gerne, at det var lettere at få sin ægtefælle til landet. Men de nuværende regler gør det dog fx lettere for piger i etniske miljøer, at undgå at blive gift med udlændinge i en tidlig alder

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi lever i et rigt samfund, og det er afgørende, at vi tager hånd om de, der ikke har så mange muligheder og ressourcer. Det sikrer vi bl.a. ved at få flere ind i arbejdsfællesskabet.

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En enlig mor med to børn får i dag mere end 17.000 kr. udbetalt med kontanthjælpsloftet. Det er ikke urimeligt. Men det afgørende er, at vi får flere i arbejde. Dertil har en stor del af de, der bliver ramt af kontanthjælpsloftet en anden etnisk baggrund. Kontanthjælpsloftet er med til, at give dem øget incitament til at komme ind på arbejdsmarkedet.

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal kunne betale sig at tage et arbejde og være en del af arbejdsfællesskabet fremfor at være ledig. Er man nedslidt eller af anden grund ikke i stand til at være på arbejdsmarkedet, skal man have den nødvendige hjælp og ydelser.

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal kun lave inklusion i folkeskolen, fordi det sikrer, at alle børn kommer med. Nogle steder virker inklusionen godt. Andre steder får man indtryk af, at det bliver udnyttet til en sparerøvelse.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have et højt fagligt niveau i vores skoler. Men børn skal også have mulighed for at være børn, gå til fritidsaktiviteter og kunne hentes tidligere fra skole af deres familie, end tilfældet er i dag.

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er afgørende, at vi kan følge udviklingen i vores elevers færdigheder, så vi kan sætte ind med den rette hjælp til dem. Særligt til de fagligt mest udsatte elever. Men vi må aldrig komme i en kultur, hvor vi tester dem ”blot for at teste dem”

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at vi hjælper vores ældre så godt som muligt, så man har en værdig alderdom med mulighed for den nødvendige hjælp. Og det er ligeledes vigtigt, at vi har et godt sundhedsvæsen, gode skoler og dagtilbud.

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores ældre skal have en god hjælp. Det er svært for mig at se, hvilke ydelser vi vil skulle lægge brugerbetaling på

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er helt afgørende for mig, at vores ældre får en god behandling. Og i takt med at vi bliver ældre, giver det også mening, at vi trækker os senere tilbage fra arbejdsmarkedet. Men det er ikke en forudsætning, at pensionsalderen skal ændres for at opretholde niveauet i ældreplejen.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have et Danmark i balance. Nogle kommuner har let ved at tiltrække virksomheder og arbejdskraft, bl.a. fordi de har mane offentlige arbejdspladser. Det er fint med en udligning, der tager højde for dette. Men det må aldrig blive en sovepude for de kommuner, der får en masse penge i udligning.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en konservativ mærkesag, at topskatten skal væk. Den fjerner incitamentet til at yde en ekstra indsats.

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg kan godt følge tanken om, at sunde fødevarer bliver billigere. Men sådanne ordninger med særafgifter på nogle fødevarer bliver ofte til meget bureaukratiske øvelser, der i sidste ende har begrænset effekt. Vi kan derudover få rigtig meget sundhed for de penge, som det vil koste at fjerne momsen på sunde fødevarer.

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at vores virksomheder er i stand til at konkurrere med andre lande og udvikle sig, så der bliver skabt job i Danmark. Høje skatter og afgifter begrænser de muligheder.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en stor offentlig sektor. Vi kan godt få mere ud af de penge, som vi allerede bruger i den

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lønniveauet er aftalt mellem arbejdsmarkedets parter. Det skal vi som politikere ikke blande os i.

25 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have skatten ned, så børnefamilierne kan få mere overskud og flere ressourcer. Derefter kunne man godt se på, om der skulle fjernes særtilskud såsom børnepenge.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være lettere at være børnefamilie for alle. Og vi har en særlig forpligtigelse til at hjælpe de socialt udsatte i endnu større grad.

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Aldersgrænsen på 16 år fungerer fint i dag. Det er dog vigtigt, at butikkerne sørger for, at kontrollere for ID, når unge vil købe øl eller vin.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udviklingsbistanden skal bruges der, hvor behovet er størst og vi får mest værdi for pengene.

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forbeholdet forhindrer dansk deltagelse i en række vigtige missioner, der er afgørende for vores sikkerhed her i Danmark.

30 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Rusland har en aggressiv adfærd overfor os i Danmark og vores allierede i NATO. Det skader danske sikkerhedsinteresser og bør vi ikke gå på kompromis med.

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan som samfund ikke acceptere, at kriminelle handlinger går ustraffet forbi.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grov vold bør straffes hårdt.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kriminelle lavalder er fin. Unge under 15 år, der begår kriminalitet skal opleve sanktioner, men skal ikke kunne komme i fængsel. Derudover skal vi være endnu bedre til opsøgende arbejde blandt de unge, der fra en tidlig alder udviser tegn på kriminel adfærd.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Afgiften på elbiler, hybridbiler o. lign. bør sænkes, så det klimavenlige alternativ bliver billigere.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har mange ressourcer i vores affald. Dem skal vi være bedre til at udnytte, så vi ikke belaster vores miljø unødigt.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På den ene side skal vi ikke lægge for hårde restriktioner på vores erhvervsliv. Samtidig er det vigtigt, at vi sikrer at vores miljø og klima ikke bliver beskadiget. Til dette er afgifter ikke altid den bedste løsning.

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det er muligt at oprettet flygtningecentre uden for EU og tættere på asylansøgernes hjemland, sikrer vi at langt flere får hjælp. Så er det ikke blot de, der har pengepungen i orden, der får mulighed for at få asyl i Danmark.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grænsekontrollen er ikke en langsigtet løsning, men en midlertidig nødvendighed.

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har utroligt store fordele af at være med i EU. Det åbner det indre marked og giver os mulighed for at handle med en række lande. Det giver velstand til alle danskere. Men når EU fx går ind og begynder at lovgive om tvungen barsel til mænd, så er min grænse nået for, hvordan EU blander sig i familiernes hverdag.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har verdens største offentlige sektor, men får vi også verdens bedste service? Der er ingen tvivl om, at vi skal have mindre bureaukrati og mere fokus på varme hænder, mindre bureaukrati for virksomheder og gøre det lettere at være dansker.

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan godt flyttes flere ressourcer fra administration over til varme hænder og kernevelfærd.

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Eksempelvis har Region Midtjylland sparet et årligt millionbeløb ved at uddybe vaskeriopgaver til private aktører. Det er penge, som kan genivesteres i sundhedsvæsenet.

43 Der bør ikke etableres en kattegatforbindelse mellem Jylland og Sjælland da det vil få negative konsekvenser for væksten på Fyn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fyn er et knudepunkt i Danmark og vil fortsat være det, om der kommer en Kattegatforbindelse eller ej. Vi skal sørge for at gøre Fyn mere attraktivt for virksomheder, så der automatisk kommer mere vækst og velstand på Fyn.

44 Der bør afsættes statslige midler til etablering af etape to af letbanen i Odense

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er positivt at Odense får en letbane og vi skal se på mulighederne for at støtte anden etape.

45 Politiet bør omprioritere mandskabet på Fyn, så det bliver muligt at genetablere de døgnbemandede politistationer i kystbyerne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at man som borger er tryg i sit lokalområde og får den rette hjælp. Hvis det kræver døgnbemandede politistationer er jeg lydhør over for det. Det er vigtigt, at politiet har de nødvendige ressourcer.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Det Konservative Folkeparti

2011 - nu

Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Det Konservative Folkeparti

2016 - 2019

Børne- og socialminister Folketinget, Det Konservative Folkeparti

2013 - 2017

Kommunalbestyrelsesmedlem Frederiksberg Kommune, Det Konservative Folkeparti

2009 - 2011

2.viceborgmester Odense Kommune, Det Konservative Folkeparti

2006 - 2011

Byrådsmedlem Odense Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

2001 - 2008

Cand.scient.pol Syddansk Universitet

1997 - 2000

Student Odense Katedralskole

Erhvervserfaring

2008 - 2011

Konsulent Energinet.dk
C

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Det Konservative Folkeparti

2011 - nu

Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Det Konservative Folkeparti

2016 - 2019

Børne- og socialminister Folketinget, Det Konservative Folkeparti

2013 - 2017

Kommunalbestyrelsesmedlem Frederiksberg Kommune, Det Konservative Folkeparti

2009 - 2011

2.viceborgmester Odense Kommune, Det Konservative Folkeparti

2006 - 2011

Byrådsmedlem Odense Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

2001 - 2008

Cand.scient.pol Syddansk Universitet

1997 - 2000

Student Odense Katedralskole

Erhvervserfaring

2008 - 2011

Konsulent Energinet.dk

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik