PERSONPROFIL

Mette Rahbek

Alternativet

Folketingskandidat i Fyns Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Odense

Født 22. november 1975 i Odense Single Bor i Odense Kommune

Å

Mette Rahbek var i år 2017 kandidat for Alternativet ved Kommunalvalget i Odense kommune. Mette Rahbek blev ikke valgt ind.

Mette Rahbek studerer pædagogik på University College Lillebælt, hvilket hun har gjort siden 2015. Mette Rahbek er også studiepolitisk aktiv som medlem af både Campusrådet og Studenterrådet samt som repræsentant for de studerende i University College Lillebælts bestyrelse. Hun er ligeledes aktiv i Pædagogstuderendes Landssammenslutning, og er de pædagogstuderendes repræsentant i Socialpædagogerne Kreds Lillebælts bestyrelse. Derudover arbejder hun som pædagogmedhjælper på botilbuddet Særforanstaltning Lindegården i Odense Kommune.

Mærkesager

  • Socialpolitik
  • Beskæftigelse
  • Miljø og klima
  • Skole og uddannelse
  • Børn og ungeområdet

Med kandidatens egne ord

Du skal stemme på mig, fordi du har mod på at plante håb;
Håb for et mere empatisk, anerkendende og respektfuldt menneskesyn.

Håb for en bæredygtig socialpolitik der ligestiller - fremfor diskriminerer.

Håb for en grønnere omstilling og fremtid for næste generationer.

Vi skal have alle de umenneskelige, nedværdigende og ulighedsskabende reformer rullet tilbage; kontanthjælpsloft, integrationsydelse, zoneforbuddet, uddannelsesloftet, maskeringsforbuddet...

Giv os Danmark tilbage! Dét Danmark, hvor vi tog os af hinanden og hvor maskerne i vores velfærdsnet var så små, at ingen faldt igennem!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have styrket vores dagpengesystem

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et velfungerende offentligt sundhedsvæsen kræver gode løn -og arbejdsvilkår - ikke konkurrence.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have mindsket uligheden, derfor skal vi ikke have brugerbetaling indført.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den er ikke bare for stram, den er umenneskelig!

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At tilføje ressourcer til vores allerede udhulede ældrepleje kræver altså ikke at man tager penge fra et andet velfærdsområde. Det handler om menneskelige værdier og prioriteter!

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle basisydelser skal være ens og gratis for alle. Det klæder ikke Danmark, som med vores velfærdssamfund altid har kæmpet for lige muligheder for alle, at lave tiltag der bidrager til den stigende ulighed.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er simpelthen nødt til at nytænke vores pension på. Ingen af os er ens. Nogle har haft fysisk hårdt arbejde hele livet der totalt har nedslidt kroppen med det resultat at de ikke kan arbejde til den nuværende pensionsalder. Andre kan arbejde langt ind i deres tredje alder. Uanset job har alle haft værdi for vores samfund. Lad os tage udgangspunkt i dét, istedet for at generalisere og skære alle over én kam.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis en virksomhed helt konkret arbejder med at minimere deres klimaaftryk, så lad og da endelig se på om vi kan belønne dette med lavere skatter og afgifter. Ellers er det betaling ved kasse 1 til fælleskassen!

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvem skal definere velfungerende? Vi skal alle have lige muligheder for at leve gode liv.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Absolut! At investere i vores børn og unge er den bedste investering for Danmark! Vi skal investere i indsatser der fremmer gode børneliv, både forebyggende indsatser , men også flere investeringer i offentlige skoler og institutioner samt sørge for ordenlige normeringer og arbejdsvilkår for både store og små.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal aldrig gå på kompromis med vores demokrati og vores velfærd. Og slet ikke med et land som Rusland som er styret af enevælde, magt og oprustning.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Højere straffe hjælper ikke, det viser utallige undersøgelser. Istedet begår mange kriminelle yderligere kriminalitet. Istedet for at avle statslig vold skal vi investere meget mere i det forebyggende, opsøgende og målrettede arbejde vha. flere nærbetjente og socialfaglige gadeplansarbejdere. Desuden skal vi skabe en bred vifte af tilbud til unge mennesker som gode og meningsfulde alternativer til kriminalitet.

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forureneren betaler!

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er dog en endnu vigtigere politisk opgave, at få danskerne til at FORBRUGE mindre end vi gør i dag!

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det offentlige er blevet for ineffektivt og bureaukratisk fordi det gennem årene er blevet nedprioriteret. Vi skal investere meget mere på dette område og styrke vores offentlige instanser. Vi skal understøtte bedre arbejdsmiljø -og vilkår for de ansatte, slippe New Public Managements kontrolgreb og eliminere den fuldstændig unødvendige bureaukrati!

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Der bør ikke etableres en kattegatforbindelse mellem Jylland og Sjælland da det vil få negative konsekvenser for væksten på Fyn

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At ønske en sådan bilbro i disse tider hvor klimakrisen er på sit højeste, vil ikke kun få negative konsekvenser for Fyn, men hele Danmark. Ønsker man en sådan forbindelse skal det udelukkende være for kollektiv transport som bus og tog. Vækst er ikke vigtigere end velfærd.

44 Der bør afsættes statslige midler til etablering af etape to af letbanen i Odense

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Istedet for at bruge penge på udarbejdelse og stempling af diverse almene boligområder, kunne man bruge statens penge til rent faktisk at gøre en helt konkret forbedring som her, letbanen.

45 Politiet bør omprioritere mandskabet på Fyn, så det bliver muligt at genetablere de døgnbemandede politistationer i kystbyerne

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have skabt liv og tryghed i kystbyerne så det igen bliver attraktivt at flytte dertil.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 387 Alternativet in total 3457

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

Hjertesager:

Tidlig indsats. Vore børn og unge fortjener lige muligheder i livet, uanset baggrund. Det kræver en tidlig indsats, på tværs af fagligheder!

Flere varme hænder. Vore børn og unge fortjener den bedste omsorg så de trives, både socialt og fagligt. Vore ældre fortjener den omsorg og pleje de hver især har behov for. Mennesker med udviklingshæmning fortjener gode bolig, aktivitets -og jobtilbud. Vore syge har brug for et sundhedsvæsen der tilbyder behandling i særklasse, og en kontanthjælpsreform der forbedrer livskvalitet i stedet for at forværre den! Og endelig har vore hjemløse brug for fagpersoner der møder dem med forståelse og omsorg.

Mere tillid, mindre kontrol. Vi skal slippe den bureaukratiske kontrol, og i stedet have tillid til vores professionelles faglighed, viden og kompetencer.

Ønsker du en tydelig stemme for de af vores medborgere, der har svært ved selv at råbe systemet op, så stem på mig!

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Odense Kommune skal beslutte at udvide letbanen med en etape to.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kunne måske overveje at afvente evaluering af etape 1. På den anden side så er letbanen en realitet og derfor giver det også mening at udvide. En snarlig udvidelse vil også gøre det mere tilgængeligt for flere mennesker. Min eneste bekymring er, om det er en bæredygtig og klimavenlig transportform.

2 Private firmaer bør i højere grad kunne byde ind på at varetage opgaver for Odense Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som engageret i fagbevægelsen tror jeg på den danske model. Privatisering er med til at ødelægge vores ellers så velkendte velfærdssystem og skaber øget ulighed.

3 De sidste to år har et byrådsflertal i Odense vedtaget en skattestigning på 0,8 procentpoint, så borgerne skal betale 25,3 procent i kommuneskat næste år. Denne skattestigning skal rulles tilbage.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg betaler med glæde min skat, ligesom de fleste andre borgere. Men lad os i stedet se på prioriteringerne i budgettet før vi gør det ene eller andet.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej, på ingen måde! Vi skal tværtimod investere i bedre, mere og billigere kollektiv trafik.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har efterhånden et kæmpe miljø -og klimamæssigt problem og vi er nødt til alle at tage ansvar for at forbedre denne situation, for vores børn og børnebørns skyld. Derfor skal vi have øget fokus på affaldssortering og kompostering samt stille højere krav til minimalisering af indpakning madspild.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idræt og foreningslivet gavner alle, store som små, fysisk såvel som socialt. Derfor er det vigtigt at sikre, at alle har lige mulighed og adgang til de forskellige tilbud. Idræt er desuden et vigtigt værktøj ift. integration, så uanset hvordan man vender det, er idrætsområdet en vigtig indsats og en god investering.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som ovenstående.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle, uanset ståsted, har ret til at føle, at de er en del af samfundet og fællesskabet. Alle mennesker har værdi og alle kan bidrage med noget, så længe de bliver mødt med anerkendelse, omsorg og respekt.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er altså mennesker vi taler om! Alle mennesker har værdi, og vi er alle ressourcer og har hver især noget at byde ind med.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Desværre ser vi eksempler på private virksomheder der går konkurs og vores ældre er desværre dem der ender som taberne i disse situationer. Det mener jeg ikke vi kan være bekendt. Udover det, hører vi også at kommunen hyrer private aktører som ikke betaler deres personale en overenskomstsikret løn. Det synes jeg er et helt forkert signal at sende fra kommunal side. Lad os i stedet sørge for gode vilkår for vores offentlige ansatte, så de også kan levere god service i deres arbejde.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal investeres det, der er nødvendigt, for at alle får den behandling og hjælp de har behov for. Det gælder alle social -og sundhedsfaglige områder.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis klasserne var mindre, ville der måske opstå behov for at få gang i de mindre skoler i udkantsområderne igen. Dette ville også bidrage til stigende tilflytning af børnefamilier og dermed et voksende lokalsamfund. Mindre klasser skal dog ikke betyde færre lærere eller pædagoger.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er min overbevisning at ledige trækkes igennem et fuldstændig inhumant og uanstændigt system, selvom tallene tydeligt viser, at det ikke virker. Måske vi skulle gå tilbage til et system, der mere er baseret på tillid frem for kontrol.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skatten i Odense er allerede forholdsvis lav. Vi skal ikke yderlige sænke skatten, vi skal i stedet fokusere på mere velfærd, dette gavner trods alt os alle.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Odenses yderområder er beboet af borgere, der skal tilgodeses på samme niveau som borgerne i midtbyen.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette er en 'no-brainer'. Lad os dog investere i vores børn og unge. Alle fortjener den bedste start i livet, lad os sætte ind med en tidlig indsats så alle børn, uanset baggrund oplever omsorg og nærvær, føler sig set og hørt og dermed oplever at føle sig som en del af fællesskabet. Vi kan ikke være bekendt at lade børn i stikken så de ender i situationer de ikke kan komme ud af igen. Det er ingen tjent med og det koster endnu mere at skulle slukke alle de brande i stedet for at forebygge dem.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Absolut! Flere, og ordentlige, cykelstier, bedre parkeringsmuligheder og bedre muligheder for at tage sin cykel med bus/tog.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har efterhånden mange lukkede fabrikker, skoler mv. der står tomme. Lad og dog bruge dem, i stedet for at ødelægge vores sparsomme natur med mere byggeri.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der findes allerede rigeligt af kulturelle begivenheder i Odense.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her bliver jeg nødt til at spørge; hvilken indsats er der brug for? Og for hvis skyld? Lad os i stedet investere i bedre normeringer og mere faguddannet personale så vores børn og unge ikke skal føle sig eksluderet på baggrund af deres postnummer.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er ikke sikker på at der skal bruges flere penge, til gengæld skal de penge der er sat af, bruges rigtig. Og vi skal involvere de borgere, hvis liv det drejer sig om. Integration er et samarbejde mellem alle parter.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle vore ældre medborgere har krav på, at få alle deres basale behov dækket på bedst mulig vis via kommunen. Kommunen skal ikke være medvirkende til at skabe ulighed blandt vore ældre. Hvad de derudover vælger at bruge deres penge på, er deres valg.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som nævnt andetsteds, så skal der bruges de penge det er nødvendigt, for at alle kan få den behandling og hjælp de har behov for.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt enig! Lad os danne den bedste grobund for vores kommende generationer. Ligesom solsikker, kan vi kun vokse os store og stærke via den rette omsorg og ernæring!

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som udgangspunkt ønsker jeg selvfølgelig vækst da det gavner alle borgere i Odense. Men jeg ønsker det ikke på bekostning af det menneskelige og sociale aspekt. Jeg vil dog generelt overveje virksomheder der har en overenskomst.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har jeg ikke noget belæg for at udtale mig om.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Alternativet

2017 - 2017

Byrådskandidat Odense Kommune, Alternativet

Tillidsposter

2016 - nu

Kredsbestyrelsesmedlem Artefakter

2015 - 2018

Tovholder, HB-medlem, FU-medlem Pædagogstuderendes Landssammenslutning

2017 - 2018

Studenterrepræsentant University College Lillebælt's bestyrelse

2017 - nu

2. suppleant for Alternativet Odense Byråd Alternativet Odense

2018 - nu

Kasserer Artefakter

2019 - nu

Repræsentantskabsmedlem Energi Fyn

Uddannelse

2015 - 2018

Bachelor Pædagogik, University College Lillebælt

Erhvervserfaring

2012 - nu

Initiativtager / iværksætter Bevar Siloøen!, Harbour Art Walk mfl.

2016 - 2018

Pædagogmedhjælper Særforanstaltning Lindegården

2014 - 2016

Pædagogmedhjælper Børnehusene Stjernen

2019 - nu

Pædagog Carlsminde Kollegiet
Å

Politiske hverv

2017 - nu

Folketingskandidat Fyns Storkreds, Alternativet

2017 - 2017

Byrådskandidat Odense Kommune, Alternativet

Tillidsposter

2016 - nu

Kredsbestyrelsesmedlem Artefakter

2015 - 2018

Tovholder, HB-medlem, FU-medlem Pædagogstuderendes Landssammenslutning

2017 - 2018

Studenterrepræsentant University College Lillebælt's bestyrelse

2017 - nu

2. suppleant for Alternativet Odense Byråd Alternativet Odense

2018 - nu

Kasserer Artefakter

2019 - nu

Repræsentantskabsmedlem Energi Fyn

Uddannelse

2015 - 2018

Bachelor Pædagogik, University College Lillebælt

Erhvervserfaring

2012 - nu

Initiativtager / iværksætter Bevar Siloøen!, Harbour Art Walk mfl.

2016 - 2018

Pædagogmedhjælper Særforanstaltning Lindegården

2014 - 2016

Pædagogmedhjælper Børnehusene Stjernen

2019 - nu

Pædagog Carlsminde Kollegiet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik