PERSONPROFIL

Michael Martin Jensen

Enhedslisten

Kandidat ved kommunalvalget i Langeland
Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

Født 22. august 1941 i København Gift 2 børn

Ø

Michael Martin Jensen var i år 2017 kandidat for Enhedslisten ved Kommunalvalget i Langeland kommune, og kandidat til Regionsrådet i Region Syddanmark. Michael Martin Jensen blev ikke valgt ind for nogen af delene.

Han er medlem af Enhedlistens Landistrikts-udvalg.

Michael Martin Jensen har tidligere været valgt i den daværende Faaborg Kommune, hvor han bl.a. var formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Michael Martin Jensen er uddannet arkitekt fra Kunstakademiet i København, og han arbejder til daglig som arkitekt. Sammen med sin kone driver han desuden et husmandssted med lamaer og alpacaer. Michael Martin Jensen er aktiv i lokalområdet bl.a. som medlem af bestyrelsen for Naturturisme I/S og medlem af Langeland kommunes Grønne Råd. Privat er han bosat i Gitten med sin kone. Han er far til to børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 33 Enhedslisten in total 222
KV 2013 Personlige stemmer 60 Enhedslisten in total 669

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

1. En oprensning af de forurenede grunde i de gamle købstæder, - der som i Rudkøbing truer med at forurene drikkevandet. Og som, - da Regionen har nedprioriteret dette område, betyder at de lokale vandforbrugere får regninger på 1 - 2 millioner kroner, for en nødvendig
udskiftning af gamle ”samlingssvage” støbejerns- og asbestcementledninger.
2. En samlet solidarisk løsning på hele regionens fælles transportsystem, omfattende busser, tog og den bilbaserede offentligt styrede og betalte persontransport.
Forbindelsen til Tyskland fra Sønderjylland skal opgraderes togmæssigt og fra Fyn vej- og færgemæssigt.
Kort-betalingssystemet skal zone- og takstmæssigt reguleres, så det bliver retfærdigt og transparent overfor de rejsende i alle regionens alders- og brugersegmenter.
3. En indsats for at regionen øger sin indsats overfor den Sydfynske turisme med en målrettet erhvervspulje der inddrager Det Sydfynske Øhav, - og samtidig indenfor
råstofområdet igangsætter en række efterbehandlingsarbejder som skaber ny natur og
muligheder for friluftsliv.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Langeland Kommune skal være forsøgsområde for salg af sommerhuse til udlændinge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I forhold til at en forsøgsordning også vil komme til at omfatte Nordsjælland og Odsherred som er Københavns nærområder er ideen dødfødt. Der er heller ikke noget potentiale lokalt i forhold til de dårligt beliggende sommerhuse, . - og de velbeliggende huse med havudsigt er allerede nu lette at sælge. Forslaget er designet til at ejerne af disse huse skal score sig en ekstra gevinst, - og lokalområdet vil ikke opleve nogen som helst socioøkonomisk gevinst.

2 Langeland Kommune skal arbejde på igen at drive asylcentre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en række medarbejdre som har de helt rigtige faglige kompetancer og som stadig er arbejdsledige. En væsentlig grund til at asylcenterne måtte lukke var at man ikke udelukkende satsede på faglighed tiltrods for at en udarbejdet rapport netop beskev at det var nødvendigt.

3 Langeland Kommune skal i højere grad satse på øget bosætning ved alternative boformer, som eksempelvis øko-landsbyer og olle-kolle-fællesskaber.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhedslisten har allerede i 2013 foreslået og fået udarbejdet en plan for et senior-bofælleskab i Spodsbjerg, -. på det areal nord for havnen som man havde afsat til Femehrn-forbindelsens betonelement-produktion. Og som Planstyrelsen havde givet et lokalplalns-forhåndstilsagn om Udviklingen af området ved Bellevue skal fortsættes ved at Søbadeanstalten udbygges med fællesfaciliteter i forbindelse med Boligforeningens planlagte fælleslokaler

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den offentlige trafikbetjening skal nytænkes og vi skal overveje hvorvidt vi stadig skal være medlem af Fynbus. Lokaltrafikken kunne blive "gratis", i.e. kommunebetalt, . og vi ville kunne samtænke de to store lokale busselskaber med taxikørsel, - delebiler, - fjerbusserne, - den offentligt betalte sygekørsel og skolebuskørslen

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forsøget på Nordlangeland med en spand til papir i hver husstand skal udvides. Der skal være små affaldsstationer i sommerhus-distrikterne med sorterring i 4 - 5 fraktione. Det organiske affald skal udsorteres og forblive på Langeland til brug for det kommnde Biogasanlæg På genbrugspladserne skal der indføres en bedre fraktionering af plasticafffaldet så genbrugsværdien bliver højere.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er af den formening at der er en tilfredsstillene tilførsel af både kommunal kapital og kommunal service til sektoren

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Og skabelsen af en Kunsthal vil kunne tiltrække mange kunstneriske aktiviteter som vil kunne samarbejde ogg berige den lokale kunstscene. Og i turistsektoren vil en kulturel opgradering være med til at støtte koncertlivet i kirkerne på Nordlangeland som Stensgård arrangerer, - og Opera-koncerten ved Tranekær Slot kunne også blive en tilbagevendende event.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det må vel komme an på en prioritering i forhold til Rudkøbings behov, - og i forhold til hvad Svendborg kommune kræver af tiltag indenfor den specialiserede særforsorg

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ville have stor gavn af en øget tílflytning, - og vi havde jo 700 flygtninge som vi rent faktisk nu mangler og savner i både skole- , forenings- og erhvervssamménhænge.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke evidens for at det er tilfældet, - så en servicemæssig opgradering skal ske ved interne administrative tiltag og arbejdsmiljømæssige justeringer.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

KJeg tror ikke at det hænger sådan sammen, . og at Region Syddanmark skal øge sin indsats i både den præ- og posthospitale indsats Men det stigen antal demenssyge vil betyde at de "raske" ældre kan opleve at pengene til dem bliver mindre.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal indlede en dialog med Syddanmarks Lærerkreds om en lokalaftale omkring lærernes og pædagogernes arbejdstid og arbejdsforhold

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den tror jeg ikke en meter på, - hvor har spørgsmål-børgen hørt at det skule være "let", det er bodega-snak af værset skuffe

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hver skatte% her på Langeland repræsenterer ca. 20 millioner og hvis man skulle sætte skatten ned til gennemsnits-kommuneskatte%-en der er på 25.0 %, - så ville vi mangle ca. 56 millioner kroner. Hvor skulle vi skaffe de penge fra ? Den høje kommunal-indkomstskat afbalanceres af den ret lave Grundskyld og den lave Ejendomsværdiskat der jo beregnes udfra den offentlige vurdering som i sidste ende er baseret på salgsprisen for 1 m2 etageareal.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal til en række vekldefinerede lokalområder tilføres "frie midler" som de lokale demoktatiske enheder , - lokalråd, landsbylaug, beboerforeninger eller borgerråd kan anvende til en grøn pedel, - til en grøn vedligeholdelse. -til et beboerhus, - til et gadekær eller hvad der ellers kan højne demn lokale velfærd

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har i Enhedslisten hele tiden stået vagt om TeamUng, . og alle lignende forebyggende indsatser.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal anlægges en højklasset cykelsti fra nord til syd med afstikkere til Ristinge og andre vigtige natur- og sommerhusområder. Ruten anlægges sammen med et e-fibernet og udbygges med turistorienterede støttepunkter. Der skal afsætte 6 -7 millioner om året i 7 år, - der så skal suppleres med midler fra statslige puljer og relevante fonde

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt rigtigt, - og den nuværende reduktion af NATURA2000 områder skal standses. Siø skal istedet for at være et tungt svineavls-areal overgå til et økologisk profillandbrug og blive en indgangsportal til Det Sydfynsk Øhav med en informationsbase med et grønt og blåt opholdsstøttepunkt.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sameabejdet med Langelandsfestivalen kan helt sikkert udbygges. Og skabelsen af en Kunsthal vil kunne tiltrække kunstneriske aktiviteter fra mange andre steder i landet med baggrund i et formaliserede samarbejder samarbejder med andre museer, kunsthaller og udstillingssteder

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er da vist ikke noget problem her på Langeland

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en lang række kompetente personer som fagligt og menneskeligt vil kunne gøre en stor indsats her Og vi ville kunne profitere af en større andel i flygtninge- kvoten, - ligesom dét var en stor fordel da Langland husede 700 flygtninge, . Det kan vi igen.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et tilkøb af ydelser af service og varer vil kunne højne det fælles tilbud, - der skal være mulighed for mere vin og viagra

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regione skal udbygge og understøtte den psykiatriske helsesektor og sammen med kommujnen skabe en række tryghedsskabende overgangsinstitutioner med tilbud til de psykisk sårbare. om det vil betyde kommunale merudgfiter tvivler jeg på da det er Region Syddanmark der ikke lever op til de nuværende krav. Jeg står som nummer 6 på Enhedslistens regionsliste, -. og Langeland vil få en stærk og tydelig stemme dersom jeg får mange lokale stemmer

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal være et veldefineret forhold mellem de ansatte og antallet af indskrevne børn Vi skal højst sansynligt indgå i en Lokalaftale med både lærerne og pædagogerne om netop dette emne

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal her og nu ske ved at opsplitte den nuværende dysfunktionelle Turist- og Erhvervsforening, og eentydigt anætte en erhvervs- og en turistchef. Og så skal man igang med at lobbye på en helt anden måde, - hyggemesser og småsnak skal afløses af direkte politiker- og centraladministrations-påvirkning.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundskylden er på 24.47 % og landsgennemsnittet er på 26.27 med et udsving fra 16 % til 30 %. Langeland ligger altså under en god del af kommunerne på Fyn. Landbrugerne skulle betale det samme i ejendomsskatter som andre, - de betaler jo kun 7.2 % i grundskyld og har ikke fået deres stuehuse op-vurderet i en menneskealder, - de bor jo i dem i mange mange år, - så ejendomsskatterne er ofte mindre end skorstensfejerregningen.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 155 Enhedslisten in total 27055

Mærkesager

  • Trafik
  • Miljø og natur

Med kandidatens egne ord

1. En oprensning af de forurenede grunde i de gamle købstæder, - der som i Rudkøbing truer med at forurene drikkevandet. Og som, - da Regionen har nedprioriteret dette område, betyder at de lokale vandforbrugere får regninger på 1 - 2 millioner kroner, for en nødvendig
udskiftning af gamle ”samlingssvage” støbejerns- og asbestcementledninger.
2. En samlet solidarisk løsning på hele regionens fælles transportsystem, omfattende busser, tog og den bilbaserede offentligt styrede og betalte persontransport.
Forbindelsen til Tyskland fra Sønderjylland skal opgraderes togmæssigt og fra Fyn vej- og færgemæssigt.
Kort-betalingssystemet skal zone- og takstmæssigt reguleres, så det bliver retfærdigt og transparent overfor de rejsende i alle regionens alders- og brugersegmenter.
3. En indsats for at regionen øger sin indsats overfor den Sydfynske turisme med en målrettet erhvervspulje der inddrager Det Sydfynske Øhav, - og samtidig indenfor
råstofområdet igangsætter en række efterbehandlingsarbejder som skaber ny natur og
muligheder for friluftsliv.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jamen altså, - har man een gang været på OUH, . så ved man det sgu godt

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle tiltage i den retning har jo vist sig totalt forfejlede, - Man kan udlicitere små afgrænsede, - meget veldefinerede områder, . men sålænge vi har en hospitalssektor der er 95 % offentlig drevet, - så skal de også serviceres med 95 % offentlige "følgevirksomheder", - tingene hænger altså sammen

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Carl Holst er en dreven dobbeltbogholdertype som samtidig er et dybt ubehageligt magtmenneske. Ca. 50 % af alle ledere har som bekendt sådanne træk, . træk som nogle gange karakteriseres som psykopatiske. Dét er så sådan set OK, . men de skal have nogle rap i røven når der er lejlighed til det, - og det er der stadig.

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der må og skal være en skrap prioritering omkring de stigende medicinpriser overfor begreberne livsforlængelse og livskvalitet. Mere etik og mindre teknik, - tak, - siger jeg der er 76.

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forstår godt ideen, - men det er jo peanuts i den store sammenhæng. Kunne erstattes med en form for depositum hvis man ikke kommer til tiden eller ikke dukker op til behandlinger eller undersøgelser

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lilleholt og Tyge Nielsen har jo på diktatorisk vis forhindret at der kommer Lægepraksis-Ydernumre i landdistrikterne, - lægerne bliver tvunget ind i Regionens Sundhedshuse for at betale dem, - i planløsninger der ligner lægekonsultationerne i Tunis og Tyrkiet Der er mange som gerne vil "på landet", ., hvis de ellers får lige så gode forhold som dem der forbliver ni sygehussektoren

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er der vist ikke nogen undersøgelser der beviser, - kom med nogle facts ? - Blåhoveder

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Monstersygehusene vil om 10 år vise sig at være fiaskoer som man bliver nød til at omstrukturere. Sygdomsbilledet vil med den ændrede demografi blive til "multi-diagnoser". Når vi så bliver indlagt vil det blive som i "gamle dage" at det er hele hospitalet der bliver inddraget i behandlingen : Psyk + 3 indre sygdomme + 4 led + hørelse f.eks. Monstesygehusene skal ombygges til 4 -5 små helhedssygehuse, ellers bliver det et helvede hvor man kravler/humper/ruller/triller fra afdeling til afdeling

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En opgavemængde på omkring 20 % af servicebudgetterne vil nok være til at styre og ikke mindst evaluere.

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Præmissen er forkert, - hvorfor skulle en opprioritering komme til at gå ud over de der overforkælede centerbyer ?

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er en skændsel at Regionen ikke tager sig af de mange forurenede grunde i vores købstæder, - som p.t. siver med klorerede kulbrinter og kræft-forurener vores drikkevand. Udgiften til nye drikkevandsledninger betales af vandbrugerne, - det har lige koste Rudkøbing 2 -3 millioner, - og grundene bliver heller ikke renset efterfølgende.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men udnyttelse af IT og smartphones er der mange muligheder, - og så skal hele Danmark altså være eet trafikselskab. Når London kan så kan vi også, - og i Syddanmark har vi 2 trafikselskaber + DSB + private fjernbusruter,+ taxa + flextrafik, - og vi får snart også ARIVA, = logistisk vandvid !

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan da ikke gå for hurtigt, - tekniske skoler skal være der hvor lærlingene er. Og så skal det der landbrug se at komme igang med at tage lærlinge og uddanne dem til andet end sprøjteliderlige dyrplagere

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Regionen skal jo tage sig af råstoffer og de forureninger som er kommunegrænseoverskridende, . men der er faktisk en lang række opgaver yderligere som regionerne kunne løse bedre end de der selvfede kommuner p.t. har til opgave at "løse"

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den medicinske og kirurgiske indsats er så helvedes overprioritet så der halve faktisk kunne være nok. Det er åååhhh så synligt at få skiftet en hofte/hjerte/øjelinse og få noget lækker medicin for helbredelse af diabetes/mavesår/tissetrang/lungebetændelse, . men sindet ???? - Det er lige ved at folkekirken er bedre til at reparere det. Havde selv en skizofren søn, P - afdelingen på OUH, - hjæ-æ-æ-æ-æ-æ-æ-lp

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ha Ha - I er sgu bagefter, . -men fjernelsen i 2018 er jo ikke financieret, - og er er signalpolitik fra DF og Venstre, . og fra C, - så det bliver da en fremtidig kampplads. Så er der nogle velaflagte smådovne overlæger der ikke ser nogen problemer i den der årlige 2%´s-stramning, - de skulle altså lige prøve at stå med hænderne i lort og blod

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tjooooh, . hvorfor ikke, - hvis det bliver sundhedsstatistisk vel-struktureret, - så er det et godt værktøj Der var ved brystkræftscreeningerne en række tilfælde af både over- og underdiagnosticering, - og det gav også anledning til en række "byproxy-sygdoms-påtagninger", - men man lærer vel af sine fejl, - ikk´?

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private sundhedsforsikringer er da helt OK, . men de skal IKKE være fradragsberettigede og IKKE indgå i pensions- og lønaftalerne. Det gør regningen nede i SuperBrugsen jo heller ikke og selv om jeg ved at visse faggrupper har favorable vilkår for forsikring, kørsel, ferier og meget andet, . så er det altså en ren privatforbrugsudgift som enhver der har lyst til så må købe og betale

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vås, . -det er i landdistrikterne der ligger et stort ubrugt potentiale, - arbejds- og vidensmæssigt. Og vi er istand til at integrere alle "fremmede" som byerne kriminaliserer opg marginaliserer, - en helt ny ubrugt ressource

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt sikkert nødvendigt, - men vi skal se om recyklingen indenfor bygge- og anlægssektoren kan øges betragteligt Og er det rimeligt at hvis man som jordejer har en vej så må man dumpe lige så meget byggeaffald som man vil, - samtidig med at landbruget mishandler og ødelægger vores kommuneveje. - Regulativændring - tak.

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vås og vrøvl, - der skal introduceres transportløsninger som løser de tyndt befolkede områders logistikproblemer. Det er både muligt og nødvendigt.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ved ikke nok om dét sagsområde

Kandidaten på de sociale medier

Tillidsposter

Medlem Enhedlistens Landistrikts-udvalg

Uddannelse

Arkitektur, Kunstakademiet i København

Erhvervserfaring

Arkitekt
Ø

Tillidsposter

Medlem Enhedlistens Landistrikts-udvalg

Uddannelse

Arkitektur, Kunstakademiet i København

Erhvervserfaring

Arkitekt

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik