PERSONPROFIL

Nanna Bille Adamsen

Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Nyborg

Født 2. august 1974 Gift 5 børn

V

var i år 2017 kandidat for Venstre ved Kommunalvalget i Nyborg kommune. blev ikke valgt ind.

Nanna Bille Adamsen er uddannet jurist fra Københavns Universitet, og hun har siden 2016 arbejdet som chefkonsulent for Søfartsstyrelsen. Privat er hun gift, og mor til fem.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 51 Venstre in total 9183

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Grøn omstilling og det nære demokrati.
Jeg er både i forbindelse med mit nuværende arbejde og qua min generelle interesse for klimaet flere steder stødt på udsagn fremsat af erhverv, som gerne vil den grønne omstilling, men som efterlyser mere ambitiøse planer eller regulering fra politisk side. Jeg vil gerne understøtter udviklingen fra politisk side ved at skabe fokus omkring de grønne virksomheder.

Herudover har Jeg noteret mig, at partierne i DK tilsammen kun har 100.000 medlemmer. Dette betyder, at ufatteligt få i virkeligheden er med til at afgøre, hvem der kan vælges til vores politiske hverv. Det betyder også, at politik i alt for høj grad bliver præget af forskellige interessegrupper frem for det politiske "bagland", som politikerne burde stå på. Vi skal derfor have politik tilbage i "privaten".

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Eleverne i Nyborgs folkeskoler skal have skattebetalt skolemad.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At gennemføre skattebetalt skolemad lyder tillokkende, da det givetvis vil give mange børns madpakker et løft. På den anden side tror jeg, at problemet omkring manglende/meget ringe mad relaterer sig til få. Problemet med disse bør løses via andre tiltag (evt. sociale tiltag).

2 Børnene i Nyborg Kommunes daginstitutioner skal have økologisk mad, selvom det er dyrere.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er gået ind i politik for at understøtte den grønne omstilling. Jeg tror dog ikke på, at vi får skabt nogen reel forandring, hvis vi bruger tvang. Hvilken mad, der skal spises i den enkelte institution, bør derfor afgøres af forældrebestyrelsen. Kommunen bør dog understøtte med viden, og hvis bestyrelsen beslutter, at maden skal være økologisk, så bør kommunen også bistå institutionen med dette.

3 Private firmaer bør i højere grad kunne byde ind på at varetage opgaver for Nyborg Kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som udgangspunkt er samfundet bedst tjent med, at vi har mange virksomheder, som kan udvikle nye måder at løse opgaver på. Nogle opgaver er dog svære at løse privat - f.ex omsorgsopgaver. Jeg vægter derfor den "fornuftige" privatisering.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at der er behov for at tænke vores transport på en hel anden måde, da der med el-biler og delebiler er mulighed for at ophæve nogle af de traditionelle skel mellem kollektiv transport og biltransport. Jeg vil derfor ikke sige, at det er et "enten eller", men et "både og".

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Da vi allerede affaldssortere en del, mener jeg ikke, at det bidrager til noget at kræve af borgerne, at de skal sortere mere. Det vil være langt mere formålstjeneligt, hvis kommunen understøtter private virksomheder i forhold til genbrug af materialer mhp. salg eller reparation.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er mit indtryk, at vi også her gør det rigtigt godt i Nyborg, når man ser på bl.a. istandsættelsen af Nyborgs Idræts- og Fritidscenter.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er mit indtryk, at fritidsliv, herunder kunst og kultur, allerede prioriteres til glæde for os alle. Jeg ser derfor ikke behov for, at der afsættes flere penge til området.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener, at vi bør være meget opmærksomme på at forebygge i forhold til socialt udsatte. Der er ingen tvivl om, at i nu højere grad man som kommunen er opsøgende i forhold til udsatte familier og enkeltpersoner, nu større chance er der for at sikre succes med at gøre familierne/borgeren i stand til at klare sig selv.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I min optik bør vi blive langt bedre til at udnytte den ressource, som flygtninge er. Lige pt. kæmper mange virksomheder med at få tilstrækkelig arbejdskraft, ligesom DI efterlyser, at vi bliver bedre til at få udlændinge ind på det danske arbejdsmarked. Hvis vi som kommune hjælper vores flygtninge, vil vi derfor måske kunne tiltrække endnu flere virksomheder.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan ikke svares entydigt på dette spørgsmål, da nogle undersøgelser synes at tyde på, at borgerne oplever bedre service fra de private virksomheder. Omvendt har der været mange konkurser blandt disse virksomheder, hvilket tyder på, at det er svært af få enderne til at mødes, hvorfor der er risiko for, at "regningen" i sidste ende alligevel ender hos det offentlige. Måske vil det i stedet være en ide med flere offentlige-private samarbejder?

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener ikke, at der automatisk bør tilføres flere penge til genoptræning, da det er mit indtryk, at der også kan opnås en stor forbedring, hvis vi bliver bedre til at samarbejde på tværs af kommunegrænserne.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I det omfang der er midler til det, er det en klog investering at nedbringe antallet af elever i klasserne. Et rimeligt antal bør være maksimalt 25.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg har ikke konkret indblik i de mange sager, som aktiveringen af arbejdsløse vedrører. Hvad der er baggrunden for, at det ikke altid lykkes at finde et arbejde til en person, skal jeg ikke gøre mig klog på. Som udgangspunkt mener jeg dog, at det er påkrævet med et eller andet kontrol-/aktiveringssystem, da ingen er tjent med, at der ikke bliver stillet krav til dem.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvom skatten er høj i Nyborg, mener jeg ikke, at der er grund til at sænke den pt. Vi har netop fået en god økonomi, og den tryghed der er i det, må gerne fortsætte i de næste par år også.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mange der bor i yderområder i kommunerne har siden kommunesammenlægning oplevet, at skoler er lukket og servicen er blevet forringet. Vi bør genskabe balancen ikke blot af hensyn til de, der bor i områderne nu, men også fordi jeg tror på, at mange unge gerne vil bo i velfungerende landsbyer om 10-15 år. At have fokus på yderområder er således ganske enkelt en fornuftig prioritering.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er mit indtryk, at der allerede gøres rigtig meget i Nyborg for at give de unge mange forskellige tilbud. Denne indsats finder jeg ikke behov for at ændre på.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

I en kommune, hvor afstandene kan være større, end hvad der kan klares på cykel, mener jeg, at vi kan bruge ressourcerne mere hensigtsmæssigt f.eks. på flextrafik.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores natur er i sig selv en stor gave til kommunen, som vi skal forstå at forvalte rigtigt. Green Tourism er meget stort i andre lande og kan også vise sig at være et nyt forretningsområde for Nyborg. Vi bør derfor tænke os grundigt om, hvis vi vil omlægge naturområder til erhverv.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har netop fået et fantastisk kulturhus i Bastionen, som også har fået de nødvendige midler ift. at lave spændende arrangementer. Når vi alligevel bør tænke i de store arrangementer, så skyldes dette netop den markedsføring af byen, som arrangementerne sædvanligvis bidrager til. Det er vigtigt, at Nyborg er en "synlig" by - dette gør det nemmere at få virksomheder m.v. til byen.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er beviseligt sket en forandring i det danske samfund(og i resten af verden) gennem de seneste 10 år i retning af større ulighed. Dette er også noget, der er fokus på blandt de danske erhverv. Vi bør derfor generelt arbejde med at mindske nogle af de negative følger, som den ulighed fører med sig.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Også her er det mit indtryk, at Nyborg Kommune allerede har fokus på området. Jeg mener derfor ikke, at det er forvaltningen/kommunen, der skal afholde yderligere omkostninger. Det kunne i stedet være relevant at opfordre til mere borgerinddragelse, således at vi fremmer integrationen ved, at der udvikles relationer gennem venskaber og gode naboskaber.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som barn af to forældre, der har haft glæde af at leve i en tid, hvor de har kunnet taget næsten gratis uddannelser, sætte deres børn i gratis skoler samt opnå førtidspension/pension på nogle meget gode vilkår (de samme vilkår vil jeg f.eks. ikke have), hvilket alt sammen har betydet, at de i dag også har en pæn formue, mener jeg, at de - ligesom os andre - må betale, i det omfang de har mulighed for det.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er både store menneskelige og økonomiske omkostninger ved manglende behandling af sindslidende. Mange overfald udføres således af sindslidende, der ikke har fået fornøden behandling. Det er derfor et område, der bør prioriteres - også selvom det betyder, at andre områder får færre penge.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nyborg har for nyligt fået ros fra BUPL, fordi vi allerede har en superflot normering. Det er derfor ikke et område, der pt. kalder på yderligere midler.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private virksomheder er afgørende for, at byen kan vedblive med at udvikle sig. Det er derfor essentielt, at vi bevidst arbejder med at skabe gode forhold for vores erhvervsliv. Jeg vil især gerne arbejde for, at vi får skabt nogle rammer, som tiltrækker de "grønne" virksomheder, som der ganske givet vil komme flere af i de kommende år.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Generelt set mener jeg, at vi bør flytte beskatningen, således at det, der beskattes, er vores forbrug og ikke vores arbejde. I tråd med dette mener jeg ikke, at vi bør sætte grundskylden ned.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Nyborg Kommune, Venstre

Uddannelse

1998 - 2005

Kandidat Jura, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Chefkonsulent Søfartsstyrelsen
V

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Nyborg Kommune, Venstre

Uddannelse

1998 - 2005

Kandidat Jura, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2016 - nu

Chefkonsulent Søfartsstyrelsen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Seneste politik

Seneste politik